maj 2018.

71. sednica Vlade Republike Srbije, 31. maj 2018. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 i 30/18 – dr. zakon), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona …

71. sednica Vlade Republike Srbije, 31. maj 2018. godine Pročitaj više »

Uredba o prestanku važenja Uredbe o primeni tehnologije globalnog pozicionog sistema u okviru premera nepokretnosti

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr. zakon), Vlada donosi U R E D B U O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O PRIMENI TEHNOLOGIJE GLOBALNOG POZICIONOG SISTEMA U OKVIRU PREMERA NEPOKRETNOSTI Član 1. Danom stupanja na snagu ove uredbe …

Uredba o prestanku važenja Uredbe o primeni tehnologije globalnog pozicionog sistema u okviru premera nepokretnosti Pročitaj više »

Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika

[pic] [pic] [pic] [pic] Prilog br. 5 REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA ________________________________________ (naziv organizacione jednice) JMBG: __________________________ P R E D L O G ZA STICANjE NAREDNOG ČINA/ZVANjA ______________________________ (naziv čina/zvanja*) I PODACI O ZAPOSLENOM 1. Prezime, ime jednog roditelja,ime 2. Datum i mesto rođenja 3. Obrazovanje 4. Datum prijema na rad u MUP …

Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika Pročitaj više »

Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika

Na osnovu člana 165. stav 5. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 6/16 i 24/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi O KARIJERNOM RAZVOJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA …

Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika Pročitaj više »

Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

PREGLED ODREDABA ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, PREPISA I RUKOPISA KOJE SE DOPUNJUJU Član 26. Overavanjem kopije javni beležnik potvrđuje da je kopija određene isprave istovetna s kopiranom ispravom. Istovetnost kopije sa kopiranom ispravom koja je sačinjena na jeziku kojim javni beležnik ne vlada, odnosno koja sadrži crteže, planove, skice ili fotografije, javni beležnik može potvrditi …

Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Pročitaj više »

Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA Član 1. U Zakonu o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS”, br. 93/14 i 22/15), u članu 26. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi: „Javni beležnik potvrđuje da je elektronska kopija isprave istovetna sa kopiranom ispravom, tako što se …

Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Pročitaj više »

Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

OBRAZLOŽENJE I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tački 17. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje i „druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu s Ustavom”. II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa …

Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Pročitaj više »

Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada Obrađivač: Ministarstvo pravde 2. Naziv propisa Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Draft Law on Amendment to the Law on Verification of Signature, Manuscript and Transcript 3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između …

Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA Član 1. U Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 70/09, 20/14 – US i 55/14) u članu 1. reč: „nadležnosti” zamenjuje se rečima: „pravni položaj i ovlašćenja”. Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi: „Svi pojmovi koji …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina Pročitaj više »