Uredba o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 4. st. 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04),

Vlada donosi

O UTVRĐIVANjU LISTE PROJEKATA ZA KOJE JE OBAVEZNA PROCENA UTICAJA I LISTE PROJEKATA ZA KOJE SE MOŽE ZAHTEVATI PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Lista I Projekti za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu i Lista II Projekti za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, koje su odštampane uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 2.

Lista II Projekti za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, pored naziva projekta, sadrži i kriterijume za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja na životnu sredinu.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj:

U Beogradu, ______ 2005. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK,

LISTA I

Projekti za koje je obavezna procena uticaja

na životnu sredinu

1. (a) Rafinerije za preradu sirove nafte, izuzev postrojenja u kojima se proizvode maziva od sirove nafte;

(b) Postrojenja za gasifikaciju i topljenje, kapaciteta od 500 t ili više uglja ili bitumenskih škriljaca, teških ostataka sirove nafte, na dan.

2. (a) Postrojenja za proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova, upotrebom svih vrsta goriva, kao i postrojenja za pogon radnih mašina (termoelektrane, toplane, gasne turbine, postrojenja sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i ostali uređaji za sagorevanje) uključujući i parne kotlove sa snagom od 300 MW ili više;

(b) Nuklearni reaktori, uključujući demontažu ili isključenje iz pogona takvih reaktora, izuzev naučnoistraživačkih postrojenja za proizvodnju i konverziju fisionih i obogaćenih materijala, čija ukupna snaga ne prelazi 1 kV stalnog termalnog opterećenja.

3. (a) Postrojenja za preradu istrošenog nuklearnog goriva;

(b) Postrojenja predviđena:

– za proizvodnju ili obogaćenje nuklearnog goriva;

za preradu istrošenog nuklearnog goriva ili visoko radioaktivnog nuklearnog otpada;

za trajno odlaganje istrošenog nuklearnog goriva;

– isključivo za trajno odlaganje nuklearnog otpada;

– isključivo za skladištenje (sa planiranim rokom funkcionisanja dužim od deset godina) istrošenog nuklearnog goriva ili radioaktivnog nuklearnog otpada na mestu izvan mesta proizvodnje.

4. (a) Kombinovane primarne topionice i čeličane;

(b) Postrojenja za proizvodnju obojenih sirovih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina, metalurškim ili hemijskim postupcima ili elektrolizom.

5. Postrojenja za ekstrakciju azbesta i za preradu i transformaciju azbesta i proizvoda koji sadrže azbest:

za azbestno-cementne proizvode, sa godišnjom proizvodnjom od preko 20.000 t gotovih proizvoda;

za abrazivne materijale sa godišnjom proizvodnjom od preko 50 t gotovih proizvoda;

za ostale vrste upotrebe azbesta čiji obim proizvodnje prelazi 200 t godišnje.

6. Kombinovana hemijska postrojenja, tj. postrojenja za industrijsku proizvodnju supstanci kod kojih se primenjuju postupci hemijske promene i u kojima se pojedini pogoni nalaze jedan pored drugog i funkcionalno su povezani, a namenjeni su:

– za proizvodnju baznih organskih hemikalija;

– za proizvodnju baznih neorganskih hemikalija;

– za proizvodnju hemijskih đubriva na bazi fosfora, azota ili kalijuma (prosta ili složena hemijska đubriva);

– za proizvodnju baznih proizvoda za zaštitu bilja, kao i biocida;

– za proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda uz primenu hemijskih ili bioloških postupaka;

– za proizvodnju, preradu i obradu eksploziva.

7. (a) Izgradnja dugolinijskih železničkih saobraćajnica i izgradnja aerodroma čija je glavna poletno-sletna pista dužine 2.100 m ili više;

(b) Izgradnja autoputeva;

(v) Izgradnja novog puta sa četiri ili više traka, ili rekonstrukcija i/ili proširenje postojećeg puta sa dve trake ili manje, sa ciljem dobijanja puta sa četiri ili više traka, u slučaju da takav novi put ili rekonstruisana i/ili proširena deonica imaju neprekinutu dužinu od preko 10 km.

8. Unutrašnji plovni putevi i pristaništa namenjena unutrašnjem rečnom saobraćaju, kojima se omogućuje prolaz plovilima od preko 1.350 t.

9. Postrojenja za uklanjanje otpada spaljivanjem i hemijskim postupcima ili deponije za odlaganje opasnog otpada.

10. Uređaji za uklanjanje neopasnog otpada spaljivanjem ili hemijskim postupcima sa kapacitetom koji prelazi 100 t dnevno.

11. Crpljenje podzemnih voda ili obogaćivanje podzemnih voda kod kojih je godišnja zapremina iscrpljene ili obogaćene vode jednaka količini od 10 miliona m3 ili više.

12. (a) Hidrotehnički objekti za prebacivanje voda između rečnih slivova, namenjeni sprečavanju mogućih nestašica vode kod kojih količina prebačene vode prelazi 100 miliona kubnih metara godišnje;

(b) U svim drugim slučajevima, objekti namenjeni za prebacivanje voda između rečnih slivova kod kojih višegodišnji prosek protoka u slivu iz kog se voda zahvata prelazi 2.000 miliona m3 godišnje i gde količina prebačene vode prelazi 5% od ovog protoka.

