septembar 2005.

94. sednica Vlade Republike Srbije, 29. septembar 2005. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05), Vlada donosi R E Š E Nj E O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I Postavlja se Živka Spasić za pomoćnika ministra pravde – Sektor za pravosuđe i prekršaje. II Ovo rešenje objaviti u …

94. sednica Vlade Republike Srbije, 29. septembar 2005. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o visini nagrade i naknade troškova miritelja i arbitra za mirno rešavanje radnih sporova

Na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS“, broj 125/04), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA MIRITELjA I ARBITARA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA Član 1. U Uredbi o visini nagrade i naknade troškova miritelja i arbitara za mirno rešavanje …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o visini nagrade i naknade troškova miritelja i arbitra za mirno rešavanje radnih sporova Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

Na osnovu člana 90. tačka 5. Ustava Republike Srbije, Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNjU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE Član 1. U Uredbi o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade Pročitaj više »

Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta kao i za određivanje graničnih vrednosti emisija u integrisanoj dozvoli

Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Vlada donosi U R E D B U O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANjE NAJBOLjIH DOSTUPNIH TEHNIKA, ZA PRIMENU STANDARDA KVALITETA, KAO I ZA ODREĐIVANjE GRANIČNIH VREDNOSTI EMISIJA U INTEGRISANOJ DOZVOLI Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se …

Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta kao i za određivanje graničnih vrednosti emisija u integrisanoj dozvoli Pročitaj više »

Uredba o sadržini programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima

Na osnovu člana 9. stav 3. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Vlada donosi U R E D B U O SADRŽINI PROGRAMA MERA PRILAGOĐAVANjA RADA POSTOJEĆEG POSTROJENjA ILI AKTIVNOSTI PROPISANIM USLOVIMA Član 1. Ovom uredbom propisuje se bliža sadržina programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili …

Uredba o sadržini programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima Pročitaj više »

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola

Na osnovu člana 4. stav 3. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Vlada donosi U R E D B U O VRSTAMA AKTIVNOSTI I POSTROJENjA ZA KOJE SE IZDAJE INTEGRISANA DOZVOLA Član 1. Ovom uredbom propisuju se vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola. …

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 4. st. 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Vlada donosi O UTVRĐIVANjU LISTE PROJEKATA ZA KOJE JE OBAVEZNA PROCENA UTICAJA I LISTE PROJEKATA ZA KOJE SE MOŽE ZAHTEVATI PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Lista I Projekti za …

Uredba o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu Pročitaj više »

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana o uzajamnoj pomoći i saradnji u carinskim pitanjima

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE CRNE GORE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRANA O UZAJAMNOJ POMOĆI I SARADNjI U CARINSKIM PITANjIMA Član 1. Ratifikuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana o uzajamnoj pomoći i saradnji u carinskim pitanjima, potpisan …

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana o uzajamnoj pomoći i saradnji u carinskim pitanjima Pročitaj više »

Predlog zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom

PREDLOG ZAKONA O SPREČAVANjU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM Prvi deo OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se opšti režim zabrane diskriminacije po osnovu invalidnosti, posebni slučajevi diskriminacije osoba sa invaliditetom, postupak zaštite osoba izloženih diskriminaciji i mere koje se preduzimaju radi podsticanja ravnopravnosti i socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom. Načela Zakona Član …

Predlog zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom Pročitaj više »