Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2004. godinu

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama (″Službeni glasnik RS″, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 54/96),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU

PROGRAMA IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA

VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2004. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekaat za 2004. godinu (″Službeni glasnik RS″, broj 51/04), u Programu izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2004. godinu, u uvodnom delu, stav 1. tabelarni pregled, u tački 2. iznos: ″420.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″400.000.000″.

U tački 3. iznos: ″215.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″85.000.000″.

U tački 4. iznos: ″949.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″1.099.000.000″.

U stavu 4. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: ″osim radova koji se odnose na održavanje objekata za odbranu od poplava i odbranu od poplava i leda″.

Član 2.

U odeljku ″Korišćenje voda″, tabelarni pregled, pozicija Korišćenje voda iznos: ″420.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″400.000.000″.

U podtački 2.1 Izgradnja regionalnih sistema za vodosnabdevanje, alineja druga iznos: ″300.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″280.000.000″.

U pododeljku Izgradnja regionalnih sistema za vodosnabdevanje u stavu 2. iznos: ″400.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″380.000.000″.

Član 3

U odeljku ″Zaštita voda″, tabelarni pregled, pozicija Zaštita voda iznos: ″215.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″85.000.000″.

U podtački 3.1 Monitoring, izgradnja i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje iznos: ″200.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″70.000.000″.

U pododeljku Monitoring, izgradnja i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje u stavu 5. iznos: ″200.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″70.000.000″.

Član 4.

U odeljku ″Zaštita od voda″, tabelarni pregled, pozicija Zaštita od voda iznos: ″949.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″1.099.000.000″.

U podtački 4.1 Održavanje objekata za odbranu od poplava iznos: ″520.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″650.000.000″.

U alineji prvoj iznos: ″410.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″540.000.000″.

U podtački 4.3 Odbrana od poplava i leda iznos: ″60.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″80.000.000″.

U pododeljku ″Održavanje objekata za odbranu od poplava″ u stavu 2. iznos: ″410.000.000″ zamenjuje se iznosom: ″540.000.000″.

Stav 5. menja se i glasi:

« Ukupna finansijska sredstva za održavanje objekata za odbranu od poplava u 2004. godini iznoe 650.000.000 dinara, uključujući prenete obaveze iz 2003. godine, od čega se 130.000.000 dinara usmerava za područje Autonomne pokrajine Vojvodina.″

U pododeljku ″Odbrana od poplava i leda″ u stavu 1. alineja druga reči: ″(ledolomci; januar-mart)″ brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

″Ukupna finansijska sredstva za odbranu od poplava i leda u 2004. godini iznose 80.000.000 dinara, uključujući prenete obaveze iz 2003. godine, od čega se 20.000.000 dinara usmerava za područje Autonomne pokrajine Vojvodina.″.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ″Službenom glasniku Republike Srbije″.

05 broj 2004

U Beogradu 29 jula 2004. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik,

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2004. godinu sadržan je u odredbama člana 99a Zakona o vodama kojima je utvrđeno da su poslovi izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata poslovi od opšteg interesa i da se prema godišnjem programu, koji donosi Vlada Republike Srbije, isti finansiraju iz sredstava naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda, naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije za te namene.

Shodno Zakonu o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodina finansiranje objekata i radova na području autonomne pokrajine vrši se iz sredstava budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina i iz sopstvenih prihoda vodoprivrede od naknada za korišćenje voda, zaštitu voda i izvađeni materijal iz vodotoka ubranih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina.

II. Razlozi za donošenje uredbe

Uredbom o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2004. godinu, utvrđena su kako vrsta vodoprivrednih objekata i radova tako i potrebna finansijska sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje tih vodoprivrednih objekata za 2004. godinu na teritoriji centralne Srbije.

Zbog obilnih padavina u proleće ove godine u Bosni i Hercegovini, Mađarskoj i Rumuniji na toku reke Save, Tise, Tamiša, Nere i donjeg Dunava u našoj zemlji došlo je do naglog porasta vodostaja.

