Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Razrešava se prof. dr Vladimir Džamić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3655/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešava se Ivana Antić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3342/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Ivana Antić na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3344/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Dušanu Brajkoviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra finansija Sektor za upravljanje sredstvima Evropske unije, zbog razrešenja s položaja – sa 19. aprilom 2018. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3675/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Nebojša Petrović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za upravljanje sredstvima Evropske unije, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3676/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Biljana Barošević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom od 22. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3580/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se doc. dr Saša Trandafilović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za finansijsko upravljanje, računovodstvo i kontroling od 25. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3576/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE

ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Marina Furtula za vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 29. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3578/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Razrešava se Mirjana Trifunović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za železnice i intermodalni transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3654/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Dragan Marinković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija od 27. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2710/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Predrag Ivanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija od 22. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2713/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE

ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Postavlja se Čedomir Belić za vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede od 21. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3642/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

I

Postavlja se Svetlana Velimirović za vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije od 29. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3446/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se Goran Mihajlović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za meteorološki osmatrački sistem, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2423/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Jelena Matić Varenica za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor geodetskih poslova od 1. maja 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3595/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Danka Garić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za informatiku i komunikacione tehnologije od 1. maja 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3596/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Slaviša Tomović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za nadzor i kontrolu od 1. maja 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3598/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Miljana Kuzmanović Kostić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za pravne poslove od 27. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3599/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Sandra Nedeljković za vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 22. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3371/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom („Službeni glasnik RS”, broj 49/17), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE

SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Postavlja se Gordana Jakšić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom – Sektor za stratešku i operativnu saradnju sa Narodnom Republikom Kinom od 22. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3572/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom („Službeni glasnik RS”, broj 49/17), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE

SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Postavlja se Milan Milošević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom – Sektor za stratešku i operativnu saradnju sa Ruskom Federacijom od 22. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3571/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCAZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED

EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

I

Postavlja se Nataša Plavšić za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca – zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava od 1. maja 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3683/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Sanja Gunjić za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 1. maja 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3685/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Suzana Veličković za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 1. maja 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3684/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Milena Babić za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 1. maja 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3680/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU

I

Postavlja se Danijela Dančetović za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Kragujevcu od 1. maja 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3682/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), na sednici održanoj dana 19. aprila 2018. godine, postupajući po presudi Upravnog suda III-8 U 324/16 od 27. februara 2018. godine, a u pravnoj stvari postavljenja na položaj zamenika državnog pravobranioca u odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Subotici, na predlog ministra pravde,

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA

U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Postavlja se Magdolna Ruzman na položaj zamenika državnog pravobranioca u odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Subotici od 28. novembra 2015. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3575/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 104/09 i 89/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Imenuje se Miloš Popović, dipl. ekonomista iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3640/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 20. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 100/16 i 90/17),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆANACIONALNI PARK KOPAONIKSA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, KOPAONIK

I

Razrešava se Snežana Vujanić dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3612/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 20. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 100/16 i 90/17),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆANACIONALNI PARK KOPAONIKSA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, KOPAONIK

I

Imenuje se Žarko Anđelković, dipl. menadžer iz Kruševca, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3610/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 225. stav 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US i 113/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA PREDSTAVNIKA VLADE

U ODBORU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

I UDRUŽENJA POSLODAVACA

I

Razrešavaju se dužnosti člana – predstavnika Vlade u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca:

1. Zoran Lazić,

2. Snežana Marković,

3. Milica Bondžić.

II

U Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca imenuju se za članove – predstavnike Vlade:

1. mr Marko Milenković, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

2. Bojana Stanić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

3. Slađana Đukić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra zdravlja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3656/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 94. stav 2. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR

NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE

I

Razrešava se Dragiša Milić dužnosti člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije sa 17. januarom 2018. godine, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3677/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 94. stav 2. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o osnivanju Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije („Službeni glasnik RS”, broj 93/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR

NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE

I

Imenuje se Dragiša Milić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, za člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije od 18. januara 2018. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3678/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Đorđe Bubalo dužnosti vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora Arhiva Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3729/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE

I

Imenuje se prof. dr Aleksandar Rastović, naučni savetnik u Istorijskom institutu u Beogradu, za predsednika Upravnog odbora Arhiva Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3731/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 42/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKOBUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je Aleksandru Antiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju 11. avgusta 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3467/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 42/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKOBUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU

I

Imenuje se dr Nenad Popović, ministar bez portfelja, za predsednika srpskog dela Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3469/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTANIŠSA SEDIŠTEM U NIŠU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš” sa sedištem u Nišu imenuju se za članove:

1) Slađana Antanasijević, dipl. veterinar, Veterinarski specijalistički institut „Niš” u Nišu,

2) Miodrag Milković, doktor veterinarske medicine, Veterinarski specijalistički institut „Niš” u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3569/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 2. Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunije o Statutu Jugoslovensko-rumunske mešovite komisije za Đerdap („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 10/80) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA

I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKORUMUNSKE

MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP

I

Razrešavaju se dužnosti u srpskom delu Jugoslovensko-rumunske Mešovite komisije za Đerdap:

1. Milorad Grčić, predsednik,

2. Goran Knežević, zamenik predsednika,

3. Ljubo Maćić, član,

4. mr Mirjana Filipović, član,

5. Merita Borota, član,

6. Ljubiša Mihajlović, član,

7. Slavoljub Carić, član,

8. Dragan Vlaisavljević, član,

9. Zorana Stojković, član,

10. Ljubiša Jokić, zamenik člana,

11. Vesna Stojanović, zamenik člana,

12. Radmilo Nikolić, zamenik člana,

13. Dragan Maksimović, zamenik člana,

14. Ljiljana Milicanović, zamenik člana,

15. Ranko Božović, zamenik člana,

16. Milan Radovanović, zamenik člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3565/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 2. Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunije o Statutu Jugoslovensko-rumunske mešovite komisije za Đerdap („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 10/80) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKORUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP

I

U srpski deo Jugoslovensko-rumunske Mešovite komisije za Đerdap imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike;

2) za zamenika predsednika:

– Milorad Grčić, vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”;

3) za članove:

(1) Goran Knežević, izvršni direktor za poslove snabdevanja električnom energijom u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije”,

(2) Dragan Vlaisavljević, izvršni direktor za poslove trgovine električnom energijom u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije”,

(3) Zorana Stojković, izvršni direktor za korporativne poslove u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije”,

(4) Veljko Kovačević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(5) Merita Borota, viši savetnik u Republičkoj direkciji za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(6) Slavoljub Carić, načelnik odeljenja u Ministarstvu spoljnih poslova,

(7) Vesna Stojanović, viši savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike;

4) za zamenike članova:

(1) Ljubiša Jokić, direktor Sektora za održavanje i naknadna ulaganja u HE i OIE u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije”,

(2) Radmilo Nikolić, direktor za proizvodnju Ogranka HE Đerdap,

(3) Dragan Maksimović, direktor HE Đerdap 1, Kladovo,

2

(4) Ljubiša Mihajlović, vršilac dužnosti direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(5) Siniša Matović, direktor HE Đerdap 2, Negotin,

(6) dr Dejan Divac, direktor Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi”,

(7) Žarko Mrkić, direktor za realizaciju projekata u „Energoprojekt Hidroinženjering” a.d. Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3566/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 – dr. zakon i 113/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTIDEDINJE

I

Razrešava se dr Milovan Bojić dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3749/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 – dr. zakon i 113/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTIDEDINJE

I

Imenuje se dr Milovan Bojić za direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3750/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 – dr. zakon i 113/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE

ZA REHABILITACIJUDR MIROSLAV ZOTOVIĆ

I

Imenuje se Marko Pavlović, dipl. menadžer iz Beograda, za člana Upravnog odbora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3748/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 11. st. 4. i 7. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, broj 14/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

U Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita imenuju se za nezavisne članove, na period do 11. maja 2019. godine:

1. dr Miloš Janković, doktor ekonomskih nauka iz Beograda,

2. Milan Đukić, dipl. pravnik, advokat iz Novog Sada.

II

Konstatuje se da je prestala funkcija člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita, zbog isteka mandata:

1. dr Milošu Jankoviću,

2. Milanu Đukiću.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3751/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 14/15 i 51/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Imenuje se dr Zoran Škobić, direktor Sektora edukacije i međunarodne saradnje u Savezu računovođa i revizora Srbije, za člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita, zavisan član, na period do 11. maja 2019. godine.

II

Konstatuje se da je Jeleni Stojović prestala funkcija člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita, zbog podnošenja ostavke, izborom novog člana 19. aprila 2018. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3759/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 94. stav 2. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR

NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE

I

Razrešava se dr Zoran Škobić dužnosti člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3762/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 94. stav 2. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o osnivanju Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije („Službeni glasnik RS”, broj 93/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR

NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE

I

Imenuje se Jelena Stojović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, za člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3763/2018

U Beogradu, 19. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić