Uredba izmenama i dopunama Uredbe o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca („Službeni list SRJ”, br. 24/98, 29/98 – ispravka i 25/00 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05 – dr. zakon, 111/09 – dr. zakon i 50/18),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA

UREDBE O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA RATNIH VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA

Član 1.

U Uredbi o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca („Službeni glasnik RS”, broj 82/06) član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Stambene potrebe lica iz člana 1. ove uredbe rešavaju se davanjem u zakup pod uslovima neprofitnog zakupa, na određeno vreme do pet godina (u daljem tekstu: zakup), stanova u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave, koji su pribavljeni izgradnjom za potrebe realizacije projekta „Socijalno stanovanje za ratne vojne invalide i porodice palih boraca”, a čija je izgradnja finansirana delom sredstvima budžeta jedinica lokalnih samouprava a delom sredstvima obezbeđenih donacijom Vlade Japana, odnosno sredstvima Nacionalnog investicionog plana.

Sredstva dobijena davanjem stanova u zakup po ovoj uredbi uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda i prihod su budžeta jediice lokalne samouprave.”.

Član 2.

Posle člana 18. dodaje se član 18a, koji glasi:

„Član 18a

Ukoliko na tri uzastopna javna poziva raspisana po odredbama ove uredbe ne bude prijava lica iz člana 3. ove uredbe, jedinica lokalne samouprave može objaviti javni poziv za dodelu stana u zakup za ostale korisnike stambene podrške iz člana 89. stav 4. tačke 5) Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, saglasno navedenom zakonu i opštem aktu jedinice lokalne samouprave. ”.

Član 3.

Član 19. menja se i glasi:

„Član 19.

Zahtev za dodelu stana u zakup po ovoj uredbi podnosi se stambenoj komisiji koju formira jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se stan nalazi. ”.

Član 4.

Član 20. menja se i glasi:

„Član 20.

Stambena komisija objavljuje javni poziv za dodelu stana u zakup u lokalnom javnom glasilu i na zvaničnoj internet stranici jedinice lokalne samouprave.

Zainteresovana lica iz člana 3. ove uredbe mogu u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva iz stava 1. ovog člana da podnesu pisani zahtev za dodelu stana u zakup, uz odgovarajuće dokaze koji su od značaja za utvrđivanje broja bodova po kriterijumima i merilima i utvrđivanje liste reda prvenstva.”.

Član 5.

U članu 21. stav 1 reči: „ratni vojni invalid odnosno korisnik porodične invalidnine dužan je da priloži” zamenjuju se rečima: „potrebno je pribaviti”.

Član 6.

U članu 22. stav 1. reči: „prvostepena” zamenjuju se rečima: „stambena”.

U stavu 2. reči: „nisu priloženi” zamenjuju se rečima: „ne postoje”.

Član 7.

U članu 23. stav 1. reč: „Prvostepena” zamenjuje se rečju: „Stambena”.

U stavu 2. reč: „Prvostepena” zamenjuje se rečju: „Stambena” a reči: „dostupan svim zainteresovanim licima” zamenjuju se rečima: „iz člana 20. stav 1. ove uredbe”.

U stavu 3. reči: „prvostepenoj komisiji” zamenjuju se rečima: „opštinskom odnosno gradskom veću”.

U stavu 4. reč: „prvostepena” zamenjuje se rečju: „stambena”, tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „koju objavljuje na način iz člana 20. stav 1. ove uredbe”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Na osnovu konačne liste reda prvenstva skupština jedinice lokale samouprave donosi odluku o dodeli stana u zakup.”.

Član 8.

U članu 24. stav 2. menja se i glasi:

„Protiv odluke o dodeli stana u zakup može se izjaviti žalba opštinskom odnosno gradskom veću u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke. Veće odlučuje o žalbi u roku od 30 dana od dana njenog izjavljivanja.”.

Stav 3. briše se.

Član 9.

Član 25. briše se.

Član 10.

Član 26. menja se i glasi:

„Član 26.

Na osnovu pravnosnažne odluke o dodeli stana u zakup predsednik opštine, odnosno gradonačelnik zaključuje ugovor o zakupu stana.”.

Član 11.

U članu 27. stav 3. menja se i glasi:

„Visina zakupnine određuje se primenom jedinstvene metodologije obračuna zakupnine koju propisuje ministar nadležan za poslove stanovanja, a u skladu sa aktom o načinu raspolaganja stanovima u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave koji se dodeljuju kao vid stambene podrške.”.

Član 12.

U članu 28. stav 4. iza reči: „vreme” stavlja se tačka i tekst do kraja rečenice briše se.

U članu 28. stav 5. reč: „prvostepenoj” zamenjuje se rečju: „stambenoj”.

Član 13.

U članu 29. stav 2. reč: „prvostepene” zamenjuje se rečju: „stambene”.

Član 14.

Član 30. menja se i glasi:

„Član 30.

Na pitanja koja se odnose na zakup stana a nisu uređena ovom uredbom shodno se primenjuju odredbe Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16).”.

Član 15.

Član 31. menja se i glasi:

„Član 31.

Lice koje je na osnovu ove uredbe zaključilo ugovor o zakupu stana ili za koje je doneta odluka o zakupu stana na deset godina nastaviće da koristi stan pod uslovom da ispunjava uslove propisane ovom uredbom i sa istim će nadležni organ jedinice lokalne samouprave zaključiti ugovor o zakupu stana na pet godina.”.

Član 16.

Jedinice lokalne samouprave su dužne da podnesu zahtev Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije radi izdavanja potvrde u cilju uspostavljanja javne svojine jedinice lokalne samouprave na stanovima iz člana 2. ove uredbe, u skladu sa Zakonom o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – dr. zakon, 108/16 i 113/17), kao i da pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti izvrše odgovarajuće promene upisa i upis javne svojine lokalne samouprave na istim nepokretnostima, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9613/2018-4

U Beogradu, 11. oktobra 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić