Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2018. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini, u Programu podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 14/18), u odeljku 1. PREDMET, stav 1. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17), u okviru razdela 21 – Ministarstvo privrede, Glava 21.0, Program 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4002 – Podrška razvoju preduzetništva, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 1.300.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju projekta Podrška razvoju preduzetništva. Od navedenog iznosa, 550.000.000,00 dinara je namenjeno za realizaciju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini (u daljem tekstu: Program). ˮ

U odeljku 5. FINANSIJSKI OKVIR, stav 1. menja se i glasi:

„Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 550.000.000,00 dinara. Za srednja pravna lica moguće je odobriti maksimalno 30% ukupno planiranih bespovratnih sredstava po ovom programu. ˮ

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj: 110-9855/2018

U Beogradu, 25. oktobra 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.