Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji

Na osnovu člana 18. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 55/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

o izmeni i dopuni Uredbe o osnivanju zavoda za izvršenje krivičnih

sankcija u Republici Srbiji

Član 1.

U Uredbi o osnivanju zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 20/06, 89/09, 32/10 i 53/11), u članu 2. na kraju tačke 2. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 3, koja glasi:

„ 3. Kazneno – popravni zavod u Pančevu.”.

Član 2.

U članu 5. tačka 13. briše se.

Član 3.

Kazneno – popravni zavod u Pančevu počinje sa radom 1. januara 2018. godine.

Član 4.

Danom početka rada Kazneno – popravnog zavoda u Pančevu, prestaje da radi Okružni zatvor u Pančevu, a poslove, predmete, arhivu, imovinu i zaposlena lica Okružnog zatvora u Pančevu preuzima Kazneno – popravni zavod u Pančevu.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1206/2017

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar