septembar 2018.

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti

1. Naziv propisa EU UREDBA 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA o zaštiti pojedinca u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka od 27.04.2016. godine i stavljanju van snage Direktive 98/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka) REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on …

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti Pročitaj više »

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti

1. Naziv propisa EU DIREKTIVA 2016/680 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 27.04.2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane nadležnih tela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija i slobodnom protoku takvih podataka i stavljanju van snage okvirne odluke Saveta 2008/977/PUP DIRECTIVE (EU) …

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti Pročitaj više »

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka …

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti Pročitaj više »

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti

O B R A Z L O Ž E Nj E I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sadržan je u članu 42. Ustava Republike Srbije. Stavom 2. navedenog člana propisano je da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju zakonom, a stavom …

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti Pročitaj više »

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada Obrađivač: Ministarstvo pravde 2. Naziv propisa Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti Draft of the Law on personal data protection 3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i …

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti Pročitaj više »

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti

ANALIZA EFEKATA ZAKONA 1. Određivanje problema koje Predlog zakona treba da reši? Razlozi za donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti su brojni. Sa stanovišta unutrašnjeg prava, postojeći pravni okvir zaštite podataka o ličnosti ne može adekvatno da obezbedi nesmetano ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti u svim oblastima, zbog čega je neophodno …

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti Pročitaj više »

97. sednica Vlade Republike Srbije, 20. septembar 2018. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. …

97. sednica Vlade Republike Srbije, 20. septembar 2018. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila

O B R A Z L O Ž E NJ E I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 13. Ustava Republike Srbije, po kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja. II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE …

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila

V. PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Član 2. Odredbe ovog zakona koje se odnose na brodove trgovačke mornarice odnose se i na druga plovila, ako je to ovim zakonom predviđeno. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ratne brodove I PLOVILA KOJA KORISTE SPECIJALNA I POSEBNE JEDINICE POLICIJE KOJA IMAJU UGRAĐENO …

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila Pročitaj više »