ODLUKE

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU Član 3. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: roba dvostruke namene je roba, uključujući softver i tehnologiju, koja se može koristiti kako u civilne, tako i u vojne svrhe, roba koja može biti upotrebljena u neeksplozivne svrhe i roba koja se na bilo …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju

O B R A Z L O Ž E Nj E I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 13. Ustava Republike Srbije, po kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja. II. Razlozi za donoŠenje …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju Pročitaj više »

Predlog carinskog zakona

PREDLOG CARINSKOG ZAKONA {0>TITLE I<}100{> DEO PRVI {0>GENERAL PROVISIONS<}100{>UVODNE ODREDBE <0} {0>CHAPTER 1<}100{> GLAVA I {0>Scope of the customs legislation, mission of customs and definitions<}0{>OBLAST PRIMENE CARINSKIH PROPISA, MISIJA CARINE I DEFINICIJE Sadržaj i primena zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se opšta pravila i postupci koji se primenjuju na robu koja se unosi i …

Predlog carinskog zakona Pročitaj više »

Izmene Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom

Na osnovu člana 45. stav 1. i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi ODLUKU o izmenama Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji U Strategiji reforme javne uprave …

Izmene Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom Pročitaj više »

Izmene Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom

Na osnovu člana 45. stav 1. i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi ODLUKU o izmenama Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji U Strategiji reforme javne uprave …

Izmene Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom Pročitaj više »

Predlog zakonao izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

1. Naziv propisa Evropske unije : Council regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European company (SE) of 8 October 2001Uredba veća (EZ) br. 2157/2001 o Statutu evropskog društva (SE) od 8. oktobra 2001. godine 2. „CELEX” oznaka EU propisa32001R2157 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: Vlada Obrađivač: Ministarstvo privrede …

Predlog zakonao izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU Član 2. Lokalna samouprava je pravo građana da upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika u jedinicama lokalne samouprave, kao i pravo i sposobnost organa lokalne samouprave da, u granicama zakona, uređuju poslove i upravljaju javnim poslovima koji …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Pročitaj više »

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama

O B R A Z L O Ž E NJ E I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim agencijama sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), kojom je utvrđeno da Republika Srbija u …

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama Pročitaj više »

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU Član 7. U pogledu zakonitosti, stručnosti, političke neutralnosti, nepristrasnosti, upotrebe službenog jezika i pisma, stručne spreme i osposobljenosti zaposlenih koji rade na poverenim poslovima državne uprave i u pogledu kancelarijskog poslovanja, na rad javne agencije primenjuju se propisi vezani za državnu upravu, A U POGLEDU SPREČAVANJA SUKOBA INTERESA …

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama Pročitaj više »

Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

ANALIZA EFEKATA PROBLEMI KOJE ZAKON TREBA DA REŠI Problem neusklađenosti sistema kvalifikacija sa potrebama privrede i institucionalnih i funkcionalnih veza između sveta rada i sveta obrazovanja u procesu razvoja i sticanja kvalifikacija Problem nedovoljne uključenosti građana u celoživotno obrazovanje, kao rezultat nedostatka transparentnosti u pogledu prohodnosti, mobilnosti i veza između kvalifikacija, kao i fleksibilnosti sistema …

Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije Pročitaj više »