Strategija javnog zdravlja u Republici Srbiji 2018. – 2026. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ( US, 72/12, 7/14 ( US, 44/14 i 30/18 ( dr. zakon),

Vlada donosi

STRATEGIJU

JAVNOG ZDRAVLjA U REPUBLICI SRBIJI

2018. – 2026. godine

Uvod

„Zdravi ljudi, zdravlje u svim politikama“

Javno zdravlje je nauka i umetnost prevencije bolesti, produžavanja života i unapređenja zdravlja putem organizovanih napora društva. Javno zdravlje može se razmatrati i putem struktura i procesa pomoću kojih se zdravlje populacije razume, čuva i unapređuje.

Strategija javnog zdravlja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija) podržava unapređenje zdravlja, sprečavanje bolesti i produženje kvalitetnog života stanovništva. Dobro zdravlje je od suštinskog značaja za održivi ekonomski i društveni razvoj i osnovna briga u životu svakog lica, porodica i društva.

Strategija je dokument koji utvrđuje opšti okvir za akcije i identifikuje dalje pravce, ostavljajući prostor za rešavanje starih i novih izazova.

Strategijom se podržava ispunjavanje društvene brige za zdravlje ljudi i podstiče odgovornost države i društva u obezbeđenju dobrobiti za sve građane putem unapređenja zdravlja, produženja očekivanog trajanja kvalitetnog života, očuvanja zdrave životne i radne sredine. Ciljevi se ostvaruju kroz sve oblike partnerstva za zdravlje i naglašavanje značaja sveobuhvatnog pristupa putem interdisciplinarnosti i multisektorske saradnje.

U Strategiji se utvrđuju oblasti delovanja u javnom zdravlju, okvir, misija, vizija i principi Strategije, opšti i specifični ciljevi, akcioni plan za delovanje, kao i način implementacije, praćenja, evaluacije i izveštavanja o sprovođenju Strategije.

1. Oblasti delovanja u javnom zdravlju

U skladu sa zakonom kojim se uređuje javno zdravlje, oblasti delovanja javnog zdravlja su:

1) fizičko, mentalno i socijalno zdravlje stanovništva;

2) promocija zdravlja i prevencija bolesti i povreda;

3) životna sredina i zdravlje stanovništva;

4) radna okolina i zdravlje stanovništva;

5) organizacija i funkcionisanje zdravstvenog sistema;

6) postupanje u kriznim i vanrednim situacijama.

Strategija se prevashodno zasniva na delovanju u okviru promocije zdravlja i prevencije bolesti i povreda.

Pod promocijom zdravlja podrazumeva se, u skladu sa definicijom datom u Povelji o unapređenju zdravlja, Ottawa 1986: „Proces osposobljavanja ljudi da povećaju kontrolu nad svojim zdravljem i unaprede ga.“ Osnovni pravci promocije zdravlja su:

1) zalaganje za zdravlje, u cilju dobijanja podrške da se stvore bitni uslovi za zdravlje;

2) omogućavanje ljudima da dostignu pun zdravstveni potencijal i jednakost u zdravlju (jednak pristup informacijama, veštinama za zdrav život i mogućnostima zdravog izbora);

3) posredovanje između različitih interesa društva u stremljenju ka zdravlju (multisektorski, interdisciplinarno u svim sferama života – između pojedinaca, porodica, zajednica, udruženja građana, zdravstvenog sistema i drugih činilaca društva).

Pod prevencijom se podrazumeva smanjivanje rizika pojave patološkog procesa, bolesti, povrede, nesposobnosti ili nekog drugog neželjenog stanja ili fenomena, putem aktivnosti i mera povezanih sa unapređenjem i očuvanjem zdravlja, kao i uspostavljanje zdravlja koje je narušeno i sprečavanje ili odlaganje nepovoljnog toka i ishoda ireverzibilnih poremećaja zdravlja. Pod primarnom prevencijom bolesti i povreda podrazumevaju se mere za njihovo sprečavanje i suzbijanje, koje mogu biti opšte (povećanje standarda, zaštita životne sredine i ponašanje u skladu sa zdravljem) i specifične (kao što je imunizacija). Mere sekundarne prevencije bolesti su rano otkrivanje bolesti (skrininzi, samopregledi i preventivni pregledi) i blagovremeno lečenje. Od značaja je spomenuti i nivoe primordijalne prevencije (koja uključuje eliminaciju predisponirajućih faktora rizika), tercijarne (mere fizičke i psiho-socijalne rehabilitacije i sprečavanja komplikacija bolesti i povreda) i kvaternarne prevencije (mere za „smanjenje štete“). Prevencija se može sagledati i preko mera univerzalne (intervencije usmerene na populaciju), selektivne (intervencije usmerene na ranjive grupe) i indikovane prevencije (intervencije usmerene na pojedince).

2. Okvir Strategije javnog zdravlja

Okvir Strategije definisan je uz uvažavanje izazova javnog zdravlja u Republici Srbiji, kao i međunarodnog pristupa predstavljenog u javnozdravstvenim politikama i oblastima delovanja javnog zdravlja u Evropi. Usmeravanje pažnje na postizanje jednakosti u zdravlju danas predstavlja osnov i povezuje se sa održivim razvojem putem dobrog upravljanja u tri najvažnija aspekta održivog razvoja: ekonomski razvoj, široka socijalna inkluzija i održivost životne sredine. Evropska politika „Zdravlje 2020“ ističe vrednosti delovanja za postizanje dobrog zdravlja koje obuhvataju jednakost, održivost, kvalitet, transparentnost, odgovornost, ravnopravnost polova, dostojanstvo i pravo na učešće u donošenju odluka.

2.1. Izazovi javnog zdravlja u Republici Srbiji

Izazovi javnog zdravlja u Republici Srbiji su brojni i povezuju se sa posledicama ekonomske krize, migracijama stanovništva i rastućim nejednakostima, a sagledavaju kroz zdravlje i determinante zdravlja, sistem javnog zdravlja i javno-zdravstvenu politiku.

2.1.1. Zdravstveno stanje i determinante zdravlja

Pokazatelji zdravstvenog stanja i determinante zdravlja upućuju na sledeće:

1) smanjenje broja i starenje stanovnika su glavna obeležja demografskih prilika u Republici Srbiji;

2) veliki broj stanovnika Republike Srbije oboleva, prerano umire ili biva onesposobljeno usled bolesti i povreda koje su preventabilne;

3) vodeće bolesti i povrede su povezane sa socijalnim i ekonomskim odrednicama zdravlja, odnosno nesrazmerno prisutne kod siromašnog i ranjivog stanovništva, što doprinosi nejednakostima u zdravlju.

Demografsku situaciju u Republici Srbiji karakteriše starenje stanovništva i negativan prirodni priraštaj. Prema postojećoj demografskoj strukturi stanovništvo Republike Srbije je među najstarijim u Evropi (prosečna starost je 42,9 godina). Postojeća depopulacija (negativna stopa prirodnog priraštaja -5,1/1000 u 2016. godine), čemu doprinosi i opadanje stope fertiliteta, kao i rađanje žena u sve kasnijem životnom dobu (prosečan broj godina života žena prvorotki 28,3 godine) dovodi do smanjenja ukupnog broja stanovnika Republike Srbije. Prosečan broj članova domaćinstva iznosi 2,9,. Stopa rizika od siromaštva u 2016. godini je iznosila 25,5%. Najizloženiji riziku od siromaštva su deca i mladi, višečlana domaćinstva i nezaposlena lica. Stopa nezaposlenosti lica radnog uzrasta u Republici Srbiji, u III kvartalu 2017. godine iznosila je 13,5%.

Vrednost bruto domaćeg proizvoda (BDP) po glavi stanovnika u 2017. godini iznosila je 5226 EUR, dok je stopa realnog rasta BDP iznosila 1,9%. Ukupni rashodi za zdravstvenu zaštitu učestvuju u relativno visokom procentu u BDP-u (povećanje sa 8,13% u 2003. godini na 8,98% BDP u 2016. godini). Učešće javnih rashoda u ukupnim rashodima za zdravstvenu zaštitu je smanjeno sa 70,9% u 2003. godini na 58,0% u 2016. godini, dok se u istom periodu učešće privatnih rashoda u ukupnim rashodima za zdravstvenu zaštitu povećalo sa 29,1% na 42,0%.

Očekivano trajanje života na rođenju je u periodu od 2002. do 2016. godine povećano kod muškaraca sa 69,7 na 73,0 i kod žena sa 75,0 na 78,0 godina. Stopa smrtnosti odojčadi je smanjena sa 10,1 u 2002. godini na 5,4 u 2016, dok je u populaciji Roma ovaj pokazatelj smanjen u periodu 2005-2014. godine sa 25,0 na 12,8. Stopa smrtnosti dece mlađe od pet godina smanjena je sa 11,5 u 2002. godini na 6,1 u 2016. godini, dok je u populaciji Roma, vrednost ovog pokazatelja prepolovljena u periodu 2005-2014. godine (sa 28,0 na 14,4), .

Najvećem opterećenju bolestima doprinose hronične nezarazne bolesti i udruženi faktori rizika. Bolesti srca, krvnih sudova i maligni tumori činili su preko dve trećine svih uzroka smrti tokom 2016. godine u Srbiji. Više od polovine svih smrtnih ishoda (51,7%) bila je posledica umiranja od bolesti sistema krvotoka, a skoro svako peto umrlo lice (21,3%) bila je žrtva malignog tumora. Od posledica povreda i trovanja umrlo je 2,8% stanovnika Republike Srbije, od komplikacija šećerne bolesti 3,1% i od opstruktivnih bolesti pluća 2,6%. Upoređivanjem standardizovanih stopa smrtnosti za vodeće uzroke smrti u Republici Srbiji u odnosu na evropsku zemlju sa najnižom stopom i prosek stope u Evropskoj uniji, (u daljem tekstu: EU) za starost 0-64 godina, na 100.000 stanovnika, u 2014. godini – primetno je da su vrednosti najviše u Republici Srbiji: ishemična bolest srca (stopa od 25,6 u Republici Srbiji, naspram 6,6 u Izraelu i 15,8 – prosek u EU), cerebrovaskularna bolest (stopa od 17,3 u Republici Srbiji, naspram 2,1 u Luksemburgu i 7,2 – prosek u EU) i maligne neoplazme (stopa od 101,6 u Republici Srbiji, naspram 44,2 u Finskoj i 66,7 – prosek u EU). Slično, standardizovana stopa smrtnosti za vodeće hronične nezarazne bolesti kod stanovništva dobi 30-69 godina, na 100.000 stanovnika, u 2012. godini bila je najviša u Republici Srbiji (498,8), preko dva puta veća nego u zemlji sa najnižom vrednošću ovog pokazatelja – Izraelu (189,9), a veća nego prosečne vrednosti za Evropski region Svetske zdravstvene organizacije (u daljem tekstu: SZO) (405,0) i EU (289,2).

Pušenje i dalje predstavlja jedan od vodećih faktora rizika uz trend povećanja učestalosti u periodu od 2006. do 2013. godine za 3,0% (kod žena za 3,4% i muškaraca za 1,9%). Prema podacima istraživanja zdravlja 46,1% stanovništva u 2013. godini nije konzumiralo alkohol, a upotreba alkohola kao svakodnevna pojava bila je prisutna kod 4,7% stanovništva, što predstavlja povećanje u odnosu na 2006. godinu (3,4%). Više od polovine odraslog stanovništva (56,3%) je prekomerno uhranjeno, od čega je gojaznih 21,2%. Ovo predstavlja značajno povećanje u odnosu na 2006. godinu (17,3%). U istom periodu učestalost gojaznosti kod dece skoro dvostruko je povećana i u 2013. godini registruje se kod 4,9% dece.

2.1.2. Sistem javnog zdravlja

Sistem javnog zdravlja obezbeđuje i podržava širok spektar aktivnosti i usluga čijim se sprovođenjem izvršavaju glavni zadaci javnog zdravlja.

Za organizaciju sistema javnog zdravlja u Republici Srbiji odgovorno je ministarstvo nadležno za poslove zdravlja. Deo odgovornosti za oblast javnog zdravlja imaju i ministarstvo nadležno za poslove prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, zaštite životne sredine, ministarstvo nadležno za poslove rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, ministarstvo nadležno za poslove omladine i sporta, ministarstvo nadležno za poslove kulture i informisanja, ministarstvo nadležno za poslove pravde, ministarstvo nadležno za poslove finansija, ministarstvo nadležno za poslove unutrašnjih poslova i dr.

Zdravstvene ustanove u sistemu javnog zdravlja definisane su Uredbom o Planu mreže zdravstvenih ustanova. Uredba definiše 26 instituta i zavoda za javno zdravlje kao nosioce aktivnosti u oblastima delovanja javnog zdravlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno zdravlje. Značajnu ulogu u sistemu javnog zdravlja imaju i domovi zdravlja na teritoriji za koju su osnovani. Njihovu mrežu čini 158 ustanova u Republici Srbiji. Imajući u vidu pojedine oblasti delovanja javnog zdravlja za ishode su bitni i ostali učesnici izvan sektora zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno zdravlje.

Oblast javnog zdravlja regulisana je Zakonom o javnom zdravlju i velikim brojem zakonskih i podzakonskih propisa. U sladu sa članom 19. Zakona o javnom zdravlju („Službeni glasnik RS“, broj 15/16), sredstva za delovanje u oblasti javnog zdravlja obezbeđuju se iz budzeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. od organizacija zdravstvenog osiguranja. prodajom usluga i proizvoda u sistemu javnog zdravlja. obavljanjem naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti. od legata, poklona, zaveštanja i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

2.1.3. Javnozdravstvena politika

Javnozdravstvena politika usmerena je na socijalno-ekonomske determinante zdravlja i smanjivanje nejednakosti u zdravlju i podrazumeva brigu o zdravlju u svim politikama u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno zdravlje. Zasniva se na univerzalnom pravu svakog pojedinca na dostizanje punih zdravstvenih potencijala, imajući u vidu holistički pristup zdravlju i posmatrajući ga kroz koncept fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja. Na taj način u fokusu su odrednice zdravlja i zdravlje kao imperativ razvoja svakog društva. Ovakvo opredeljenje naglašava odgovornost države, odnosno učešće svih sektora društva u obezbeđenju uslova koji omogućavaju i podržavaju dostizanje najvišeg nivoa zdravlja za svakog pojedinca. Osnovne vrednosti i principi sveobuhvatnih politika jesu jednakost svih građana, dostojanstvo i solidarnost, uz odgovornost društva, zajednica i pojedinaca, njihovo učešće i transparentnost u odlučivanju. Delotvorno sprovođenje ovakvih politika zahteva sveobuhvatno i sinergistično upravljanje za zdravlje, uz razvoj modela i instrumenata koji omogućavaju bolje korišćenje resursa, participaciju svih aktera i delegiranje odgovornosti za zdravlje, a u cilju smanjenja nejednakosti u zdravlju i socijalne isključenosti, kao i unapređenja blagostanja stanovništva.

Koncept „Zdravlje u svim politikama“ je pristup koji je preporučen kao odgovor na izazove koje sa sobom nosi razvoj međusektorske saradnje i uključivanje svih subjekata društva. To je integrisani pristup koji omogućava dostizanje društvenih ciljeva svih vladinih resora. Intersektorska, od strane vlade koordinisana politika, zajednički ciljevi i integrisani odgovori na postojeće probleme i izazove, partnerstvo sa nevladinim i privatnim sektorom je osnova zajedničkog upravljanja, odnosno efikasnog sprovođenja zdravlja u svim politikama. Zdravstveni sektor ima vodeću ulogu u radu sa drugim sektorima i neposrednoj podršci Vladi u razvoju relevantnih politika i dostizanju njihovih ciljeva. Uspešna primena ovog koncepta zahteva institucionalizovani proces intersektorskog rešavanja problema, utvrđivanje mandata i odgovornosti, inicijativa, finansiranja, budzeta i održivih mehanizama za rad vladinih ustanova u oblasti javnog zdravlja.

2.2. Međunarodni pristup

Strategija se oslanja na dokument „Zdravlje 2020: evropski okvir politike koji podržava akcije svih nivoa vlasti i društva za zdravlje i blagostanje“, koji je usvojen na osnovu rezolucije EUR/RC62/Conf.Doc./8 Regionalne kancelarije SZO za Evropu. Zajednički ciljevi su: značajno unapređenje zdravlja i blagostanja stanovništva, smanjenje nejednakosti u zdravlju, jačanje javnog zdravlja i obezbeđivanje zdravstvenih sistema „usredsređenih na ljude“ koji su univerzalni, ravnopravni, održivi i visokokvalitetni.

Politika „Zdravlje 2020“ zasnovano je na četiri prioritetne oblasti za delovanje:

1) ulaganje u zdravlje tokom celog životnog ciklusa i osnaživanje stanovništva;

2) usmerenost na nezarazne i zarazne bolesti koje doprinose najvećem opterećenju stanovništva u Evropi;

3) jačanje zdravstvenih sistema „usmerenih na ljude”, kapaciteta javnog zdravlja i spremnosti za vanredne situacije, nadzor i reagovanje;

4) stvaranje otpornih zajednica i sredina koje pružaju podršku.

Formulisanje Strategije u ovoj oblasti usklađeno je i sa deset prepoznatih ključnih oblasti delovanja javnog zdravlja (10 Essential Public Health Operations and Services in Europe/10 EPHO’s), u skladu sa preporukama Regionalne kancelarije SZO za Evropu i to:

1) nadzor nad zdravljem i blagostanjem populacije;

2) praćenje i odgovor na opasnosti po zdravlje i vanredne situacije;

3) zaštita zdravlja, uključujući bezbednost životne sredine i radne okoline, hrane i drugo;

4) promocija zdravlja, uključujući aktivnosti usmerene na društvene odrednice zdravlja i nejednakosti u zdravlju;

5) sprečavanje i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti, uključujući rano otkrivanje,

6) obezbeđivanje dobrog upravljanja za zdravlje i blagostanje;

7) obezbeđivanje kompetentnih javno-zdravstvenih kadrova;

8) obezbeđivanje održive organizacione strukture i finansiranja;

9) zastupanje, komunikacija i društvena mobilizacija za zdravlje;

10) unapređenje javno-zdravstvenih istraživanja za politiku i praksu zasnovanu na dokazima.

Veoma važan dokument za projekciju željenih ishoda u javnom zdravlju do 2020. godine predstavlja i treći program EU za aktivnosti u oblasti zdravlja 2014 – 2020. godina, koji se usmerava na sledeće osnovne ciljeve:

1) promocija zdravlja, prevencija bolesti i osnaživanje sredine koja pruža podršku zdravim stilovima života;

2) zaštita građana od ozbiljnih prekograničnih pretnji;

3) doprinos inovativnim, efikasnim i održivim zdravstvenim sistemima;

4) podsticanje pristupačnosti boljoj i bezbednijoj zdravstvenoj zaštiti za građane.

Tekuće nacionalne strategije drugih zemalja (Republika Finska, Engleska, Severna Irska, Savezna Republika Nemačka, Republika Hrvatska, Australija i dr.) predstavljaju dragocenu pomoć.

Strategija je u potpunosti zasnovana na Rezoluciji Ujedinjenih nacija „Transformisanje našeg sveta: Agenda za održivi razvoj do 2030.“ i predviđenim ciljevima.

3. Misija, vizija i principi

Misija Strategije je da se razvija i primenjuje sistem znanja, veština i aktivnosti usmerenih na unapređenje zdravlja, sprečavanje i suzbijanje bolesti, produženje i poboljšanje kvaliteta života putem organizovanih mera društva.

Vizija Strategije su zdraviji ljudi, smanjene nejednakosti u zdravlju i udružene akcije vlasti i društva za zdravlje i blagostanje.

Principi Strategije su zasnovani na ljudskim pravima su:

1) odgovornost države i društva za zdravlje;

2) svi oblici partnerstva za unapređenje zdravlja;

3) usmerenost na populaciju i društvene grupe;

4) orijentacija ka lokalnoj samoupravi;

5) intersektorski i multidisciplinarni rad;

6) akcije za socijalne odrednice, faktore rizika i smanjivanje nejednakosti u zdravlju.

4. Opšti i specifični ciljevi Strategije

Sledeći misiju, viziju i principe javnog zdravlja Strategija ima sledeće opšte ciljeve u okviru kojih su specifični i operativni ciljevi:

1) unapređenje zdravlja i smanjivanje nejednakosti u zdravlju;

2) unapređenje životne sredine i radne okoline;

3) sprečavanje i suzbijanje bolesti i vodećih rizika po zdravlje stanovništva;

4) razvoj akcija promocije zdravlja u zajednici;

5) podrška razvoju dostupne, kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite;

6) razvoj sistema javnog zdravlja zasnovanog na dokazima iz istraživanja;

7) unapređenje upravljanja, komunikacije i partnerstva za primenu načela „zdravlje u svim politikama”.

4.1. Unapređenje zdravlja i smanjivanje

nejednakosti u zdravlju

4.1.1. Unapređenje praćenja i evaluacije zdravstvenog stanja i nejednakosti u zdravlju

4.1.1.1 Sve jedinice lokalne samouprave/JLS (opštine i gradovi) preko svojih saveta za zdravlje, izveštavaće i publikovaće godišnje analize zdravstvenog stanja na osnovu pokazatelja zdravstvene statistike, pokazatelja stanja životne i radne sredine, demografskih i socioekonomskih odrednica zdravlja;

4.1.1.2 Uspostaviće se sistem praćenja zdravstvenog stanja stanovništva Republike Srbije putem posebnih istraživanja, u skladu sa prethodnom praksom, planom SZO i EU;

4.1.2 Unapređenje ishrane i fizičke aktivnosti stanovništva Republike Srbije (tako da se udeo odraslog stanovništva i mlađih od 18 godina koji se pravilno hrane i fizički su aktivni uveća za 10%;

4.1.2.1 Usvajanje Strategije unapređenja ishrane i fizičke aktivnosti (SUIF);

4.1.2.2 Usvajanje Nacionalnog programa za unapređenje dostupnosti hrane;

4.1.2.3 Usvajanje Nacionalnog programa unapređenja bezbednosti hrane;

4.1.2.4 Primena i praćenje Nacionalnog programa za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih;

4.1.3 Prevencija i suzbijanje pušenja i izloženosti duvanskom dimu, štetne upotrebe alkohola i zloupotrebe droga (tako da se udeo odraslog stanovništva i mlađih od 18 godina koji svakodnevno ili povremeno puše, izloženi su duvanskom dimu u radnoj sredini i na javnom mestu, prekomerno piju alkohol i zloupotrebljavaju droge smanji za 10%;

4.1.3.1 Podrška primeni Strategije kontrole duvana i Akcionom planu za njenu primenu, pruža se kontinuirano;

4.1.3.2 Podrška radu ustanovljenih intersektorskih tela značajnih u kontroli duvana, kontinuirano;

4.1.3.3 Podrška promeni postojećih ili usvajanje novih propisa do 2026. godine, u skladu sa preporukama Vodiča za primenu Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO i zakonodavstva Evropske unije;

4.1.3.4 Primena i praćenje Nacionalnog programa prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Republici Srbiji;

4.1.3.5 Kontinuirana podrška inicijativama jedinica lokalne samouprave za ograničenje dostupnosti alkoholnih pića;

4.1.3.6 Obrazovanje zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za prepoznavanje lica sa problemom prekomerne upotrebe alkohola i primenu metoda kratke intervencije, sprovodiće se kontinuirano;

4.1.3.7 Podrška primeni Strategije za sprečavanje zloupotrebe droga za period 2014-2021. godina, kontinuirano;

4.1.4 Unapređenje zdravlja stanovništva Republike Srbije u oblastima od vodećeg javno zdravstvenog značaja;

4.1.4.1 Primena i praćenje Nacionalnog programa očuvanja i unapređenja seksulanog i repodruktivnog zdravlja građana Republike Srbije, kao i podrška Strategije i podsticanja rađanja;

4.1.4.2 Kontinuirana podrška primeni i evaluaciji aktivnosti u oblasti ranog razvoja;

4.1.4.3 Unapređenje preventivne stomatološke zdravstvene zaštite, sprovodi se kontinuirano;

4.1.4.4 Podrška usvajanju Strategije razvoja zaštite mentalnog zdravlja za period nakon 2018. godine i Akcionom planu za njenu primenu;

4.1.4.5 Kontinuirana podrška primeni i evaluaciji Strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i decom u porodici i u partnerskim odnosima;

4.1.5 Unapređenje zdravlja osetljivih društvenih grupa putem razvoja i implementacije dodatnih mera radi smanjenja nejednakosti u zdravlju (tako da se udeo osetljivih grupa koje svoje zdravlje procenjuju kao vrlo dobro i odlično poveća za 10%);

4.1.5.1 Definisanje dodatnih mera zdravstvene zaštite namenjene prioritetnim osetljivim društvenim grupama na teritoriji jedinica lokalne samouprave/JLS, kontinuirano;

4.1.5.2 Unapređenje pristupačnosti zdravstvenih usluga i dostupnosti zdravstvene zaštite osetljivim društvenim grupama na teritoriji jedinica lokalne samouprave, kontinuirano;

4.1.6 Praćenje i evaluacija zdravstvenog stanja radnoaktivne populacije i nejednakosti u zdravlju;

4.1.6.1. Analiza zdravstvenog stanja radnoaktivne populacije na bazi ispitivanja štetnih faktora sa radnog mesta i iz radne okoline i obavljenih preventivnih lekarskih pregleda, u skladu sa važećim propisima i direktivama EU;

4.1.6.2. Posebna istraživanja osetljivih grupa radnoaktivne populacije (mladi, žene u reproduktivnom periodu, stariji radnici, lica sa invaliditetom, nezaposleni, zaposleni u malim i mikro pravnim licima, poljoprivrednici).

4.2. Unapređenje životne sredine i radne okoline

4.2.1. Praćenje, evaluacija i unapređenje životne sredine i procena rizika za zdravlje stanovništva

4.2.1.1. Sve jedinice lokalne samouprave (opštine) izveštavaće i publikovaće godišnje izveštaje o pokazateljima stanja životne sredine do 2021. godine;

4.2.1.2. Ustanoviće se integrisani sistem praćenja, evaluacije i unapređenja životne sredine putem strateških dokumenata, u skladu sa prethodnom praksom, posebnim istraživanjima, usvojenim strategijama, planom SZO i EU;

4.2.1.3. Biće usvojen Nacionalni program za procenu rizika iz životne sredine na zdravlje stanovništva;

4.2.1.4. Obezbeđivanje povoljnog okruženja za aktivno sprovođenje prihvaćenih međunarodnih obaveza iz oblasti životne sredine i zdravlja (IEA- deklaracije, protokoli, akcioni planovi i sl.);

4.2.1.5. Aktivno sprovođenje prihvaćenih međunarodnih obaveza iz oblasti životne sredine i zdravlja (IEA- Deklaracije, Protokoli, Akcioni planovi i sl.);

4.2.2. Unapređenje praćenja štetnih faktora sa radnog mesta i otkrivanje rizika po zdravlje

4.2.2.1. Kontinuirano unapređivanje ispitivanja štetnih faktora sa radnog mesta (hemijske, fizičke, biološke, ergonomske i psihosocijalne štetnosti) i godišnje izveštavanje;

4.2.2.2. Pravovremeno otkrivanje zdravstvenih rizika u vezi sa novim tehnologijama sprovodiće se kontinuirano;

4.2.2.3. Razvijanje baze podataka o štetnostima na radu i radnim mestima sa povećanim rizikom.

4.2.3. Unapređenje snabdevanja zdravstveno ispravnom vodom za piće

4.2.3.1. Biće donet novi pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće;

4.2.3.2. Utvrdiće se sanitarno-higijensko i tehničko stanje vodovoda na teritoriji Republike Srbije;

4.2.3.3. Izvršiće se priključenje 30% postojećih malih lokalnih vodovoda, prioritetno objekata za snabdevanje vodom za piće predškolskih i školskih ustanova, na mreže centralnih vodovoda;

4.2.4. Unapređenje sistema upravljanja otpadnih materija

4.2.4.1. Uskladiće se regulativa u oblasti upravljanja otpadom sa regulativom EU;

4.2.4.2. Izradiće se regionalni i lokalni planovi za upravljanje otpadom;

4.2.4.3. Izradiće se nova nacionalna strategija za upravljanje otpadom;

4.2.4.4. Izradiće se nacionalni planovi za pojedine tokove otpada;

4.2.4.5. Povećaće se broj stanovnika obuhvaćenih organizovanim sakupljanjem čvrstog otpada na 90 %;

4.2.4.6. Kontinuirano će se osnaživati kapaciteti javno komunalnih preduzeća u cilju unapređenja sistema upravljanja otpada;

4.2.4.7. Uspostaviće se održiv sistem za prikupljanje ambalažnog otpada;

4.2.4.8. Povećaće se broj stanovnika koji žive na području pokrivenom kanalizacionim sistemom za 20%;

4.2.4.9. Povećaće se udeo otpadnih voda koje se prečišćavaju pre izlivanja u recipijente za 20%.

4.2.5. Unapređenje stanja životne sredine i odgovor na klimatske promene

4.2.5.1. Smanjiće se emisija štetnih gasova iz industrije, kućnih ložišta i motornih vozila u odnosu na 2015. godinu za 20%;

4.2.5.2. Kontinuirano će se unapređivati kontrolisana primena sredstava za zaštitu bilja i mineralnih đubriva sa ciljem očuvanja kvaliteta zemljišta i postizanja zdravstvene bezbednosti hrane;

4.2.5.3. Izradiće se strateške karte buke, akcioni planovi za zaštitu od buke i akustično zoniranje gradova;

4.2.5.4. Izradiće se akcioni planovi za odgovor na klimatske promene gradova;

4.2.5.5. Doneće se i sprovodiće se akcioni planovi za unapređenje energetske efikasnosti;

4.2.6. Unapređenje obrazovno-vaspitnih aktivnosti u oblasti očuvanja i unapređenja životne sredine i zdravlja ljudi

4.2.6.1. Kontinuirano sprovođenje edukativnih programa usmerenih na obezbeđenje higijenski ispravne vode za piće u ruralnim područjima;

4.2.6.2. Kontinuirano sprovođenje edukativnih programa o značaju očuvanja i unapređenja stanja životne sredine i unapređenje energetske efikasnosti u predškolskim i školskim ustanovama;

4.2.6.3. Kontinuirano sprovođenje edukativnih programa o primeni mera lične i kolektivne zaštite i drugih mera usmerenih na suzbijanje komaraca;

4.3. Sprečavanje i suzbijanje bolesti i vodećih rizika za zdravlje

4.3.1. Unapređenje epidemiološkog nadzora nad bolestima, povredama i faktorima rizika

4.3.1.1. Unapređenje registara lica obolelih od bolesti i stanja od većeg javnozdravstvenog značaja, kontinuirano;

4.3.1.2. Biće unapređen nadzor nad vodećim zaraznim bolestima, do 2021. godine i biće uveden elektronski imunizacioni registar;

4.3.1.3. Pripremljenost i odgovor na vanredne situacije i opasnosti po zdravlje, kontinuirano;

4.3.1.4. Usvojiće se Strategija razvoja sistema sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti u Republici Srbiji;

4.3.2. Unapređenje uspešnosti sistema za rano otkrivanje i suzbijanje epidemija;

4.3.2.1. Obezbediće se održivost primene specifičnih mera suzbijanja epidemija i podrška, kontinuirano;

4.3.2.2. Obezbediće se standardizacija laboratorijskih procedura u sistemu ranog otkrivanja i suzbijanja epidemija;

4.3.3. Unapređenje sprečavanja i suzbijanja hroničnih nezaraznih bolesti i povreda

4.3.3.1. Unapređenje programske zdravstvene zaštite u oblasti sprečavanja i suzbijanja kardiovaskularnih bolesti, kontinuirano;

4.3.3.2. Unapređenje programske zdravstvene zaštite u oblasti sprečavanja i suzbijanja dijabetesa tipa 2, sprovodiće se kontinuirano;

4.3.3.3. Unapređenje programske zdravstvene zaštite u oblasti sprečavanja i suzbijanja, kao i ranog otkrivanja kolorektalnog karcinoma, karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, sprovodiće se kontinuirano;

4.3.3.4. Biće usvojen Program prevencije povreda;

4.3.4. Sprečavanje i suzbijanje profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom i povreda na radu

4.3.4.1. Kontinuirano unapređenje evidencije profesionalnih bolesti i povreda, kao i njihovo sprečavanje i suzbijanje;

4.3.4.2. Biće usvojen Program zaštite zaposlenih u zoni jonizujućeg i nejonizujućeg zračanja, posebno u zdravstvenim ustanovama;

4.3.4.3. Kontinuirano inoviranje plana za vanredne situacije usled hemijskih akcidenata u radnoj sredini (i širenja u životnu sredinu) i usled dejstva jonizujućeg zračenja u radnoj i životnoj sredini.

4.4. Razvoj akcija promocije zdravlja u zajednici

4.4.1. Unapređenje znanja i ponašanja populacije u vezi sa očuvanjem i unapređenjem zdravlja i smanjivanjem faktora rizika

4.4.1.1. Kontinuirano unapređenje sprovođenja zdravstveno vaspitnog rada u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama do 2026 godine;

4.4.1.2. Kontinuirano unapređenje sprovođenja zdravstveno vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama;

4.4.1.3. Sprovodiće se i evaluirati kampanje promocije zdravlja u skladu sa prioritetima.

4.4.2. Unapređenje partnerstva i društvene uključenosti za zdravlje u lokalnoj samoupravi – primena mehanizama za integrisano upravljanje

4.4.2.1. U svim jedinicama lokalne samouprave biće osnovani i funkcionisati saveti za zdravlje u skladu sa zakonom;

4.4.2.2. Svi saveti za zdravlje utvrđivaće predlog plana javnog zdravlja na lokalnom nivou, pratiće godišnje sprovođenje plana kroz posebne programe iz oblasti javnog zdravlja;

4.4.3. Razvoj i osnaživanje mreže okruženja koja podržavaju zdravlje i zdrave izbore;

4.4.3.1. Kontinuirano će se unapređivati Program „Zdrav vrtić“ sa primenom u najmanje 45% predškolskih ustanova;

4.4.3.2. Kontinuirano će se unapređivati Program „Zdrava škola“ sa primenom u najmanje 30 % osnovnih i 20% srednjih škola;

4.4.3.3. Kontinuirano će se unapređivati Program „Zdrav grad „ sa obuhvatom od najmanje deset gradova.

4.5. Podrška razvoju dostupne, kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite

4.5.1. Unapređenje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene službe

4.5.1.1. Analiziraće se važeći Plan mreže zdravstvenih ustanova i usvojiti novi prilagođen aktuelnim zdravstvenim potrebama stanovništva Republike Srbije;

4.5.1.2. Analiziraće se važeći Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe i usvojiti novi prilagođen optimumu zahteva zdravstvene službe;

4.5.1.3. Usvojiće se Plan razvoja zdravstvenih kadrova u zdravstvu u Republici Srbiji, zasnovan na potrebama;

4.5.1.4. Definisaće se osnovni paket zdravstvenih usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite;

4.5.1.5. Obezbediće se finansiranje osnovnog paketa zdravstvenih usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje;

4.5.1.6. Ustanoviće se održiva podela rada među zdravstvenim ustanovama.

4.5.1.7. Kontinuirano unapređivanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene službe za osetljive populacione grupe;

4.5.1.8. Obezbediće se jednaka dostupnost i pristupačnost zdravstvene službe za celokupno stanovništvo.

4.5.2. Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata

4.5.2.1. Usvojiće se standardi kvaliteta svih nivoa zdravstvene zaštite;

4.5.2.2. Usvojiće se nova strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata;

4.5.2.3. Sprovodiće se, pratiti i evaluirati strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata;

4.5.2.4. Akreditovaće se sve zdravstvene ustanove;

4.5.2.5. Kontinuirano će se unapređivati procedure za poštovanje prava pacijenata;

4.5.2.6. Započeće primena podsticajnih mehanizama finansiranja zdravstvene službe zasnovanih na kriterijumima kvaliteta i efikasnosti.

4.5.3. Unapređenje efikasnosti zdravstvene zaštite

4.5.3.1. Unaprediće se procena zdravstvenih tehnologija uključivanjem i ekonomske analize, čime će se unaprediti postupak odlučivanja o lekovima, medicinskim sredstvima i procedurama;

4.5.3.2. Formiraće se nacionalna politika lekova;

4.5.3.3. Kontinuirano će se razvijati novi (u proseku tri godišnje) i revidirati postojeći vodiči dobre kliničke prakse (u proseku dva godišnje).

4.6. Razvoj sistema javnog zdravlja zasnovanog na dokazima

iz istraživanja

4.6.1. Razvoj i osnaživanje kadrova u sistemu javnog zdravlja Republike Srbije unapređivanjem kompetencija prema Evropskom akcionom planu za jačanje javnozdravstvenih kapaciteta i usluga

4.6.1.1. Obaviće se analiza javnozdravstvenih kadrova, definisati i usvojiti Plan potreba za javnozdravstvenim kadrovima u ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova;

4.6.1.2. Usaglasiće se i usvojiti izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, tako da među zaposlenima budu navedena sva odgovarajuća zanimanja za obavljanje poslova javnog zdravlja;

4.6.1.3. Razviće se i usvojiti petogodišnji planovi usavršavanja kadrova putem akreditovanih akademskih programa iz javnog zdravlja i akreditovanih kurseva kontinuirane edukacije u svim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova;

4.6.1.4. Kontinuirano će se sprovoditi usavršavanje kadrova iz zavoda i instituta javnog zdravlja, domova zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova na osnovu petogodišnjeg plana, i kadrova institucija izvan sistema zdravstvene zaštite putem akreditovanih akademskih programa iz javnog zdravlja i akreditovanih kurseva kontinuirane edukacije;

4.6.1.5. Ustanove u oblasti obrazovanja kontinuirano će sarađivati sa institucijama državne uprave, zavodima i institutima javnog zdravlja, ostalim institucijama i udruženjima građana na razvoju novih kompetencija zasnovanih na izazovima javnog zdravlja i potrebama zaposlenih u javnom zdravlju.

4.6.2. Razvoj prostora, opreme i informacionog sistema instituta i zavoda za javno zdravlje

4.6.2.1. Sve delatnosti instituta i zavoda za javno zdravlje biće akreditovane;

4.6.2.2. Biće potpuno razvijen informacioni sistem javnog zdravlja u institutima i zavodima za javno zdravlje;

4.6.2.3. Institut za javno zdravlje Srbije kontinuirano će da razvija komunikacioni centar.

4.6.3. Uspostavljanje održivog finansiranja zavoda i instituta za javno zdravlje i fiskalnih podsticaja za javno zdravstvene aktivnosti

4.6.3.1. Analiziraće se postojeći sistem finansiranja zavoda i instituta javnog zdravlja i definisati preporuke za unapređenje;

4.6.3.2. Usvojiće se izmene finansiranja zavoda i instituta za javno zdravlje, tako da dominira izvor finansiranja iz budzeta do 60%, putem programa od opšteg interesa;

4.6.3.3. Predložiće se i usvojiti minimalni skup usluga koje obavljaju zavodi i instituti za javno zdravlje, a finansira Republički fond zdravstvenog osiguranja, na osnovu doprinosa;

4.6.3.4. Usvojiće se izmene propisa tako da se tekući troškovi zavoda i instituta za javno zdravlje pokrivaju kao u svim ostalim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova;

4.6.3.5. Unapređivaće se finansiranje aktivnosti Instituta za javno zdravlje Srbije zasnovano na budzetskim sredstvima, kontinuirano;

4.6.3.6. Na osnovu analize, predložiće se ministarstvu nadležnom za poslove finansija i Vladi obim podsticaja usmerenih na javno-zdravstvene aktivnosti zavoda i instituta za javno zdravlje;

4.6.3.7. Predložiće se izmene propisa o finansiranju programa javnog zdravlja na teritoriji lokalne samouprave, tako da jedinice lokalnih samouprava budu u obavezi da finansiraju programe javnog zdravlja na svojoj teritoriji.

4.6.4. Osnaživanje mreže zavoda i instituta za javno zdravlje

4.6.4.1. Razviće se model za operativni plan koordinacije aktivnosti mreže instituta i zavoda za javno zdravlje;

4.6.4.2. Institut za javno zdravlje Srbije će sprovoditi operativni plan koordinacije aktivnosti mreže instituta i zavoda za javno zdravlje uz evaluaciju i izveštavanje.

4.6.5. Razvoj javnozdravstvenih istraživanja i inovacija

4.6.5.1. Biće definisan i usvojen nacionalni program za istraživanja i razvoj u javnom zdravlju, uz saradnju ustanova u oblasti obrazovanja, instituta i zavoda za javno zdravlje, drugih institucija izvan sistema zdravstvene zaštite i udruženja građana;

4.6.5.2. Unapređenje saradnje u istraživačkom radu iz prioritetnih oblasti javnog zdravlja između instituta za javno zdravlje, akademskih institucija u okviru i izvan zdravstvenog sektora, sprovodiće se kontinuirano.

4.7. Unapređenje upravljanja, komunikacije i partnerstva za primenu načela „zdravlje u svim politikama”

4.7.1. Razvoj i unapređenje sistema za primenu participatornog upravljanja za zdravlje

4.7.1.1. Nacionalni savet za javno zdravlje će biti funkcionalan kao mehanizam integrisanog upravljanja u sprovođenju zdravlja u svim politikama;

4.7.1.2. Predložiće se usvajanje i primene propisa u svim sektorima od značaja za javno zdravlje.

4.7.2. Razvoj i unapređenje sistema za informisano odlučivanje zasnovano na dokazima

4.7.2.1. Unapređen sistem za informisanje, odlučivanje zasnovano na dokumentima;

4.7.2.2. Uspostavljen sistem za prikupljanje podataka, analizu i izveštavanje o zdravlju i odrednicama zdravlja na svim nivoima prema preporukama SZO i EU;

4.7.2.3. Uspostavljen sistem za praćenje primene politika, strategija i programa javnog zdravlja na svim nivoima, putem aktivnosti mreže instituta i zavoda za javno zdravlje i koordinacije Instituta za javno zdravlje Srbije.

4.7.3. Unapređenje komunikacije o zdravlju i odrednicama zdravlja

4.7.3.1. Uspostavljen sistem za primenu strateškog pristupa komunikacije o zdravlju i odrednicama zdravlja na svim nivoima, putem aktivnosti mreže zavoda i instituta za javno zdravlje.

4.7.3.2. Razvijeni mehanizmi zastupanja za zdravlje na svim nivoima.

5. Akcioni plan za period od 2018. do 2026. godine

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za period od 2018. do 2026. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) opisuje ukupan spektar aktivnosti koje se preduzimaju u oblasti javnog zdravlja i ostavlja mogućnost da se, paralelno sa implementacijom Strategije, aktivnosti dalje razvijaju, unapređuju i evaluiraju.

Aktivnosti koordiniraju instituti i zavodi za javno zdravlje, a realizacija aktivnosti sprovodiće se prema prioritetima i dostupnosti izvora finansiranja.

6. Implementacija, praćenje, evaluacija i izveštavanje o sprovođenju Strategije

U implementaciji Strategije, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja sarađuje sa svim partnerima iz zdravstvenog sistema, kao i sa svim drugim partnerima van sistema zdravstvene zaštite.

Praćenje sprovođenja Strategije obavlja Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović-Batut”, zajedno sa institutima i zavodima za javno zdravlje, kao nosiocima aktivnosti u oblastima delovanja javnog zdravlja, o čemu se obaveštava ministar nadležan za poslove zdravlja.

Evaluacija sprovođenja Strategije obavlja se u svakoj fazi procesa sprovođenja Akcionog plana. Za evaluaciju se koriste zdravstveni pokazatelji Evropske unije (ECHI-2) i indikatori izabrani od strane stručnjaka odgovornih za pojedine aktivnosti i programe. Godišnje izveštavanje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja je obavezno i sadrži: rezultate sprovedenih aktivnosti, teškoće i probleme u realizaciji, kao i predlog mera za unapređenje.

7. Finansijska sredstva za sprovođenje Strategije

Za sprovođenje ove strategije obezbeđena su sredstva u budzetu Republike Srbije za 2018. godinu, i to:

Na razdelu 27 – Ministarstvo zdravlja, u okviru programa:

-1801-Uređenje i nadzor u oblasti zdravstva, programska aktivnost 0001-Uređenje zdravstvenog sistema, ekonomska klasifikacija 411-Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade), u iznosu od 10.870.264 dinara i ekonomska klasifikacija 412-Socijalni doprinosi na teret poslodavca, u iznosu od 4.636153 dinara;

-1801-Uređenje i nadzor u oblasti zdravstva, programska aktivnost 0007-Administracija i upravljanje, ekonomska klasifikacija 411-Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade), u iznosu od 187.823 dinara i ekonomska klasifikacija 412-Socijalni doprinosi na teret poslodavca, u iznosu od 80.112 dinara;

– 1802 – Preventivna zdravstvena zaštita, programska aktivnost 0001 – Podrška radu Instituta „Dr Milan Jovanović Batut“, ekonomska klasifikacija 423-Usluge po ugovoru u iznosu od 2.392.380,00 dinara i ekonomska klasifikacija 465 – ostale dotacije i transferi u iznosu od 15.330.315,00dinara; programska aktivnost 0002 – Podrška radu instituta i zavoda za javno zdravlje, ekonomska klasifikacija 465 – ostale dotacije i transferi u iznosu od 58.870.616 dinara;

-1809 – Prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja, programska aktivnost 0001 – Podrška radu Kancelarije za kontrolu duvana, ekonomska klasifikacija 465 – ostale dotacije i transferi, u iznosu od 300.000 dinara.

Na razdelu 30 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u okviru Programa:

– 0902- Socijalna zaštita, programska aktivnost 0004 – Podrška udruženjima i lokalnim zajednicima, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 327.883.990 dinara.

U finansijskom planu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u 2018.godini obezbeđena su sredstva u iznosu od 4.259.501.000 dinara.

Za sprovođenje ove strategije nije potrebno obezbediti sredstva sa razdela drugih nosilaca odnosno učesnika u sprovođenju ove strategije.

U 2019. godini, sredstva će se obezbediti u skladu sa bilansnim mogućnostima budzeta Republike Srbije odnosno limitima, koje utvrdi Ministarstvo finansija.

Finansijska sredstva za sprovođenje Strategije, obezbeđuju se prema predviđenim aktivnostima u Akcionom planu, i iz budzeta autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, od organizacija zdravstvenog osiguranja, prodajom usluga i proizvoda u sistemu javnog zdravlja, obavljanjem naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti, od legata, poklona, donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom.

8. Akcioni plan

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za period od 2018. do 2026. godine, odštampan je uz ovu strategiju i čini njen sastavni deo.

9. Završni deo

Ovu Strategiju objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 500-7183/2018-1

U Beogradu, 30. jula 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE

za period od 2018. do 2026. godine

Opšti cilj 4.1: Unapređenje zdravlja i smanjivanje nejednakosti u zdravlju

Specifični cilj: 4.1.1. Praćenje i evaluacija zdravstvenog stanja i nejednakosti u zdravlju Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.1.1.Sve jedinice lokalne samouprave/JLS (opštine i gradovi) izveštavaju i publikuju godišnje analize zdravstvenog stanja na osnovu pokazatelja zdravstvene statistike, stanja životne i radne sredine, demografskih i socioekonomskih odrednica zdravlja – Publikovana minimalna lista indikatora (MLI) za izradu godišnjih analiza zdravstvenog stanja stanovništva (AZSS) za sve nivoe uprave; – Proporcija opština koje imaju AZSS sa MLI; – Publikovana AZSS Autonomne pokrajine Vojvodina (APV) svake godine;- Publikovana AZSS Republike Srbije svake godine;- Publikovana Analiza zdravstvenog stanja radnoaktivne populacije(AZSRP) Republike Srbije. 2018.-2019.2026. i dalje2020. i dalje2020. i dalje2020. i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.1.1.1.Utvrđivanje minimalne liste indikatora (MLI) za izradu godišnjih analiza zdravstvenog stanja stanovništva (AZSS) za nivo jedinica lokalne samouprave (JLS), APV i RS, u skladu sa promenama u metodologiji prikupljanja podataka uslovljenih propisima 2018.- i dalje 2020. godine, instituti i zavodi za javno zdravlje, referentni za određene nivoe uprave, raspolažu sa MLI za izradu godišnjih analiza zdravstvenog stanja PublikovanaMLI za izradu godišnjih AZSS za nivo JLS, APV i RS Publikacija sa MLI za izradu godišnjih AZSS objavljena na Internet stranici Instituta za javno zdravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instutut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje,Medicinski fakulteti,JLS,Republički zavod za statistiku,Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Budzet Republike Srbije -MZ PG 1802 PA 0001 – 592.463 rsdPG 1802 PA 0002- 3.940.929 rsd 4.1.1.1.2.Izveštavanje i publikovanje godišnjih analiza zdravstvenog stanja stanovništva (AZSS) JLS 2020.godina i dalje Do 2026. godine 80 % JLS (sedišta upravnih okruga) raspolaže sa AZSS na osnovu MLI Proporcija JLS koje imaju AZSS Publikacije objavljene na Internet stranicama opština, instituta i zavoda za javno zdravlje Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje u JLS koje opredele sredstva iz lokalnog budzeta,Zdravstvene ustanove na teritoriji JLS Budzet JLSBudzet Republike Srbije -MZPG 1802 PA 0001- 592.463 rsdPG 1802 PA 0002- 3.940.929 rsd 4.1.1.1.3.Izveštavanje i publikovanje godišnjih analiza zdravstvenog stanja stanonvištva (AZSS) APV 2020. godine i dalje(godišnje) Do 2021. godine Institut za javno zdravlje Vojvodine (IZJZV) raspolaže sa AZSS na osnovu MLI Publikovana AZSS APV Publikacija ob-javljena na In-ternet stranici IZJZ Vojvodine Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, pokrajinski organ uprave Institut za javno zdravlje Srbije,IZJZV u APV,Zdravstvene ustanove na teritoriji APV Budzet APVBudzet Republike Srbije -MZPG 1802 PA 0002- 288.211 rsd 4.1.1.1.4.Izveštavanje i publikovanje godišnjih analiza zdravstvenog stanja stanovništva (AZSS) Republike Srbije 2020. godine i dalje (godišnje) Do 2021. godine Institut za javno zdravlje Srbije raspolaže sa AZSS na osnovu MLI Publikovana AZSS Republike Srbije Publikacija ob-javljena na In-ternet stranici Institut za javno zravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije -MZPG 1802 PA 0001- 987.438 rsd 4.1.1.1.5.Izveštavanje i publikovanje godišnjih analiza zdravstvenog stanja radnoaktivne populacije (AZSRP) 2020. godine i dalje(godišnje) Do 2021. godine Institut za medicinu rada Srbije ras-polaže sa AZSRP Publikovana AZSRP Publikacija objavljena na Internet stranici Instituta za javno zdravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, zavodi za zdravstvenu zaštitu radnika, domovi zdravlja Budzet Republike Srbije -MZ -0 rsd Specifični cilj: 4.1.1. Praćenje i evaluacija zdravstvenog stanja i nejednakosti u zdravlju Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.1.2.Uspostavljen sistem praćenja zdravstvenog stanja stanovništva Repubike Srbije putem posebnih istraživanja, u skladu sa prethodnom praksom, planom Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Evropske unije (EU), do 2020. godine. – Dokument Plana posebnih istraživanja zdravstvenog stanja;- Lista indikatora obuhvaćenih posebnim istraživanjima zdravstvenog stanja. 2019-2020.2020-2021. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.1.2.1.Utvrđivanje Plana posebnih istraživanja za praćenje zdravstvenog stanja stanovništva u periodu 2019-2020. godine 2019-2020. U 2019. godini Institut za javno zdravlje Srbije raspolaže planom posebnih istraživanja zdravstvenog stanja Dokument Plana posebnih istraživanja zdravstvenog stanja Plan posebnih istraživanja zdravstvenog stanja objavljen na internet stranici Institut za javno zdravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije, Instituti za javno zdravlje, GZJZ Beograd,Medicinski fakulteti,Zavodi za javno zdravlje Budzet Republike Srbije-MZPG 1802 PA 0001 – 592.463 rsdPG 1802 PA 0002 – 3.940.929 rsdPG 1801 PA 0001-11.164 rsd 4.1.1.2.2.Sprovođenje Plana posebnih istraživanja za praćenje zdravstvenog stanja stanovništva od 2019. godine i dalje 2019. godina kontinuirano Realizacija Plana posebnih istraživanja zdravstvenog stanja Indikatori obuhvaćeni posebnim istraživa-njima zdravlja Izveštaji istraživanja dostupni na internet stranici, Institut za javno zdravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije ,Instituti i zavodi za javno zdravlje,Medicinski fakulteti Budzet Republike Srbije-MZPG 1802 PA 0001- 987.438 rsdDrugi izvori finansiranjaFinansiranja Specifični cilj:4.1.2 Unapređenje ishrane i fizičke aktivnosti stanovništva Republike Srbije Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.2.1.Strategija unapređenja ishrane i fizičke aktivnosti (SUIFA) biće usvojena do 2019. godine – Dokument Ministarstva zdravlja Republike Srbije o formiranju Radne grupe za izradu SUIFA i pripadajućih nacionalnih programa;- Dokument Strategije unapređenja ishrane i fizičke aktivnosti (SUIFA);- Godišnji monitoring-izveštaja o sprovođenju SUIFA. 2018. godina2019. godina2020. godine i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.2.1.1.Formiranje Radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu Strategije unapređenja ishrane i fizičke aktivnosti (SUIFA) i pripadajućih nacionalnih programa 2018. godina Formirana Radna grupe Ministarstva zdravlja za izradu SUIFA i pripadajućih nacionalnih programa Dokument o formiranju Radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu SUIFA Dokument o osnivanju Radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu SUIFA Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: poljoprivrede, zaštite životne sredine,omladinu i sport Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-11.164 rsd 4.1.2.1.2.Izrada Strategije unapređenja ishrane i fizičke aktivnosti (SUIFA) 2018-2019. Sačinjena SUIF Dokument SUIFa “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: poljoprivrede, zaštite životne sredine,omladinu i sport, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, Medicinski fakulteti, Privredna komora Srbije, Fakulteti sporta i fizičkog vaspitanja Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-11.164 rsdDrugi izvori finansiranja 4.1.2.1.3.Praćenje Strategije unapređenja ishrane i fizičke aktivnosti (SUIFA) 2020. godina i dalje Godišnji monitoring-izveštaji SUIFa Publikovani izveštaj SUIFa “Službeni glasnik Republike Srbije”;Izveštaji SUIFA objavljeni na internet stranici Institut za javno zdravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije,Ustanove, privredna društva, udruženja Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-11.164 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.1.2 Unapređenje ishrane i fizičke aktivnosti stanovništva Republike Srbije Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.2.2.Nacionalni program za unapređenje dostupnosti hrane (NPUDH) biće usvojen do 2020. godine. – Dokument Nacionalnog programa za unapređenje dostupnosti (NPUDH);- Uvedena zakonska obaveza doniranja neprodate hrane i obroka umesto uništavanja; – Uvedeno održivo snabdevanje narodnih kuhinja. 2020. godina2021. godina2019. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.2.2.1.Izrada Nacionalnog programa za unapređenje dostupnosti hrane osetljivim društvenim grupama (NPUDH) za period od 5 godina 2018- 2020. SačinjenNPUDH Dokument NPUDH “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: rada i socijalnih pitanja, trgovine, poljoprivrede, prosvete, finansije, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, Crveni krst Srbije Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-11.164 rsdBudzet Republike Srbije -MZRZBISPPG 0902 PA 0004- 327.883.990 rsdDrugi izvori finansiranjafinansiranja 4.1.2.2.2.Praćenje i evaluacija Nacionalnog programa za unapređenje dostupnosti hrane (NPUDH) 2021. godina i dalje Godišnjimonitoringizveštaji ievaluacioni izveštajNPUDH Uvedena zakonska obaveza doniranja neprodate hrane i obroka umesto uništavanja; Uvedeno održivo snabdevanje narodnih kuhinja Monitoring izveštaji i evaluacioni izveštaj NPUDH objavljeni na internet stranici Institut za zavno zdravlje Srbije,“Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: rada i socijalnih pitanja, trgovine, poljoprivrede, prosvete, finansije,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, Medicinski fakulteti, ustanove, privredna društva, udruženja Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-11.164 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.1.2 Unapređenje ishrane i fizičke aktivnosti stanovništva Republike Srbije Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.2.3.Nacionalni program za unapređenje bezbednosti hrane (NPUBH) – Dokument Nacionalnog programa za unapređenje bezbednosti hrane (NPUBH);- Uvedeno praćenje rezidua veterinarskih lekova, mikotoksina, mikroorganizama uzročnika zoonoza prenosivih hranom, hormona i teških metala. 2020. godina2021. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.2.3.1.Izrada Nacionalnog programa za unapređenje bezbednosti hrane (NPUBH) 2019-2020. SačinjenNPUDH Dokument NPUBH “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: socijalnih pitanja, trgovine, poljoprivrede,prosvete, finansije, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, Crveni krst Srbije, BudzetRepublikeSrbije-MZPG 1801 PA 0001-11.164 rsdDrugi izvori finansiranja 4.1.2.3.2.Praćenje i evaluacija Nacionalnog programa za unapređenje bezbednosti hrane (NPUBH) 2021. godina i dalje Godišnji monitoring-izveštaji i evaluacioni izveštaj NPUBH Godišnji izveštaji i dokumenta o sporvođenju NPUBH Odredbe inter-sektorsih zakona (“Službeni glasnik Republike Srbije”)Monitoring-izveštaji i evaluacioni izveštaj SUIFA objavljeni na internet stranici Instituta za javno zdravlje Srbije “ Ministarstva nadležna za poslove zdravlja i poljoprivrede Ministarstva nadležna za poslove: rada i socijalnih pitanja, trgovine, poljoprivrede,prosvete, finansijeInstitut za javno zdravlje Srbije, privredna društva, udruženja Budzet Republike Srbije-MZPG 1802 PA 0001- 398.730 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.1.2 Unapređenje ishrane i fizičke aktivnosti stanovništva Republike Srbije Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.2.4.Primena i praćenje Nacionalnog programa za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih NPPGKDO – Primena i praćenje Nacionalnog programa za pravenciju gojaznosti kod dece i odraslih;- Izveštaj i dokument o sprovođenju NPPGKDO. od 2018. godine i daljeod 2018. godine i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.2.4.1.Primena i praćenje Nacionalnog programa za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih (NPPGKDO) od 2018. god. i dalje Primena i praćenjeNPPGKDO Izveštaj o sprovođenju NPPGKDO Dokument – izveštaj o sprovođenju NPPGKDO Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: poljoprivrede, omladine i sporta, prosvete, trgovine, informisanja, Institut za javno zdravlje Srbije, JLS, ustanove, udruženja Budzet Republike Srbije-MZPG 1802 PA 0001- 398.730 rsd