U oba slučaja izuzet je prenos pitke vode cevovodima.

13. Postrojenja za tretman otpadnih voda zagađenih organskim materijama sa biohemijskom potrošnjom kiseonika od 9.000 kg na dan tokom pet dana ili više ili otpadnih voda zagađenih neorganskim materijama sa 4.500 m3 ili više otpadnih voda u toku dva sata.

14. Vađenje nafte i prirodnog gasa u komercijalne svrhe kod koga dobijene količine prelaze 500 t na dan u slučaju nafte i 500.000 m3 na dan u slučaju gasa.

15. Brane i drugi objekti namenjene zadržavanju i akumulaciji vode kod kojih voda koja dotiče, ili dodatno zadržana, ili akumulirana voda prelazi količinu od 10 miliona m3.

16. Cevovodi za transport gasa, tečnog gasa, nafte ili hemikalija prečnika većeg od 800 mm i dužine koja prelazi 40 km.

17. Objekti za intenzivan uzgoj živine, svinja ili goveda sa kapacitetom preko:

(a) 85.000 mesta za proizvodnju brojlera;

(b) 60.000 mesta za kokoške i/ili ćurke;

(v) 3.000 mesta za proizvodnju svinja (preko 30 kg težine);

(g) 900 mesta za krmače uključujući i prasad do 30 kg težine;

(d) 350 mesta za goveda.

18. Industrijska postrojenja za:

(a) proizvodnju celuloze iz drvne mase, slame ili sličnih vlaknastih materijala;

(b) proizvodnju papira i kartona sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 200 t na dan.

19. Kamenolomi i površinski kopovi čija površina prelazi 25 ha, ili vađenja treseta kad površina terena za eksploataciju prelazi 150 ha.

20. Izgradnja nadzemnih dalekovoda čija voltaža iznosi 220 kV ili više i čija dužina prelazi 15 km.

21. Objekti namenjeni skladištenju nafte, petrohemijskih ili hemijskih proizvoda, zemnog gasa, zapaljivih tečnosti i goriva čiji kapacitet iznosi 200.000 t ili više.

22. Aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola.

23. Aktivnosti koje mogu izazvati značajne prekogranične uticaje u skladu sa ratifikovanim međunarodnim ugovorom.

LISTA II

Projekti za koje se može zahtevati procena uticaja

na životnu sredinu

Kolona 1: Za projekte čije su karakteristike opisane u Koloni 1, podnosilac zahteva dostavlja dokumentaciju iz člana 8. stav 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu na osnovu koje se procenjuje značajan uticaj projekta, odnosno uslovi i mere zaštite životne sredine.

Kolona 2: Za projekte čije su karakteristike opisane u Koloni 2, podnosilac zahteva dostavlja dokumentaciju iz člana 8. stav 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu na osnovu koje se procenjuje moguć uticaj projekta, odnosno uslovi i mere zaštite životne sredine.

