NEJASNO

Predlog carinskog zakona

1. Naziv propisa Evropske unije : Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (Consolidated version – 20161224)Uredba (EU) broj 952/2013 Evropskog parlamenta i saveta od 9. oktobra 2013. godine o utvrđivanju Carinskog kodeksa Unije (Prečišćena verzija – 20161224) 2. „CELEX” …

Predlog carinskog zakona Pročitaj više »

Predlog carinskog zakona

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo finansija 2. Naziv propisa Predlog carinskog zakona The Customs Law 3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike …

Predlog carinskog zakona Pročitaj više »

Predlog carinskog zakona

V. ANALIZA EFEKATA PROPISA Određenje problema koje zakon treba da reši Carinskim zakonom se uređuju opšta pravila i postupci koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije. Naime, carinski organ kontroliše međunarodni promet robe, doprinoseći slobodnoj trgovini, sprovođenju spoljašnjih aspekata domaćeg tržišta i principa koji se odnose na …

Predlog carinskog zakona Pročitaj više »

Izmene Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom

Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2018-2020. godine Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2018−2020. godine operacionalizuje Strategiju i definiše mere – rezultate za sprovođenje reforme javne uprave, kao i konkretne aktivnosti neophodne za postizanje navedenih rezultata. U njegovoj pripremi su …

Izmene Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom Pročitaj više »

Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

PREGLED ODREDABA ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU Član 1 Ovim zakonom uređuju se vrsta i sadržina matičnih knjiga; nadležnost za njihovo vođenje i rešavanje u upravnom postupku u oblasti matičnih knjiga; način čuvanja matičnih knjiga i spisa i vršenje uvida u matične knjige; obnavljanje matičnih knjiga; upis u matične knjige na …

Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama Pročitaj više »

Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

O B R A Z L O Ž E NJ E I. USTAVNI OSNOV Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 2. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje postupak pred sudovima i drugim državnim organima, kao i odredbi člana 42. stav 2. Ustava …

Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama Pročitaj više »

Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada Obrađivač: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 2. Naziv propisa Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama Draft law of amendments of Law on personal data of registers 3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između …

Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama Pročitaj više »

Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

ANALIZA EFEKATA U skladu sa obavezom sprovođenja analize efekata propisa, u kojoj su sadržana pitanja svrsishodnosti donošenja propisa, njegovih ciljeva, planiranih efekata, praktične koristi za pravne subjekte i mera koje se planiraju preduzeti u njegovoj primeni, dat je osvrt na svako od njih, uz apostrofiranje najvažnijih rešenja, njihove opravdanosti i korisnosti. Koji problem se rešava …

Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama Pročitaj više »