Vlada Republike Srbije

Odluka o poništavanju protivpravnih akata privremenih organa samouprave na Kosovu i Metohiji o proglašenju jednostrane nezavisnosti

Polazeći od činjenice da je Republika Srbija međunarodno priznata država, jedan od osnivača i član Ujedinjenih nacija, kao i da je član mnogih drugih međunarodnih organizacija; Da se na Republiku Srbiju, kao i na sve ostale države članice Ujedinjenih nacija, primenjuju osnovna načela i norme Povelje Ujedinjenih nacija kojima se garantuje i jemči suverenitet i …

Odluka o poništavanju protivpravnih akata privremenih organa samouprave na Kosovu i Metohiji o proglašenju jednostrane nezavisnosti Pročitaj više »

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu

O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2006. GODINU I. OPŠTI DEO Član 1. Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije za 2006. godinu (u daljem tekstu: budžet), primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita i zaduživanje i otplata duga, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to: A. Primanja i izdaci budžeta …

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu sa Nacrtima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2005. godinu :

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2005. GODINU Član 1. U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), član 1. menja se i glasi: „Član 1. Primanja i izdaci budžeta Republike (u daljem tekstu: budžet), primanja i izdaci po osnovu datih kredita i …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu sa Nacrtima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2005. godinu : Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04) i članom 6. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O USLOVIMA, NAČINU …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji

Na osnovu člana 90. tačka 9. Ustava Republike Srbije i člana 30. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O DOPUNI UREDBE O OBRAZOVANjU KANCELARIJE ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI Član 1. U Uredbi o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, …

Uredba o dopuni Uredbe o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju područja Bujanovačka banja

Na osnovu člana 3. Zakona o banjama („Službeni glasnik RS“, broj 80/92), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU PODRUČJA „BUJANOVAČKA BANjA “ Član 1. Utvrđuje se banjom područje naselja „Bujanovačka Banja“- na teritoriji opštine Bujanovac. Član 2. Područje banje „Bujanovačka Banja „obuhvata prostor u ukupnoj površini od 2023ha 13a 22m² čije granice čine: kat.parc.br. …

Uredba o utvrđivanju područja Bujanovačka banja Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04) i članom 6. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O USLOVIMA, NAČINU …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu Pročitaj više »

Uredba o zaštiti predela izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora“

Na osnovu člana 43. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95 i 135/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA «ŠARGAN – MOKRA GORA» Član 1. Područje planine Šargan i mokrogorske kotline stavlja se pod zaštitu …

Uredba o zaštiti predela izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora“ Pročitaj više »

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica

Na osnovu člana 20đ Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/03 i 45 /05), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O POSTUPKU I NAČINU RESTRUKTURIRANjA SUBJEKTA PRIVATIZACIJE Član 1. Ovom uredbom bliže se propisuje postupak i način promena koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala ili …

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica Pročitaj više »

Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina

Na osnovu člana 10. stav 8. Zakona o akcizama («Službeni glasnik RS», br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04 i 46/05), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANjA IZNOSA NAJPOPULARNIJIH CENA CIGARETA, CIGARA, CIGARILOSA, DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA Član 1. Ovom uredbom …

Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina Pročitaj više »