Uredba o zaštiti Parka prirode „Stara planina“

77.

Na osnovu člana 43. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 66/91, 83/92, 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 48/94-dr.zakon, 53/95 i 135/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O ZAšTITI PARKA PRIRODE „STARA PLANINA”

Član 1.

Područje Stare planine od grebena Vidliča na jugu do prevoja Kadibogaz na severu stavlja se pod zaštitu kao park prirode pod imenom „Stara planina” i utvrđuje za zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja, odnosno I kategorije (u daljem tekstu: Park prirode „Stara planina”).

Član 2.

Park prirode „Stara planina” stavlja se pod zaštitu da bi se, u interesu nauke, obrazovanja i unapređenja kulture i održivog privrednog i demografskog razvoja, očuvali: izuzetna raznovrsnost divljeg biljnog i životinjskog sveta, koju čini

1.200 vrsta i podvrsta viših biljaka, među kojima je 115 enedemičnih vrsta, 40 vrsta koje predstavljaju prirodne retkosti Srbije, 50 vrsta koje se nalaze na spisku ugrožene evropske flore (među kojima su neke koje su svrstane u kategoriju kritično ugroženih, kao što su mužica, prečica, bor krivulj, rosulja i druge), 52 šumske, žbunaste i zeljaste biljne zajednice, 150 vrsta gnezdarica među 200 vrsta ptica koje uglavnom prestavljaju prirodne retkosti Srbije (među kojima su i posebno značajne retke i ugrožene vrste, kao što su riđi mišar, suri orao, stepski soko, sivi soko, veliki tetreb, prdavac, planinski žalar, ušata ševa, žutokljuna galica, mala muharica, drozd kamenjar i druge), 30 vrsta sisara (među kojima je 20 vrsta koje predstavljaju prirodne retkosti ili su ugrožene vrste, kao što su snežna i riđa voluharica, tekunica, ris, medved, slepo kuče, veliki sivi puh, puh lešnikar i druge), 6 vrsta vodozemaca, 12 vrsta gmizavaca (među kojima je i retka vrsta živorodnog guštera), 26 vrsta riba, veliki broj mahovina, lišajeva, gljiva i insekata, čiji broj nije konačno utvrđen, autohtone rase i sorte domaćih životinja i biljnih kultura; mesta koja izražavaju izuzetnu geološku raznovrsnost područja, kao što su određeni oblici reljefa, posebne pojave površinskih i podzemnih voda i formacije stena koje su strukturno, paleontološki, stratigrafski i mineraloški značajne; lepota i raznolikost predela; kulturne vrednosti koje su predstavljene srednjovekovnim manastirima i drugim nepokretnim kulturnim dobrima, objektima narodnog graditeljstva, tradicionalnim alatima, predmetima, zanimanjima i običajima lokalnog stanovništva.

Član 3.

Park prirode „Stara planina” čine delovi teritorije grada Zaječara i opština Knjaževac, Pirot i Dimitrovgrad, a ukupna površina mu je 114.332 ha, od čega je 61.395 ha u državnoj svojini i 52.937 ha u privatnoj i drugim oblicima svojine.

Od ukupne površine Parka prirode „Stara planina”: 6.295 ha je na delovima katastarskih opština Vratarnica, Mali Izvor i Selačka, koje pripadaju teritoriji grada Zaječara; 42.293 ha je na celim katastarskim opštinama Ošljane, Novo Korito, Radičevac, Aldinac, Dejanovac, Repušnica, Pričevac, Papratna, Tatrasnica, Aldina Reka, Gabrovnica, Vrtovac, Balta Berilovac, Janja, Ravno Bučje, Crni Vrh i Ćuštica i na delu katastarske opštine Gornja Kamenica, koje pripadaju teritoriji opštine Knjaževac; 54.376 ha je na celim katastarskim opštinama Zaskovci, Topli Do, Zavoj, Pokrevenik, Koprivštica, Mala Lukanja, Gostuša, Dobri Dol, Velika Lukanja, Bela, Pakleštica, Dojkinci, Rsovci, Brlog, Jelovica, Visočka Ržana, Slavinja i Rosomač i na delu katastarske opštine Temska, koje pripadaju teritoriji opštine Pirot; 11.368 ha je na celim katastarskim opštinama Braćevci, Kamenica, Senokos, Izatovci, Baljev Dol, Vlkovija, Donji Krivodol i Gornji Krivodol, koje pripadaju teritoriji opštine Dimitrovgrad.

Opis granica Parka prirode „Stara planina” sa grafičkim prikazom odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Parka prirode „Stara planina” utvrđuju se režimi zaštite I, II i III stepena.

Režim zaštite I stepena, ukupne površine 3.680 ha, odnosno 3,23 % područja Parka prirode „Stara planina”, obuhvata sledeće površine odnosno lokalitete:

1) Sinjina-Mirica, površine 306 ha, opština Knjaževac, katastarska opština Crni Vrh;

2) Golema reka, površine 34 ha, opština Knjaževac, katastarska opština Crni Vrh;

3) Babin zub, površine 22 ha, opština Knjaževac, katastarska opština Crni Vrh;

4) Orlov kamik-Kopren, površine 3.318 ha, opština Pirot, katastarske opštine Topli Do i Dojkinci.

Režim zaštite II stepena, ukupne površine 20.159 ha, odnosno 17,63% područja Parka prirode „Stara planina”, obuhvata sledeće površine odnosno lokalitete:

1) Suvodol, površine 231 ha, grad Zaječar, katastarska opština Selačka;

2) Novo Korito, površine 2.042 ha, opština Knjaževac, katastarske opštine Novo Korito, Ošljane i Suvodol;

3) Papratska reka, površine 1.447 ha, opština Knjaževac, katastarske opštine Gornja Kamenica, Pričevac, Dejanovac, Papratna i Gabrovnica;

4) Sveti Nikola-Jabučko ravnište-Srebrna glava, površine 12.235 ha, opština Knjaževac, katastarske opštine Tatrasnica, Aldina reka, Ravno Bučje, Crni Vrh, Ćuštica, opština Pirot, katastarske opštine Zaskovci, Topli Do, Gostuša, Dojkinci, Jelovica, Rosomač i opština Dimitrovgrad, katastarske opštine Senokos i Gornji Krivodol;