Proglašene su mere redovne, a potom i vanredne odbrane od poplava na objektima za odbranu od poplava uz navedene reke po postupku koji je propisan Opštim planom za odbranu od poplava („Službeni glasnik RS“, broj 34/2003) i Operativnim planom za odbranu od poplava u 2004. godini („Službeni glasnik RS“, broj 6/2004).

U toku preduzimanja mera na sprovođenju odbrane od poplava bilo je potrebno izvršavati hitne intervencije na nasipima i to angažovanjem ljudstva, mehanizacije, materijala i opreme, a sve u cilju da se spreči probijanje nasipa i prodor vode u branjeno područje gde bi se ugrozili imovina i životi. Posebno opasno mesto bilo je na području Mačvanske Mitrovice (AP Vojvodina), na lokalitetu Stojčića-Bogaz.

Za pokrivanje povećanih troškova odbrane od poplava u toku 2004. godine na području AP Vojvodina bilo je potrebno da se pozicija 4.3. Odbrana od poplava u odeljku Zaštita od voda, poveća za 20.000.000 dinara, a takođe i da se omogući da se ta sredstva upotrebe za odbranu od poplava na području AP Vojvodina.

Održavanje objekata za odbranu od poplava se unazad nekoliko godina ne izvršava u obimu kako se očekuje po standardima, kriterijumima i normativima za održavanje tih objekata. Posle sprovedene odbrane od poplava u proleće ove godine i na području AP Vojvodina, pokazalo se da je potrebno povećati planska sredstva na poziciji 4.1.Održavanje objekata za odbranu od poplava-redovno održavanje, u odeljku Zaštita od voda, i to za 130.000.000 dinara, a takođe i omogućiti da se ta sredstva upotrebe za te namene na području AP Vojvodina. Redovnim održavanjem odbrambenih nasipa i korita vodotkova obezbeđuju se preduslovi za normalno proticanje velikih voda i za sprovođenje odbrane od poplava.

III. Sadržaj uredbe

Iz prednje iznetih razloga bilo je neophodno da se predlože izmene i dopune pozicija u Programu izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2004. godinu kao i izmene iznosa finansijskih sredstava za pojedine vrste vodoprivrednih objekata i radova utvrđenih u tom Programu pri čemu iznos ukupnih sredstava za finansiranje vodoprivrednih aktivnosti u 2004. godini u iznosu od 2.465.000.000 dinara ostaje isti kao u Uredbi o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2004. godinu, koju je Vlada Republike Srbije donela na sednici održanoj 29. aprila 2004. godine.

Ovom uredbom omogućava se da se iz sredstava obezbeđenih u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/2004) finansiraju radovi koji se odnose na održavanje objekata za odbranu od poplava i odbrana od poplava i leda na području AP Vojvodina i to radovi koji se odnose na redovno održavanje objekata za odbranu od poplava u iznosu od 130.000.000 dinara i radovi na odbrani od poplava i leda u iznosu od 20.000.000 dinara.

IV. Potrebna finansijska sredstva

Za sprovođenje ove uredbe potrebno je obezbediti finansijska sredstva u iznosu od 2.465.000.000 dinara i to 1.000.000.000 dinara iz budžeta Republike Srbije, a 1.465.000.000 dinara iz sopstvenih prihoda vodoprivrede i to od naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka.

V. Razlog za stupanje uredbe na snagu narednog dana od dana objavljivanja

Prema članu 120. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi propisi i opšti akti stupaju na snagu najranije 8 (osmog) dana od dana objavljivanja, osim ako iz naročito opravdanih razloga nije predviđeno da ranije stupe na snagu.

Članom 5. uredbe predviđeno je da uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, kako bi se što pre omogućilo finansiranje radova koji se odnose na održavanje objekata za odbranu od poplava i odbranu od poplava i leda na području Autonomne pokrajine Vojvodina iz sredstava obezbeđenih u Zakonu o budžetu Republike Srbije, pa se iz tog razloga predlaže da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.