Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG

DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA

Član

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi, obim, način, postupak dodele, kao i način i postupak vraćanja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa (u daljem tekstu: program) koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Član

Pod udruženjem, u smislu ove uredbe, podrazumeva se dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom, upisana u registar nadležnog organa u skladu sa zakonom.

Član

Organ državne uprave u čijem delokrugu je oblast u kojoj se ostvaruje javni interes, odnosno korisnik sredstava budžeta Republike Srbije na čijem razdelu su obezbeđena sredstva (u daljem tekstu: nadležni organ) podstiče programe koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa u skladu sa odredbama ove uredbe i akata nadležnog organa donetih u skladu sa odredbama zakona i ove uredbe.

Program iz stava 1. ovog člana naročito sadrži: oblast u kojoj se program realizuje, teritoriju na kojoj bi se program realizovao, vreme i dužinu trajanja programa, vrstu i obim aktivnosti koji bi se vršili u toku realizacije programa i ukupan broj lica koji je potreban za izvođenje programa.

Član

Izbor programa koji će se finansirati sredstvima budžeta Republike Srbije vrši se primenom sledećih kriterijuma:

1) reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj lica koja se uključuje u program, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;

2) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;

3) sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;

4) zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: da li su ranije korišćena sredstva budžeta Republike Srbije i ako jesu, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Bliža merila za izbor programa primenom kriterijuma iz stava 1. ovog člana, kao i dopunske kriterijume koji su specifični za određenu oblast utvrđuje nadležni organ.

Član

Dodela sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa vrši se na osnovu javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs) koji raspisuje nadležni organ i oglašava na zvaničnoj internet stranici nadležnog organa.

Konkurs obavezno sadrži: oblast od javnog interesa koja se podstiče, ko može biti učesnik konkursa, rok za podnošenje prijave i predloga programa, obim sredstava koja se dodeljuju, trajanje programa, kao i bliža merila i dopunske kriterijume čijom primenom se vrši vrednovanje i rangiranje prijavljenih programa, odnosno upućivanje na službeno glasilo u kome je objavljen propis nadležnog organa kojim su utvrđena bliža merila i dopunski kriterijumi.

Član

Udruženja – učesnici konkursa podnose prijavu nadležnom organu.

Uz prijavu učesnici obavezno dostavljaju:

uverenje (potvrdu, izvod) da je udruženje upisano u registar nadležnog organa;

overenu fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;

Prijava se podnosi u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Član

Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje konkursna komisija koju obrazuje rukovodilac nadležnog organa.

Lista iz stava 1. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici nadležnog organa.

Na Listu iz stava 1. ovog člana učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru programa kojima se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju sredstva za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa nadležni organ donosi u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste iz stava 1. ovog člana.

Član

Odluku o izboru programa kojima se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju sredstva za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa objavljuju se na zvaničnoj internet stranici nadležnog organa.

Član

Sredstva koja se, u skladu sa ovom uredbom, odobre za realizaciju programa jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju konkretnog programa i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između nadležnog organa i udruženja.

Ugovorom se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, a naročito: utvrđen predmet programa, rok u kome se program realizuje, konkretne obaveze ugovornih strana, iznos sredstava i način obezbeđenja i prenosa sredstava, instrumente obezbeđenja za slučaj ne namenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa, odnosno za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze – predmeta programa.

Član

Nadležni organ prati realizaciju programa i vrši kontrolu njegove realizacije.

Udruženje – korisnik sredstava, odnosno realizator programa dužan je da nadležnom organu, u svakom momentu, omogući kontrolu realizacije programa i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava nadležni organ dužan je da raskine ugovor i zatraži povraćaj prenetih sredstava, odnosno da aktivira instrument obezbeđenja, a udruženje je dužno da sredstva vrati sa zakonskom kamatom.

Član

Udruženje je dužno da nadležnom organu podnosi izveštaj o realizaciji programa.

Izveštaj se dostavlja kvartalno, osim u slučaju kada program ne traje duže od šest meseci i nakon realizacije programa, a sadrži, naročito: podatke o stepenu realizacije programa i utrošenim sredstvima.

Član

Ako nadležni organ nema uspostavljenu zvaničnu internet stranicu, podatke i akte koji se, u skladu sa ovom uredbom, objavljuju na toj stranici, dužan je da objavi na oglasnoj tabli i drugi pogodan način.

Član

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj: ______________________

u Beogradu, ________2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Mirko Cvetković

Ostavite komentar