PROJEKAT Kriterijumi za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu Kolona 1 Kolona 2 1. Poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura (1) Prestrukturiranje zemljišnih poseda, isključujući promenu vlasništva Područje na kome se prostire je veće od 1 ha (2) Korišćenje neobrađenog ili delimično obrađenog zemljišta za intenzivnu poljopivrednu obradu Područje na kome se prostire je veće od 1 ha (3) Upravljanje vodama namenjenih poljoprivredi, uključujući i navodnjavanje i odvodnjavanje Područje na kome se prostire je veće od 1 ha (4) Primarno pošumljavanje radi prelaženja na drugi tip korišćenja zemljišta Područje na kome se prostire je veće od 50 ha Područje na kome se prostire je manje od 50 ha (5) Krčenje šume radi prelaženja na drugi tip korišćenja zemljišta Područje na kome se prostire je veće od 10 ha Područje na kome se prostire je manje od 10 ha (6) Objekti za intenzivan uzgoj i držanje živine Kapaciteta od 25.000 do 85.000 mesta za brojlere Kapaciteta od 1.000 do 25.000 mesta za brojlere Kapaciteta od 15.000 do 60.000 mesta za kokoške nosilje Kapaciteta od 500 do 15.000 mesta za kokoške nosilje Kapaciteta od 30.000 do 60.000 mesta za kokoške, – mlade nosilje Kapaciteta od 500 do 30.000 mesta za kokoške, mlade nosilje Kapaciteta od 30.000 do 60.000 mesta za tovnu perad Kapaciteta od 500 do 30.000 mesta za tovnu perad Kapaciteta od 15.000 do 60.000 mesta za tovne đurke Kapaciteta od 200 do 15.000 mesta za tovne ćurke (7) Objekti za intenzivan uzgoj goveda Kapaciteta od 100 do 350 mesta za goveda Kapaciteta od 50 do 100 mesta za goveda Kapaciteta od 150 do 350 mesta za telad Kapaciteta od 50 do 150 mesta za telad (8) Objekti za intenzivan uzgoj svinja Kapaciteta od 1.000 do 3.000 mesta za tovne svinje preko 30 kg težine Kapaciteta od 100 do 1.000 mesta za tovne svinje preko 30 kg težine Kapaciteta od 500 do 900 mesta za krmače, uključujući i njihove mlade (do 30 kg težine) Kapaciteta od 100 do 500 mesta za krmače, uključujući i njihove mlade (do 30 kg težine) Kapaciteta od 4.000 do 6.000 mesta za prasad (od 10 do 30 kg težine) Kapaciteta od 200 do 4.000 mesta za prasad (od 10 do 30 kg težine) (9) Objekti za intenzivan uzgoj životinja sa plemenitim krznom Kapaciteta od 500 do 1.000 mesta za životinje sa plementim krznom Kapaciteta od 300 do 500 mesta za životinje sa plementim krznom (10) Objekti za intenzivan uzgoj mešovitog sastava Mešoviti sastav – da broj mesta nije dostignut, ali da zbir procentualnog udela iskorišćenih mesta dostiže, ili premašuje vrednost 100 (11) Intenzivan uzgoj riba u kavezima, bazenima i ribnjacima Kapacitet 10 t ili više godišnje Od 2 do 10 t godišnje 2. Ekstraktivna industrija (1) Kamenolomi i površinski kopovi prirodnih građevinskih materijala Površina terena za eksploataciju je od 10 do 25 ha Površina terena manja od 10 ha, ako se upotrebljava eksploziv (2) Vađenja treseta Površina terena za eksploataciju je manja od 150 ha (3) Podzemna i površinska eksploatacija uglja, ruda metala i nemetala i bituminoznih škriljaca Svi projekti (4) Eksploatacija mineralnih sirovina postupkom rečnog ili jezerskog bagerovanja Svi projekti (5) Eksploatacija nafte Dobijene količine su od 10 do 500 t na dan (6) Eksploatacija prirodnog gasa Dobijene količine su od 10.000 do 500.000 m3 na dan (7) Bušenje u cilju istraživanja i eksploatacije nafte i prirodnog gasa Svi projekti (8) Površinske industrijske instalacije za eksploataciju uglja, nafte, prirodnog gasa, metalnih i nemetalnih ruda i bituminoznih škriljaca Područje na kome se prostire prelazi 0,5 ha (9) Eksploatacija podzemnih voda Svi projekti (10) Eksploatacija geotermalne energije Svi projekti 3. Proizvodnja energije Postrojenja za proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova (termoelektrane, toplane, gasne turbine, postrojenja sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, ostali uređaji za sagorevanje), uključujući i parne kotlove, u postrojenjima za sagorevanje uz korišćenje:NAPOMENA: Ako se radi o kombinovanim postrojenjima za proizvodnju električne i toplotne energije, pomenute snage se odnose na maksimalnu toplotnu snagu u radnom medijumu i maksimalnu snagu pojedinačnog generatora struje svih vrsta goriva Sa toplotnom snagom do 50 MW ili snagom po pojedinačnom generatoru do 50 MW ukoliko je u pitanju proizvodnja električne energije lož ulja, metanola, etanola, prirodnih biljnih ulja ili metil estra od biljnog ulja, prirodnog zemnog gasa, tečnog gasa, gasa iz javnih gasovoda, izuzimajući postrojenja sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem za uređaje za bušenje i pomoćne agregate za napajanje Sa toplotnom snagom od 20 do 50 MW ili snagom po pojedinačnom generatoru