Specifični cilj: 4.1.3 Prevencija i suzbijanje pušenja i izloženosti duvanskom dimu, štetne upotrebe alkohola i zloupotrebe droga Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.3.1.Podrška primeni Strategije kontrole duvana za period nakon 2015. godine i Akcionom planu za njenu primenu pruža se kontinuirano – Dokument Strategije kontrole duvana (SKD) za period 2018-2026.;- Dokument AP SKD (2022-2026.). 2018. godina2022. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.3.1.1.Izrada Strategije kontrole duvana (SKD) za period 2018-2026. godina sa pripadajućim akcionim planom (2018-2021. godine) 2018. godina Osnovana Radna grupa za izradu SKDUsvojena SKD Dokument SKD “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: finansija, trgovine, poljoprivrede, zaštite životne sredine, prosvete,Institut za javno zdravlje Srbije; instituti i zavodi za javno zdravlje,Savet za kontrolu duvana Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-22.328 rsdPG 1802 PA 0001- 398.730 rsdDrugi izvori finansiranja 4.1.3.1.2.Podrška razvoju akcionog plana (AP) za primenu SKD u periodu 2022-2026. 2020 – 2021. Usvojen AP za primenu SKD u periodu 2022-2026. Dokument AP SKD (2022 -2026.) “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: finansija, trgovine, poljoprivrede, zaštite životne sredine, prosvete,Institut za javno zdravlje Srbije,instituti i zavodi za javno zdravlje, Savet za kontrolu duvana Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001- 33.492 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.1.3 Prevencija i suzbijanje pušenja i izloženosti duvanskom dimu, štetne upotrebe alkohola i zloupotrebe droga Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.3.2.Podrška radu ustanovljenih intersektorskih tela značajnih u kontroli duvana pružaće se kontinuirano – Osnivački akt Saveta za kontrolu duvana (SzKD);- Najmanje 2 godišnje sednice SzKD;- Dokument Plana unapređenja kapaciteta Kancelarije za prevenciju pušenja (KZPP) u perodu 2018-2021.;- Najmanje 4 godišnje sednice Republičke stručne komisije za kontrolu duvana (RSKKD). 2018. godina2018.-2020. 2018. godina2018-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.3.2.1.Iniciranje rada i podrška aktivnoj ulozi Saveta za kontrolu duvana Republike Srbije (SzKD) 2018-2021. Osnovan novi SzKDOrganizuju se sednice SzKD Osnivački akt SzKDNajmanje dve godišnje sednice SzKD “Službeni glasnik Republike Srbije”, zapisnici SzKD Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove:finansija, poljoprivrede, zaštite životne sredine, prosvete, omladinu i sport, unutrašnjih poslova, informisanja,pravde, trgovine, turizama Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-11.164 rsd 4.1.3.2.2.Unapređenje kapaciteta Kancelarije za prevenciju pušenja (KZPP) 2018. godina Usvojen i sproveden Plan unapređenja kapaciteta KZPP za period 2018-2021. godine Dokument Plana unapređenjakapaciteta KZPP (2018.-2020.) Dokument Plana unapređenjakapaciteta KZPP (2018.-2020.) objavljen na internet stranici Instituta za javno zdravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije,Savet za kontrolu duvana,Republička stručna komisija za kontrolu duvana Ministarstva zdravlja Budzet Republike Srbije- MZPG 1809 PA 0001- 300.000rsd 4.1.3.2.3.Podrška radu Republičke stručne komisije za kontrolu duvana Ministarstva zdravlja(RSKKD) 2018 – 2021. godina Organizuju se sednice RSKKD Najmanje četiri godišnje sednice RSKKD Zapisnici KPUD Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije,zdravstvene ustanove i udruženja Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-5.582 rsdPG 1802 PA 0001- 398.730 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.1.3 Prevencija i suzbijanje pušenja i izloženosti duvanskom dimu, štetne upotrebe alkohola i zloupotrebe droga Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.3.3.Podrška promeni postojećih ili usvajanju novih propisa do 2026. godine, u skladu sa preporukama Vodiča za primenu Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije (SZO i zakonodavstva Evropske Unije) – Usvojene propise u skladu sa preporukama Vodiča za primenu člana 5.3 OKKD SZO;- Zabrana pušenja uspostavljena na svim javnim mestima bez izuzetaka;- Usvojene propise u skladu sa preporukama Vodiča za primenu člana 11. OKKD SZO;- Usvojene propise u skladu sa preporukama Vodiča za primenu člana 13. OKKD SZO. 2018-2021. 2018-2021. 2018-2021.2018-2023. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.3.3.1.Promene propisa u skladu sa Vodičem za primenu člana 5.3 Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije (OKKD SZO) 2018-2021. Zaštita politika javnog zdravlja sa stanovišta kontrole duvanaod komercijalnih i drugih prikrivenih interesa duvanske industrije Usvojene zakonske odredbe u skladu sa preporukama Vodiča za primenu člana 5.3 OKKD SZO “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove:finansija, poljoprivrede, zaštite životne sredine, prosvete, omladine i sporta, unutrašnjh poslova,informisanja, pravde, trgovine. Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-16.746 rsd 4.1.3.3.2.Promene propisa u skladu sa Vodičem za primenu člana 8. Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije (OKKD SZO) 2018-2021. Razvoj i primena ključnih zakonskih mera da bi se stanovništvo delotvorno zaštitilo od izloženosti duvanskom dimu Zabrana pušenja uspostavljena na svim javnim mestima bez izuzetaka (u skladu sa odredbama Vodiča za primenu člana 8. OKKD SZO) “Službeni glasnik Republike Srbije” (usvojene izmene Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu) Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove:finansija, poljoprivrede, zaštite životne sredine,prosvete, omladine i sporta, unutrašnjh poslova,informisanja, pravde, trgovine Budzet Republike Srbije-MZBudzetirano u okviru aktivnosti 4.1.3.3.1. 4.1.3.3.3.Promene propisa u skladu sa Vodičem za primenu člana 11. Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije (OKKD SZO) 2018-2021. Povećanje delotvornosti mera u vezi sa pakovanjem i obeležavanjem duvanskih proizvoda Usvojene zakonske odredbe u skladu sa preporukama Vodiča za primenu člana 11. OKKD SZO “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove:finansija, poljoprivrede, zaštite životne sredine,prosvete, omladine i sporta, unutrašnjh poslova,informisanja,pravde, trgovine Budzet Republike Srbije-MZBudzetirano u okviru aktivnosti 4.1.3.3.1. 4.1.3.3.4.Promene propisa u skladu sa Vodičem za primenu člana 13. Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije (OKKD SZO) 2018-2023. Povećanje obuhvatnosti zabrane reklamiranja duvana, promocije i sponzorstva od strane duvanske industrije Usvojene zakonske odredbe u skladu sa preporukama Vodiča za primenu člana 13. OKKD SZO “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove:finansija, poljoprivrede, zaštite životne sredine, prosvete, nauke, omladine i sporta, unutrašnjh poslova,informisanja, pravde i trgovine Budzet Republike Srbije-MZBudzetirano u okviru aktivnosti 4.1.3.3.1.

Specifični cilj: 4.1.3 Prevencija i suzbijanje pušenja i izloženosti duvanskom dimu, štetne upotrebe alkohola i zloupotrebe droga Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.3.4.Primena i praćenje Nacionalnog programa prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Republici Srbiji (NPPŠUAAUPRS) od 2018. i dalje – Primena i praćenje Nacionalnog programa prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Republici Srbiji;- Izveštaj i dokument o sprovođenju NPPŠUAAUPRS. od 2018. godine i daljeod 2018. godine i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.3.4.1.Primena i praćenje Nacionalnog programa prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Republici Srbiji NPPŠUAAUPRS od 2018. god. i dalje Primena i praćenje NPPŠUAAUPRS Izveštaj o sprovođenju NPPŠUAAUPRS Dokument – izveštaj o sprovođenju NPPŠUAAUPRS na svim nivoima Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: rada i socijalnih pitanja, prosvete, informsanja, omladine i sporta, trgovine, Institut za javno zdravlje Srbije, JLS, ustanove, udruženja Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-16.746 rsd

Specifični cilj: .4.1.3 Prevencija i suzbijanje pušenja i izloženosti duvanskom dimu, štetne upotrebe alkohola i zloupotrebe droga stanovništva Republike Srbije Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.3.5.Postoji podsticaj i kontinuirana podrška inicijativama jedinica lokalne samouprave (JLS) za ograničenje dostupnosti alkoholnih pića – Postoji strožije vremensko i prostorno ograničenje dostupnosti alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima i maloprodaji nego u 2015.godini;- U 30% JLS postoji strožije vremensko i prostorno ograničenje dostupnosti alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima i maloprodaji od utvrđenog Zakonom o trgovini. 2018-2019. 2018-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.3.5.1.Priprema propisa koji smanjuju dostupnost alkoholnih pića 2018 – 2019. Izmene propisa koji se tiču vremena i mesta prodaje alkoholnih pića (Zakon o trgovini) Postoji strožije vremensko i prostorno ograničenje dostupnosti alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima i maloprodaji nego u 2015. godini “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove trgovine Ministarstva nadležna za poslove:finansija, poljoprivrede, zaštite životne sredine,prosvete, omladine i sporta, unutrašnjh poslova, informisanja, pravde, privrede Budzet Republike Srbije-MTTT-0 rsd 4.1.3.5.2.Sprovođenje propisa o smanjenju dostupnosti alkoholnih pića 2018 – 2026. Sprovođenje propisa koje se tiču vremena i mesta prodaje alkoholnih pića U 30% JLSpostoji strožijevremensko iprostornoograničenjedostupnostialkoholnihpića uugostiteljskim objektima imaloprodajiod utvrđenognadležnimpropisom Izveštaj o sprovođenju propisa o smanjenju dostupnosti alkoholnih pića JLS Resori JLS zaduženi za: zdravstvo, propise, komunalne poslove, inspekcijske poslove, Saveti za zdravlje Budzet JLS

Specifični cilj: 4.1.3. Prevencija i suzbijanje pušenja i izloženosti duvanskom dimu, štetne upotrebe alkohola i zloupotrebe droga stanovništva Republike Srbije Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.3.6.Obrazovanje zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ) za prepoznavanje osoba sa problemom štetne upotrebe alkohola i primenu mera kratke intervencije sprovodi se kontinuirano – Broj, vrsta KME i ustanove-organizatori KME na temu primene mera kratke intervencije u sekundarnoj preveniciji štetne upotrebe alkohola;- 70% izabranih lekara odraslog stanovništva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ) završiće kontinuiranu medicinsku edukaciju (KME) na temu primene mera kratke intervencije u sekundarnoj preveniciji štetne upotrebe alkohola. 2018-2026. Do 2026.godine Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.1.3.7.Podrška primeni Strategije za sprečavanje zloupotrebe droga (SSZD) – Dokument Akcioni plan strategije za sprečavanje zloupotrebe droga (AP SSZD) 2018-2021. godina;- Dokument SSZD 2021- godina. 2018. godina2021-2022. godine Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.1.4.1.Primena i praćenje Nacionalnog programa očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Republike Srbije (NPOUSRZGRS), kao i podrška Strategiji podsticaja rađanja (SPR) – Primena i praćenje Nacionalnog programa očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Republike Srbije (NPOUSRZGRS), kao i podrška Strategiji podsticaja rađanja (SPR) od 2018. i dalje;- Izveštaj i dokument o sprovođenju NPOUSRZGRS i SPR od 2018.god. i daljeod 2018.god. i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.4.1.1.Primena i praćenje Nacionalnog programa očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Republike Srbije (NPOUSRZGRS), kao i podrška Strategiji podsticaja rađanja (SPR) od 2018. god. i dalje Primena i praćenje NPOUSRZGRS i SPR Izveštaj o sprrovođenju NPOUSRZGRS i SPR Dokument – izveštaj o sprrovođenju NPOUSRZGRS i SPR na svim nivoima Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: omladine i sporta, prosvete, informisanja, Institut za javno zdravlje Srbije, JLS, ustanove, udruženja Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-11.164 rsd

Specifični cilj:4.1.4. Unapređenje zdravlja stanovništva Republike Srbije u oblastima od vodećeg javnozdravstvenog značaja Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.4.2.Kontinuirana podrška primeni i evaluaciji aktivnosti u oblasti ranog razvoja – Osnivački dokument radnih grupa NPZZŽDO;- Uredba o NPZZŽDO;- Izveštaj o sprovođenju NPZZŽDO;- Izveštaj o sprovođenju NPURRD. 2018.godina2019. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.4.2.1.Izmena Nacionalnog programa zdravstvene zaštite žena, dece i omladine (NPZZŽDO) u cilju unapređenja preventivnih aktivnosti u oblasti ranog razvoja 2018. godina Osnovane Radnegrupe za izraduNPZZŽDOUsvojenNPZZŽDO Uredba oNPZZŽDO „Službeniglasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: prosvete,omladine i sporta Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-16.746 rsd 4.1.4.2.2.Podrška primeni Nacionalnog programa za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu (NPURRD) 2018-2026. Unapređenjerazvoja dece Pokazatelji razvoja dece Rutinska zdravstvena statistika, izveštaji zdravstvenih ustanova, analiza zdravstvenog stanja, rezultati posebnih istraživanja zdravlja dece Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: prosvete, omladine i sporta, zdravstvene ustanove, instituti i zavodi za javno zdravlje BudzetRepublikeSrbije-MZPG 1801 PA 0001-11.164 rsdPG 1802 PA 0001- 398.730 rsd Specifični cilj: 4.1.4. Unapređenje zdravlja stanovništva Republike Srbije u oblastima od vodećeg javnozdravstvenog značaja Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.4.3.Unapređenje preventivne stomatološke zdravstvene zaštite, sprovodiće se kontinuirano – Osnivački akt Radne grupe za izradu Nacionalnog programa preventivne stomatološke zdravstvene zaštite (NPPSZZ) za period 2018-2026. godina;- Dokument NPPSZZ 2018-2026. godina. 2018. godina2018. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.4.3.1.Formiranje Radne grupe za izradu Nacionalnog programa preventivne stomatološke zdravstvene zaštite (NPPSZZ) za period 2018-2027. 2018. godina Osnovana Radnagrupa za izraduAP NPPSZZ2018-2027. Osnivačkiakt Radnegrupe zaizraduNPPSZZ2018-2027. Osnivačkiakt Radnegrupe zaizraduNPPSZZ2018-2027. Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, medicinski istomatološkifakulteti, klinike za stomatologiju Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-5.582 rsd 4.1.4.3.2.Izrada Nacionalnog programa preventivne stomatološke zdravstvene zaštite (AP NPPSZZ) za period 2018.-2027. 2018. godina UsvojenNPPSZZ2018-2027. DokumentNPPSZZ2018-2027. „Službeniglasnik Republike Srbije“ Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, medicinski istomatološki fakulteti, klinike zastomatologiju Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-11.164 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.1.4. Unapređenje zdravlja stanovništva Republike Srbije u oblastima od vodećeg javnozdravstvenog značaja Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.4.4.Usvojena Strategija razvoja zaštite mentalnog zdravlja za period nakon 2018. godine i Akcioni plan – Osnivački akt Radne grupe za izradu Strategije razvoja zaštite mentalnog zdravlja (SRZMZ) 2018.godine;- Dokument SRZMZ nakon 2018.godine. 2018. godina 2019. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.4.4.1.Formiranje Radne grupe za izradu Strategije razvoja zaštite mentalnog zdravlja (SRZMZ) nakon 2018. godine 2018. godina Osnovana Radna grupa za izradu SRZMZ Osnivačkiakt Radnegrupe zaizraduSRZMZ Osnivačkiakt Radnegrupe zaizraduSRZMZ Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvonadležno za poslove:prosvete, rada i socijalna pitanja Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-5.582 rsd 4.1.4.4.2.Izrada Strategije razvoja zaštite mentalnog zdravlja (SRZMZ) nakon 2018. godine sa Akcionim planom 2018. godina Usvojena SRZMZ nakon 2018. godine DokumentSRZMZnakon2018. godine “Službeniglasnik Republike Srbije“ Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Medicinski fakulteti,Institut za mentalno zdravlje, Institut za javno zdravlje Srbije, klinike zapsihijatriju,specijalne bolniceza bolesti zavisnosti,instituti i zavodi zajavno zdravlje,Srpsko lekarskodruštvo Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-16.746 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.1.4. Unapređenje zdravlja stanovništva Republike Srbije u oblastima od vodećeg javnozdravstvenog značaja Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.4.5.Postoji podrška primeni i evaluaciji Strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama, decom, u porodici i u partnerskim odnosima – uspostavljen je sistem primarne, sekundarne i tercijarne prevencije na nacionalnom nivou i u 70% jedinica lokalne samouprave;- unapređen normativni okvir za zaštitu žena od nasilja;- unapređena multisektorska saradnja i podignut kapacitet organa i službi;- unapređen sistem mera zaštite i podrške žrtvama nasilja. 2018. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.4.5.1.Kontinuirana promocija nenasilnog i nediksriminatornog ponašanja, rodne ravnopravnosti i javne osude nasilja 2018. godina i dalje Kontinuirane javne akcije i kampanje protiv nasiljaObezbeđena aktivna uloga sredstava javnog informisanja Vidljiv udeo medijskihsadržajaposvećenihprevencijinasilja nadženama unacionalnim i lokalnimmedijima Pregled elektronskih i štampanih medija Ministarstva nadležna za poslove: zdravlja,unutrašnjih poslova, pravde, socijalnih pitanja, informisanja i Republičko javno tužilaštvo Ministarstvonadležno za poslove:prosvete, centri za socijalni rad, policijska uprava, medicinski fakulteti,Srpsko lekarskodruštvo, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-2.791 rsdDrugi izvori finansiranja 4.1.4.5.2.Unapređenje mehanizama koordinacije i zaštite žrtava nasilja 2018. godina i dalje Unapređenjeprimene opštih iposebnih protokola o postupanju uslučajevima nasilja Kontinuirana evaluacijaprimeneopšteg iposebnihprotokola opostupanju uslučajevimanasilja Publikovani IzveštajiZaštitnika građana o primeni opšteg i posebnih protokola o postupanju uslučajevima nasilja Ministarstva nadležna za poslove: zdravlja, unutrašnjih poslova, socijalnih pitanja i Republičko javno tužilaštvo Ministarstva nadležna za poslove: informisanja,Instituti i zavodi zajavno zdravlje, zdravstvene ustanove, centri za socijalni rad, javna tužilaštva i sudove opšte i posebne nadležnosti, Zaštitnik građana,Poverenik za zaštituravnopravnosti, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-2.791 rsdDrugi izvori finansiranja 4.1.4.5.3.Unapređenje sistema mera zaštite i podrške žrtvama nasilja 2018. godina i dalje PostojanjeSpecifičnezaštite, na pr.UnapređenjeOsvetljenostiulica i parkova Postoji dobro osvetljenje 80% ulica i parkova u 70% JLS Izveštajinadležnih javnihpreduzeća JLS Ministarstvo nadležno za poslove: unutrašnjih poslova, pravdu, socijalnih pitanja Nadležna javna preduzeća JLS, , Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-11.164 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.1.5. Unapređenje zdravlja osetljivih društvenih grupa putem razvoja i implementacije dodatnih mera radi smanjenja nejednakosti u zdravlju Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.5.1.Definisane dodatne mere zdravstvene zaštite namenjene prioritetnim osetljivim društvenim grupama na teritoriji jedinica lokalne samouprave (JLS), kontinuirano – Analiza zdravstvenog stanja (AZS) stanovništva izvodi se u 70% JLS uz definisane prioritetne osetljive društvene grupe (PODG);- Postoje posebni programi iz oblasti delovanja javnog zdravlja (PPODJZ) za dodatne mere zdravstvene zaštite (DMZZ) namenjene PODG u 70% JLS. 2018-2026. 2019-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.5.1.1.Analiza zdravstvenog stanja (AZS) stanovništva JLS u cilju definisanja prioritetnih osetljivih društvenih grupa (PODG) 2018-2021. 70% JLS i svigradovisprovešćeAZS PODG DokumentaAZS u 70%JLSsadržedefinisanePODG Izveštaji-dokument o sprovođenju PODG JLS Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja,nstituti i zavodi zajavno zdravlje,domovi zdravlja,centri za socijalnirad, Saveti za zdravlje BudzetRepublikeSrbije- MZ-0 rsdBudzet JLS 4.1.5.1.2.Definisanje posebnih programa iz oblasti delovanja javnog zdravlja (PPODJZ) u jedinicama lokalne samouprave (JLS) za dodatne mere zdravstvene zaštite (DMZZ) namenjene PODG 2019-2026. 70% JLS i svigradovi imajuPPODJZ za DMZZnamenjene PODG DokumentaPPODJZ zaDMZZnamenjeniPODGdoneta u70% JLS Izveštaji o PPODJZ o dodatnim merama zdravstvene zaštite PODG JLS Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, instituti i zavodi za javno zdravlje, domovi zdravlja, Centri za socijalni rad, SKGO, saveti za zdravlje,Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost BudzetRepublikeSrbije-MZ- 0 rsdBudzet JLS 4.1.5.1.3.Kontinuirano unapređenje i primena Nacionalnog programa zdravstvene zaštite žena, dece i omladine 2018. godina i dalje Unapređeni Nacionalni program Uredba o Nacionalnom programu “Službeniglasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Nacionalni savet za javno zdravlje, instituti i zavodi zajavno zdravlje, JLS, ustanove, udruženja, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost BudzetRepublikeSrbije- MZPG 1801 PA 0001-5.582 rsd 4.1.5.1.4.Primena i praćenje Nacionalnog programa za očuvanje i unapređenje zdravlja starih (NPOUZS) 2018. godina i dalje Primena i praćenje NPOUZS Izveštaj o sprovođenju NPOUZS Dokument – izveštaj o sprovođenju NPOUZS na svim nivoima Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove socijalnih pitanja, Institut za javno zdravlje Srbije, JLS, ustanove, udruženja Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001-5.582 rsd

Specifični cilj: 4.1.5. Unapređenje zdravlja osetljivih društvenih grupa putem razvoja i implementacije dodatnih mera radi smanjenja nejednakosti u zdravlju Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.5.2.Unapređena pristupačnost i dostupnost zdravstvene zaštite osetljivim društvenim grupama na teritoriji JLS, kontinuirano – Budzeti JLS u 70% JLS sadrže opredeljena;sredstva za unapređenje pristupačnosti zdravstvenih ustanova osetljivim društvenim grupama (ODG);- 70% JLS i svi gradovi raspolažu planskim dokumentima za unapređenje pristupačnosti zdravstvenih ustanova (UPZU) i dostupnosti zdravstvenih usluga (UDZU) i dokumentima za verifikaciju njihovog izvršenja. 2019-2021. 2019-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.5.2.1.Obezbeđenje održivosti finansiranja unapređenja pristupačnosti zdravstvenih ustanova i dostupnosti zdravstvene zaštite osetljivim društvenim grupama (ODG) 2019-2026. 70% JLS svakegodineopredelićesredstva zaunapređenjepristupačnostizdravstvenihustanovaODG Budzeti JLSu 70% JLSsadržeopredeljenasredstva zaunapređenje pristupač-nosti zdrav- stvenih us-tanova ODG Dokument obezbeđenja održivosti finansiranja ODG Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, JLS Savet za zdravlje , udruženja BudzetRepublikeSrbije MZ -0 rsdBudzet JLS 4.1.5.2.2.Plansko unapređenje pristupačnosti zdravstvenih ustanova osetljivim društvenim grupama (UPZU ODG) 2019-2026. 70% JLS i svigradovi imajudokumentovanoplaniranje UPZU ODG iverifikacijuplanskihizvršenja 70% JLS i svi gradovi raspolažu planskimdokumentimaza UPZU ODG idokumentima za verifi-kaciju iz-vršenja Izveštaji o UPZUODG Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja,JLS Instituti i zavodi zajavno zdravlje,domovi zdravlja,centri za socijalnirad, SKGO, udruženja, Savet za zdravlje BudzetRepublikeSrbije MZ -0 rsdBudzet JLS 4.1.5.2.3.Plansko unapređenje dostupnosti zdravstvenih usluga osetljivim društvenim grupama (UDZU ODG) 2019-2026. 70% JLS i svigradovi imajudokumentovano planiranje UDZU ODG iverifikacijuplanskihizvršenja 70% JLS i svi gradovi raspolažu planskim dokumentima za UDZU ODG i dokumentima za verifikaciu izvršenja Izveštaji o UDZUODG Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, JLS Instituti i zavodi zajavno zdravlje,domovi zdravlja,centri za socijalnirad, SKGO, udruženja, Savet za zdravlje BudzetRepublikeSrbije MZ -0 rsdBudzet JLS

Specifični cilj: 4.1.6 Praćenje i evaluacija zdravstvenog stanja radnoaktivne populacije i nejednakosti u zdravlju Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.6.1.Analiza zdravstvenog stanja radne populacije na bazi ispitivanja štetnih faktora sa radnog mesta i iz radne okoline i obavljenih preventivnih lekarskih pregleda, u skladu sa važećim propisima Evropske unije – Obuhvat radne populacije preventivnim lekarskim pregledima;- Obuhvat radne populacije sistematskim lekarskim pregledima. od 2019. godine, na svake 2 godine Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.6.1.1.Formiranje Radne grupe za izradu predloga izmene propisa. 2018. godina Formirana radnagrupa Zapisnici sasastanakagrupe DokumentacijaMinistarstvazdravlja Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: rada i socijalna pitanja, zaštite životne sredine,Institut za medicinu rada Srbije, medicinski fakulteti;instituti i zavodi za javno zdravlje BudzetRepublikeSrbijePG 1801 PA 0001-5.582 rsd 4.1.6.1.2.Izrada predloga izmene propisa. 2018-2019. Predlog izmene Zapisnici sasastanakagrupe DokumentacijaMinistarstvazdravlja Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: rada i socijalnih pitanja, zaštite životne sredine,Institut za medicinu rada Srbije,medicinski fakulteti,nstituti i zavodi za javno zdravlje BudzetRepublikeSrbijePG 1801 PA 0001-11.164 rsd 4.1.6.1.3.Izrada programskih dokumenata za analizu zdravstvenog stanja radne populacije. 2019. godina Dokumenti zaanalizu Publikovani dokumenti DokumentacijaMinistarstvazdravlja Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: rada i socijalna pitanja, zaštite životne sredine,Institut za medicinu rada Srbije, medicinski fakulteti,instituti i zavodi za javno zdravlje BudzetRepublikeSrbijePG 1801 PA 0001-11.164 rsd 4.1.6.1.4. Urađena analiza zdravstvenog stanja radne populacije 2019. godina Analiza Publikacija DokumentacijaMinistarstvazdravlja Internet straneodgovarajućihinstitucija Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: rada i socijalna pitanja, zaštite životne sredine,Institut za medicinu rada Srbije, medicinski fakulteti,instituti i zavodi za javno zdravlje BudzetRepublikeSrbijePG 1801 PA 0001-11.164 rsd

Specifični cilj: 4.1.6 Praćenje i evaluacija zdravstvenog stanja radnoaktivne populacije i nejednakosti u zdravlju Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.1.6.2.Posebna istraživanja osetljivih grupa radnoaktivne populacije sa predlogom mera (mladi, žene u reproduktivnom periodu, stariji radnici, osobe sa invaliditetom, nezaposleni, radnici u malim i mikro preduzećima, samozaposleni, poljoprivrednici, zaposleni kroz neformalni rad itd). -Protokoli istraživanja;-Publikovani rezultati istraživanja sa predlogom mera na svake 4 godine. 2020. godina2021. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.1.6.2.1.Izrada Protokola posebnih istraživanja za zaposlene koji nisu obuhvaćeni službama medicine rada 2020. godina Protokol Publikovanprotokol DokumentacijaMinistarstvazdravlja Internet strane odgovarajućihinstitucija Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno na poslove rada i socijalna pitanja, Institut za medicinu rada Srbije,medicinski fakulteti,instituti i zavodi za javno zdravlje BudzetRepublikeSrbijePG 1801 PA 0001-11.164 rsd 4.1.6.2.2.Izrada i sprovođenje Plana dodatnih mera zdravstvene zaštite posebno osetljive radnoaktivne populacije 2021. godina i dalje Plan dodatnihmera Publikovanplan DokumentacijaMinistarstvazdravlja Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno na poslove rada i socijalna pitanja, Institut za medicinu rada Srbije,medicinski fakulteti,instituti i zavodi za javno zdravlje BudzetRepublikeSrbije MZ – 0 rsd 4.1.6.2.3.Definisanje posebno osetljive grupe radnoaktivne populacije i planiranje dodatnih mera u sistemu zdravstvene zaštite radi očuvanja i unapređenja njihovog zdravlja 2020. godina Definisane grupe Lista posebno osetljivihgrupa DokumentacijaMinistarstvazdravljaInternet straneodgovarajućihinstitucija Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno na poslove rada i socijalna pitanja, Institut za medicinu rada Srbije,medicinski fakulteti,instituti i zavodi za javno zdravlje BudzetRepublikeSrbije MZ – 0 rsd 4.1.6.2.4.Sprovođenje istraživanja uticaja radne sredine na zdravlje svih radnika bez obzira na sektor ekonomije, granu industrije, veličinu preduzeća ili prirodu radnog odnosa 2021. i dalje Izveštajistraživanja Publikovano istraživanje DokumentacijaMinistarstvazdravlja Internet straneodgovarajućihinstitucija Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno na poslove rada i socijalna pitanja, Institut za medicinu rada Srbije,medicinski fakulteti,instituti i zavodi za javno zdravlje BudzetRepublikeSrbije MZ – 0 rsd

Opšti cilj 4.2: Unapređenje životne sredine i radne okoline

Specifični cilj: 4.2.1. Praćenje, evaluacija i unapređenje životne sredine i procena rizika za zdravlje stanovništva Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.1.1.Sve jedinice lokalne samouprave (opštine) izveštavaće i publikovaće godišnje izveštaje o pokazateljima stanja životne sredine (IPSŽS), – Podzakonski akt sa utvrđenom metodologijom izrade godišnjih IPSŽS (pravilnik, uredba…)- Godišnji IPSŽS za nivo jedinica lokalne samouprave 2019-2021.2021. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.1.1.1Utvrđivanje metodologije izrade Izveštaja o pokazateljima stanja životne sredine (IPSŽS) za nivo jedinica lokalne samouprave 2019-2021. Do kraja 2019. godine opštine raspolažu metodologijom za izradu IPSŽS Podzakonski akt “Službeni glasnik Republike Srbije” Minstvarstvo nadležno za poslove životne sredine, Ministarstva nadležna za poslove: poljoprivrede, instituti za javno zdravlje,JLS, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-5.582 rsd 4.2.1.1.2Izrada godišnjih Izveštaja o pokazateljima stanja životne sredine (IPSŽS) za nivo jedinica lokalne samouprave 2021. godina i dalje Do kraja 2021. go-dine 70% opština (sedišta upravnog okruga) raspolagaže sa IPSŽS po uporedivoj metodologiji Godišnji IPSŽS za nivo jedinica lokalne samouprave Godišnji IPSŽS za nivo jedinica lokalne samou-prave dostupni na internet strancama opština i nadležnih zavoda i instituta za javno zdravlje Minstvarstvo nadležno za poslove životne sredine, JLS Instituti i zavodi za javno zdravlje u JLS (opštine, sedišta upravnog okruga) koje opredele sredstva iz budzeta Budzet JLS

Specifični cilj: 4.2.1. Praćenje, evaluacija i unapređenje životne sredine i procena rizika za zdravlje stanovništva Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.1.2.Ustanoviće se integrisani sistem praćenja, evaluacije i unapređenja životne sredine putem strateških dokumenata, u skladu sa prethodnom praksom, posebnim istraživanjima, usvojenim strategijama, dokumentima Svetske zdravstvene organizacije i Evropske unije – Podzakonski akt o osnivanju intersektorskog stručnog tela (IST);- Podzakonski akt o donošenju IPPEU-K-V;- Podzakonski akt o donošenju IPPEU-ZI-VP;- Podzakonski akt o donošenju IPPEU-ZI-POU;- Podzakonski akt o donošenju IP-U-KO;- Podzakonski akt o donošenju IP-U-MO;- Godišnji izveštaji o sprovođenju Integrisanih Programa. 2018. godina2018-2019. 2018-2019. 2018-2019. 2018-2019. 2018-2019. 2019-2021.2021. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.1.2.1 Osnivanje intersektorskog stručnog tela (IST) za procenu uticaja rizika iz životne sredine na zdravlje i izradu strateških dokumenata za integrisani sistem praćenja, evaluacije i unapređenja životne sredine (kvaliteta vazduha, zdravstvene ispravnosti vode za piće i predmeta opšte upotrebe, upravljanja bukom, komunalnim i medicinskim otpadom) 2018. godina Formirano intersektorsko stručno telo u stalnom zasedanju Podzakonski akt o osni-vanju IST na osnovu Stra-tegije javnog zdravlja Republike Srbije i Zakona o javnom zdravlju “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine, trgovine, nauke, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Vojno medicinska akademija (VMA) Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-13.955 rsd 4.2.1.2.2Izrada Integrisanog Programa za praćenje, evaluaciju i unapređenje kvaliteta vazduha (IPPEUKV) 2018-2019. Sačinjen Integrisani program za praćenje, evaluaciju i unapređenje kvaliteta vazduha Podzakonski akt o donošenju IPPEUKV na osnovu Strategije javnog zdravlja Republike Srbije “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno zaštite životne sredine Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, Instituti i zavodi za javno zdravlje,Agencija za zaštitu životne sredine, Intersektorsko stručno telo za procenu uticaja rizika iz životne sredine na zdravlje i izradu strateških dokumenata za integrisani sistem praćenja, evaluacije i unapređenja životne sredine u stalnom zasedanju Budzet Republike SrbijeMZŽS – 0 rsd 4.2.1.2.3Izrada Integrisanog Programa za praćenje, evaluaciju i unapređenje zdravstvene ispravnosti vode za piće(IPPEUZIVP) 2018-2019. Sačinjen Inte-grisani program za praćenje, eva-luaciju i unapre-đenje zdravstve-ne ispravnosti vode za piće Podzakonski akt o donošenju IPPEUZIVP na osnovu Strategije javnog zdravlja Republike Srbije “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove: zaštite životne sredine,instituti i zavodi za javno zdravlje, Agencija za zaštitu životne sredine Vojno medicinska akademija (VMA), Intersektorsko, stručno telo za procenu uticaja rizika iz životne sredine na zdravlje i izradu strateških dokumenata za integrisani sistem praćenja, evaluacije i unapređenja životne sredine, u stalnom zasedanju Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-13.955 rsd 4.2.1.2.4Izrada Integrisanog Programa za praćenje, evaluaciju i unapređenje zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe (IPPEUZIPOU) 2018-2019. Sačinjen Integrisani program za praćenje, evaluaciju i unapređenje zdravstve-ne ispravnosti predmeta opšte upotrebe Podzakonski akt o donošenjuIPPEUZIPOU na osno-vu Strategije javnog zdravlja Republike Srbije “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove trgovine, privrede, instituti i zavodi za javno zdravlje, Vojno medicinska akademija (VMA), Intersektorsko stručno telo za procenu uticaja rizika iz životne sredine na zdravlje i izradu strateških dokumenata za integrisani sistem praćenja, evaluacije i unapređenja životne sredine, u stalnom zasedanju Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-13.955 rsd 4.2.1.2.5Izrada Integrisanog Programa za upravljenje bukom u životnoj sredini (IPUB) 2018-2019. Sačinjen Integrisani Program za upravljenje bukom u životnoj sredini Podzakonski akt o donošenju IPUB na osnovu Strategije javnog zdravlja Republike Srbije “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, Instituti i zavodi za javno zdravlje, Agencija za zaštitu životne sredine, Intersektorsko stručno telo za procenu uticaja rizika iz životne sredinne na zdravlje i izradu strateških dokumenata za integrisani sistem praćenja, evaluacije i unapređenja životne sredine, u stalnom zasedanju Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-13.955 rsd 4.2.1.2.6Izrada Integrisanog Programa za upravljanje komunalnim otpadom (IPUKO) 2018-2019. Sačinjen Integrisani Program za upravljanje komunalnim otpadom Podzakonski akt o donošenju IPUKO na osnovu Strategije javnog zdravlja Republike Srbije “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine Instituti i zavodi za javno zdravlje, Agencija za zaštitu životne sredine, Intersektorsko stručno telo za procenu uticaja rizika iz životne sredine na zdravlje i izradu strateških dokumenata za integrisani sistem praćenja, evaluacije i unapređenja životne sredine, u stalnom zasedanju Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-13.955 rsd 4.2.1.2.7Izrada Integrisanog Programa za upravljanje medicinskim otpadom (IPUMO) 2018-2019. Sačinjen Integrisani Program zaupravljanje medicinskim otpadom Podzakonski akt o donošenju IPUMO na osnovu Strategije javnog zdravlja Republike Srbije “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, Instituti i zavodi za javno zdravlje, Agencija za zaštitu životne sredine, Intersektorsko stručno telo za procenu uticaja rizika iz životne sredine na zdravlje i izradu strateških dokumenata za integrisani sistem praćenja, evaluacije i unapređenja životne sredine, u stalnom zasedanju Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-13.955 rsd 4.2.1.2.8Praćenje i evaluacija sprovođenja Integrisanih programa 4.2.1.2.1 – 4.2.1.2.8 2021. godina i dalje Sprovode se Inte-grisani Programi za praćenje, evalu-aciju i unapređenje kvaliteta vazduha, zdravstv. isprav-nosti vode za piće i predmeta opšte upotrebe i upravljanje bukom, komunalnim i medicinskim otpadom Godišnji izveštaji o sprovođenju Integrisanih Programa 4.2.1.2.1 – 4.2.1.2.8 Godišnji izveštaji o sprovođenju Integrisanih Programa objavljeni na internet stranici Institut za javno zdravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine, trgovine, Institut za javno zdravlje Srbije, nstituti i zavodi za javno zdravlje,Agencija za zaštitu životne sredine; pokrajnski i lokalni organi uprave; SKGO, privredna društva, udruženja i tela naznačena u integrisanim programima 4.2.1.2.1- 4.2.1.2.8. Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-5.582 rsdBudzet APV Budzet JLS

Specifični cilj: 4.2.1. Praćenje, evaluacija i unapređenje životne sredine i procena rizika za zdravlje stanovništva Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.1.3.Nacionalni program za procenu rizika iz životne sredine na zdravlje stanovništva biće uveden do 2021. godine (NPRŽSZS) – Podzakonski akt o donošenju NPRŽSZS;- Godišnji izveštaji o sprovođenju NPRŽSZS. 2018-2019. 2021. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.1.3.1 Izrada Nacionalnog programa za procenu rizika iz životne sredine na zdravlje stanovništva (NPRŽSZS) 2018-2019. Sačinjen Nacionalni program za procenu rizika iz životne sredine na zdravlje stanovništva Podzakonski akt o donošenju NPRŽSZS “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, ustanove, privredna društva, udruženja, Intersektorsko stručno telo (indikator aktivnosti 4.2.1.2.1) Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-5.582 rsd 4.2.1.3.2Praćenje sprovođenja Nacionalnog programa za procenu rizika iz životne sredine na zdravlje stanovništva 2021. godina i dalje Sprovodi se NPRŽSZS Godišnji izveštaji o ostvarenju NPRŽSZS od 2021. godine i dalje Godišnji izveštaji o sprovođenju NPRŽSZS objavljeni na internet stranici Institut za javno zdravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, ustanove, privredna društva, udruženja i tela naznačena u NPRŽSZS Budzet Republike SrbijeMZ PG 1802 PA 0001- 331.075 rsdPG 1802 PA 0002-2.602.164 rsdBudzet APVBudzet JLS Specifični cilj: 4.2.1. Praćenje, evaluacija i unapređenje životne sredine i procena rizika za zdravlje stanovništva Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.1.4.Obezbeđivanje povoljnog okruženja za aktivno sprovođenje prihvaćenih međunarodnih obaveza iz oblasti životne sredine i zdravlja (IEA- deklaracije, protokoli, akcioni planovi i sl.) – Izveštaji o napretku izvršavanja prihvaćenih međunarodnih obaveza iz oblasti životne sredine i zdravlja (IEA- Deklaracije, Protokoli, Akcioni planovi i sl.). 2018.-2021. godine i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.1.4.1.Sprovođenje Protokola o vodi i zdravlju u skladu sa postavljenim ciljevima i ciljanim datumima i Zakonu o prtvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i amandmana na čl. 25. i 26. Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera (“Službeni glasnik Republike Srbije” – Međunarodni ugovori, 1/2013) 2018- 2021. godine i dalje Ispunjenje postavljenih i validovanih ciljeva prema postavljenim datumima za njihovo dostizanje Definisani pojedinačniindikatori za praćenje ispunjavanja svakog postavljenog cilja prema referentnom validovanom dokumentu „Nacionalni ciljevi i datumi za njihovo dostitanje-Protokol o vodi i zdravlju (2015)“ Izveštaj o napretku u sprovođenju Protokola o vodi i zdravlju prema zajedničkom sekretarijatu UNECE/SZO, trogodišnje. Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine, poljoprivrede, građevinarstva, infrastrukture, prosvete, lokalne samouprave, Institut za javno zdravlje Srbije; Agencija za zaštitu životne sredine,Republička direkcija za vode, Razvojni centar Saveza inženjera i tehničara Srbije; Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Zajedničko telo radi preduzimanja mera i aktivnosti za sprovođenje Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera iz 1992 godine. Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-5.582 rsdBudzet JLSProjektni budzeti 4.2.1.4.2.Sprovođenje Deklaracija Ministarskih konferencija o životnoj sredini i zdravlju 2018-2021. godina i dalje Sprovođenje ciljeva definisanih na ministarskim konferencijama kroz definisanje nacionalnih dokumenata Definisani nacionalni prioriteti kroz usvojena dokumenta Izveštaj o sprovedenim aktivnostima na ispunjavanju nacionalnih prioriteta Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine poljprvrede, Radna grupa za sprovođenje procesa životne sredine i zdravlja (nacionalni koordinatori za životnu sredinu i zdravlje nadležnih ministarstava) Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-5.582 rsdBudzet JLSProjektni budzeti

Specifični cilj: 4.2.1. Praćenje, evaluacija i unapređenje životne sredine i procena rizika za zdravlje stanovništva Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.1.5.Osnaženi pravni okvir za aktivno sprovođenje prihvaćenih međunarodnih obaveza iz oblasti životne sredine i zdravlja (IEA- deklaracije, protokoli, akcioni planovi i sl.) – Izveštaji o napretku izvršavanju prihvaćenih međunarodnih obaveza iz oblasti životne sredine i zdravlja (IEA- deklaracije, protokoli, akcioni planovi i sl.). 2018.-2021. godine i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.1.5.1.Izrada Akcionog plana za dostizanje Nacionalnih ciljeva Protokola o vodi i zdravlju (2018. – 2021.) 2018. godina Sačinjen Akcioni plan Validovan Akcioni plan od strane ministarstava potpisnika međuministarstkog Sporazuma Godišnji izveštaj Zajedničkog tela za sprovođenje Protokola Ministarstvo nadležno za poslove: zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: poljoprivrede, zaštite životne sredine,građevinarstva, infrastrukture prosvete, Institut za javno zdravlje Srbije, Agencija za zaštitu životne sredine,Republička direkcija za vode Razvojni centar Saveza inženjera i tehničara Srbije, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Zajedničko telo radi preduzimanja mera i aktivnosti za sprovođenje Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera iz 1992. godine. Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-5.582 rsd 4.2.1.5.2.Evaluacija napretka sprovođenja Protokola voda i zdravlje u Republici Srbiji Na svake tri godine počev od 2018. godine Izvršena evaluacija prema metodologiji zajedničkog sekretarijata Protokola UNECE/SZO Sačinjen izveštaj o napretku na sprovođenju Protokola voda i zdravlje Izveštaj zvanično poslat u zajednički sekretarijat Protokola, trogodišnje Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: poljoprivrede, zaštite životne sredine,građevinarstva, infrastrukture prosvete, Institut za javno zdravlje Srbije, Agencija za zaštitu životne sredine,Republička direkcija za vode Razvojni centar Saveza inženjera i tehničara Srbije, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Zajedničko telo radi preduzimanja mera i aktivnosti za sprovođenje Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera iz 1992. godine Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-11.164 rsd 4.2.1.5.3.Nacionalni akcioni plan za životnu sredinu i zdravlje (NEHAP) 2018-2021. Sačinjen Nacionalni akcioni plan za životnu sredinu i zdravlje (NEHAP) Usvojen Nacionalni akcioni plan za životnu sredinu i zdravlje (NEHAP) “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine, prosvete i nauke, Institut za javno zdravlje Srbije, Agencija za zaštitu životne sredine, Nacionalni savet za javno zdravlje Srbije Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-5.582 rsd 4.2.1.5.4.Promotivne Deklaracija Ministarskih konferencija o životnoj sredini i zdravlju i Protokola voda i zdravlje na lokalnom nivou 2018-2019. Sprovedene promotivne radionice na teritorijama lokalni samouprava % prokrivenosti lokalnih samouprava sa promotivnim aktivnostima Izveštaj o sprovedenim promotivnim radionicama Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: poljoprivrede i zaštite životne sredine, Institut za javno zdravlje Srbije, Radna grupa za sprovođenje procesa životne sredine i zdravlja (sačinjena od nacionalnih koordinatora za životnu sredinu i zdravlje nadležnih ministarstava) Budzet Dvogodišnjeg ugovora sa SZO (BCA)PG 1801 PA 0001-5.582 rsd 4.2.1.5.5.Nacionalni program eliminacije bolesti izazvanih azbestom 2019. godina Sačinjen Nacionalni program eliminacije bolesti izazvanih azbestom Validovan Nacionalni program eliminacije bolesti izazvanih azbestom Izveštaj Interresorne radne grupe za izradu nacionalnog profila izloženosti azbestu Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: rada i socijalna pitanja, građevinarstva, infrastrukture, energetike,zaštite životne sredine,finansija, privrede,trgovine, Institut za medicinu rada Srbije , Institut za javno zdravlje Srbije, Interresorna radna grupa za izradu nacionalnog profila izloženosti azbestu Budzet Dvogodišnjeg ugovora sa SZO (BCA)PG 1801 PA 0001-5.582 rsd 4.2.1.5.6.Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa eliminacije bolesti izazvanih azbestom 2019. godina SačinjenAkcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa eliminacije bolesti izazvanih azbestom Validovan Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa eliminacije bolesti izazvanih azbestom Izveštaj Interresorne radne grupe za izradu nacionalnog profila izloženosti azbestu Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: rada i socijalnih pitanja, građevinarstva, infrastrukture, energetike,zaštite životne sredine,finansija, privrede,trgovine Institut za medicinu rada Srbije , Institut za javno zdravlje Srbije, Interresorna radna grupa za izradu nacionalnog profila izloženosti azbestu Budzet Dvogodišnjeg ugovora sa SZO (BCA)PG 1801 PA 0001-5.582 rsd

Specifični cilj: 4.2.2. Unapređenje praćenja štetnih faktora sa radnog mesta i otkrivanje rizika po zdravlje Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.2.1.Kontinuirano se unapređuje uspostavljeno redovno ispitivanje štetnih faktora sa radnog mesta (hemijske, fizičke, biološke, ergonomske i psihosocijalne štetnosti) i godišnje izveštavanje od 2019. godine – Dokument Nacionalnog programa za ispitivanje štetnih faktora sa radnog mesta za hemijske, fizičke, biološke, ergonomske i psihosocijalne štetnosti (NPIŠFRM); – Godišnji izveštaji o ostvarenju NPIŠFRM od 2019. godine i dalje. 2018-2019. 2019. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.2.1.1 Izrada Nacionalnog programa za ispitivanje štetnih faktora sa radnog mesta za hemijske, fizičke, biološke, ergonomske i psihosocijalne štetnosti (NPIŠFRM) 2018-2019. Sačinjen NPIŠFRM za period 2017-2021. godina Dokument NPIŠFRM “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstva nadležna za poslove rada, zdravlja, zaštite životne sredine Institut za medicinu rada Srbije,z6avodi za zdravstvenu zaštitu radnika, medicinski fakulteti Budzet Republike Srbije MZ-0 rsd 4.2.2.1.2Praćenje sprovođenja Nacionalnog programa za ispitivanja štetnih faktora sa radnog mesta (NPIŠFRM) 2019-2021. Uspostavljeno praćenje hemij-skih, fizičkih, bioloških, ergo-nomskih i psiho-socijalnih štet-nosti sa radnog mesta u periodu 2017-2020. godina 4 godišnja Izveštaja o ostvarenju NPIŠFRM u periodu 2017-2020. godina Godišnji izveštaji o sprovođenju NPIŠFRM objavljeni na internet stranici Instituta za medicinu rada Srbije Ministarstva nadležna za poslove rada, zdravlja, zaštite životne sredine Institut za medicinu rada Srbije, zavodi za zdravstvenu nzaštitu radnika,ustanove, privredna društva, udruženja Budzet Republike Srbije MZ-0 rsdBudzet APVBudzet JLSPoslodavci izbudzeta ustanove

Specifični cilj: 4.2.2. Unapređenje praćenja štetnih faktora sa radnog mesta i otkrivanje rizika po zdravlje Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.2.2.Pravovremeno otkrivanje zdravstvenih rizika u vezi sa novim tehnologijama – Dokument Nacionalnog programa za pravovremeno otkrivanje zdravstvenih rizika u vezi sa novim tehnologijama (NPPOZRNT);- Godišnji Izveštaj o ostvarenju NPPOZRNT u periodu 2020. godinu. 2018-2019.2020-2021. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.2.2.1.Izrada Nacionalnog programa za pravovremeno otkrivanje zdravstvenih rizika u vezi sa novim tehnologijama (NPPOZRNT) 2018-2019. Sačinjen NPORNT za period 2019-2023. godina Dokument NPPOZRNT „Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove rada i socijalna pitanja, Institut za medicinu rada Srbije, zavodi za zdravstvenu zaštitu radnika, medicinski fakulteti Budzet Republike Srbije MZ – 0 rsd 4.2.2.2.2.Praćenje sprovođenja Nacionalnog programa za pravovremeno otkrivanje zdravstvenih rizika u vezi sa novim tehnologijama (NPPOZRNT) 2020-2021. Uspostavljeno pravovremeno otkrivanje zdravstvenih rizika u vezi sa novim tehnologijama u periodu 2020-2021. godina Godišnji Izveštaj o ostvarenju NPPOZRNT za 2020. godinu Godišnji izveštaj o sprovođenju NPPOZRNT za 2019. godinu objavljen na internet stranici Instituta za medicinu rada Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za medicinu rada Srbije, zavodi za zdravstvenu zaštitu radnika, ustanove, privredna društva, udruženja Budzet Republike Srbije MZ – 0 rsdBudzet APVPoslodavci izbudzeta ustanove

Specifični cilj: 4.2.2. Unapređenje praćenja štetnih faktora sa radnog mesta i otkrivanje rizika po zdravlje Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.2.3.Razvijene baze podataka o štetnostima na radu i radnim mestima sa povećanim rizikom – Vrsta i broj štetnosti na radu i radnih mesta sa povećnim rizikom;- Broj i vrsta analitičkih izveštaja na osnovu baze podataka o štetnostima na radu. 2018. godina2020. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.2.3.1.Formiranje i testiranje baze podataka o štetnostima na radu i radnim mestima sa povećanim rizikom na kojima se pojavljuju 2018-2020. Razvijena baza podataka o štetnostima na radu i radnim mestima sa povećanim rizikom Vrsta i broj štetnosti na radu i radnih mesta sa povećnim rizikom Izveštaji o izvršenju Plana rada instituta i zavoda za medicinu rada Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za medicinu rada, Srbije, zavodi za zdravstvenu zaštitu radnika; medicinski fakulteti, Budzet Republike Srbije MZ – 0 rsd 4.2.2.3.2.Korišćenje baze podataka o štetnostima na radu i radnim mestima sa povećanim rizikom 2020-2021. Analitičko korišćenje baze podataka o štetnostima na radu Broj i vrsta analitičkih izveštaja Izveštaj o izvršenju Plana rada Srbije IZMR Srbije za 2019 i 2020.godinu Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za medicinu rada Srbije, zavodi za zdravstvenu zaštitu radnika, domovi zdravlja Budzet Republike Srbije MZ – 0 rsdBudzet JLS

