NEPOZNAT

Predlog zakona o uslugama

V. ANALIZA EFEKATA PROPISA Uvod Funkcionisanje jedinstvenog tržišta Evropske unije zasniva se na četiri osnovne slobode: slobodi kretanja roba, ljudi, usluga i kapitala. Sloboda pružanja usluga podrazumeva privremeno ili povremeno pružanje usluga van granica matične države. Regulisanje sfere usluga predviđeno je još Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice. Međutim, opšte definisanje s jedne strane, i rast …

Predlog zakona o uslugama Pročitaj više »

Predlog zakona o uslugama

IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1.Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 2.Naziv propisa Predlog zakona o uslugama 3.Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge …

Predlog zakona o uslugama Pročitaj više »

Predlog zakona o uslugama

O B R A Z L O Ž E Nj E I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 6) Ustava Republike Srbije, gde stoji da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja pojedinih privrednih delatnosti i …

Predlog zakona o uslugama Pročitaj više »

Predlog zakona o uslugama

Obrazac tabele usklađenosti 2 Naziv propisa Evropske unije: Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market (OJ L 376, 27.12.2006, p. 36–68) Direktiva 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu 2. „CELEX” oznaka EU propisa: …

Predlog zakona o uslugama Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA Uvodne napomene Izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke namene, kao i pružanje brokerskih usluga i usluga tehničke pomoći u vezi sa tom robom, u Republici Srbiji su uređeni Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene („Službeni glasnik RSˮ, broj 95/13- u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 8. …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 2. Naziv propisa Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Draft Law on amendments …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

O B R A Z L O Ž E Nj E I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 4. i 6. Ustava Republike Srbije, kojima je, između ostalog, predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje bezbednost Republike Srbije i njenih građana …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU Član 3. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: roba dvostruke namene je roba, uključujući softver i tehnologiju, koja se može koristiti kako u civilne, tako i u vojne svrhe, roba koja može biti upotrebljena u neeksplozivne svrhe i roba koja se na bilo …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

1. Naziv propisa Evropske unije : Uredba Saveta (EK) Br. 428/2009 od 5. maja 2009. godine o uspostavljanju režima Zajednice o kontroli izvoza, transfera, brokeringa i tranzita robe dvostruke namene, Službeni glasnik EU L 134, 29. maj 2009. godineCOUNCIL REGULATION EC No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Pročitaj više »

Strategija razvoja intelektualne svojine za period od 2018. do 2022. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi STRATEGIJU RAZVOJA INTELEKTUALNE SVOJINE ZA PERIOD OD 2018. do 2022. GODINE I. STRATEGIJA INTELEKTUALNE SVOJINE 1. Pojam intelektualne svojine Pojam …

Strategija razvoja intelektualne svojine za period od 2018. do 2022. godine Pročitaj više »