Uredba o izmenama uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US, 44/14 i 30/18 ‒ dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2018. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, broj 14/18), u Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini, u odeljku 1. PREDMET, stav 1. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17), u okviru razdela 21 – Ministarstvo privrede, Glava 21.0, Program 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4002 – Podrška razvoju preduzetništva, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 1.300.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju projekta Podrška razvoju preduzetništva. Od navedenog iznosa, 200.000.000,00 dinara namenjeno je za realizaciju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini (u daljem tekstu: Program).”

U odeljku 4. FINANSIJSKI OKVIR, stav 1. menja se i glasi:

„Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 200.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 466.666.666,66 dinara.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9858/2018

U Beogradu, 25. oktobra 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić,s.r.