Uredba o izmenama Uredbe o platama lica koja vrše funkciju i obavljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 i 61/05),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O PLATAMA LICA KOJA VRŠE FUNKCIJU

I OBAVLjAJU POSLOVE U POSEBNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA DRŽAVNIH ORGANA NADLEŽNIH ZA SUZBIJANjE

ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Član 1.

U nazivu Uredbe o platama lica koja vrše funkciju i obavljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS“, broj 14/03), reči: „vrše funkciju i“ brišu se.

Član 2.

U članu 1. reči: „vrše funkciju, odnosno“ brišu se.

Član 3.

U članu 2. reči: „Specijalnog tužioca, javnog tužioca i zamenika javnog tužioca upućenog, odnosno raspoređenog na rad u Specijalno tužilaštvo, sudije raspoređenog u Posebno odeljenje Okružnog suda i Posebno odeljenje Apelacionog suda“, brišu se, reč: „trostrukom“ zamenjuju se rečju: „dvostrukom“, a reči: „na funkciji, odnosno“ brišu se.

Član 4.

Član 4. briše se.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-4842/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIK,Vojislav Koštunica, s.r.

4100305.048.doc/47

Ostavite komentar