Uredba o visini godišnje naknade za motorna vozila, traktore i priključna vozila

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O VISINI GODIŠNjE NAKNADE ZA MOTORNA VOZILA, TRAKTORE I PRIKLjUČNA VOZILA

Član 1.

Za motorna vozila, traktore i priključna vozila plaća se naknada za upotrebu javnog puta (u daljem tekstu: naknada) za vreme od 12 meseci, i to:

Red. br. Vrsta vozila Visina naknade 1 2 3 1. Drumska teretna vozila 1.1. Kamioni, kamioneti i specijalna motorna vozila 1.1.1. Do 3 tone za svaku tonu 430 1.1.2. Preko 3 do 8 tona: – osnovna naknada 1.300 – za svaku tonu preko 3 do 8 tona 430 1.1.3. Preko 8 do 10 tona: – osnovna naknada 3.670 – za svaku tonu preko 8 do 10 tona 490 1.1.4. Preko 10 tona: – osnovna naknada 4.640 – za svaku tonu preko 10 tona 700 2. Autobusi, kombibusi po registrovanom sedištu 50 3. Radna vozila, specijalna, adaptirana za prevoz radnji i rekvizita za putujuće zabavne radnje i atestirana specijalizovana vozila za prevoz pčela bez obzira na nosivost i težinu za svako vozilo 160 4. Priključna vozila 4.1. Teretne prikolice, poluprikolice i specijalne teretne prikolice namenjene za prevoz određenog tereta prema nosivosti 4.1.1. Do 3 tone za svaku tonu 320 4.1.2. Preko 3 do 8 tona: – osnovna naknada 810 – za svaku tonu preko 3 do 8 tona 380 4.1.3. Preko 8 do 10 tona: – osnovna naknada 3.240 – za svaku tonu preko 8 do 10 tona 430 4.1.4. Preko 10 tona: – osnovna naknada 3.780 – za svaku tonu preko 10 tona 490 4.2. Putničke prikolice autobusa po svakom registrovanom sedištu 80 4.3. Radne prikolice za svaku prikolicu bez obzira na njenu masu 80 Ako nosivost drumskog teretnog vozila i teretne prikolice ili prikolice nije izražena u celim tonama, naknada se plaća za nosivost do pola tone, u visini od 50% iznosa određenog za jednu tonu, a za nosivost preko pola tone do jedne tone u iznosu određenom za celu tonu 5. Vučna vozila prema snazi motora 5.1. Traktori: 5.1.1. do 18 kw 30 5.1.2. preko 18 do 29 kw 70 5.1.3. preko 29 do 46 kw 90 5.1.4. preko 46 kw 110 5.2. Tegljači: 5.2.1. do 66 kw 1.510 5.2.2. preko 66 do 96 kw 2.430 5.2.3. preko 96 do 132 kw 2.860 5.2.4. preko 132 do 177 kw 3.460 5.2.5. preko 177 kw 4.000 6. Specijalna vozila za prevoz određenih lica za svako vozilo 130 7. Putnički automobil i kombinovana vozila (kombi) kao i preuređena i atestirana vozila za odmor i kampovanje, prema radnoj zapremini motora 7.1. do 900 cm3 130 7.2. preko 900 do 1.350 cm3 150 7.3. preko 1.350 do 1.800 cm3 650 7.4. preko 1.800 do 2.500 cm3 1.300 7.5. preko 2.500 do 3.150 cm3 1.940 7.6. preko 3.150 cm3 3.460 8. Za putnička vozila iz tačke 7. ovog člana, koja su preuređena za pogon na gas, pored naknade iz te tačke plaća se i naknada i to: 8.1. Za vozila kojima se obavlja javni prevoz putnika (taxi) 3.460 Preuređenje putničkog vozila za pogon na gas ustanovljava se prilikom njegovog tehničkog pregleda i unosi u saobraćajnu dozvolu otiskom okruglog pečata „GAS” prečnika 15 mm 9. Za svako priključno vozilo putničkih automobila (za odmor i kampovanje teretno i dr.) čija najveća dozvoljena masa prelazi 750 kg 110 10. Motorcikli prema radnoj zapremini motora: 10.1. do 125 cm3 30 10.2. preko 125 do 250 cm3 50 10.3. preko 250 do 500 cm3 90 10.4. preko 500 do 1.000 cm3 110 10.5. preko 1.000 cm3 220 11. Teretni motocikl na tri točka prema radnoj zapremini motora pored naknade iz tačke 10. ovog člana plaćaju i naknadu u visini od 50 dinara bez obzira na nosivost.

Član 2.

Sredstva ostvarena od naknade iz člana 1. ove uredbe uplaćuju se na uplatni račun broj 840-714514843-11-godišnja naknada za vozila, traktore i priključna vozila.

Član 3.

Imaoci motornih vozila i traktora koji se godišnje registruju plaćaju naknadu prilikom podnošenja zahteva za registraciju, odnosno za produženje važenja registracije vozila i to u jednokratnom iznosu unapred za 12 meseci obuhvatajući i mesec u kome se vrši registracija, odnosno produženje važenja registracije.

Imaoci traktora koji se koriste isključivo u poljoprivredne svrhe plaćaju naknadu, godišnje najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Član 4.

Imaoci motornih vozila koji privremeno registruju svoje vozilo za vreme kraće od 12 meseci, plaćaju srazmerno deo naknade koja važi na dan registracije vozila.

Član 5.

Ako se motorno vozilo otuđi u vremenu za koje je plaćena naknada, novi imalac vozila neće platiti naknadu do isteka vremena za koje je plaćena naknada.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o visini godišnje naknade za drumska motorna vozila, traktore i priključna vozila („Službeni glasnik RS”, br. 40/93, 56/93, 84/93, 94/93, 112/93, 8/94, 21/94, 7/96, 9/96, 8/00, 9/02 i 91/02).

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar