Akcioni plan za period od 2018–2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji za period do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za period od 2018–2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji za period do 2020. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 345-1162/2018

U Beogradu, 14. februara 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

AKCIONI PLAN ZA PERIOD OD 2018–2019. GODINE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD DO 2020. GODINE

Opšti cilj Razvoj informacionog društva kroz omogućavanje kvalitetnog pristupa Internetu i razvijanjem e-poslovanja (eUprave, e-zdravstva, e-pravosuđa) i e trgovine. Pokazatelj efekta Broj domaćinstava koji poseduju internet priključak Broj domaćinstava koji imaju širokopojasnu internet konekciju Broj lica koja koriste elektronske servise javne uprave Broj lica koje je kupovalo ili poručivalo robu/usluge putem interneta Početna vrednost 68,0% – 2016. godina 61,9% – 2016. godina 1.270.000 lica – 2016. godina 1.630.000 lica – 2016. godina Izvor verifikacije Republički zavod za statistiku

1. E-uprava, e-zdravstvo i e-pravosuđe Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja Usvojena zakonska i podzakonska regulativa u oblasti eUprave. Unapređene funkcionalnosti, servisa i servisne magistrale Portala eUpravaUnapređen Informacioni zdravstveni sistemUspostavljen sistem za elektronsku razmena podataka u pravosuđu i između pravosuđa i drugih državnih organa Početna vrednost / Izvor verifikacije Izveštaji o radu MDULS, KEU, MZ, MP

Opis aktivnosti 1.1.1. Izrada Nacrta zakona o elektronskoj upravi Republike Srbije 2. kvartal 2018. Usvojen zakon MDULS KEU Nisu potrebna sredstva 0,00 0,00 1.1.2. Popularizacija i promocija upotrebe IKT-a kroz srpsko-korejski IT centar 1. kvartal 2018 IT centar otvoren MDULS   Redovna sredstva iz budžeta RS 0,00 0,00 1.1.3. Podzakonska akta za primenu zakona o elektronskoj upravi 3. kvartal 2018 Podzakonska akta za primenu zakona doneta MDULS KEU Redovna sredstva iz budžeta RS 0,00 0,00 1.1.4. Uspostavljanje call centra za pružanje tehničke podrške građanima vezano za korišćenje sertifikata za elektronski potpis na ličnim kartama 2018/2019 Broj poziva građana MUP   Nisu potrebna sredstva     1.2. Primena IK u organima uprave i imaocima javnih ovlašćenja 1.2.1. Razvoj softverske infrastrukture elektronske uprave – funkcionalnosti, servisa i servisne magistrale Portala eUprava 2018/2019 Broj organa koji koristi veb servise na servisnoj magistrali organaBroj službenih evidencija koji su dostupni preko servisne magistrale organa KEU svi organi državne uprave Budžet 70.000.000,00   1.2.2. Implementacija elektronskih registara organa i metaregistara 2018/2019 Broj organa čije evidencije se nalaze u metaregistruBroj organa koji ažuriraju podatke u svojim evidencijama preko metaregistra KEU svi organi državne uprave Budžet/donatorska sredstva 45.000.000,00 100.000.000,00 1.2.3. Uspostavljanje CERTA državnih organa – uspostavljanje rada i razvoj softvera za prijavu i reagovanje na incidente 2018/2019 Broj prijavljenih incidenataBroj reagovanja na incidenteBroj preventivnih reagovanja na napade na IKT infrastrukturu KEU svi korisnici mreže državnih organa Budžet 25.000.000,00 25.000.000,00 1.2.4. Širenje servisa INTERPOL-a u MUP-u 2018/2019 Broj novih korisnika MUP   Nisu potrebna sredstva     1.3. Primena IK u organima uprave i imaocima javnih ovlašćenja 1.3.1.Sporovođenje aktivnosti na unapređenju Informacionog zdravstvenog sistema 4. kvartal 2018. Broj zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite povezanih u sistem E-recept MZ   Budžet 60.000.000,00 0,00 1.4. Primena IKT u pravosuđu 1.4.1. Izrada centralizovanih registara, evidencija i šifarnika 2017/2018 Izrađena aplikacija za vođenje svih relevantnih registara u pravosuđu kao i veb servisi za povezivanje pravosudnih registara na pravosudnu i državnu magistralu za razmenu podataka MP   Budžet 12.000.000,00   1.4.2. Uspostavljanje sistema za elektronsku razmena podataka u pravosuđu i između pravosuđa i drugih državnih organa 2017/2018 Uspostavljeni veb servisi za razmenu sledećih podataka: podatak o prebivalištu iz MUP-a, podatak o obaveznom socijalnom osiguranju iz Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje, podatak o matičnim knjigama iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, podatak o prekršajnoj osuđivanosti lica iz prekršajnih sudova, podatak o licima lišenim slobode i podatak o privrednim subjektima iz Agencije za privredne registre kao i uspostavljeni veb servisi za razmenu podataka između Republičkog zavoda za statistiku i sudova. MP   Budžet 35.000.000,00 1.4.3.Održivi razvoj sistema Luris 2017/2018 Roll out sistema Luris u čitavo Ministarstvo pravde – upravljanje dokumentacijom i evidencijom o obrazovanim komisijama Ministarstva pravde; upravljanje predmetima kojima se odlučuje o dodeli sredstava dobijenih prikupljanjem po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja; upravljanje dokumentacijom i procesom davanja saglasnosti za nabavku IKT opreme; praćenje IKT projekata. MP   Budžet 30.000.000,00   1.4.4. Elektronsko izveštavanje i praćenje rada javnih izvršitelja 2017/2018 Izrađen softver za elektronsko izveštavanje i praćenje rada javnih izvršitelja MP Komora izvršitelja Budžet 4.000.000,00   Roll out softvera za javna tužilaštva – SAPO Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja Unapređena IKT infrastruktura osnovnih i srednjih školaPodignute kompetencije u oblasti IKT nastavnika, profesora i zaposlenih u javnoj upravi Podignuta svest dece, roditelja, nastavnika u oblasti bezbednosti dece na internetuUnapređeni digitalni servisi u oblasti kultureUspostavljeni i unapređeni servisi e-Prosvete Početna vrednost / Izvor verifikacije Izveštaj o radu MTTT, MPNTR, MKI

Opis aktivnosti 2.1.1. Nastavak povezivanja svih matičnih objekata osnovnih i srednjih škola i ustanova kulture u Republici Srbiji na AMRES Kontinuirana godišnja aktivnost Broj matičnih objekata škola povezanih na AMRES mrežu Broj ustanova kulture povezanih na AMRES mrežu Broj matičnih objekata škola povezanih na AMRES vezom nove generacije AMRES MTTT, MPNTR, MKI Budžet 70.000.000,00 70.000.000,00 2.1.2. Povezivanje ustanova kulture i svih javnih biblioteka u Republici Srbiji na AMRES mrežu 2019 Broj ustanova kulture i javnih biblioteka povezanih na AMRES mrežu AMRES MTTT, MKI Budžet, sredstva nisu obezbeđena 14.000.000,00 14.000.000,00 2.1.3. Povećanje kapaciteta glavnog data centra AMRES kojom će se povećati broj i pouzdanost usluga AMRES obrazovno-naučnoj zajednici u Republici Srbiji 2018 Broj rek ormana i server data centara AMRES AMRES MTTT Budžet 20.000.000,00 30.000.000,00 2.1.4. Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama „Povezane škole” 2018/2019 Izrađena i odobrena analiza kojom se definišu potrebe osnovnih i srednjih škola kada je u pitanju IKT; Unapređena IKT infrastruktura u 20% osnovnih i srednjih škola – kraj 2018. Unapređena informaciono komunikaciona infrastruktura u 70% osnovnih i srednjih škola – kraj 2019. MTTT, MPNTR, AMRES   Kredit 70.000.000,00 EUR    2.2. IKT u obrazovanju 2.2.1. Programi podrške udruženjima 2018 / 2019 Broj odobrenih programa podrške MTTT   Budžet 50.000.000,00 50.000.000,00 2.2.2. Obuke sa ciljem podizanja kompetencija nastavnika i profesora u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija 2018 / 2019 Broj obučenih nastavnika i profesora MTTT MPNTR Budžet 10.000.000,00 10.000.000,00 2.2.3. Obuke sa ciljem podizanja kapaciteta zaposlenih u institucijama sistema radi primene Uredbe o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija 2018 / 2019 Broj obučenih zaposlenih MTTT   Budžet 7.200.000,00 7.200.000,00 2.2.4. Obuke sa ciljem podizanja digitalnih kompetencija zaposlenih u javnoj upravi 2018 / 2019 Broj obučenih zaposlenih MTTT   Budžet 6.000.000,00 6.000.000,00 2.2.5. Popularizacija i promocija upotrebe IKT-a u nastavi kroz nagradni konkurs „Digitalni čas” Kontinuirana godišnja aktivnost Broj objavljenih radova u elektronskom zborniku MTTT MPNTR Budžet 3.000.000,00 3.000.000,00 2.2.6. IT Karavan – edukativna kampanja za promociju korisne, kreativne i bezbedne upotrebe informacionih tehnologija Kontinuirana godišnja aktivnost Broj dece koja su prisustvovala edukativnim tribinama MTTT MPNTR, MUP Budžet 3.000.000,00 3.000.000,00 2.2.8. Informisanja i edukacije dece, roditelja i nastavnika na temu bezbednosti dece na internetu kroz rad Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu – BIT 19833 Kontinuirana godišnja aktivnost Broj informisane dece, roditelja i nastavnika MTTT MPNTR Nisu potrebna sredstva     2.2.9. Promotivna kampanja Pametno i bezbedno (Dan devojka/devojčica u IKT, Dan bezbednog interneta, Evropski sat programiranja, Dan informacionog društva…) Kontinuirana godišnja aktivnost Broj održanih događaja MTTT   Budžet 2.000.000,00 2.000.000,00 2.2.10. Elektronski vodič, Izrada generičkog servisa – digitalnog vodiča za ustanove kulture (muzeje, galerija, biblioteke), arheološke lokalitete i spomenike kulture (15 ustanova; sredstva predviđena za godinu dana za 15 ustanova) godišnja aktivnost Broj upisanih ustanova kulture u elektronski vodič MKI MTTT, MKI Budžet 7.500.000,00 0,00 2.2.11. Obuke za nastavnike informatike IT odeljenja 2018 / 2019 Broj obučenih zaposlenih MPNTR   Budžet 7.000.000,00 7.000.000,00 2.2.12. Kreiranje repozitorijuma otvorenih obrazovnih resursa namenjenih douniverzitetskom obrazovanju 2018 / 2019 Server u vlasništvu MPNTR MPNTR MTTTMicrosoftZUOV Budžet 500.000,00 0,00 2.2.13. Kreiranje i uspostavljanje servisa eProsvete – eMuzeji 2018 / 2019 Uspostavljen servis eMuzeji MPNTR MKI Budžet 200.000,00 200.000,00 2.2.14. Kreiranje i uspostavljanje servisa eProsvete – eUčenje 2018 / 2019 Uspostavljen servis eUčenje MPNTR   Budžet 150.000,00 150.000,00 2.2.15. Opremanje škola IKT opremom 2018 / 2019 Broj opremljenih škola IKT opremom MPNTR   Budžet 26.000.000,00 26.000.000,00 2.3. Istraživanje i inovacije u oblasti IKT 2.3.1. Kredibilni servisi za pouzdane globalne transakcije u budućnosti 2018/2019 Učešće u inovativno istraživačkom projektu Future Trust H2020 programa EU MUP EK Budžet projekta    

3. Elektronska trgovine (e-trgovina) Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja Usvojena zakonska regulativa u oblasti e-trgovine. Formirana i objavljena javna lista kvalifikovanih usluga od poverenjaRazvijen platni sistem za instant plaćanje Početna vrednost / Izvor verifikacije Izveštaj MTTT i NBS

Opis aktivnosti 3.1.1. Izrada nacrta novog zakona o trgovini 2018 Usvojen zakon MTTT PKS Nisu potrebna sredstva     3.2. Podsticanje razvoja e-poslovanja 3.2.1. Informisanje, edukacija i promocija e-trgovine kroz učešće predstavnika MTTT na konferencijama, okruglim stolovima i radionicama Kontinuirana godišnja aktivnost Broj učesnika na konferencijama i sličnim događajima MTTT PKS, PKB, NVO Nisu potrebna sredstva     3.2.2. Formiranje i objavljivanje javne liste kvalifikovanih usluga od poverenja (TLS) 2018 Formirana i objavljena javna lista kvalifikovanih usluga od poverenja MTTT   Budžet 2.850.000,00   3.2.3. Razvoj platnog sistema za instant plaćanja 2018/2019 Broj učesnika u platnom sistemu Nova usluga instant plaćanja Broj korisnika usluge instant plaćanja NBS poslovne banke Nisu potrebna sredstva     3.2.4. Izrada izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama 2018/2019 Usvojen zakonBroj digitalnih platnih usluga i broj korisnika tih usluga NBS   Nisu potrebna sredstva     3.2.5. Izrada zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica 2018/2019 Usvojen zakonBroj platnih transakcija platnim karticama na POS terminalima i na internetu NBS   Nisu potrebna sredstva     3.3. Zaštita potrošača u e-trgovini 3.3.1. Izrada zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu 2018 / 2019 Usvojen zakon NBS   Nisu potrebna sredstva     3.3.2. Izmene i dopune Zakona o zaštiti potrošača 2018 Broj donetih propisa i dokumenata iz oblasti zaštite potrošača MTTT   Nisu potrebna sredstva     3.4. Koordinacija razvoj e-trgovine 3.4.1. Formiranje Koordinacionog tela za razvoj e-trgovine 2018 Formirano Koordinaciono telo MTTT RAS, PKS, MP, MUP, NBS, RZS Nisu potrebna sredstva    

SKRAĆENICE

Ministarstvo pravde MP Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija MTTT Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja MPNTR Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave MDULS Ministarstvo kulture i informisanja MKI Ministarstvo zdravlja MZ Ministarstvo unutrašnjih poslova MUP Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu KEU Narodna banka Srbije NBS Akademska mreža Republike Srbije AMRES Razvojna agencija Srbije RAS Privredna komora Srbije PKS Republički zavod za statistiku RZS Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja ZOUV Nevladine organizacije NVO