Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz jačanje ljudskih kapaciteta zemljoradničkih zadruga u 2009. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA

PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ JAČANjE LjUDSKIH KAPACITETA ZEMLjORADNIČKIH ZADRUGA U 2009. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz jačanje ljudskih kapaciteta zemljoradničkih zadruga u 2009. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju zemljoradničke zadruge koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08) i koje su registrovane kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: zemljoradničke zadruge).

Zemljoradničke zadruge imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako imaju najmanje 10 zadrugara – članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar.

Član 3.

Podsticajna sredstva koriste se za obuku predstavnika zemljoradničkih zadruga, i to: direktora, članova upravnog odbora, odnosno predsednika skupštine zadrugara (daljem tekstu: predstavnik zadruge).

Obuka iz stava 1. ovog člana obuhvata obuku u oblasti menadžmenta, trgovinskih lanaca, marketinga, bazičnog knjigovodstva, kao i studijsko putovanje po sprovedenoj obuci, u cilju upoznavanja sa uspešnim primerima iz prakse (u daljem tekstu: edukacija predstavnika zadruge).

Član 4.

Edukaciju predstavnika zadruge vrši pravno lice sa kojim Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) zaključuje ugovor o obavljanju edukacije predstavnika zadruge (u daljem tekstu: najpovoljniji ponuđač), po sprovedenom postupku javne nabavke usluga shodno Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08).

Član 5.

Ugovorom iz člana 4. ove uredbe uređuju se međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava.

Ugovorom iz člana 4. ove uredbe uređuje se naročito predmet ugovora, novčani iznos koji se isplaćuje najpovoljnijem ponuđaču, rokovi za sprovođenje edukacije predstavnika zadruge i podnošenje izveštaja o sprovedenoj edukaciji, završetak projekta, kao i način prenosa podsticajnih sredstava i rokovi za pravdanje ukupnog iznosa potrebnog za sprovođenje edukacije predstavnika zadruge.

Sastavni deo ugovora iz člana 4. ove uredbe je spisak zemljoradničkih zadruga i predstavnika zadruga koji ispunjavaju uslove u skladu sa ovom uredbom.

Član 6.

Zemljoradnička zadruga može ostvariti pravo na edukaciju predstavnika zadruge samo za jednog predstavnika zadruge.

Član 7.

Pravo na edukaciju predstavnika zadruge ostvaruje se na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo.

Konkursom iz stava 1. ovog člana odrediće se potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu za konkurs, kako bi se dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom.

Član 8.

Ispunjenost uslova za korišćenje podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Komisija iz stava 1. ovog člana utvrđuje spisak zemljoradničkih zadruga i predstavnika zadruge, radi sprovođenja edukacije predstavnika zadruge.

Član 9.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4427009.0014.12.doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Jedan od ciljeva poljoprivrede Srbije je unapređenje udruživanja proizvođača kroz zadruge, kako bi se postigao viši nivo produktivnosti, a istovremeno podigla stručna osposobljenost proizvođača. Pomenutom merom ne podstiče se samo osnivanje zadruga, već osposobljavanje kadrova za upravljanje zadrugama, kroz obuke u oblasti menadžmenta, knjigovodstva, trgovanja, strandarda kvaliteta i sl.

Cilj ove mere je primarno socijalnog karaktera, jer utiče na postizanje višeg nivoa kvalifikacije kadrova, kao i na unapređenje samog sistema funkcionisanja zadruga. Sekundarni cilj je ekonomskog karaktera – povećanje produktivnosti proizvodnje putem primene unapređenog sistema poslovanja.

Efekti ove mere ogledaju se kroz promenu načina funkcionisanja zadruga u smislu primene unapređenih znanja i dobre poljoprivredne prakse. Takođe se očekuje i unapređenje saradnje između zadruga, u smislu razmene iskustava, znanja i informacija.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz jačanje ljudskih kapaciteta zemljoradničkih zadruga u 2009. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju zemljoradničke zadruge koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08) i koje su registrovane kod Agencije za privredne registre, ako imaju najmanje deset zadrugara – članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar.

Podsticajna sredstva koriste se za obuku predstavnika zemljoradničkih zadruga, i to: direktora, članova upravnog odbora, odnosno predsednika skupštine zadrugara (u daljem tekstu: predstavnik zadruge) u oblasti menadžmenta, trgovinskih lanaca, marketinga, bazičnog knjigovodstva, kao i za studijsko putovanje po sprovedenoj obuci, u cilju upoznavanja sa uspešnim primerima iz prakse (u daljem tekstu: edukacija predstavnika zadruge).

Edukaciju predstavnika zadruge vrši pravno lice sa kojim Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), zaključuje ugovor o obavljanju edukacije predstavnika zadruge (u daljem tekstu: najpovoljniji ponuđač), po sprovedenom postupku javne nabavke usluga shodno Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08).

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo i najpovoljniji ponuđač. Ugovorom će se urediti naročito: predmet ugovora, novčani iznos koji se isplaćuje najpovoljnijem ponuđaču, rokovi za sprovođenje edukacije predstavnika zadruge i podnošenje izveštaja o sprovedenoj edukaciji, završetak projekta, kao i način prenosa podsticajnih sredstava i rokovi za pravdanje ukupnog iznosa potrebnog za sprovođenje edukacije predstavnika zadruge. Spisak zemljoradničkih zadruga i predstavnika zadruga koji ispunjavaju uslove u skladu sa ovom uredbom je sastavni deo ugovora.

Zemljoradnička zadruga može ostvariti pravo na edukaciju predstavnika zadruge samo za jednog predstavnika zadruge.

Pravo na edukaciju predstavnika zadruge ostvaruje se na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo. Konkursom će se odrediti potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu za konkurs, kako bi se dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom.

Ispunjenost uslova za korišćenje podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede. Komisija utvrđuje spisak zemljoradničkih zadruga i predstavnika zadruge, radi sprovođenja edukacije predstavnika zadruge.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, u članu 5. razdeo 14, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđena su sredstva u iznosu od 17.314.000.000 dinara, od čega je za edukaciju menadžera u zadrugama predviđeno 5.000.000 dinara

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427009.0014.12.doc/2

Ostavite komentar