5) Temštica, površine 735 ha, opština Pirot, katastarske opštine Zavoj, Pokrevenik i Temska;

6) Vrtibog, površine 388 ha, opština Pirot, katastarske opštine Gostuša, Pakleštica i Dojkinci;

7) Vladikina ploča, površine 1.555 ha, opština Pirot, katastarske opštine Pakleštica, Dojkinci, Brlog, Visočka Ržana i Rsovci;

8) Jelovica, površine 245 ha, opština Pirot, katastarske opštine Jelovica i Rosomač;

9) Rosomač, površine 301 ha, opština Pirot, katastarske opštine Rosomač, Slavinja i Visočka Ržana;

10) odsek Vidliča, površine 980 ha, opština Pirot, katastarske opštine Rsovci, Visočka Ržana i Slavinja i opština Dimitrovgrad, katastarske opštine Braćevci i Izatovci.

Režim zaštite III stepena, površine 90.493 ha, odnosno 79,14 % područja Parka prirode „Stara planina”, obuhvata preostali deo zaštićenog područja koji nije obuhvaćen režimom zaštite I i II stepena.

Član 5.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite III stepena zabranjuje se:

1) izgradnja industrijskih objekata, skladišta industrijske i druge robe, velikih objekata za uzgoj stoke i živine i drugih objekata koji nepovoljno utiču na vazduh, vode, zemljište i šume ili izgledom, prekomerenom bukom ili na drugi način mogu narušiti ili uništiti prirodne i ostale vrednosti zaštićenog područja, a posebno lepotu predela, tresetišta, retke i značajne vrste biljaka i životinja i njihova staništa;

2) izgradnja i rekonstrukcija stambenih, ekonomskih i pomoćnih objekata poljoprivrednih domaćinstava, vikendica i privremenih objekata izvan građevinskih reona i građevinskog zemljišta utvrđenih i proglašenih u skladu sa zakonom, a do donošenja odgovarajućih urbanističkih planova izgradnje objekata poljoprivrednih domaćinstava može se vršiti samo u okviru postojećih građevinskih parcela;

3) eksploatacija mineralnih sirovina koja nije u skladu sa propisanim merama zaštite životne sredine, prirodnih vrednosti i kulturnih dobara;

4) eksploatacija treseta i drugi oblici oštećivanja i uništavanja stanišnih uslova i živog sveta tresetišta;

5) uznemiravanje i uništavanje ptica, oštećivanje i uništavanje njihovih gnezda, jaja i mladunaca, prisvajanje i uništavanje drugih divljih vrsta životinja koje su zaštićene kao prirodne retkosti ili su zaštićene na drugi način u skladu sa zakonom;

6) odstrel divljači na utvrđenim i obeleženim staništima i mestima prihrane ptica i drugih životinja koje su zaštićene kao prirodne retkosti ili su zaštićene na drugi način u skladu sa zakonom;

7) branje, oštećivanje i uništavanje biljaka koje su zaštićene kao prirodne retkosti ili su zaštićene na drugi način u skladu sa zakonom;

8) krčenje i čista seča šume, osim kada se radi o planskoj promeni vrsta drveća i uzgojnih oblika šume na malim površinama, izgradnji šumskih komunikacija i objekata i planom utvrđenoj nameni izgradnje i uređenja prostora u skladu sa zakonom;

9) seča, uništavanje i oštećivanje reprezentativnih stabala drveća i primeraka zaštićenih, retkih i u drugom pogledu značajnih vrsta drveća i žbunja;

10) sadnja, zasejavanje i naseljavanje divljih vrsta biljaka i životinja stranih za izvorni biljni i životinjski svet istočne Srbije, osim planskog i ograničenog unošenja lovne divljači, pošumljavanja i sadnje biljaka na malim površinama i u strogo kontrolisanim uslovima radi pejsažnog uređenja, zaštite od vodne erozije i rekultivacije degradiranih površina;

11) melioracija pašnjaka i prirodnih livada, oranje obradivog zemljišta i obavljanje drugih radnji na mestima i na način koji mogu izazvati proces vodne erozije i nepovoljne promene izgleda predela;

12) odlaganje komunalnog, industrijskog i građevinskog otpada, ambalaže, rashodovanih motornih vozila, drugih mašina i aparata, osim komunalnog i poljoprivrednog otpada poreklom sa zaštićenog područja, koji može da se odlaže na propisan način na mestima koja su za to određena i obeležena;

13) rukovanje hemijskim materijama i naftnim derivatima u količinama i na način koji mogu prouzrokovati zagađivanje zemljišta i voda i izazvati trovanje i druge nepovoljne posledice po biljni i životinjski svet;

14) neregulisano ispuštanje otpadnih voda domaćinstava, privrednih i drugih objekata odnosno ispuštanje protivno propisima iz oblasti vodoprivrede;

15) skladištenje stajskog đubriva na način koji narušava životnu sredinu, lepotu prirodnih predela, naseljenih mesta i okoline nepokretnih kulturnih dobara;

16) razgradnja i drugi vidovi oštećivanja i uništavanja objekata koji po svojim arhitektonsko-građevinskim odlikama, vremenu nastanka i nameni predstavljaju reprezentativne primere narodnog graditeljstva ili zaštićena kulturna dobra;

17) zapuštanje i zakorovljavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta, puteva, vodotoka i mesta za rekreaciju, narodne svetkovine i druge skupove, kao i zemljišta u putnom i vodnom pojasu i u okruženju kulturnih dobara, istorijskih spomenika i javnih česmi;

18) ribolov, osim sportskog ribolova i izlova radi naučnog istraživanja, praćenja stanja vodenih ekosistema i ribljeg naselja i regulisanja brojnosti prenamnoženih i manje vrednih vrsta riba, a u skladu sa programom unapređenja ribarstva;

19) neplansko poribljavanje i unošenje vrsta riba koje su strane izvornom ribljem fondu;

20) upotreba čamaca i drugih plovila na hidroakumulaciji „Zavoj” bez odgovarajućeg odobrenja.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite II stepena, osim zabrana iz stava 1. ovog člana, zabranjuje se:

1) izgradnja, osim izgradnje objekata, uređenja i opremanja prostora za potrebe alpskog i nordijskog skijališta, rekreacije, očuvanja i prikazivanja vrednosti zaštićenog područja, građenja i rekonstrukcije objekata saobraćajne i tehničke infrastrukture, stambenih i ekonomskih objekata poljoprivrednih domaćinstava u okviru postojećih građevinskih parcela, rekonstrukcije, dogradnje i održavanja elektroprivrednih, vodoprivrednih i šumarskih objekata, nepokretnih kulturnih dobara, spomen obeležja i javnih česmi;

2) kaptiranje izvora radi odvođenja vode za vodosnabdevanje koje nije predviđeno odgovarajućim planom odnosno programom donetim u skladu sa zakonom;

3) eksploatacija mineralnih sirovina i korišćenje materijala iz korita i sa obala vodotoka, osim započetih radova na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina za koje su pribavljena odobrenja u skladu sa zakonom i privremenog, prostorno i količinski ograničenog korišćenja kamena i drobine za potrebe izgradnje i rekonstrukcije objekata i uređenja prostora na području parka prirode;

4) pregrađivanje i regulacija korita vodotoka;

5) lov, osim planskih aktivnosti na zaštiti i gajenju divljači;

6) ribarstvo, osim planskog poribljavanja i izlova u naučnoistraživačke svrhe;

7) loženje vatre, kampovanje, branje ili sakupljanje gljiva, šumskih plodova, biljaka i životinja na zemljištu u privatnoj svojini licima koja nisu vlasnici ili zakoniti korisnici tog zemljišta, kao i na zemljištu u javnoj i zadružnoj svojini licima koja za to nemaju odgovarajuće odobrenje.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite I stepena zabranjuje se korišćenje prirodnih bogatstava i prostora, kao i sve aktivnosti osim naučnih istraživanja, ograničnih i kontrolisanih poseta u obrazovne i kulturne svrhe, zaštite od požara, zaštite od biljnih bolesti i štetočina jačeg intenziteta i namenskog korišćenja postojećih šumskih i drugih službenih puteva.

Član 6.

Na području Parka prirode „Stara planina” obezbeđuje se: planska izgradnja, infrastrukturno opremanje i uređenje prostora za potrebe turizma i rekreacije, održive i organske poljoprivrede, korišćenja ribolovnih voda i sportskog ribolova, lovstva, čuvanja i održavanja zaštićenog prirodnog dobra i tehničke zaštite prirodnih vrednosti, obrazovnog i naučnog rada; planska rekonstrukcija hidroenergetskih i vodoprivrednih objekata i objekata za prenos električne energije; izgradnja i rekonstrukcija puteva i putnih objekata, objekata vodosnabdevanja, kanalizacije, telefonskog saobraćaja i druge potrebne tehničke infrastrukture; održavanje i unapređenje urednosti, čistoće, ambijentalne raznovrsnosti, lepote predela i visokog kvaliteta činilaca životne sredine; uređenje i održavanje dvorišta i okućnica postojećih poljoprivrednih domaćinstava, vikendica, kulturnih dobara, javnih, službenih, privrednih i drugih objekata; planska izgradnja novih objekata stalnog i sezonskog stanovanja i ekonomskih i pomoćnih objekata lokalnog stanovništva uz stručno i pažljivo utvrđivanje građevinskih reona i pravila građenja; očuvanje i obnavljanje objekata narodnog graditeljstva i uređenje mesta na kojima se ti objekti nalaze; sakupljanje, konzervacija, čuvanje i prikazivanje predmeta, alata i opreme vezanih za tradicionalni seoski život, običaje i folklor lokalnog stanovništva; održavanje živica na međama parcela i očuvanje usamljenih primeraka ili grupa šumskog drveća na livadama, njivama, pored puteva i u dvorištima; održivo korišćenje mineralnih sirovina, prvenstveno građevinskog i ukrasnog kamena, drobine i gline za lokalne potrebe; održivo korišćenje voda i vodnih objekata za vodosnabdevanje, energetske i rekreativne potrebe; naučnoistraživački i obrazovni rad; praćenje stanja, očuvanje i uvećanje raznovrsnosti divljeg biljnog i životinjskog sveta; ograničeno korišćenje gljiva, biljnih i životinjskih vrsta čije su sakupljanje i promet pod kontrolom; istraživanje i praćenje stanja riba i planske mere i aktivnosti na poribljavanju, utvrđivanje ribljih prirodnih plodišta i sprovođenje zabrana i organičenja ribolova i kretanja ribolovnim vodama; poboljšanje stanja fonda lovne divljači i postavljanje namenskih objekata i opreme za potrebe njene prihrane, čuvanja i nadzora; održivi razvoj šumarstva uz primenu mera gazdovanja šumama i šumskim zemljištem utvrđenim u opštim i posebnim osnovama gazdovanja šumama kojima se osigurava umereno povećanje površina pod šumskim ekosistemima i poboljšanje njihovog sastava i zdravstvenog stanja, omogućava zastupljenost viših uzgojnih tipova i većih debljinskih razreda i kvalitet drveta, očuvanje raznovrsnosti i izvornosti drveća, žbunja i ostalih biljaka u šumskim sastojinama i omogućava planska izgradnja i rekonstrukcija šumarskih objekata; zaštita zemljišta od vodne erozije, sanacija i rekultivacija oštećenih ili degradiranih terena; razvoj zemljoradnje, stočarstva, voćarstva i pčelarstva uz kontrolisanu i što manju upotrebu hemijskih sredstava i razvoj organske poljoprivrede; očuvanje i obnavljanje starih sorti i rasa biljnih kultura i domaćih životinja.

Član 7.

Park prirode „Stara planina” poverava se na staranje Javnom preduzeću za gazdovanje šumama „Srbijašume”, Beograd (u daljem tekstu: Staralac).

Staralac je dužan da:

1) čuva zaštićeno prirodno dobro i sprovodi utvrđene režime zaštite, odnosno propisane zabrane i pravila unutrašnjeg reda;

2) obeležava zaštićeno prirodno dobro, njegovu spoljnu granicu i granice površina na kojima su utvrđeni režimi zaštite I i II stepena;

3) donosi program upravljanja, akt o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi, godišnji program upravljanja i izveštaj o njegovom izvršavanju, izdaje odobrenja i druge akte utvrđene ovom uredbom i drugim propisima u skladu sa zakonom;

4) inicira donošenje odgovarajućih urbanističkih planova;

5) organizuje sprovođenje programa upravljanja, a posebno podstiče i prati ili izrađuje i primenjuje programe i projekate zaštite i unapređenja stanja divljih vrsta biljaka i životinja, njihovih zajednica i staništa, održivog korišćenja prirodnih resursa, naučnih istraživanja i obrazovanja, razvoja turizma, uređenja, sanacije i rekultivacije predela, očuvanja i prikazivanja kulturnih vrednosti;

6) evidentira i organizuje nadgledanje prirodnih vrednosti i njihovih promena;

7) određuje ribarsko područje na ribolovnim vodama zaštićenog prirodnog dobra i korisnika tog ribarskog područja, pokreće izradu i donosi programe unapređenja ribarstva, u skladu sa zakonom;

8) uspostavlja i razvija saradnju sa vlasnicima i korisnicima zemljišta i drugih nepokretnosti, posebno sa lokalnim stanovništvom, javnim preduzećima i drugim privrednim subjektima na čuvanju, održavanju, uređenju i korišćenju zaštićenog područja.

Član 8.

Zaštita i razvoj Parka prirode „Stara planina” sprovodi se prema programu upravljanja koji se donosi kao srednjoročni dokument za period od pet godina.

Program upravljanja iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) ciljeve zaštite i razvoja, uslove, mere, pogodnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje;

2) prikaz osnovnih vrednosti i prirodnih bogatstava zaštićenog prirodnog dobra i njihovih glavnih korisnika;

3) prioritetne zadatke na čuvanju i održavanju zaštićenog prirodnog dobra, praćenju stanja, biološkoj i tehničkoj zaštiti prirodnih vrednosti, posebno retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja, njihovih zajednica i staništa i zadatke na očuvanju kvaliteta voda, vazduha, zemljišta i drugih činilaca životne sredine;

4) zadatke održivog korišćenja prirodnih resursa i razvoja delatnosti i aktivnosti koje su na njima zasnovane, pre svega poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ribarstva i lovstva;

5) zadatke koje su u vezi sa razvojem turizma i rekreacije, uređenjem predela i izgradnjom objekata u funkciji zaštićenog prirodnog dobra;

6) prioritetne naučnoistraživačke i obrazovne zadatke, ciljeve i zadatke zaštite spomenika kulture, objekata narodnog graditeljstva, etnografskih i folklornih obeležja i drugih kulturnih vrednosti;

7) prioritetne zadatke prikazivanja vrednosti zaštićenog prirodnog dobra;

8) vrstu i sadržaj dokumentacije za sprovođenje ciljeva i zadataka praćenja, očuvanja i unapređenja stanja prirodnih i kulturnih vrednosti, održivog korišćenja tih vrednosti u naučne, obrazovne, rekreativne i druge svrhe;

9) pregled postojeće i potrebne planske, urbanističke i druge dokumentacije za sprovođenje uređivačkih i razvojnih ciljeva i zadataka;

10) zadatke uspostavljanja partnerskih odnosa sa lokalnim stanovništvom, javnim preduzećima za gazdovanje i upravljanje prirodnim resursima i razvoj turizma i drugim vlasnicima i korisnicima nepokretnosti;

11) dinamiku i subjekte realizacije programskih zadataka;

12) sredstva potrebna za realizaciju programa upravljanja i način njihovog obezbeđenja.

Na program upravljanja iz stava 1. ovog člana, na koji su prethodno pribavljena mišljenja ministarstava nadležnih za poslove turizma, nauke, kulture, prosvete, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i finansija, saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Program upravljanja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se godišnjim programom upravljanja.

Godišnji program upravljanja za narednu godinu, zajedno sa izveštajem o ostvarivanju programa u tekućoj godini, Staralac dostavlja Ministarstvu do 15. decembra.

Član 9.

Staralac je dužan da obezbedi unutrašnji red i čuvanje zaštićenog prirodnog dobra u skladu sa aktom koji donosi uz saglasnost Ministarstva.

Aktom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se pravila za sprovođenje propisanih režima zaštite, a naročito: način na koji će se ponašati posetioci, vlasnici i korisnici nepokretnosti pri kretanju, boravku i obavljanju posla na zaštićenom prirodnom dobru; mesta, površine i objekti u kojima se ograničava kretanje ili zabranjuje i ograničava obavljanje određenih radnji, kao i trajanje tih mera; biljne i životinjske vrste koje je zabranjeno uništavati, oštećivati i uznemiravati, kao i vrste čije je korišćenje, odnosno branje, sakupljanje i izlov ograničeno; područja prirodnih ribljih plodišta, uslovi sportskog ribolova i dozvoljenog izlova riba, ribolovne vode čije je korišćenje zabranjeno ili ograničeno, u skladu sa zakonom; način saradnje sa fizičkim i pravnim licima koji po različitom osnovu koriste ili su zainteresovani za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra; uslovi zaštite prilikom obavljanja naučnih istraživanja i obrazovnih aktivnosti; mesta i uslovi za odlaganje otpada; način održavanja urednosti i čistoće zaštićenog područja; način i organizacija čuvanja zaštićenog prirodnog dobra, oprema i sredstva neophodna za čuvanje i održavanje.

Pravila određena aktom iz stava 1. ovog člana i druge neophodne informacije za sprovođenje režima zaštite, Staralac je dužan da oglasi i na pogodan način učini dostupnim posetiocima i korisnicima.

Član 10.

Sredstva za sprovođenje programa upravljanja Parka prirode „Stara planina” obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti Staraoca, iz budžeta Republike Srbije, od naknade za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 11.

Program upravljanja i godišnji program upravljanja Parka prirode „Stara planina” Staralac će doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Do donošenja dokumenata iz stava 1. ovog člana Staralac će poslove zaštite i razvoja obavljati prema privremenom programu upravljanja koji će doneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uz saglasnost Ministarstva.

Staralac će u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom i Zavodom za zaštitu prirode Srbije, izvršiti identifikaciju granica Parka prirode „Stara planina” na terenu i katastarskom planu.

Staralac će u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe zasnovati digitalnu bazu podataka o nepokretnostima, prirodnim i kulturnim vrednostima i drugim podacima od značaja za sprovođenje programa upravljanja Parka prirode „Stara planina”.

Član 12.

Planovi uređenja prostora, šumske, lovne, vodoprivredne, poljoprivredne i druge osnove, programi unapređenja ribarstva i drugi programi koji obuhvataju zaštićeno prirodno dobro usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije i programom upravljanja iz člana 8. stav 1. ove uredbe.

Član 13.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o zaštiti Parka prirode „Stara planina” („Službeni glasnik RS”, broj 19/97).

Član 14

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 26. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

OPIS GRANICA

PARKA PRIRODE „STARA PLANINA”

1. Granica Parka prirode „Stara planina”

Granica Parka prirode „Stara planina” počinje na teritoriji grada Zaječara, na državnoj granici Republike Srbije i Republike Bugarske (u daljem tekstu: državna granica), kod graničnog kamena br. 403, odakle ide ka jugozapadu granicom katastarske opštine (u daljem tekstu: KO) Vratarnica do kote 213 m n.v. gde savija ka jugu, preseca reku Zamnu, a zatim se penje do kote 407 m n.v. na brdu Bezdet, odakle se spušta i preseca reku Šašku, penje se na kotu 284 m n.v., a zatim duž izohipse 280 m n.v. ide ka jugu prolazeći ispod kote 286 m n.v, preseca Stankovića potok i u visini izohipse 280 m n.v. izlazi na granicu KO Mali Izvor. Granica dalje prati izohipsu 300 m n.v, zatim preko kota 307 i 472 m n.v. stiže na Mali Crni vrh (kota 545 m n.v.), odakle preko Gradišta (419 m n.v.) i Čuke (478 m n.v.) prelazi na teritoriju KO Selačka, koju preseca južno od manastira Suvodol i dolazi do granice opštine Knjaževac. Granica dalje ide preko teritorije opštine Knjaževac, duž granica KO Ošljane, KO Novo Korito, KO Radičevac, KO Aldinac, KO Dejanovac i KO Pričevac koje u potpunosti obuhvata, zatim nastavlja granicom KO Gornja Kamenica, do kote Dragomanica 558 m n.v. gde skreće ka jugoistoku i seče područje te KO severno od naselja Gornja Kamenica, obilazeći građevinsko područje tog naselja, penje se ka koti 554 m n.v. i izlazi na granicu KO Gornja Kamenica i KO Papratna, nastavlja tom granicom i dalje granicama KO Gabrovnica, KO Tatrasnica, KO Vrtovac, KO Balta Berilovac i KO Ćuštica, koje u celosti obuhvata i dolazi do granice opštine Pirot. Granica ovde savija prema jugozapadu i ide granicom KO Temska do tačke koja se nalazi 500 m severno od centra naselja Temska, zatim savija prema jugoistoku i ide kroz područje ove KO presecajući reku Temšticu u blizini manastira sv. Đorđa, penje se na lokalitet Kulišta (kota 833 m n.v.) i stiže do granice KO Temska i KO Oreovica, ide tom granicom prema istoku do granice KO Pokrevenik, nastavlja dalje generalnim pravcem prema jugoistoku granicama KO Pokrevenik, KO Koprivštica, KO Dobri Do, KO Rsovci, KO Visočka Ržana i KO Slavinja tako što obuhvata te KO u celosti i stiže do granice opštine Dimitrovgrad. Dalje granica nastavlja generalnim pravcem prema jugoistoku duž granica KO Braćevci, KO Izatovci i KO Vlkovija, koje obuhvata u celosti, izlazi na državnu granicu kod graničnog kamena br. 283, zatim savija prema severoistoku i ide državnom granicom do Srebrne glave, gde oštro savija prema severoistoku i prateći generalno ovaj pravac nastavlja državnom granicom sve do početne tačke kod graničnog kamena br. 403.

2. Granice površina i lokaliteta u režimu zaštite I i II stepena

Površine i lokaliteti u režimu zaštite I stepena:

1) Sinjina-Mirica obuhvata prostor u okviru Gazdinske jedinice (u daljem tekstu: GJ) „Babin zub-Orlov kamen-Golaš” od graničnog kamena 335 (kota 2.077 m n.v.), na državnoj granici, prati unutrašnju granicu odeljenja 17. i 16, zatim unutrašnju granicu odeljenja 17. i 18. do granice sa odeljenjem 19. gde seče izohipsu 1.600 m n.v. do odeljenja 20. i nastavlja njegovom unutrašnjom granicom do izohipse 1.800 m n.v. kojom se pruža u dužini od 150 m i zatim se lomi u pravcu vrha Dupljak (kota 2.032 m n.v.) do izohipse 1.950 m n.v., onda se spušta na izohipsu 1.900 m n.v. i izlazi na unutrašnju granicu odeljenja 22. i 25, zatim nastavlja spoljnim granicama odeljenja 25, 26. i 28, dalje ide unutrašnjom granicom odeljenja 28. i 29, izlazi do vrha Sinjina (kota 1.769 m n.v.), odakle u pravcu jugoistoka nastavlja glavnim grebenom Stare planine i državnom granicom do polazne tačke, odnosno do graničnog kamena 335;

2) Golema reka obuhvata prostor odeljenja 14. GJ „Babin zub-Orlov kamen- Golaš”;

3) Babin zub obuhvata prostor istoimenog stenovitog odseka čija granica počinje na području GJ „Babin zub-Orlov kamen-Golaš” i ide od od unutrašnje granice odeljenja 5. odsek 2 te GJ, nastavlja unutrašnjom granicom odeljenja 6, odsek 2 i 1 i odeljenja 8, odsek 1, izlazi na greben Babinog zuba kojim ide u pravcu jugozapada do polazne tačke;

