Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju

Na osnovu člana 207a stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 i 73/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 74/12, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA, VISINI, OBUHVATU KORISNIKA PENZIJA I

DINAMICI ISPLATE NOVČANOG IZNOSA KAO UVEĆANJA UZ PENZIJU

Član 1.

Korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije čija visina penzije za mesec oktobar i novembar 2018. godine iznosi do 34.003,90 dinara, isplaćuje se novčani iznos kao uvećanje uz penziju.

Korisnicima iz stava 1. ovog člana smatraće se i korisnici prava iz čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 i 73/18, u daljem tekstu: Zakon).

Novčani iznos iz stava 1. ovog člana isplaćuje se mesečno uz penziju za oktobar i novembar 2018. godine i posebno se iskazuje.

Član 2.

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju korisnicima iz člana 1. ove uredbe čija visina penzije za mesece oktobar i novembar 2018. godine iznosi do 26.643.75 dinara obračunava se kao 5% od visine penzije tog korisnika za mesece oktobar i novembar 2018. godine.

Član 3.

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju korisnicima iz člana 1. ove uredbe, čija visina penzije za mesece oktobar i novembar 2018. godine iznosi od 26.643.76 dinara do 34.003,90 dinara, obračunava se kao razlika između iznosa isplaćene, odnosno pripadajuće penzije za septembar 2018. godine uvećane za 5% i iznosa pripadajuće penzije tog korisnika prema Zakonu, za mesece oktobar i novembar 2018. godine.

Novim korisnicima kojima penzija pripada počev od meseca oktobra i novembra 2018. godine, u iznosu iz stava 1. ovog člana, novčani iznos kao uvećanje uz penziju obračunava se u visini novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju korisnika koji su pravo na penziju ostvarili zaključno sa 30. septembrom 2018. godine, a čija je visina penzije istovetna sa visinom penzije novog korisnika.

Član 4.

Ako penzija za septembar 2018. godine ne pripada za ceo mesec, novčani iznos kao uvećanje uz penziju iz člana 3. ove uredbe, obračunava se tako što se ta penzija svodi na iznos penzije za ceo mesec.

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju iz čl. 2. i 3. ove uredbe, pripada u punom iznosu ako se penzija isplaćuje za ceo mesec, a ukoliko se penzija isplaćuje za deo meseca, obračunava se srazmerni deo tog iznosa.

Novčani iznosi kao uvećanje uz penziju koji su isplaćeni korisnicima uz penziju za mesec oktobar i novembar smatraju se konačnim.

Član 5.

Na novčani iznos iz čl. 2. i 3. ove uredbe ne vrši se obračun i plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje korisnika penzije.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9852/2018-3

U Beogradu, 18. oktobra 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić