UREDBE

Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u julu i avgustu 2018. godine

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi U R …

Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u julu i avgustu 2018. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US, 44/14 i 30/18 ‒ dr. zakon), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O …

Uredba o izmenama uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O …

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini Pročitaj više »

Uredba o dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNAMA UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU Član 1. U Uredbi o opštim uslovima za emisiju i prodaju …

Uredba o dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18-dr.zakon), Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA …

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini Pročitaj više »

Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju

Na osnovu člana 207a stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 i 73/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, …

Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju Pročitaj više »

Uredba izmenama i dopunama Uredbe o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca („Službeni list SRJ”, br. 24/98, 29/98 – ispravka i 25/00 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05 – dr. zakon, 111/09 – dr. zakon i 50/18), Vlada donosi UREDBU O …

Uredba izmenama i dopunama Uredbe o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija

Na osnovu člana 19v stav 3. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10, 115/14 i 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05–ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr. zakon), Vlada …

Uredba o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija

Obrazac 6. UGOVOR O POSREDOVANJU U POSTUPKU DEPONOVANJA BESPLATNIH AKCIJA BROJ ______ Ugovor se zaključuje između: 1. Banke Poštanska štedionica a.d, Beograd, Kraljice Marije 3, MB 07004893, kao člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Izabrani Broker), i 2. ________________________, __________________ (u daljem tekstu: Klijent) (ime, srednje ime, prezime) (JMBG) …

Uredba o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija

Obrazac 1. UGOVOR O POSREDOVANJU U POSTUPKU PRVE PRODAJE BESPLATNIH AKCIJA GRAĐANA I VOĐENJU VLASNIČKIH RAČUNA BESPLATNIH AKCIJA BROJ____ Ugovor se zaključuje između: 1. Banke Poštanska štedionica a.d., Beograd, Kraljice Marije 3, MB 07004893, kao člana Beogradske berze i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Izabrani Broker), i 2. _________________________________, …

Uredba o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija Pročitaj više »