4) Orlov kamik-Kopren obuhvata prostor koji počinje 200 m jugoistočno od graničnog kamena 316 na državnoj granici, prati granicu između odeljenja 40. i 39. GJ „Stara planina I-Široke luke”, zatim nastavlja do čvorne tačke odeljenja 40, 39. i 30, ide dalje granicom odeljenja 30. i 34. do čvorne tačke sa odeljenjem 31, odsek a, nakon čega se spušta unutrašnjom granicom između odeljenja 30. i 31. do granice sa odeljenjem 32. i 33, nastavlja spoljnom granicom odelenja 31. i izlazi najkraćim putem na Stražnu čuku (kota 1.772 m n.v) odakle se izohipsom 1.700 m n.v. pruža do krajnje zapadne tačke odeljenja 32. GJ „Stara planina I-Široke luke”, zatim ide 800 m grebenom na severozapad, savija na severoistok i ide u pravoj liniji na dužini od 2.000 m do vrha Kopren (kota 1.935 m n.v.), zatim nastavlja temenom Koprena i dolazi do granice GJ „Stara planina II-Arbinje”, ulazi u područje te GJ i ide kroz njega obuhvatajući odeljenje 43. odseke c, d i 1, odeljenje 42. odseke c i d, odeljenje 41. odseke e i f, odeljenje 40. odseke d, 1 i 2, odeljenje 39. odseke b, c i 1, odeljenje 38. odseke b i 1, odeljenje 37. odsek 1, odeljenje 36. odseke c, 1 i 2, odeljenje 35. odseke a, b, c, d, 1, 2 i 3, odeljenje 34. odseke b, c, 1 i 2, zatim napušta područje GJ „Stara planina II-Arbinje”, savija prema zapadu i idući u pravoj liniji na dužini 100 m dolazi do granice GJ „Stara planina II-Topli Do”, odnosno do istočne granice odeljenja 58. te GJ i dalje nastavlja granicom odeljenja 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67. i 75. do granice odeljenja 76. i 75. obuhvatajući celo odeljenje 75. i delove odeljenja 67/2, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 60/1 i 59/1, a zatim granicom odeljenja 58. i 59, kao i 56. i 55. nakon čega izlazi na spoljnu granicu odeljenja 55, onda nastavlja granicom odeljenja 55. i 54, 53. i 55, unutrašnjom granicom odeljenja 53/a do spoljne granice odeljenja 53. i dalje granicom odeljenja 54. odakle se pruža izohipsom 1.500 m n.v. do spoljne granice odeljenja 51. i dalje granicom odeljenja 50. i 49, zatim izohipsom 1.400 m n.v. ide do grebena Krmolj kojim se pruža na sever-severoistok u dužini od 1.000 m, onda izohipsom 1.600 m n.v. dolazi do Javorske reke i Dugog bila, odakle se pruža u pravoj liniji 800 m do šumske staze, a zatim u pravoj liniji u dužini od 1.150 m izlazi na granični kamen 332 na državnoj granici, odakle ide generalnim pravcem prema jugoistoku glavnim grebenom Stare planine odnosno državnom granicom do polazne tačke, 200 m od graničnog kamena 316.

Površine i lokaliteti u režimu zaštite II stepena:

1) Suvodol obuhvata prostor šireg područja oko manastira Suvodol, od vrha Vetren (kota 703 m n.v.) na severu, vrha Zdravac (kota 823 m n.v.) na istoku, vrha Pećani rt (kota 452 m n.v) i vrha Čuke (kota 478 m n.v.) na zapadu;

2) Novo Korito obuhvata prostor glavnog grebena Stare planine u ataru sela Novo Korito i Ošljane čija granica počinje od mesta zvanog Tri kladenca (kota 1.100 m n.v.) na državnoj granici, pruža se unutrašnjom granicom odeljenja 22. i 23. GJ „Šaška- Studena-Selačka” do čvorne tačke odeljenja 22, 23, 24. i 25, nastavlja unutrašnjom granicom odeljenja 24. i 25, izlazi na lokalitet Radino lice ispod vrha Janošica (kota 980 m n.v) do granice sa GJ „Zaglavak I”, gde od kote 584 m n.v. prelazi u odeljenje 1. te GJ, zatim nastavlja spoljnom granicom odeljenja 2, 8, 9. i 11. do lokaliteta Ivanske glame, obilazeći građevinsko područje naselja Staro Selo, ide grebenom ka lokalnom uzvišenju na koti 699 m n.v. i dalje granicom odeljenja 14. i preko lokaliteta Jojine glame (kota 782 m n.v.) spušta se u potok Dročina koji preseca, nastavlja spoljnom granicom odeljenja 14. do lokaliteta Ljiljine glame (kota 630 m n.v.), preseca vodotok Kitka i izlazi na lokalitet Mala glama, odakle se pruža severnom spoljnom granicom odeljenja 15. ka lokalnom uzvišenju na koti 767 m n.v. i dalje spoljnom granicom odeljenja 15. i 16. do graničnog kamena 372 na državnoj granici, zatim nastavlja u pravcu juga glavnim grebenom Stare planine i državnom granicom do polazne tačke kod vrha Tri kladenca;

3) Papratska reka obuhvata prostor doline Papratske reke čija granica počinje od mesta zvanog Pazarska čuka (kota 702 m n.v.) i pruža se spoljnom granicom odeljenja 15. i 16. GJ „Zaglavak II” i ispod lokalnog vrha Prisadnje (kota 699 m n.v.), a zatim spoljnom granicom odeljenja 17. do lokalnog puta koji seče odeljenje, odnosno nastavlja unutrašnjom granicom odseka a i b odeljenja 17, dalje ide ka istoku putem ispod lokalnog uzvišenja Dipina čuka (kota 611 m n.v.), obilazeći građevinsko područje naselja Papratna prema lokalnom uzvišenju Vonska čuka (kota 744 m n.v.), nastavlja grebenom do lokalnog uzvišenja Dren (kota 861 m n.v) i dalje grebenom do Repušničke reke, a potom grebenom do lokalnog uzvišenja Čukara (kota 808 m n.v.), zatim ide severozapadnim pravcem do kote 853 m n.v. odakle savija prema zapadu i potokom silazi u Pričevsku reku, odakle ide nizvodno tom rekom iznad građevinskog područja naselja Pričevac do kote 457 m n.v. odakle nastavlja prema zapadu do početne tačke na mestu zvanom Pazarska čuka;

4) Sveti Nikola-Jabučko ravnište-Srebrna glava obuhvata prostor glavnog grebena Stare planine između prevoja Sveti Nikola i vrha Srebrna glava čije granica počinje u opštini Dimitrovgrad, na državnoj granici, oko 100 m jugoistočno od graničnog kamena br. 300, pruža se unutrašnjom granicom odeljenja 32. i 28. GJ „Stara planina I – Prelesje”, dalje ide granicom 28. i 29, 27. i 29, 26. i 29, 25. i 29. odeljenja te GJ do kote 1.293 m n.v, nastavlja izohipsom 1.300 m n.v. obilazeći lokalitet Boljevsko letniče, do spoljne granice odeljenja 24. i dalje do izohipse 1.300 m n.v. obilazeći vodotok Ivkov vir, ide dalje do lokaliteta Javorov rid, a zatim ide preko lokalnih uzvišenja na kotama 1.129 m n.v., 1.130 m n.v. i 1.135 m n.v. iznad Meškovog rida i grebenom do spoljne granice odeljenja 9. pri čemu prelazi na teritoriju opštine Pirot, dalje se pruža unutrašnjom granicom odeljenja 6. i 9, 6. i 7, 5. i 7, 5 i 8, do unutrašnje granice odeljenja 4. i 5, onda ide izohipsom 1.400 m n.v. prelazeći iz GJ „Stara planina I -Prelesje” u GJ „Stara planina I-Široke Luke”, dalje ide kroz područje te GJ duž granica odeljenja 81. odsek c, odeljenja 80. odsek c, odeljenja 79. odsek b, odeljenja 78. odsek c i odeljenja 77. odsek a, zatim povija oko lokalnog uzvišenja Tupanac (kota 1.673 m n.v.) i nastavlja unutrašnjom granicom između odeljenja 77. odsek a i odeljenja 76. odsek b, odeljenja 76. odsek b i odeljenja 76. odsek a, nakon čega izlazi na lokalitet Konjski kladenac, nastavlja granicom između odseka c i d odeljenja 75, onda unutrašnjom granicom odeljenja 74. odsek b, odeljenja 73. odsek a i odeljenja 72. odsek c do granice između odeljenja 71. odsek a i odeljenja 72, nakon čega se pruža između odeljenja 70. i 69, 70. i 68, 70. i 61, 70. i 60. i dalje između odeljenja 59. i 60, 59. i 58, dalje ide unutrašnjom granicom odeljenja 58. odsek d, odeljenja 57. odsek d, odeljenja 56. odsek f i odeljenja 51. odsek c, izlazi na spoljnu granicu odeljenja 51. i pruža se između odeljenja 51. odsek a i odeljenja 50, dalje ide unutrašnjom granicom između odeljenja 50. odsek c i odeljenja 50. odsek d, odeljenja 50. odsek a i odeljenja 50. odsek d, nastavlja unutrašnjom granicom odeljenja 49. odsek a i odeljenja 49. odsek b, kojom se pruža do spoljne granice odeljenja 49. i 48, onda ide unutrašnjom granicom odeljenja 47. odsek c i odeljenja 47. odsek d, odeljenja 47. odsek c i odeljenja 47. odsek b i odeljenja 47. odsek a i odeljenja 47. odsek b do granice odeljenja 47. i 46, zatim ide unutrašnjom granicom odeljenja 46. odsek a i 46. odsek b, a onda granicom između odeljenja 46. i 45, 46. i 43. odsek b, odeljenja 46. i odeljenja 42. odsek b, spoljnom granicom odeljenja 41. i unutrašnjom granicom između odeljenja 41. i 40, 39. i 41, 30. i 29 i 31. i 28, izlazi na spoljnu granicu odeljenja 28. i dalje granicom odeljenja 27, 26, 25, 24, 23. i 22, odakle prelazi iz GJ „Stara planina I- Široke Luke” u GJ „Stara planina II-Arbinje”, odnosno dolazi do spoljne granice odeljenja 56. te GJ, onda nastavlja spoljnom granicom odeljenja 55, zatim izohipsom 1.600 m n.v. do spoljne granice odeljenja 53. kojom nastavlja ka spoljnoj granici odeljenja 52. i 51, zatim ide izohipsom 1.600 m n.v. do spoljne granice odeljenja 48. i dalje spoljnom granicom odeljenja 50, 22. i 23. do izohipse 1.600 m n.v, nakon čega, uz Bratkovski do, izlazi na greben ispod vrha Mramor (kota 1.759 m n.v.), od tog mesta ide lokalnim putem ka severu do čvorne tačke odeljenja 76. i 77. i dalje se pruža unutrašnjom granicom odeljenja 76. i 77, 76. i 78, 73. i 74, 70. i 71, izlazi na spoljnu granicu odeljenja 70. odakle nastavlja izohipsom 1.000 m n.v. do lokaliteta Zanoge, zatim ide preko vrha Krst (kota 1.129 m n.v.) i dalje izohipsom 1.200 m n.v. do spoljne granice odeljenja 47, 46, 44. i 41, onda unutrašnjom granicom odeljenja 40. i 42. stiže do grebena Ženski vrh i dalje grebenskim putem do izohipse 1.500 m n.v. kojom se pruža oko uzvišenja Rudine (kota 1.629 m n.v) i dolazi do granice opština Pirot i Knjaževac, zatim ide kroz teritoriju opštine Knjaževac generalnim pravcem prema severoistoku duž spoljnih granica katastarskih parcela 4111 i 240, KO Ćuštica, nastavlja u istom pravcu kroz KO Crni Vrh duž spoljne granice katastarske parcele 8867, skreće prema jugoistoku duž granice katastarskih parcela 8867 i 8866 i stiže do granice opština Knjaževac i Pirot na temenu Babinog zuba, skreće prema severoistoku i nastavlja tom granicom na dužini od 1.200 m, onda skreće prema severozapadu i spušta se lokalnim putem do kote 1.577 m n.v, zatim nastavlja ka lokalitetu Konjarnik do kote 1.303 m n.v. odakle se izohipsom 1.300 m n.v. pruža ispod lokaliteta Zanoge i Debeli rt do kote 1.305 m n.v, zatim ide u pravcu Brankove čuke (kota 1.240 m n.v.), onda nastavlja izohipsom 1.200 m n.v. iznad zaseoka Gravaljosa, izlazi na kotu 1.335 m n.v., zatim se pruža izohipsom 1.300 m n.v. do spoljne granice odeljenja 20. GJ „Babin zub-Orlov kamen-Golaš” iznad karaule Kalna i dalje ide spoljnom granicom 21, 22. i 24. odeljenja, onda nastavlja unutrašnjom granicom odeljenja 24. i odeljenja 25, odsek a do čvorne tačke odeljenja 26. i 27. i unutrašnjom granicom odeljenja 27. i 25. izlazi na državnu granicu 200 m severno od graničnog kamena 344, odakle savija prema jugoistoku i ide tim generalnim pravcem glavnim grebenom Stare planine i državnom granicom do polazne tačke 100 m jugoistočno od graničnog kamena 300 na državnoj granici;

