avgust 2011.

489. sednica Vlade Republike Srbije, 25. avgust 2011. godine

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH …

489. sednica Vlade Republike Srbije, 25. avgust 2011. godine Pročitaj više »

Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (sa prilozima)

Prilog 1. Opšti kriterijumi za određivanje pojedinačnih zagađujućih materija u otpadnim vodama Za određivanje navedenih zagađujućih materija mogu se primeniti sve standardizovane metode koje ispunjavaju zahteve date u tabeli ovog priloga. Tabela: Zahtevi koje je potrebno ispoštovati pri odabiru analitičke metode za analizu zagađujućih materija u otpadnim vodama Parametar % korektnosti vrednosti parametra (I) % …

Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (sa prilozima)

Na osnovu člana 93. stav 2. tačka 1) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODE I ROKOVIMA ZA NjIHOVO DOSTIZANjE I. UVODNE ODREDBE Član 1. …

Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (sa prilozima) Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o centru za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU KONVENCIJE O CENTRU ZA SPROVOĐENjE ZAKONA U JUGOISTOČNOJ EVROPI Član 1. Potvrđuje se Konvencija o Centru za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi sačinjena 9. decembra 2009. godine u Bukureštu u originalu na engleskom jeziku. Član 2. Tekst Konvencije o Centru za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi u originalu na engleskom jeziku …

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o centru za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi Pročitaj više »

Predlog zakona o železnici (sa tabelama)

1. Naziv propisa EU Direktiva Saveta 95/18/EZ od 19. juna 1995. o izdavanju licenci železničkim preduzećima, OJ L 143, 27.6.1995 (sa poslednjom izmenom Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2004/49/EZ, OJ L 220, 21.06.2004)Council Directive 95/18/EC of 19 June 1995 on the licensing of railway undertakings, OJ L 143, 27.6.1995 (last amended by Directive 2004/49/EC of the European parliament …

Predlog zakona o železnici (sa tabelama) Pročitaj više »

Predlog zakona o železnici (sa tabelama)

1. Naziv propisa EU  Direktiva Saveta 91/440/EEZ od 29. jula 1991. o razvoju železnica Zajednice, OJ L 237, 24.8.1991 (sa poslednjom izmenom Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2007/58/EZ, OJ L315, 3.12.2007) Council Directive 91/440/EEC of 29 July 1991 on the development of the Community’s railways, OJ L 237, 24.8.1991 (last amended by Directive 2007/58/EC of the European Parliament …

Predlog zakona o železnici (sa tabelama) Pročitaj više »

Predlog zakona o železnici (sa tabelama)

O B R A Z L O Ž E Nj E Ustavni osnov za donošenje Zakona o železnici sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije kojim je, pored ostalog, propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti. Važeći Zakon o železnici donela je Narodna skupština Republike …

Predlog zakona o železnici (sa tabelama) Pročitaj više »

Predlog zakona o železnici (sa tabelama)

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo za infrastrukuru i energetiku 2. Naziv propisa Predlog Zakona o železnici Draft Law on Railways 3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije …

Predlog zakona o železnici (sa tabelama) Pročitaj više »

Predlog zakona o železnici (sa tabelama)

1. Naziv propisa EU  Uredba (EZ) br. 1370/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. o obavezi javnog prevoza putnika u drumskom i železničkom saobraćaju a kojom se ukidaju Uredbe Saveta (EEZ) br. 1191/69 i br. 1107/70, OJ L 315, 3.12.2007 Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of …

Predlog zakona o železnici (sa tabelama) Pročitaj više »