april 2005.

69. sednica Vlade Republike Srbije, 21. april 2005. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU I Razrešava se Sonja Zimonić dužnosti vršioca dužnosti direktora Muzeja nauke i tehnike …

69. sednica Vlade Republike Srbije, 21. april 2005. godine Pročitaj više »

Uredba o posebnoj naknadi za registraciju određenih vozila

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O POSEBNOJ NAKNADI ZA REGISTRACIJU ODREĐENIH VOZILA Član 1. Pravno i fizičko lice sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koje je vlasnik vozila strane registracije do dana stupanja na snagu ove …

Uredba o posebnoj naknadi za registraciju određenih vozila Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o premijskim stopama u osiguranju od autoodgovornosti

Na osnovu člana 111. stav 1. Zakona o osiguranju imovine i lica („Službeni list SRJ“, br. 30/96, 57/98, 53/99 i 55/99 i „Službeni glasnik RS“ broj 55/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O PREMIJSKIM STOPAMA U OSIGURANjU OD AUTOODGOVORNOSTI Član 1. U Uredbi o premijskim stopama u …

Uredba o dopuni Uredbe o premijskim stopama u osiguranju od autoodgovornosti Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA I OBAVLjANjU DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA Član 1. U Zakonu o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br. 25/00 i 25/02) u članu 1. stav 1. posle reči: «lokalne samouprave» dodaju se reči: «ili autonomna pokrajina». Stav 2. menja se …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR Član 1. U Zakonu o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Službeni glasnik RS“, broj 57/04) član 30. menja se i glasi: „Ako je isti predmet založnog prava, putem upisa u Registar zaloge, založen većem broju poverilaca, …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar Pročitaj više »

67. sednica Vlade Republike Srbije, 14. april 2005. godine

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama («Službeni glasnik RS», br. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 67/93, 48/94 i 54/96), Vlada Republike Srbije donela je O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA «SRBIJAŠUME» I Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za gazdovanje šumama «Srbijašume»: 1. mr …

67. sednica Vlade Republike Srbije, 14. april 2005. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama («Službeni glasnik RS», br. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 67/93, 48/94 i 54/96), Vlada Republike Srbije donela je O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA «SRBIJAŠUME» I Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za gazdovanje šumama «Srbijašume»: 1. mr …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE Član 1. U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS“, br. 67/03 i 135/04), u članu 17. stav 1. reč: „trostrukog“ zamenjuje se rečju: “ dvostrukog“. U stavu 2. reči: „vrše …

Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU ORGANIZOVANOG KRIMINALA Član 1. U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04 i 58/04), u članu 18. stav 1. reči: „vrše funkciju, odnosno“ brišu se, reč: „trostrukog“ zamenjuje se …

Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala Pročitaj više »