5) Temštica obuhvata prostor klisure reke Temštice čija granica počinje kod korita Toplodolske reke i pruža se unutrašnjom granicom odeljenja 117. i 118. GJ „Stara planina II-Topli Do”, obuhvatajući 118. odeljenje čijom spoljnom granicom prelazi u GJ „Zavoj” gde nastavlja unutrašnjom granicom odeljenja 1. i 77. te GJ, izlazi na spoljnu granicu odeljenja 77. i dalje ide granicama odeljenja 78, 79. i 80, a zatim nastavlja izohipsom 700 m n.v, onda prelazi na spoljnu granicu odeljenja 81. posle čega prelazi u područje GJ „Nišava”, nastavlja spoljnom granicom odeljenja 44. odsek a te GJ, zatim se izohipsom 500 m n.v. pruža do spoljne granice odeljenja 44. odsek b i dalje izohipsom 500 m n.v. prelazi na desnu obalu Temštice, odakle ide spoljnom granicom odeljenja 43. odsek c i odeljenja 43. odsek 1, odnosno izohipsom 500 m n.v. do spoljne granice odeljenja 42, odakle nastavlja po izohipsi 600 m n.v. do spoljne granice GJ „Stara planina II-Topli Do” i granicom odeljenja 1, 4. i 5. spušta se u vodotok Toplodolske reke do početne tačke;

6) Vrtibog obuhvata prostor istoimene kraške uvale čija granica počinje kod mesta zvanog Arbanaški kladenac ispod uzvišenja Ručka čuka (kota 1.534 m n.v.), pruža se kolskim putem ka istoku i jugoistoku do lokalnog uzvišenja (kota 1538 m n.v.) i lokaliteta Velika Bislava (kota 1.534 m n.v.), onda ide izohipsom 1.500 m n.v. ispod uzvišenja Vrh (kota 1.588 m n.v.) do raskrsnice kolskih puteva u blizini kote 1.443 m n.v i dalje se pruža u pravcu severoistoka kolskim putem do polazne tačke kod mesta zvanog Arbanaški kladenac;

7) Vladikina ploča obuhvata prostor doline Visočice i istoimene klisure čija granica počinje na uzvišenju sa kotom 763 m n.v., sa desne strane lokalnog puta Visočka Ržana-Vrelo, pruža se izohipsom 800 m n.v., preseca lokalni put kod naselja Vrelo nakon čega izlazi na spoljnu granicu odeljenja 2. GJ „Stara planina II-Arbinje”, nastavlja spoljnom granicom odeljenja 3. i 4, izlazi na kotu 1.150 m n.v. i grebenom se pruža do spoljne granice odeljenja 5. odakle prelazi u GJ „Zavoj” i ide spoljnom granicom odeljenja 61, 60. i 59. te GJ, nastavlja unutrašnjom granicom odeljenja 59. i 58. do spoljne granice odeljenja 59, zatim ide spoljnom granicom odeljenja 59, 60, 61. i 62, onda granicom odeljenja 62. i 63, zatim ponovo ide spoljnom granicom odeljenja 62, dolazi do granice GJ „Vidlič” i ide spoljnom granicom odeljenja 32. te GJ, dalje se pruža izohipsom 700 m n.v. iznad građevinskog područja naselja Rsovci, preseca Dojkinačku reku i stiže do polazne tačke na koti 763 m n.v.;

8) Jelovica obuhvata prostor na levoj dolinskoj strani Jelovičke reke čija granica počinje od spoljne granice odeljenja 89. GJ „Stara planina I-Široke Luke”, pruža se izohipsom 1.100 m n.v. do spoljne granice odeljenja 88. te GJ kojom vodi do izohipse 1.000 m n.v., zatim stiže na kotu 986 m n.v. odakle najkraćim putem izbija na spoljnu granicu odeljenja 2, nastavlja unutrašnjom granicom odeljenja 2. i 1. do spoljne odeljenja granice 1. odnosno do izohipse 900 m n.v. nakon čega u pravoj liniji vodi do polazne tačke na spoljnoj granici odeljenja 89;

9) Rosomač obuhvata prostor Rosomoačkog vrha i klisure Rosomačke reke čija granica počinje od preseka kolskog puta sa izohipsom 1.000 m n.v., severno od izvora Studenac ispod Rosomačkog vrha, onda se pruža kolskim putem ka jugu prema naselju Rosomač do izohipse 900 m n.v., zatim skreće na istok u pravcu lokalnog groblja, obilazi građevinsko područje naselja Rosomač, nastavlja kolskim putem i grebenom preko lokaliteta Gradište iznad Rosomačke reke do lokalnog vrha Jeva glava (kota 796 m n.v), potom savija ka severu do raskrsnice sa lokalnim putem Rosomač-Visočka Ržana, onda se pruža u pravcu uzvišenja sa kotom 955 m n.v., nastavlja grebenom do izohipse 1.100 m n.v., skreće u pravcu zapada prateći izohipsu 1.100 m n.v, a potom ka severu gde se preko odseka Rosomačkog vrha spušta do izohipse 1.000 m n.v. i tom izohipsom dalje do polazne tačke, odnosno kolskog puta kod izvora Studenac;

10) odsek Vidliča, obuhvata prostor strmog odseka na levoj dolinskoj strani Visočice čija granica obuhvata odeljenja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. i 23. GJ „Vidlič”.

Ostavite komentar