Uredba o dopuni Uredbe o Registru poljoprivrednih gazdinstava

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu ( „Službeni glasnik RS”, broj 120/08),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O REGISTRU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Član 1.

U Uredbi o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08), u članu 18. posle reči: „u Registar” dodaju se reči: „iz člana 7. ove uredbe”.

Član 2.

U 2009. godini obnova upisa poljoprivrednih gazdinstava u Registar poljoprivrednih gazdinstava vrši se do 15. aprila 2009. godine.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE-

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4427009.0015.59.doc/1

Ostavite komentar