Predlozi odluka

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu

OBRAZLOŽENjE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOVO ZA 2017. GODINU Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13), Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na sednici …

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu Pročitaj više »

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu

OBRAZLOŽENjE IZMENA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2017. GODINU U Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu objavljenog u „Službenom glasniku RS“, broj 101/16, na osnovu Odluke o davanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 99/16) promene po pozicijama su sledeće: Ukupni prihodi i primanja (klase 7,8 i …

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu Pročitaj više »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

Projekcije Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. i 2020. godinu II. OPŠTI DEO Prihodi i primanja Iznos u hiljadama dinara Ekonomska klasifikacija P R I H O D I I P R I M A Nj A Projekcija 2019. Projekcija 2020. 1 2     700000 TEKUĆI PRIHODI 30.397.500 32.097.000 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu: Pročitaj više »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispr., 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – odluka US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon) i člana 6. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu: Pročitaj više »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2018. GODINU Novembar 2017. godine PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE Pravni osnov za donošenje finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) sadržan je u odredbama …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu: Pročitaj više »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2018. GODINU Novembar 2017. godine 1. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE FINANSIJSKOG PLANA Pravni osnov za donošenje finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) definisan je: članom 13. tačka 3. Zakona o zapošljavanju i …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu: Pročitaj više »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

Na osnovu člana 13. tačka 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 38/15), člana 14. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“, broj 2/10, 43/11, 16/12 i 90/15), Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na 5. sednici održanoj dana 29.11.2017. godine, donosi FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu: Pročitaj više »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

PROJEKCIJA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA 2019. I 2020. GODINU Pretpostavke za izradu projekcije plana Fonda za 2019. godinu: – primenjeni su parametri iz smernica Ministarstva finansija i to: projektovana inflacija 2,8%; realni rast BDP 3,5%; BDP 5.057,0 milijardi dinara; ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci 646,7 milijardi …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu: Pročitaj više »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA 2018. GODINU 1. Uvodne napomene Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu: Pročitaj više »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka planiranih Finansijskim planom Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. i 2020. godinu Na osnovu dostavljenih makroekonomskih parametara i polazeći od projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2018. godinu, utvrđena je projekcija …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu: Pročitaj više »