od 20 do 50 MW ukoliko je u pitanju proizvodnja električne energije gasovitih goriva (gas iz koksnih peći, iz rudnika, iz čeličnih peći, iz rafinerije, naftni gas iz tercijarnih bušotina nafte, gas iz postrojenja za preradu otpadnih voda, gas iz postrojenja za gasifikaciju, bio gas), izuzimajući gasove navedene pod (2), kao i postrojenja sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem za uređaje za bušenje i pomoćne agregate za napajanje Sa toplotnom snagom od 10 do 50 MW ili snagom po pojedinačnom generatoru od 10 do 50 MW ukoliko je u pitanju proizvodnja električne energije uglja, koksa, uključujući i petrolejski koks, brikete uglja, brikete treseta, treset za loženje, prirodno drvo, prirodni bitumen, ulja za loženje, sa izuzetkom lož ulja, kao i postrojenja sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem za uređaje za bušenje i pomoćne agregate za napajanje Sa toplotnom snagom od 1 do 50 MW ili snagom po pojedinačnom generatoru od 1 do 50 MW ukoliko je u pitanju proizvodnja električne energije drugih vrsta goriva, osim onih čvrstih ili tečnih navedenih pod (2), (3) i (4) Sa toplotnom snagom od 1 do 50 MW ili snagom po pojedinačnom generatoru od 1 do 50 MW ukoliko je u pitanju proizvodnja električne energije. 3.2. Postrojenja sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem za pogon radnih mašina uz korišćenje: lož ulja, dizel goriva, metanola, etanola, prirodnih biljnih ulja ili metil estra od biljnog ulja ili gasovitih goriva (gas iz koksnih peći, iz rudnika, iz čeličnih peći, iz rafinerije, naftni gas iz tercijarnih bušotina nafte, gas iz postrojenja za preradu otpadnih voda, bio gas, zemni gas, tečni gas, gas iz javnih sistema za snadbevanje gasom, vodonik) Sa toplotnom snagom do 50 MW drugih vrsta goriva, osim onih navedenih pod (1), izuzimajući postrojenja sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem za uređaje za bušenje Sa toplotnom snagom od 1 do 50 MW 3.3. Postrojenja sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem za proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova, sa izuzetkom postrojenja sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem za uređaje za bušenje i pomoćne agregate za napajanje uz korišćenje: lož ulja, dizel goriva, metanola, etanola, prirodnih biljnih ulja ili metil estra od biljnog ulja, prirodnog zemnog gasa, tečnog gasa, gasa iz javnih sistema za snabdevanje gasom, vodonika ili drugih gasovitih goriva Sa toplotnom snagom od 1 do 50 MW ili snagom po pojedinačnom generatoru od 1 do 50 MW ukoliko je u pitanju proizvodnja električne energije gasovitih goriva (gas koksnih peći, gas iz rudnika, gas iz čeličnih peći, gas iz rafinerije, naftni gas iz tercijarnih bušotina nafte, gas iz postrojenja za preradu otpadnih voda, bio gas) sa izuzetkom gasova navedenih pod (1) Sa toplotnom snagom od 1 do 50 MW ili snagom po pojedinačnom generatoru od 1 do 50 MW ukoliko je u pitanju proizvodnja električne energije 3.4. Postrojenja sa gasnim turbinama za rad radnih mašina uz korišćenje: lož ulja, dizel goriva, metanola, etanola, prirodnih biljnih ulja ili metil estra od biljnog ulja ili gasovitih goriva (gas koksnih peći, gas iz rudnika, gas iz čeličnih peći, gas iz rafinerije, naftni gas iz tercijarnih bušotina nafte, gas iz postrojenja za preradu otpadnih voda, bio gas, prirodni zemni gas, tečni gas, gas iz javnih sistema za snadbevanje gasom, vodonik) Sa toplotnom snagom do 50 MW vrsta goriva navedenih pod (1) izuzimajući postrojenja sa zatvorenim sistemima Sa toplotnom snagom od 1 do 50 MW 3.5. Postrojenja sa gasnim turbinama za proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova, sa izuzetkom postrojenja sa zatvorenim sistemima uz korišćenje: lož ulja, dizel goriva, metanola, etanola, prirodnih biljnih ulja ili metil estra od biljnog ulja, prirodnog zemnog gasa, tečnog gasa, gasa iz javnih sistema za snabdevanje gasom, vodonik Sa toplotnom snagom od 1 do 50 MW ili snagom po pojedinačnom generatoru od 1 do 50 MW ukoliko je u pitanju proizvodnja električne energije gasovitih goriva (gas koksnih peći, gas iz rudnika, gas iz čeličnih peći, gas iz rafinerije, naftni gas iz tercijarnih bušotina nafte, gas iz postrojenja za preradu otpadnih voda, bio gas) sa izuzetkom gasova navedenih pod (1) Sa toplotnom snagom od 1 do 50 MW ili snagom po pojedinačnom generatoru od 1 do 50 MW ukoliko je u pitanju proizvodnja električne energije 3.6. Postrojenje za proizvodnju električne energije iz hidropotencijala Snage veće od 10 MW 3.7. Uređaji za korišćenje snage vetra u cilju proizvodnje energije (farme vetrenjača) Od 6 do 20 centrala pojedinačne snage preko 10 KW Od 3 do 6 centrala pojedinačne snage preko 10KW 4. Cevovodi sa pratećim objektima za transport gasa, nafte, hemikalija, vodene pare, vrele vode ili bez njih, kao i vodovi za prenos električne energije nadzemnim dalekovodima cevovodi za transport gasa, izuzimajući postrojenja koja ne izlaze iz fabričkog kruga Dužine preko 40 km i prečnikom od 300 mm do 800 mm iliDužine od 5 do 40 km i prečnikom preko 300 mm Dužine manje od 5 km i prečnika preko 150 mm cevovodi za transport supstanci opasnih po vode, izuzimajući cevovodna postrojenja koja:ne izlaze van fabričkog kruga;predstavljaju deo opreme postrojenja za rukovanje takvim hemikalijama Dužine preko 40 km i prečnika od 300 do 800 mm iliDužine od 2 do 40 km i prečnika preko 150 mm Dužine manje od 2 km i prečnika preko 150 mm cevovodi za transport tečnih gasova, ukoliko ne spadaju pod (2) izuzimajući postrojenja koja ne izlaze iz fabričkog kruga Dužine preko 40 km i prečnika od 300 do 800 mm ili Dužine od 2 do 40 km i prečnika preko 150 mm Dužine manje od 2 km i prečnika preko 150 mm cevovodi za transport nekondenzovanih gasova, ako ne spadaju pod (1) i (2) izuzimajući postrojenja koja ne izlaze iz fabričkog kruga Dužine od preko 40 km i prečnika od 300 do 800 mm ili Dužine od 5 do 40 km i prečnika od preko 300 mm Dužine manje od 5 km i prečnika preko 150 mm cevovodi za transport hemikalija, ukoliko ne spadaju u cevovode od (1) do (4) izuzimajući postrojenja koja ne izlaze iz fabričkog kruga ili predstavljaju deo opreme postrojenja za skladištenje takvih materija Dužine od preko 40 km i prečnika od 300 do 800 mm iliDužine od 5 do 40 km i prečnika od preko 150 mm Dužine manje od 5 km i prečnika preko 150 mm cevovodi za transport pare ili tople vode iz postrojenja navedenih od 3.1. do 3.5. koje premašuju fabrički krug Dužine 5 km ili više Dužine manje od 5 km cevovodi za transport otpadnih voda Dužine 10 km ili više Dužine od 2 do 10 km cevovodi i postrojenja za transport i pripremu vode za piće Dužine 10 km ili više Dužine od 2 do 10 km cevovodi za transport nafte Dužine od preko 40 km i prečnika od 300 do 800 mm iliDužine od 5 do 40 km i prečnika od preko 300 mm Dužine manje 5 km i prečnika preko 300 mm nadzemni dalekovodi visokog napona Dužine preko 15 km i nominalnog napona od 110 kV do 220 kV iliDužine od 5 do 15 km i nominalnog napona od 110 kV ili više Dužine manje od 5 km i nominalnog napona od 110 kV ili više 5. Skladištenje zapaljivih tečnosti i gasova, zemnog gasa, fosilnih goriva, nafte i naftnih derivata i hemikalija skladištenje zapaljivih gasova u rezervoarima ili proizvoda koji sadrže zapaljive gasove u zatvorenim posudama Kapaciteta od 30 do 200.000 t pod uslovom da se ne radi o pojedinačnim rezervoarima čije zapremine ne prelaze 1.000 l skladištenje zapaljivih tečnosti u zatvorenim posudama Kapaciteta od 50.000 do 200.000 t ili Kapaciteta od 5.000 do 50.000 t kod zapaljivih tečnosti čija je tačka paljenja niža od 194,15 K dok je tačka ključanja pri normalnom pritisku (101,3 kPa) veća od 293,15 K Kapaciteta od 5.000 do 50.000 t kod ostalih zapaljivih tečnosti skladištenje hlora Svi projekti skladištenje sumpor-dioksida Svi projekti skladištenje amonijum nitrata ili supstanci koje u sebi sadrže amonijum nitrat Svi projekti skladištenje amonijaka Svi projekti površinsko skladištenje zemnog gasa Kapaciteta od 20.000 do 200.000 t Kapaciteta od 1.000 do 20.000 t skladištenje uglja ili lignita Kapaciteta od 100.000 do 200.000 t Kapaciteta od 20 do 100.000 t skladištenje nafte ili naftnih derivata Kapaciteta više od 10.000 do 200.000 t Kapaciteta od 20 do 10.000 t skladištenje drugih hemikalija koje nisu navedene od (1) do (9) Kapaciteta od 25.000 do 200.000 t Kapaciteta manje od 25.000 t 6. Proizvodnja i prerada metala (1) Postrojenje za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarno ili sekundarno topljenje) uključujući kontinualni postupak livenja ukoliko se upotrebljavaju koncentrati ili sekundarne sirovine Kapaciteta manje od 2,5 t/h sirovog gvožđa ili čelika (2) Postrojenje za preradu u crnoj metalurgiji:postrojenje za vruće valjanjekovačnice sa jednim ili više čekića ili maljevapostrojenje za nanošenje metalnih zaštitnih slojeva na metalne površine pomoću topljenih kupki Kapaciteta manje od 20 t/h sirovog čelika Energija udarca jednog čekića ili malja iznosi od 1 do 20 kJKapacitet prerade od 500 kilograma do dve t/h sirovog materijala, sa izuzetkom postrojenja za kontinualno cinkovanje (3) Livnice crne metalurgije Kapaciteta od dve tone livenih delova na dan do 20 t na dan (4) Postrojenje za topljenje i za izradu legura od obojenih metala isključujući dragocene metale, ali uključujući izradu korisnih nusproizvoda (rafinacija, livenje itd) Kapaciteta od 0,5 do 4 t na dan kod olova ili kadmijuma ili 2 do 20 t kod ostalih vrsta obojenih metala, izuzimajući:vakumska postrojenja za topljenje;postrojenja za topljenje u cilju dobijanja livenih legura od kalaja i bizmuta ili od finog kalaja i aluminijuma u jedinjenju sa bakrom ili magnezijumom;postrojenja za topljenje koja čine sastavni deo mašina za livenje pod pritiskom ili kokilnih mašina za livenje;postrojenja za topljenje plemenitih metala i legura koje se sastoje isključivo od plemenitih metala ili od plemenitih metala i bakra;kade za lemlenje i postrojenja za kalajisanje vrelim vazduhom (5) Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih postupaka Zapremina kade za galvanizaciju iznosi do 30 m3 (6) Mašinogradnja i metaloprerađivačka industrija Svi projekti (7) Postrojenje za proizvodnju motornih vozila (proizvodnja, sklapanje, proizvodnja motora) Kapaciteta 10.000 komada godišnje ili više (8) Postrojenja za proizvodnju akumulatora Svi projekti (9) Brodogradilišta (proizvodnja ili popravka brodskih trupova ili motora ili delova broda) Dužine broda 20 m ili više (10) Proizvodnja i popravka vazduhoplova Svi projekti sa izuzetkom radova na redovnom održavanju vazduhoplova (11) Proizvodnja šinskih vozila Svi projekti (12) Postrojenja za eksplozivno deformisanje metala Svi projekti (13) Postrojenja za pripremu, obogaćivanje, pečenje i sinterovanje metalnih ruda, kao i iskorišćavanje jalovine Svi projekti 7. Industrijska prerada minerala (1) Postrojenja za suvu destilaciju uglja (plinare, tinjajuće peći i dr) Kapaciteta do 500 t na dan (2) Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera, cementa i kreča u rotacionim ili drugim pećima Kapaciteta do 500 t dnevno za proizvodnju cementnnog klinkera ili kreča kapaciteta do 50 t dnevno u rotacionim pećima, ili u drugim pećima kapaciteta do 50 t dnevno (3) Postrojenja za proizvodnju stakla i staklenih vlakana, uključujući proizvodnju stakla koji se dobija preradom starog stakla Kapaciteta 20 t na dan Kapaciteta do 20 t na dan sa izuzetkom postrojenja za proizvodnju staklenih vlakana koja se proizvode za medicinske ili telekomunikacione svrhe kapaciteta manje od 20 t na dan (4) Postrojenja za topljenje mineralnih materija, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana Kapaciteta do 20 t na dan (5) Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda (pločica, crepova, građevinskih proizvoda, vatrostalne cigle, sanitarne galanterije i slično) Kapaciteta do 75 t na dan i/ili zapremina peći do 4 m3 a gustina šarže do 300 kg po 1 m3 zapremine peći (6) Postrojenje za proizvodnju asfaltnih mešavina Svi projekti (7) Briketiranje uglja Svi projekti 8. Hemijska industrija (1) Obrada poluproizvoda i proizvodnja hemikalija Svi projekti koji nisu obuhvaćeni Listom I (2) Samostalna postrojenja za proizvodnju, preradu, formiranje i pakovanje baznih organskih i neorganskih hemikalija, hemijskih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena hemijska đubriva) proizvoda za zaštitu bilja, kao i biocida, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda, plastičnih masa, eksploziva, boja i lakova, deterdženata i sredstava za održavanje higijene i čišćenje i dr. Svi projekti koji nisu obuhvaćeni Listom I (3) Postrojenje za proizvodnju mineralnih ulja i maziva (destilacijom, rafinacijom ili drugi način) Svi projekti Prehrambena industrija (1) Postrojenja za proizvodnju i preradu ulja, masti i voskova od sirovina biljnog i životinjskog porekla, uključujući i topljenje Kapaciteta 30 t na dan ili više Kapaciteta manje od 30 t na dan (2) Postrojenja za proizvodnju, tretman i obradu prehrambenih proizvoda iz:sirovina životinjskog porekla (izuzev mleka)sirovina biljnog porekla Kapacitet finalnih proizvoda do 75 t na dan Kapacitet finalnih proizvoda do 300 t na dan (prosečna tromesečna vrednost) (3) Postrojenja za preradu, pakovanje i konzerviranje mesa, povrća i voća Kapaciteta 10 t na dan ili više Kapaciteta od 1 do 10 t na dan (4) Postrojenja za proizvodnju hrane za životinje putem zagrevanja sastojaka životinjskog porekla Svi projekti (5) Postrojenja za obradu i preradu mleka Kapaciteta 100 t na dan ili više Kapaciteta od 1 do 100 t na dan, uključujući postrojenja za sušenje mleka, mlečnih proizvoda ili mlečnih sastojaka raspršivanjem (6) Postrojenja za preradu podzemnih voda, punjenje i pakovanje radi prodaje Svi projekti (7) Postrojenja za proizvodnju piva Kapaciteta tri miliona l godišnje ili više Kapaciteta manje od tri miliona l godišnje (8) Postrojenja za proizvodnju slada i kvasca Kapaciteta 200 t suvog slada godišnje ili više Kapaciteta manje od 200 t suvog slada godišnje (9) Postrojenja za proizvodnju slatkiša ili sirupa Kapaciteta 5.000 t godišnje ili više Kapaciteta od 5 do 5.000 t godišnje (10) Postrojenja za proizvodnju vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića i sirćeta Svi projekti (11) Postrojenja za klanje i preradu životinja Kapaciteta od 10 do 50 t žive vage dnevno Kapaciteta od 1 do 10 t žive vage dnevno (12) Postrojenja za preradu ribe Kapaciteta 10.000 t ribe godišnje ili više Kapaciteta manje od 10.000 t ribe godišnje (13) Postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna ili ribljeg ulja Svi projekti (14) Postrojenja za proizvodnju i preradu skroba Kapaciteta 100 t dnevno ili više Kapaciteta do 100 t dnevno (15) Postrojenja za proizvodnju ili rafiniranje šećera korišćenjem šećerne repe ili sirovog šećera Svi projekti (16) Mlinovi, sušare i silosi Kapaciteta preko 500 t (17) Prerada duvana Svi projekti (18) Hladnjače bez pogona za preradu sirovine Hladnjača sa više od dve t amonijaka (19) Proizvodnja melase Kapaciteta 25.000 t gotovog proizvoda godišnje ili više Kapaciteta manje od 25.000 t gotovog proizvoda godišnje 10. Industrija tekstila, kože, drveta i papira (1) Postrojenja za proizvodnju papira, kart i lepenke Kapaciteta do 20 t na dan (2) Postrojenja za proizvodnju proizvoda od celuloze (iverica, lesonit, medijapan i šper ploča) Svi projekti (3) Postrojenja za preradu i oplemenjivanje drveta izuzev mehaničke obrade drveta, sečenja, struganja Svi projekti (4) Postrojenja za proizvodnju i tretman vlakana ili tkanina (pranje, beljenje, mercerizacija, štampanje, hemijski tretman) ili bojenje vlakana ili tkanina Kapaciteta od 5 do 10 t vlakana ili tkanina na dan Kapaciteta manje od 5 t na danKapaciteta bojenja 50 kg na dan vlakana ili tkanina uz korišćenje sredstvava za ubrzanje postupka bojenja, uključujući i ramove za pričvršćivanje ili kapaciteta beljenja manje od 5 t vlakana ili tekstila na dan, kod postrojenja koje koristi hlor ili jedinjenja hlora (5) Postrojenja za štavljenje i obradu kože Kapaciteta od 5 do 12 t gotovih proizvoda dnevno Kapaciteta manje od 5 t gotovih proizvoda dnevno 11. Gumarska industrija Postrojenja za proizvodnju i preradu gume i kaučuka Svi projekti Postrojenja za vulkaniziranje prirodnog ili sintetičkog kaučuka uz korišćenje sumpora ili sumpornih jedinjenja Svi projekti 12. Infrastrukturni projekti (1) Industrijski kompleksi i privredne zone Područje na kome se prostire je veće od 20.000 m2 ili više (2) Projekti urbanog razvoja uključujući prodajne centre, maloprodajne objekte: trgovački, poslovni i prodajni centristadioni i sportske dvorane sa pratećim objektimarekreacioni centri nadzemni ili podzemni parking Ukupne korisne površine 4.000 m2 ili višeKapaciteta preko 3.000 posetilacaPovršina na kojoj se prostire prelazi 1 haKapaciteta 200 mesta ili više Ukupne korisne površine od 1.000 do 4.000 m2 (3) Pogonska postrojenja za železnički saobraćaj, a posebno kombinovanog postrojenja za utovar i istovar tereta, železničkog terminala i postrojenja za pranje vagona Svi projekti (4) Železničke saobraćajnice (nadzemna, podzemna, metro, prigradska železnica, tramvaj, uspinjače i žičare izuzev skijaških žičara ili liftova) sa pratećim sadržajima Svi projekti koji nisu obuhvaćeni Listom I (5) Aerodromi Dužina glavne poletno-sletne piste manja je od 2.100 m (6) Magistralni i regionalni putevi sa pratećim sadržajima Svi projekti koji nisu obuhvaćeni Listom I (7) Plovni putevi, luke i molovi namenjeni unutrašnjem rečnom saobraćaju:plovni putevi luke namenjene za unutrašnji rečni saobraćaj molovi za trajekte i utovar i istovar teretadrugi tipovi luka, uključujući luke za ribarske brodove ili jahte, odnosno infrastrukturne pristanišne objekte Kojima se omogućuje prolaz brodovima ispod 1.350 tLuka omogućava prilaz brodovima ispod 1.350 tMol omogućava prilaz brodovima ispod 1.350 tSvi projekti (8) Kanali, nasipi i drugi objekti za odbranu od poplava Svi projekti (9) Brane i drugi objekti namenjeni zadržavanju ili akumulaciji vode Kapaciteta manje od 10 miliona m3 (10) Vijadukti, tuneli, mostovi, nadvožnjaci i drugi putni objekti Dužine 100 m ili više (11) Objekti za javno vodosnabdevanje Godišnji kapacitet je manji od 10 miliona m3 što je adekvatno sa ≈ 300 l/s (12) Hidrotehnički objekti za prebacivanje voda između rečnih slivova (izuzimajući prenos pitke vode cevovodima) Količina prebačene vode je manja od 100 miliona m3 godišnje ili ako je višegodišnji prosek protoka u slivu iz koga se voda zahvata manji od 2.000 miliona m3 godišnje i gde količina prebačene vode ne prelazi 5 % od navedenog protoka (13) Servisni i skladišni objekti Površina na kojoj se nalazi je manja od 0,5 ha (14) Trafostanice i rasklopna postrojenja Napona 220 kV ili više (15) Telekomunikacioni predajnici radiorelejni sistemi Nazivne snage uređaja više od 250 W (16) Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice) Nazivne snage uređaja više od 150 W 13. Drugi projekti (1) Automobilske staze za trke ili ispitivanje motornih vozila Područje na kome se prostire ne prelazi 0,5 ha (2) Postrojenja i uređaji za uklanjanje ili reciklažu neopasnog otpada:postrojenja i uređaji za biološki tretman neopasnog otpada postrojenja i uređaji za hemijski tretman (emulziono raslojavanje, taloženje, flokulacija i sl) neopasnog otpada postrojenja i uređaji za privremeno skladištenje otpada iz crne ili obojene metalurgijedeponije za odlaganje neopasnog otpada, uključujući neupotrebljiva vozila i gume, inertni otpad i sl. postrojenja i uređaji za privremeno skladištenje ostalog neopasnog otpada postrojenja i uređaji za spaljivanje neopasnog otpada Kapaciteta manje od 50 t dnevnoKapaciteta manje od 50 t dnevnoUkupna površina 1.000 m2 ili više ili ukupnog kapaciteta skladištenja od 100 t ili višeKapaciteta manje od 10 t dnevno ili ukupnog kapaciteta do 25.000 t Svi projektiKapaciteta manje od 100 t dnevno Ukupna površina manja od 1.000 m2 ili ukupnog kapaciteta skladištenja manje od 100 t (3) Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda: otpadne vode zagađene organskim materijama sa biohemijskom potrošnjom kiseonika otpadne vode zagađene neorganskim materijama sa biohemijskom potrošnjom kiseonika Manje od 9.000 kg/dan tokom pet danaManje od 4.500 m3 otpadnih voda u toku dva sata (4) Postrojenja za tretman i odlaganje otpadnog mulja od otpadnih voda: biološki tretman otpadnog mulja deponija otpadnog mulja Kapaciteta od 4.000 t godišnje ili višeKapaciteta 100 t suve materije godišnje ili više Kapaciteta manje od 4.000 t godišnjeKapaciteta manje od 100 t suve materije godišnje (5) Postrojenja i uređaji za testiranje:motora sa unutrašnjim sagorevanjemgasnih turbina ili mlaznih motora Sa toplotnom energijom od 10 ili više MW, izuzimajući probne stoloveSa toplotnom energijom od 100 MW ili više Sa toplotnom energijom od 300 kV do 10 MW, izuzimajući probne stolove koji se koriste u zatvorenim prostorijama, kao i postrojenja na kojima se ispituju serijski proizvedeni motori koji su opremljeni katalizatorom ili filterima za apsorbovanje gareži od dizel motoraSa toplotnom energijom manje od 100 MW (6) Postrojenja za proizvodnju veštačkih mineralnih vlakana Svi projekti (7) Postrojenja za reciklažu, regeneraciju ili uništavanje eksplozivnih materija Svi projekti (8) Postrojenja za preradu i skladištenje radioaktivnog otpada Svi projekti koji koji nisu obuhvaćeni Listom I (9) Postrojenja za preradu ili uništavanje životinjskih leševa ili otpada životinjskog porekla Kapaciteta do 10 t na dan (10) Postrojenja za proizvodnju bio gasa Svi projekti (11) Groblja i krematorijumi Za naselja veća od 20.000 stanovnika (12) Postrojenja za proizvodnju štampanih ploča na automatizovanim mašinama Svi projekti (13) Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe) Svi projekti 14. Turizam i rekreacija Skijaške staze, skijaški liftovi i žičare sa pratećim objektima Područje na kome se prostire prelazi 1 ha iliVisina bilo koje građevine ili konstrukcije prelazi 15 m Marine sa pratećim objektima Područje zatvorene vodne površine prelazi 1.000 m2 ili poseduje najmanje 100 vezova Turistička naselja i hotelski kompleksi, kao i njihovi prateći sadržaji Kapaciteta 100 kreveta ili više ili 50 soba ili više Kapaciteta manje od 100 kreveta ili 50 soba Namenski parkovi (zabavni, sportski, rekreativni, tereni za golf i dr) sa pratećim objektima Područje na kome se prostire iznosi od 5 do 10 ha ili više Područje na kome se prostire iznosi od 1 do 5 ha Stalna mesta za kampovanje i kamp prikolice sa pratećim sadržajima Kapaciteta 200 mesta ili više iliPodručje na kome se prostire prelazi 1 ha Kapaciteta od 50 do 200 mesta iliPodručje na kome se prostire ne prelazi 1 ha 15. Svi projekti navedeni u Listi I i Listi II koji se realizuju u zaštićenom prirodnom dobru i zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra, kao i u drugim područjima posebne namene. 16. Svaka promena ili proširenje kapaciteta projekata iz Liste I ili projekata navedenih od 1. do 15. u Listi II, kada je takav projekat već odobren, realizovan ili je realizacija u toku, a promena ili proširenje kapaciteta ili povećanje površine na kojoj se prostire može imati značajan uticaj na životnu sredinu. 17. Svi projekti iz Liste I koji služe isključivo ili najvećim delom za razvoj i testiranje novih metoda ili proizvoda i koji nisu korišćeni duže od dve godine. 18. Ostali nepomenuti projekti koji po mišljenju nadležnog organa mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu.

Ostavite komentar