Specifični cilj: 4.2.3. Unapređenje snabdevanja zdravstveno ispravnom vodom za piće Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.3.1.Nov Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće – Podzakonski akt o higijenskoj ispravnosti vode za piće. 2018. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.3.1.1.Završetak aktivnosti (već formirane radne grupe) na konačnoj verziji novog Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (PHIVP) 2018. godina Do kraja 2018. godine usvojen nov PHIVP Podzakonski akt “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti za javno zdravlje, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-11.164 rsd Specifični cilj: 4.2.3. Unapređenje snabdevanja zdravstveno ispravnom vodom za piće Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.3.2.Utvrđeno sanitarno-higijensko i tehničko stanje vodovoda na teritoriji Republike Srbije – Izveštaj o utvrđivanju sanitarno-higijenskog i tehničkog stanja vodovoda na teritoriji Republike Srbije ;- Predlog mera za unapređenje stanja vodovoda. 2018-2021. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.3.2.1.Formiranje stručnih timova koji će uvidom na terenu i obradom prikupljenih podataka utvrditi sanitarno-higijensko i tehničko stanje vodovoda na teritoriji Republike Srbije (SHTSV) 2018-2021. Do kraja 2021. godine biće utvrđeno sanitarno-higijensko i tehničko stanje centralnih i lokalnih vodovoda koji distribuiraju vodu za piće za više od 1.000 stanovnika Izveštaj o utvrđivanju sanitarno-higijenskog i tehničkog stanja vodovoda na teritoriji Republike Srbije Izveštaji o SHTSV dostavljeni Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, centralni i lokalni vodovodi, JLS Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001-5.582 rsdBudzet JLSDrugi izvori finansiranja 4.2.3.2.2.Predlog mera za unapređenje sanitarno-higijenskog i tehničkog stanja vodovoda na teritoriji Republike Srbije (PMUSHTSV) 2018-2021. Do kraja 2021. godine na osnovu utvrđenog sanitarno-higijenskog i tehničkog stanja centralnih i lokalnih vodovoda koji distribuiraju vodu za piće za više od 1.000 stanovnika će biti predložene mere za unapređenje stanja vodovoda Predlog mera za unapređenje stanja u okviru Izveštaja o utvrđivanju sanitarno-higijenskog i tehničkog stanja vodovoda na teritoriji Republike Srbije Izveštaji o SHTSV sa predlogom mera dostavljeni Institut za javno zdravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, centralni i lokalni vodovodi, JLS Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001- 11.164 rsdBudzet JLSDrugi izvori finansiranja 4.2.3.2.3.Formiranje stručnih timova za podizanje kapaciteta za sprovođenje Plana za bezbedno upravljanje zdravstvenom ispravnošću vode za piće koja se distribuira javnim vodovodima prema smernicama Svetske zdravstvene organizacije 2018-2022 Do kraja 2021. godine razviti edukativne programe i treninge za učesnike u sprovođenju Plana za bezbedno upravljanje zdravstvenom ispravnošću vode za piće koja se distribuira javnim vodovodima prema smernicama Svetske zdravstvene organiѕacije Program edukacije i treninga sa vodičima za primenu Program edukacije i treninga sa vodičima za primenu Ministarstva nadležna za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, centralni i lokalni vodovodi (javni vodovodni sistemi), JLS Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001- 11.164 rsdBudzet JLSDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.3. Unapređenje snabdevanja zdravstveno ispravnom vodom za piće Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.3.3.Priključenje 30% postojećih malih lokalnih vodovoda, prioritetno objekata za snabdevanje vodom za piće predškolskih i školskih ustanova, na mreže centralnih vodovoda do 2026. godine; – Izveštaj o sanitarno-higijenskom i tehničko stanju malih lokalnih vodovoda na teritoriji Republike Srbije;- Studije o mogućnosti priključenja malih lokalnih vodovoda na mrežu centralnih vodovodnih sistema na teritoriji Republike Srbije;- Projektna dokumentacija za priključenje 30% malih lokalnih vodovoda na mrežu centralnih vodovodnih sistema na teritoriji Republike Srbije;- Priključenje 30 % malih lokalnih vodovoda na mrežu centralnih vodovodnih sistema na teritoriji Republike Srbije. 2018-2020. 2018-2021. 2020-2023. 2021-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.3.3.1.Formiranje multidisciplinarnih stručnih timova koji će uvidom na terenu i obradom prikupljenih podataka utvrditi sanitarno-higijensko i tehničko stanje malih lokalnih vodovoda (prioritetno predškolske i školske ustanove) na teritoriji Republike Srbije (SHTSMLV) 2018-2020. Do kraja 2020. godine biće utvrđeno sanitarno-higijensko i tehničko stanje malih lokalnih vodovoda koji distribuiraju vodu za piće za manje od 1.000 stanovnika Izveštaj o sanitarno-higijenskom i tehničkom stanju malih lokalnih vodovoda na teritoriji Republike Srbije Izveštaji o SHTSMLV dostavljeni lokalnim samoupravama, centralnim i lokalnim vodovodima i Institut za javno zdravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, JLS, centralni i lokalni vodovodi Budzet JLSBudzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001- 5.582 rsdDrugi izvori finansiranja 4.2.3.3.2.Studija o mogućnosti priključenja malih lokalnih vodovoda na na mrežu centralnih vodovodnih sistema (prioritetno predškolske i školske ustanove) na teritoriji Republike Srbije (SMPMLVMCVS) 2018-2021. Do kraja 2021. godine biće izrađene Studije o mogućnosti priključenja malih lokalnih vodovoda koji distribuiraju vodu za piće za manje od 1.000 stanovnika, na mrežu centralnih vodovodnih sistema Studije o mogućnosti priključenja malih lokalnih vodovoda na mrežu centralnih vodovodnih sistema na teritoriji RS Izveštaji o izrađenim SMPMLVMCVS dostavljeni lokalnim samoupravama, centralnim i lokalnim vodovodima i Institut za javno zdravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, centralni i lokalni vodovodi, JLS Budzet JLSBudzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001- 5.582 rsdDrugi izvori finansiranja 4.2.3.3.3.Izrada projektne dokumentacije za priključenje 30 % malih lokalnih vodovoda na mrežu centralnih vodovodnih sistema (na osnovu SMPMLVMCVS) za teritoriju Republike Srbije 2020-2023. Do kraja 2023. godine biće izrađena projektna dokumentacija za priključenje 30 % malih lokalnih vodovoda na mrežu centralnih vodovodnih sistema Projektna dokumentacija za priključenje 30% malih lokalnih vodovoda na mrežu centralnih vodovodnih sistema na teritoriji RS Obaveštenja o izradi projektne dokumentaciji na internet stranicama jedinicama lokalne samouprave, centralnih i lokalnih vodovoda Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje; Centralni i lokalni vodovodi, JLS Budzet JLS Budzet Republike Srbije MZ -0 rsdDrugi izvori finansiranja 4.2.3.3.4.Izvođenje priključenja 30 % malih lokalnih vodovoda na na mrežu centralnih vodovodnih sistema (na osnovu SMPMLVMCVS i projektne dokumentacije) na teritoriji Republike Srbije 2021-2026. Do kraja 2026. godine 30 % malih lokalnih vodovoda biće priključeno na mrežu centralnih vodovodnih sistema Priključenje 30 % malih lokalnih vodovoda na mrežu centralnih vodovodnih sistema na teritoriji RS Izveštaji o SHTSV sa predlogom mera dostavljeni Institut za javno zdravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, Instituti i zavodi za javno zdravlje (dezinfekcija novoizgrađenih vodvodnih instalacija, kontrola higijenske ispravnosti vode za piće), JLS Budzet JLSBudzet Republike Srbije MZ -0 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.4. Unapređenje sistema upravljanja otpadnih materija Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.4.1.Usklađena zakonska regulative u oblasti upravljanja otpadom sa regulativom Evropske unije – Izmena postojeće i izrada nove zakonske regulative u skladu sa propisima Evropske unije (EU). 2020. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.4.1.1.Formiranje radnih grupa za izmenu postojećih i izradu novih propisa koja će biti usglašena sa propisima Evropske unije u oblasti upravljanja otpadom 2019. godina Do kraja 2019. godine usaglašena regulativa u oblasti upravljanja otpadom sa Evropskom unijom Izmenjena ili nova regulativa u skladu sa propisima EU “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine Ministarstva nadležna za poslove zdravlja, poljoprivrede, Agencija za zaštitu životne sredine, institucije koje se bave problematikom upravljanja otpadom Budzet Republike Srbije, MZŽS- 0 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.4. Unapređenje sistema upravljanja otpadnih materija Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.4.2.Regionalni i lokalni planova za upravljanje otpadom – Regionalni i lokalni Planovi za upravljanje otpadom;- Povećaće se broj stanovnika obuhvaćenih sistemom za sakupljanje čvrstog otpada za 20 %, do 2026. godine;- Osnaženi kapaciteti javno komunalnih preduzeća u cilju povećanja broja domaćinstava obuhvaćenih sistemom za organizovano sakupljanje komunalnog otpada. 2021. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.4.2.1.Izrada regionalnih i lokalnih planova za upravljanje otpadom 2019. godina Do kraja 2019. godine će biti izrađeni planovi za upravljanje otpadom na regionalnom i lokalnom nivou Regionalni i lokalni planovi za upravljanje otpadom Internet stranice lokalnih samouprava, JKP, izveštaji Agencije za zaštitu životne sredine Ministarstvo nadležno za poslove životne sredine, JLS Ministarstva nadležna za poslove zdravlja, poljoprivrede, Agencija za zaštitu životne sredine, Institucije koje se bave problematikom upravljanja otpadom, JKP za sakupljanje čvrstog otpada Budzet JLS Budzet Republike Srbije MZ -0 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.4. Unapređenje sistema upravljanja otpadnih materija Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.4.3.Nova Nacionalna strategije za upravljanje otpadom – Nacionalna strategija za upravljanje otpadom za period 2020-2030. godina;- Održiv sistem razvrstavanja komunalnog otpada na mestu njegovog nastanka, do 2019. godine;- Povećaće se obuhvat stanovništva mrežom kanalizacionog sistema za 20%, do 2020. godine. 2020. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.4.3.1.Formiranje radne grupe koja će izraditi novu Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom za period 2020 – 2029. godina 2020. godina Do kraja 2020. godine će biti izrađena nova Nacionalna strategija za upravljanje otpadom Nacionalna strategija za upravljanje otpadom za period 2020-2029. “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine Ministrastvo nadležno za poslove zdravlja, Agencija za zaštitu životne sredine,Institucije koje se bave problematikom upravljanja otpadom Budzet Republike Srbije, MZŽS -0 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.4. Unapređenje sistema upravljanja otpadnih materija Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.4.4.Nacionalni planovi za pojedine tokove otpada – Nacionalni planovi za pojedine tokove otpada 2018– 2021. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.4.4.1.Formiranje radnih grupa koje će izraditi Nacionalne planove za pojedine tokove otpada 2018 – 2021. Do kraja 2021. godine će biti izrađeni Nacionalni planovi za pojedine tokove otpada Nacionalni planovi za pojedine tokove otpada “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine Ministrastvo nadležno za poslove zdravlja Agencija za zaštitu životne sredine,Institucije koje se bave problematikom upravljanja otpadom Budzet Republike Srbije, MZŽS -0 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.4. Unapređenje sistema upravljanja otpadnih materija Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.4.5.Povećan broj stanovnika obuhvaćenih organizovanim sakupljanjem čvrstog otpada na 90 % do 2026. godine. – Planska i druga dokumentacija doneta na nivou lokalnih samouprava; – Planiranje sredstava za (POSOSSČO) u budzetima lokalnih samouprava; – Povećanje obuhvata stanovništva na teritoriji Republike Srbije organizovanim sistemom za sakupljanje čvrstog otpada (POSOSSČO) za 20%. 2018-2021. 2019-2022. 2019-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.4.5.1.Izrada planske i druge dokumentacije u cilju povećanja obuhvata stanovništva na teritoriji Republike Srbije organizovanim sistemom za sakupljanje čvrstog otpada (POSOSSČO) 2018-2021. U periodu 2018.-2021. godina biće izrađena planska i druga dokumentacija za (POSOSSČO) Planska i druga dokumentacija doneta na nivou lokalnih samouprava Obaveštenja o izradi planske i druge dokumentaciji na internet stranicama jedinicama lokalne samouprave Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, JLS JKP za sakupljanje čvrstog otpada Budzet JLSBudzet Republike Srbije MZŽS -0 rsdDrugi izvori finansiranja 4.2.4.5.2.Obezbeđivanje sredstava za realizaciju planova za povećanja obuhvata stanovništva na teritoriji Republike Srbije organizovanim sistemom za sakupljanje čvrstog otpada (POSOSSČO) 2019-2022. U periodu 2019.-2022. godina biće obezbeđena sredstva za (POSOSSČO) Planiranje sredstava za (POSOSSČO) u budzetima lokalnih samouprava Obaveštenja o obezbeđivanju srdetava za (POSOSSČO) na internet stranicama jedinicama lokalne samouprave Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, JLS JKP za sakupljanje čvrstog otpada Budzet JLSBudzet Republike Srbije MZŽS -0 rsdDrugi izvori finansiranja 4.2.4.5.3.Implamentacija planova za povećanja obuhvata stanovništva na teritoriji Republike Srbije organizovanim sistemom za sakupljanje čvrstog otpada (POSOSSČO) 2019-2026. U periodu 2019.-2026. godina biće implementirano (POSOSSČO) za 20% u odnosu na period do 2015. godine Povećanje obuhvata stanovništva na teritoriji RS organizovanim sistemom za sakupljanje čvrstog otpada (POSOSSČO) za 20% Izveštaji lokalnih samouprava, Agencije za zaštitu životne sredine i Istituta i zavoda za javno zdravlje o sakupljanju čvrstog otpada Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, JLS JKP za sakupljanje čvrstog otpada Budzet JLSBudzet Republike Srbije MZŽS -0 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.4. Unapređenje sistema upravljanja otpadnih materija Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.4.6.Kontinuirano osnaživanje kapaciteta javno komunalnih preduzeća u cilju unapređenja sistema upravljanja otpada – Zastupljenost visoko obrazovanog kadra u kadrovskoj strukturi JKP;- Poboljšanje uslova za upravljanja otpadom na lokalnom nivou;- Broj sklopljenih ugovora o javno-privatnom partnerstvu u sektoru upravljanja čvrstim otpadom. 2018-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.4.6.1.Zapošljavanje visoko obrazovanog kadra iz oblasti upravljanja otpadom i/ili doedukacija postojećeg kadra zaposlenog u regionalnim i lokalnim preduzećima za upravljnje otpadom – Javno komunalna preduzeća (JKP) 2018-2026. Jačanje kadrovskog kapaciteta unutar JKP Zastupljenost visoko obrazovanog kadra u kadrovskoj strukturi JKP Internet stranice lokalnih samouprava, JKP, izveštaji Agencije za zaštitu životne sredine JLS Ministarstvo nadležno za poslove životne sredine, JKP za sakupljanje čvrstog otpada Budzet JLSJKP za upravljanje otpadomBudzet Republike Srbije MZ -0 rsdprivatni sektorDrugi izvori finansiranja 4.2.4.6.2.Nabavka opreme za upravljanje čvrstim otpadom (kontejneri, mašine i dr.) 2018-2026. Poboljšanje uslova za upravljanja otpadom na lokalnom nivou Spisak opreme JKP Internet stranice lokalnih samouprava, JKP, Izveštaji Agencije za zaštitu životne sredine JLS JKP za sakupljanje čvrstog otpada BudzetJLSJKP za sakupljanje čvrstog otpadaBudzet Republike Srbije MZ – 0 rsdprivatni sektorDrugi izvori finansiranja 4.2.4.6.3.Povećanje udela javno-privatnog partnerstva u organizaciji i sprovođenju poslova sakupljanja, razvrstavanja i odlaganja čvrstog otpada 2018-2026. Povećanje udela javno-privatnog partnerstva u postupku upravljanja otpadom Broj sklopljenih ugovora o javno-privatnom partnerstvu Internet stranice lokalnih samouprava JLS JKP za sakupljanje čvrstog otpada Budzet JLSJKP za sakupljanje čvrstog otpadaBudzet Republike Srbije MZ-0 rsdprivatni sektorDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.4. Unapređenje sistema upravljanja otpadnih materija Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.4.7.Uspostaviće se održiv sistem za prikupljanje ambalažnog otpada – Planiranje sredstava za (RAONMN) u budzetima lokalnih samouprava;- Prikupljanje ambalažnog otpada na teritoriji Republike Srbije. 2018-2021. 2019-2021. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.4.7.1.Obezbeđivanje sredstava za nabavku kontejnera za razdvajanje ambalažnog otpada (papir, plastika, staklo) na mestu nastanka – u komunalnoj sredini (RAONMN) i drugu neophodnu infrastrukturu 2018-2021. U periodu 2018.-2021. godina biće obezbeđena sredstva za (RAONMN) Planiranje sredstava za (RAONMN) u budzetima lokalnih samouprava Obaveštenja o obezbeđivanju srdetava za (RAONMN)na internet stranicama JLS JLS JKP za sakupljanje čvrstog otpada Budzet JLSBudzet Republike Srbije MZ-0 rsdDrugi izvori finansiranja 4.2.4.7.2.Uspostavljen održiv sistem za prikupljanje ambalažnog otpada (papir, plastika, staklo) u komunalnoj sredini (SPAO) 2019-2021. U periodu 2019.-2021. godina biće uspostavljen (SPAO) Prikupljanje ambalažnog otpada na teritoriji RS Izveštaji lokalnih samouprava, Agencije za zaštitu životne sredine i istituta i zavoda za javno zdravlje JLS JKP za sakupljanje čvrstog otpada Budzet JLS Budzet Republike Srbije MZ – 0 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.4. Unapređenje sistema upravljanja otpadnih materija Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.4.8.Povećanje broja stanovnika koji žive na području pokrivenom kanalizacionim sistemom za 20% Do 2021. godine – Planska i druga dokumentacija doneta na nivou lokalnih samouprava;- Planiranje sredstava za (PBSKŽPPKS) u budzetima lokalnih samouprava ;- Povećanje broja stanovnika koji žive na području pokrivenom kanalizacionim sistemom na teritoriji Republike Srbije. 2018-2021. 2018-2021. 2018-2021. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.4.8.1.Izrada planske i druge dokumentacije u cilju povećanja broja stanovnika koji žive na području pokrivenom kanalizacionim sistemom na teritoriji RepublikeSrbije (PBSKŽPPKS) 2018-2021. U periodu 2018.-2021. godina biće izrađena planska i druga dokumentacija za (PBSKŽPPKS) Planska i druga dokumentacija doneta na nivou lokalnih samouprava Obaveštenja o izradi planske i druge dokumentaciji na internet stranicama jedinicama lokalne samouprave JLS Ministasrstvo nadležno za poslove životne sredine,JKP za sakupljanje čvrstog otpada Budzet JLSBudzet Republike Srbije MZ -0 rsdDrugi izvori finansiranja 4.2.4.8.2.Obezbeđivanje sredstava za realizaciju planova za povećanja broja stanovnika koji žive na području pokrivenom kanalizacionim sistemom na teritoriji Republike Srbije (PBSKŽPPKS) 2018-2021. U periodu 2018.-2021. godina biće obezbeđena sredstva za (PBSKŽPPKS) Planiranje sredstava za (PBSKŽPPKS) u budzetima lokalnih samouprava Obaveštenja o obezbeđivanju srdetava za (PBSKŽPPKS) na internet stranicama jedinicama lokalne samouprave JLS Ministasrstvo nadležno za poslove životne sredine, JKP za sakupljanje čvrstog otpada Budzet JLSBudzet Republike Srbije MZ-0 rsdDrugi izvori finansiranja 4.2.4.8.3.Implamentacija planova za Povećanja broja stanovnika koji žive na području pokrivenom kanalizacionim sistemom na teritoriji Republike Srbije (PBSKŽPPKS)) 2019- 2021. U periodu 2019.-2021. godina biće implementirano (PBSKŽPPKS) za 20% u odnosu na period do 2015. godine Povećanje broja stanovnika koji žive na području pokrivenom kanalizacionim sistemom na teritoriji Republike Srbije Izveštaji lokalnih samouprava, Agencije za zaštitu životne sredine i istituta i zavoda za javno zdravlje o sakupljanju čvrstog otpada JLS Ministasrstvo nadležno za poslove životne sredine, JKP za sakupljanje čvrstog otpada Budzet JLSBudzet Republike Srbije MZ -0 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.4.Unapređenje sistema upravljanja otpadnih materija Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.4.9.Povećanje udela otpadnih voda koje se prečišćavaju pre izlivanja u recipijente za 20% do 2026. godine – Planska i druga dokumentacija doneta na nivou lokalnih samouprava; – Planiranje sredstava za (PPOVKPPI) u budzetima lokalnih samouprava;- Povećanja procenta otpadnih voda koje se prečišćavaju pre izlivanja u recipijente (PPOVKPPI). 2018-2021. 2018-2022. 2019-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.4.9.1.Izrada planske i druge dokumentacije u cilju Povećanja procenta otpadnih voda koje se prečišćavaju pre izlivanja u recipijente (PPOVKPPI) 2018-2021. U periodu 2018.-2021. godina biće izrađena planska i druga dokumentacija za (PPOVKPPI) Planska i druga dokumentacija doneta na nivou lokalnih samouprava Obaveštenja o izradi planske i druge dokumentaciji na internet stranicama JLS JLS Ministasrstvo nadležno za poslove životne sredine, JKP za sakupljanje čvrstog otpada Budzet JLSBudzet Republike Srbije MZ -0 rsd Drugi izvori finansiranja 4.2.4.9.2.Obezbeđivanje sredstava za realizaciju planova za Povećanje procenta otpadnih voda koje se prečišćavaju pre izlivanja u recipijente (PPOVKPPI) 2018-2022. U periodu 2018.-2022. godina biće obezbeđena sredstva za (PPOVKPPI) Planiranje sredstava za (PPOVKPPI)u budzetima lokalnih samouprava Obaveštenja o obezbeđivanju srdetava za (PPOVKPPI) na internet stranicama JLS JLS Ministasrstvo nadležno za poslove životne sredine, JKP za sakupljanje čvrstog otpada Budzet JLSBudzet Republike Srbije MZ -0 rsd Drugi izvori finansiranja 4.2.4.9.3.Implamentacija planova za Povećanje procenta otpadnih voda koje se prečišćavaju pre izlivanja u recipijente (PPOVKPPI) 2019-2026. U periodu 2019.-2026. godina biće implementirano (PPOVKPPI) za 20% u odnosu na period do 2015. godine Povećanja procenta otpadnih voda koje se prečišćavaju pre izlivanja u recipijente (PPOVKPPI) Izveštaji lokalnih samouprava, Agencije za zaštitu životne sredine i istituta i zavoda za javno zdravlje o sakupljanju čvrstog otpada JLS JKP za sakupljanje čvrstog otpada Budzet JLSBudzet Republike Srbije MZ -0 rsd Drugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.5. Unapređenje stanja životne sredine i odgovor na klimatske promene Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.5.1.Smanjena emisija štetnih gasova iz industrije, kućnih ložišta i motornih vozila u odnosu na 2015. godinu za 20% – Planska i druga dokumentacija doneta na nivou nadležnih ministarstava;- Planiranje sredstava za (SEGSB) u budzetu Republike Srbije i obezebeđenje donatorskih sredstava;- Smanjenja emisije gasova staklene bašte (SEGSB). 2019. godina2018-2026. 2019-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.5.1.1.Izrada planske i druge dokumentacije u cilju Smanjenja emisije gasova staklene bašte (SEGSB) 2019. godina U periodu 2018. godina biće izrađena planska i druga dokumentacija za (SEGSB) Planska i druga dokumentacija doneta na nivou nadležnih ministarstava “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstva nadležna za poslove: poljoprivrede, zaštite životne sredine Agencija za zaštitu životne sredine, druge institucije koje se bave ovom problematikom Budzet Republike Srbije- MP- 0 rsdMZŽS- 0 rsdDrugi izvori finansiranja 4.2.5.1.2.Obezbeđivanje sredstava za realizaciju planova za Smanjenja emisije gasova staklene bašte (SEGSB) 2019-2026. U periodu 2018.-2026. godina biće obezbeđena sredstva za (SEGSB) Planiranje sredstava za (SEGSB) u budzetu RS i obezebeđenje donatorskih sredstava “Službeni glasnik Republike Srbije”, internet stranice nadležnog ministratva Ministarstva nadležna za poslove: poljoprivrede, zaštite životne sredine Agencija za zaštitu životne sredine, druge institucije koje se bave ovom problematikom Budzet Republike SrbijeMP- 0 rsdMZŽS- 0 rsdDrugi izvori finansiranja 4.2.5.1.3.Implamentacija planova za Smanjenja emisije gasova staklene bašte (SEGSB) 2018-2026. U periodu 2018.-2026. godina biće implementirano (SEGSB) za 10% u odnosu na 1990. godinu Smanjenja emisije gasova staklene bašte (SEGSB) “Službeni glasnik Republike Srbije” , internet stranice nadležnog ministratva Ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede i zaštite životne sredine Agencija za zaštitu životne sredine, druge institucije koje se bave ovom problematikom Budzet Republike Srbije MP- 0 rsdMZŽS- 0 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.5. Unapređenje stanja životne sredine i odgovor na klimatske promene Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.5.2.Unapređena kontrolisana primena sredstava za zaštitu bilja i mineralnih đubriva sa ciljem očuvanja kvaliteta zemljišta i postizanja zdravstvene bezbednosti hrane – Izveštaji o sprovedenom Programu KPPOŠM;- Izveštaji o sprovedenim edukacijama poljoprivrednih proizvođača. 2018. godina i dalje2018. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.5.2.1.Kontrola plodnosti i prisutva opasnih i štetnih materija u zemljištu (KPPOŠM) Od 2018. kontinuirano kroz godišnje programe kontrole Sprovođenje godišnjih programa KPPOŠM Izveštaji o sprovedenom Programu KPPOŠM Sajtovi Lokalnih samouprava, Ministrastva poljoprivrede i zaštite životne sredine i dr. Ministarstva nadležna za poslove: poljoprivrede, zaštite životne sredine Agencija za zaštitu životne sredine, JLS, druge institucije koje se bave ovom problematikom Budzet JLSBudzet Republike SrbijeMP- 0 rsdMZŽS- 0 rsdDrugi izvori finansiranja 4.2.5.2.2.Kontinuirana edukacija poljoprivrednih proizvođača o principima dobre poljopriivredne prakse u pogledu korišćenja sredstava za zaštitu bilja i mineralnih đubriva Od 2018. kontinuirano Kontinuirano planiranje, organizovanje i sprovođenje edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz stručne seminare Izveštaji o sprovenim edukacijamapoljoprivre-dnih proizvođača Sajtovi lokalnih samouprava, Ministrastva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Poljoprivredne savetodavne stručne službe Ministarstva naležna za poslove: poljoprivrede i zaštite životne sredine Agencija za zaštitu životne sredine, JLS, druge institucije koje se bave ovom problematikom, poljoprivredne savetodavne stručne službe Budzet JLSBudzet Republike SrbijeMP- 0 rsdMZŽS- 0 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.5. Unapređenje stanja životne sredine i odgovor na klimatske promene Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.5.3.Izrađene strateške karte buke, akcioni planovi za zaštitu od buke i Akustično zoniranje gradova – Izrađene i objavljene strateške karte buke;- Izrađeni i objavljeni akcioni planovi za zaštitu od buke;- Izrađeno i objavljeno akustičko zoniranje gradova. 2019-2021. 2019-2021. 2019-2021. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.5.3.1.Akustičko zoniranje gradova (AZG) 2019-2021. Na osnovu planske i druge dokumentacije i podataka iz monitoringa buke i dr. izraditi AZG Izrađeno i objavljeno AZG Sajtovi lokalnih samouprava, nadležnih ministarstava Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, JLS Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, Agencija za zaštitu životne sredine, druge institucije koje se bave ovom problematikom Budzet JLSBudzet Republike SrbijeMZŽS- 0 rsdDrugi izvori finansiranja 4.2.5.3.2.Izrada strateških karata buke (SKB) 2019 – 2021. Do kraja 2021. će se izraditi strateške karte buke za aglomeracije preko 100.000 stanovnika, za glavne puteve sa prosečnim godišnjim protokom saobraćaja od 3.000.000 vozila, za glavne pruge sa prosečnim godišnjim protokom saobraćaja od 30.000 vozova i za sve aerodrome Izrađene i objavljene strateške karte buke Sajtovi lokalnih samouprava, nadležnih ministarstava Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture, Agencija za zaštitu životne sredine i kompanija «Infrastrukture Železnice Srbije» a.d., JLS Budzet JLSBudzet Republike SrbijeMZŽS- 0 rsdDrugi izvori finansiranja 4.2.5.3.3.Izrada akcionih planova za zaštitu od buke (APZZOB) 2019-2021. Po završetku izrade strateških karata buke pristupiće se izradi APZZOB Izrađeni i objavljeni APZB Sajtovi lokalnih samouprava, nadležnih ministarstava Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, JLS, Agencija za zaštitu životne sredine, druge institucije koje se bave ovom problematikom Budzet JLSBudzet Republike SrbijeMZŽS- 0 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.5. Unapređenje stanja životne sredine i odgovor na klimatske promene Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.5.4.Akcioni plan za odgovor na klimatske promene gradova (APZONKPG)4.2.5.5.Akcioni planovi za unapređenje energentske efikasnosti (APZUEE) – Izveštaji o izradi APZONKPG;- Izveštaji o izradi i sprovođenju APZUEE; 2018 – 2021.2018 – 2021. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.5.4.1.Izrada Akcionog plana za odgovor na klimatske promene gradova (APZONKPG) 2018-2021. Izrada APZONKPG Izveštaji o izradi APZONKPG Sajtovi JLS Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine Ministarstvo nadležno za poslove energetike, JLS,Agencija za zaštitu životne sredine, institucije koje se bave ovom problematikom Budzet JLSBudzet Republike SrbijeMZŽS- 0 rsdDrugi izvori finansiranja 4.2.5.5.1.Akcioni planovi za unapređenje energentske efikasnosit (APZUEE) 2018-2021. Izrada APZUEE Izveštaji o izradi APZUEE Sajtovi JLS Ministarstvo nadležno za poslove energetike Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, JLSAgencija za zaštitu životne sredine, institucije koje se bave ovom problematikom Budzet JLSBudzet Republike Srbije ME-0 rsdDrugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.6. Unapređenje obrazovno-vaspitnih aktivnosti u oblasti očuvanja i unapređenja životne sredine i zdravlja ljudi Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.6.1.Kontinuirano sprovođenje edukativnih programa usmerenih na obezbeđenje higijenski ispravne vode za piće u ruralnim područjima – Edukativni program za obezbeđenje higijenski ispravne vode za piće u ruralnim područjima;- Implementacija (POHIVPRP). 2018. godina2019-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.6.1.1.Izrada edukativnih programa usmerenih na obezbeđenje higijenski ispravne vode za piće u ruralnim područjima (POHIVPRP) 2018. godina Izrada (POHIVPRP) edukativni program za obezbeđenje higijenski ispravne vode za piće u ruralnim područjima Internet stranice instituta i zavoda za javno zdravlje Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja JLS, instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet Republike SrbijePG 1802 PA 0001-339,932 rsdPG 1802 PA 0002- 2.602.164 rsdBudzet JLS Drugi izvori finansiranja 4.2.6.1.2.Implementacija edukativnih programa usmerenih na obezbeđenje higijenski ispravne vode za piće u ruralnim područjima (POHIVPRP) 2019 – 2026. Implementacija (POHIVPRP) Izveštaj o sprovođenju (POHIVPRP) Internet stranice instituta i zavoda za javno zdravlje Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja JLS, instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet Republike SrbijePG 1802 PA 0001-339,932 rsdPG 1802 PA 0002- 2.602.164 rsdBudzet JLS Drugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.6. Unapređenje obrazovno-vaspitnih aktivnosti u oblasti očuvanja i unapređenja životne sredine i zdravlja ljudi Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.6.2.Kontinuirano sprovođenje edukativnih programa o značaju očuvanja i unapređenja stanja životne sredine i unapređenja energetske efikasnosti u predškolskim i školskim ustanovama – Edukativni program označaju očuvanja i unapređenja stanja životne sredine i unapređenja energetske efikasnosti za predškolski i školski uzrast;- Implementacija (EPZOUŽS). 2018. godina2019-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.6.2.1.Izrada edukativnih programa o značaju očuvanja i unapređenja stanja životne srednine i unapređenja energetske efikasnosti sredine za predškolski i školski uzrast (EPZOUŽSEE) 2018. godina Izrada (EPZOUŽSEE) Edukativni program o značaju očuvanja i unapređenja stanja životne sredine i unapređenja energetske efikasnosti za predškolski i školski uzrast Internet stranice instituta i zavoda za javno zdravlje Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine, energetike Ministarstva nadležna za poslove zdravlja, prosvete, instituti i zavodi za javno zdravlje, JLS Budzet Republike Srbije- MZPG 1802 PA 0001- 219.131 rsdPG 1802 PA 0002-1.156.603 rsdBudzet JLS Drugi izvori finansiranja 4.2.6.2.2. Implementacija edukativnih programa o značaju očuvanja i unapređenja energetske efikasnosti sredine za predškolski i školski uzrast (EPZOUŽSEE) 2019 – 2026. Implementacija (EPZOUŽSEE) Izveštaj o sprovođenju (EPZOUŽ-SEE) Internet stranice instituta i zavoda za javno zdravlje Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine, energetike Ministarstva nadležna za poslove :prosvete, zdravlja, Instituti i zavodi za javno zdravlje, JLS Budzet Republike Srbije-MZPG 1802 PA 0001- 219.131 rsdPG 1802 PA 0002-1.156.603 rsdBudzet JLS Drugi izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.2.6. Unapređenje obrazovno-vaspitnih aktivnosti u oblasti očuvanja i unapređenja životne sredine i zdravlja ljudi Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.2.6.3.Kontinuirano sprovođenje edukativnih programa o primeni mera lične i kolektivne zaštite i drugih mera usmerenih na suzbijanje komaraca – Edukativni program o primeni mera lične i kolektivne zaštite i drugih mera usmerenih na suzbije komaraca- Implementacija (EPPMLKZSK) 2018. godina2018-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.2.6.3.1.Izrada edukativnih programa o primeni mera lične i kolektivne zaštite i drugih mera usmerenih na suzbije komaraca (EPPMLKZSK) 2018. godina Izrada (EPPMLKZSK) edukativni program o primeni mera lične i kolektivne zaštite i drugih mera usmerenih na suzbijanje komaraca Internet stranice instituta i zavoda za javno zdravlje Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, JLS Ministarstva nadležna za poslove: zdravlja, poljoprvrede, instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet Republike SrbijePG 1802 PA 0001- 219.131 rsdPG 1802 PA 0002-1.156.603 rsdBudzet JLS Drugi izvori finansiranja 4.2.6.3.2.Implementacija edukativnih programa o primeni mera lične i kolektivne zaštite i drugih mera usmerenih na suzbije komaraca (EPPMLKZSK) 2019 – 2026. Implementacija (EPPMLKZSK) Izveštaj o sprovođenju EPPMLKZSK Internet stranice instituta i zavoda za javno zdravlje Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, JLS Ministarstva nadležna za poslove: zdravlja, poljoprvrede, instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet Republike Srbije-MZPG 1802 PA 0001- 219.131 rsdPG 1802 PA 0002-1.156.603 rsdBudzet JLS Drugi izvori finansiranja

Opšti cilj 4.3: Sprečavanje i suzbijanje bolesti i vodećih rizika za zdravlje

Specifični cilj: 4.3.1. Unapređenje epidemiološkog nadzora nad bolestima, povredama i faktorima rizika Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.3.1.1.Unapređen registar lica obolelih od bolesti i stanja od većeg javnozdravstvenog značaja i sprovodi se kontinuirano – Raspolaganje podacima o incidenciji, prevalenciji i letalitetu za 17 oboljenja ili stanja definisanih čl. 31 Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva (ZZDEOZ). 2018-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.3.1.2.Unapređen nadzor nad vodećim zaraznim bolestima, kontinuirano se sprovodi i postoji elektronski imunizacioni registar – Raspolaganje procedurom za sentinel nadzor i njegova primena na teritoriji Republike Srbije ;- Raspolaganje procedurom za nadzor nad vektorskim i krvno prenosivim virusnim zaraznim bolestima;- Postoje definicije slučajeva zaraznih bolesti u skladu sa EU;- Kreiran Vodič za racionalnu primenu antibiotika na području Republike Srbije;- Uveden elektronski imunizacioni registar na osnovu postojećih iskustava u zemlji i svetu, Do 2021. godine. 2018-2026. 2018-2021.2018-2019. 2018-2021.do 2021. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.3.1.3.Pripremljenost i odgovor na vanredne situacije i opasnosti po zdravlje, unapređuje se kontinuirano – Broj i vrsta izmenjenih propisa u cilju unapređenja sistema i procedura brze procene rizika i odgovora na vanredne situacije i opasnosti po zdravlje stanovništva;- Broj i vrsta izmenjenih propisa u cilju razvijanja sistema javnozdravstvene bezbednosti masovnih i drugih skupova sa mogućim teškim posledicama po stanovništvo. 2018-2026. 2018-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.3.1.4.Strategija razvoja sistema sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti u Republici Srbiji usvojena Do 2021. godine – Dokument o formiranju Radne grupeMinistarstva zdravlja za izradu Strategije razvoja sistema sprečavanja i suzbijanjazaraznih bolesti u Republike Srbije (SRSSSZB);- Dokument SRSSSZB. 2018. godina2021. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.3.2.1.Obezbeđena održivost primene specifičnih mera suzbijanja epidemija i podrška se pruža kontinuirano – Obuhvat svim obaveznim vakcinama većiOd 95%;- Obezbeđenje imunoglobulina humanog porekla (IHP), monoklonskih antitela (MA) i hiperimunih seruma (HS) svim ciljnim grupama prema indikacijama. 2018-2026.2018-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.3.2.2.Obezbeđena standardizacija laboratorijskih procedura u sistemu ranog otkrivanja i suzbijanja epidemija – Postupak za standardizaciju laboratorijskih procedura sproveden u skladu sa preporukama Evropskog centra za kontrolu zaraznih bolesti (ECDC) i SZO;- Standardizovan: menadzment zaraznim bo-lestima, procene rizika, povećanje obuh-vata i efikasnosti testiranja i drugo, u skladu sa vodičima ECDC. 2021. godinaOd 2018. kontinuirano Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.3.3.1.Unapređena programska zdravstvena zaštita u oblasti sprečavanja i suzbijanja kardiovaskularnih bolesti i sprovodi se kontinuirano – Izveštaj o sprovođenju Nacionalnogprograma prevencije, lečenja i kontrolekardiovaskularnih bolesti u RS do 2020. godine (NPPLKKVB);- Programski dokument u oblasti kontroleKardiovaskularnih bolesti (KVB).- Smanjeno prevremeno umiranje od kardiovaskularnih bolest za 30%. 2020-2021.2020-2021.2030. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.3.3.2.Unapređena programska zdravstvena zaštita u oblasti sprečavanja i suzbijanja dijabetesa tip 2 i sprovodi se kontinuirano – Izveštaj o sprovođenju Nacionalnogprograma prevencije i rane detekcije tipa 2 dijabetesa (NPPRDDT2);- Inovirani programski dokument u oblasti kontrole dijabetesa tipa 2.;- Unapređen obuhvat skriningom za rano otkrivanje dijabetesa tip 2 za 40% ;- Smanjeno prevremno umiranje od dijabetesa tip 2 za 20%. 2018-2019.2019-2020.2026. godina2026. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.3.3.2.2.Izrada inoviranog programskog dokumenta u oblasti sprečavanja i suzbijanja (kontrole) dijabetesa tipa dva za period posle 2020. godine 2019-2020. Sačinjen programski dokument u oblasti kontorole dijabetesa tip dva Programski dokument u oblasti kontrole dijabetesa tip dva “Službeni list Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije,instituti za javno zdravlje, medicinski fakulteti, klinički centri Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001- 16.746 rsdDrugi izvori finansiranjafinansiranja 4.3.3.2.3.Izrada programskih dokumenta uoblasti ranog otkrivanja (skrininga) vodećih malignih bolesti, za period posle 2020. godine 2020-2021. Sačinjeni programski dokument u oblasti skrininga vodećih malignih bolesti Programski dokumenti u oblasti skrininga vodećih malignih bolesti “Službeni list Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje SrbijeInstituti za onkologiju, medicinski fakulteti Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001- 16.746 rsd

Specifični cilj: 4.3.3. Unapređenje sprečavanja i suzbijanja hroničnih nezaraznih bolesti i povreda Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.3.3.3.Unapređena programska zdravstvena zaštita u oblasti sprečavanja i suzbijanja, kao i ranog otkrivanja kolorektalnog karcinoma, karcinoma dojke i karcinoma grlića materice i sprovodi se kontinuirano. – Izveštaji o sprovođenju Nacionalnihprograma za rano otkrivanje kolorektalnogkarcinoma (NPROKK), karcinoma dojke;(NPROKD) i prevenciju karcinoma grlićamaterice (NPPKGM);- Unapređen obuhvat skriningom za ranootkrivanje kolorektalnog karcinoma,karcinoma dojke i karcinoma grlićamaterice za 40%. 2019. godina i dalje2026. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.3.3.4.Usvojen Nacionalni program prevencije povreda – Osnivački dokument radne grupe- Dokument NPPP- Izveštaj o sprovođenju NPPP 2018.godina2019. godina2026. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.3.4.1.Kontinuirano unapređivanje evidencije profesionalnih bolesti i povreda, kao i njihovo sprečavanje i suzbijanje – Implementiran elektronski registar povreda na radu;- Implementiran elektronski registar profesionalnih bolesti;- Izrađen i implementiran Nacionalniprogram sprečavanja i suzbijanja;profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom i povreda na radu 2020.-2026. Do 2026. godine Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.3.4.1.1.Usaglašavanje definicije povrede na radu i profesionalnog oboljenja u Zakonu o penzisjko invalidskom osiguranju i Zakonu o zdravstvenom osiguranju 2019.godine Usaglašena definicija povrede na radu i profesionalnog oboljenja Izmenjeni Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstva nadležna za poslove: zdravlja, rada i socijalna pitanja Institut za medicinu rada Srbije, Institut za javno zdravlje Srbije Budzet Republike Srbije MZ -0 rsd 4.3.4.1.2.Implementacija elektronskog registra povreda na radu 2020-2022. Elektronski registar povreda na radu Izveštaj o broju i strukturi povreda na radu u Republici Srbiji Izveštaj o broju i strukturi povreda na radu u Republici Srbiji Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvao nadležno za poslove rada i socijalna pitanja, Institut za javno zdravlje Srbije, Institut za medicinu rada Srbije Budzet Republike Srbije MZ -0 rsd 4.3.4.1.3.Izrada nove liste profesionalnih bolesti usaglašenih sa Evropskom unijom. 2019-2022. Nova lista profesionalnih bolesti Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove rada i socijalna pitanja, Institut za javno zdravlje Srbije, Institut za medicinu rada Srbije Budzet Republike Srbije MZ -0 rsd 4.3.4.1.4.Izrada kriterijuma i procedura za utvrđivanje profesionalnih bolesti 2020-2021. Kriterijumi i procedure za utvrđivanje profesionalnih bolesti Pravilnik Procedure za utvrđivanje profesionalnih bolesti “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove rada i socijalna pitanja, Institut za javno zdravlje Srbije, Institut za medicinu rada Srbije Budzet Republike Srbije MZ -0 rsd 4.3.4.1.5.Izrada i implementacija elektronskog registra profesionalnih bolesti 2021-2022. Elektronski registar profesionalnih bolesti Izveštaj o broju i strukturi profesionalnih bolesti u Republici Srbiji Izveštaj o broju i strukturi profesionalnih bolesti u Republici Srbiji Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove rada i socijalna pitanja, Institut za javno zdravlje Srbije, Institut za medicinu rada Srbije Budzet Republike Srbije MZ -0 rsd 4.3.4.1.6.Izrada Nacionalnog programa sprečavanja i suzbijanja profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom i povreda na radu 2019-2026. 2019.godine Nacionalni program sprečavanja i suzbijanja profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom i povreda na radu 2019.-2026. Usvojen Nacionalni program Publikovan Nacionalni program Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove rada i socijalna pitanja, Institut za javno zdravlje Srbije, Institut za medicinu rada Srbije Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001- 5.582 rsd 4.3.4.1.7.Implementacija Nacionalnog programa sprečavanja i suzbijanja profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom i povreda na radu 2020-2026. 2020-2026. Smanjenje broja profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom i povreda na radu Broj profesionalnih bolesti i povreda na radu Izveštaj o broju i strukturi povreda na radu u Republici Srbiji i Izveštaj o broju i strukturi profesionalnih bolesti u Republici Srbiji Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove rada i socijalna pitanjaInstitut za medicinu rada Srbije Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001- 5.582 rsd

Specifični cilj: 4.3.4. Sprečavanje i suzbijanje profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom i povreda na radu Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.3.4.2.Usvojen Program zaštite zaposlenih u zoni jonizujućeg i nejonizujućeg zračanja, posebno u zdravstvenim ustanovama – Izrađen i implementiran Program zaštite zaposlenih u zoni jonizujućeg i nejonizujućeg zračanja, posebno u zdravstvenim ustanovama. Do 2026. godine Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.3.4.2.1.Izrada Programa zaštite zaposlenih u zoni jonizujućeg i nejonizujućeg zračanja, posebno u zdravstvenim ustanovama 2021 -2022. Program zaštite zaposlenih u zoni jonizujućeg i nejonizujućeg zračanja, posebno u zdravstvenim ustanovama Program postoji Pravilnici i planovi zdravstvenih ustanova Ministarstva nadležna za poslove zdravlja, rada i socijalna pitanja i zaštite životne sredine Ministarstvo nadležna za poslove prsvete i nauke, Institut za medicinu rada Srbije, zdravstvene ustanove,ustanove u kojim postoje zone jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001- 5.582 rsd 4.3.4.2.2.Implementacija Programa zaštite zaposlenih u zoni jonizujućeg i nejonizujućeg zračanja, posebno u zdravstvenim ustanovama 2023. i dalje Zaposleni u zoni jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja su zaštićeni Primenjene mere zaštite Godišnji izveštaji o akcidentima Ministarstva nadležna za poslove zdravlja, rada i socijalna pitanja i zaštite životne sredine Ministarstvo nadležna za poslove prsvete i nauke, Institut za medicinu rada Srbije, zdravstvene ustanove,ustanove u kojim postoje zone jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001- 5.582 rsd

Specifični cilj: 4.3.4. Sprečavanje i suzbijanje profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom i povreda na radu Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.3.4.3.Kontinuirano inoviran plan za vanredne situacije usled hemijskih akcidenata u radnoj sredini (i širenja u životnu sredinu) i usled dejstva jonizujućeg zračenja u radnoj i životnoj sredini. – Ažurirani planovi za vanredne situacije usled hemijskih akcidenata u radnoj sredini (i širenja u životnu sredinu) i usled dejstva jonizujućeg zračenja u radnoj i životnoj sredini;- Broj hemijskih incidenata na godišnjem nivou. 2019. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.3.4.3.1.Analiza situacije – provera planova za vanredne situacije usled hemijskih akcidenata u radnoj sredini (i širenja u životnu sredinu) i usled dejstva jonizujućeg zračenja u radnoj i životnoj sredini 2022. godina Izveštaj o situaciji u vezi sa vanrednom situacijom usled hemijskih akcidenata u radnoj sredini (i širenja u životnu sredinu) i usled dejstva jonizujućeg zračenja u radnoj i životnoj sredini. Poznata situacija u vezi sa zaštitom od hemijskih akcidenata Institut za medicinu rada Srbije Ministarstva nadležna za poslove zdravlja, rada i socijalna pitanja i zaštite životne sredine Institut za javno zdravlje Srbije, Institut za medicinu rada Srbije, sve ustanove pod rizikom za hemijski incident Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001- 5.582 rsd 4.3.4.3.2.Supervizija praćenja hemijskih incidenata u radnoj sredini (i širenja u životnu sredinu) i dejstva jonizujućeg zračenja u radnoj i životnoj sredini i po potrebi inoviranje planova 2021. i dalje Formirani timovi za supervizijuInovirani planovi Planovi i izveštaji ustanova Institut za medicinu rada Srbije Ministarstva nadležna za poslove zdravlja, rada i socijalna pitanja i zaštite životne sredine Ministarstvo nadležno za poslove unutrašnjih poslova,Institut za javno zdravlje Srbije, Institut za medicinu rada Srbije, sve ustanove pod rizikom za hemijski incident Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001- 5.582 rsd 4.3.4.3.3.Izveštavanje o hemijskim incidentima u radnoj sredini (i širenju u životnu sredinu) i dejstvu jonizujućeg zračenja u radnoj i životnoj sredini i primenjene mere. 2019. i dalje Godišnji izveštaji Smanjen broj incidenataRegistrovani nivo jonizujućeg zračenja u radnoj i životnoj sredini Baza Instituta za javno zdravlje Srbije,Institut za medicinu rada Srbije Ministarstva nadležna za poslove zdravlja, rada i socijalna pitanja i zaštite životne sredine Ministarstvo nadležno za poslove unutrašnjih poslova, Institut za javno zdravlje Srbije, Institut za medicinu rada Srbije, sve ustanove pod rizikom za hemijski incident Budzet Republike Srbije MZ – 0 rsd

Opšti cilj 4.4: Razvoj akcija promocije zdravlja u zajednici

Specifični cilj: 4.4.1. Unapređenje znanja i ponašanja populacije u vezi sa očuvanjem i unapređenjem zdravlja i smanjivanjem faktora rizika Očekivani rezultat Indikator Rokovi 4.4.1.1.Znanje i ponašanje populacije u vezi sa zdravljem biće unapređeno4.4.1.2. Zdravstveno stanje populacije biće unapređeno4.4.1.3.Sprovode se i evaluiraju kampanje promocije zdravlja u skladu sa prioritetima – Publikovani izveštaji o analizi zdravstvenog stanja stanovništva;- Publikovani izveštaji o analizi rezultata posebnih istraživanja. Od 2018. godine Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.4.1.1 1.Analiza sprovođenja zdravstvenog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama 2018. godina Rezultati sprovođenja zdravstvenog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama biće analizirani Izveštaj o sprovođenju zdravstvenog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Dokumentacija – Izveštaj o sprovođenju zdravstvenog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Ministarstvo nadležno za poslove prosvete Ministarstsvo nadležno za poslove zdravlja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Budzet Republike Srbije MZ -0 rsd MP-0 rsd 4.4.1.1.2.Izrada Programa zdravstvenog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama 2019– 2020. Biće usvojen Program zdravstvenog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Program zdravstvenog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Podzakonski akt Ministarstsvo nadležno za poslove prosvete Ministarstsvo nadležno za poslove zdravlja,JLS, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, udruženja Budzet Republike Srbije MZ -0 rsdMP-0 rsd 4.4.1.1.3.Implementacija, praćenje i evaluacija Programa zdravstvenog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama 2021 – 2026. Rezultati sprovođenja Programa zdravstvenog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školamabiće evaluirani Izveštaj o sprovođenju Programa zdravstvenog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Dokumentacija – Izveštaj o sprovođenju Programa zdravstvenog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Ministarstsvo nadležno za poslove prosvete Ministarstsvo nadležno za poslove zdravlja,JLS, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, udruženja, prosvetne ustanove, zdrvstene ustanove, Budzet Republike Srbije MZ -0 rsdMP-0 rsd 4.4.1.2.1.Analiza zdravstveno vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama 2018. godina Rezultati zdravstveno vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovamabiće analizirani Izveštaj o sprovođenju zdravstveno vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama Dokumentacija – Izveštaj o sprovođenju zdravstveno vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstsvo nadležno za poslove prosvete, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1802- PA0001 – 657.393 rsdPG 1802- PA0002 – 3.469.812 rsd 4.4.1.2.2.Definisanje i usvajanje mera za unapređenje zdravstveno vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama 2019. godina Mere za unapređenje zdravstveno vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama biće usvojene Lista mera za unapređenje zdravstveno vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama podzakonski akt, vodiči dobre prakse Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove prosvete,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 5.582 rsd 4.4.1.2.3.Praćenje zdravstveno vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama 2020 – 2026. Zdravstveno vaspitni rad u zdravstvenim ustanovamabiće praćen i analiziran Izveštaj o sprovođenju zdravstveno vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama Dokumentacija – Izveštaj o sprovođenju zdravstveno vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove prosvete,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZ PG 1802- PA0001 – 657.393 rsdPG 1802- PA0002 – 3.469.812 rsdPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd 4.4.1.3.1.Izrada plana sprovođenja kampanja promocije zdravlja 2018. godina Plan sprovođenja kampanja promocije zdravlja biće izrađen Plan sprovođenja kampanja promocije zdravlja Dokument Plana Ministarstvo nadležno za poslove: zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove informsanja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd 4.4.1.3.2.Sprovođenje i evaluacija kampanja promocije zdravlja 2019 – 2026. Rezultati sprovođenja kampanja promocije zdravlja biće evaluairani Izveštaj o sprovođenju kampanja promocije zdravlja Dokumentacija – Izveštaj o sprovođenju kampanja promocije zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove: zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove informsanja, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, predstavnici mas medija, zdravstvene i druge ustanove, udruženja Budzet Republike Srbije MZPG 1802- PA0001 – 657.393 rsdPG 1802- PA0002 – 3.469.812 rsd

Specifični cilj: 4.4.2. Unapređenje partnerstva i društvene uključenosti za zdravlje u lokalnoj zajednici – primena mehanizama za integrisano upravljanje Očekivani rezultat Indikator Rokovi 4.4.2.1.U svim jedinicama lokalne samouprave osnovani su i funkcionišu saveti za zdravlje u skladu sa zakonom, do 2020. godine4.4.2.2.Svi saveti za zdravlje utvrđuju predlog plana javnog zdravlja na lokalnom nivou, do 2019. godine, a od 2020. prate godišnje sprovođenje plana kroz posebne programe iz oblasti javnog zdravlja – Postojanje funkcionalnih Saveta za zdravlje u svim jedinicama lokalne samouprave;- Usvojeni i primenjeni Planovi javnog zdravlja na nivou jedinica lokalne samouprave. 2020. godine2020. godina i dalje. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.4.2.1.1.Osnivanje Saveta za zdravlje u jedinicama lokalnih samouprava 2018-2019. Do 2019. godine sve jedinice lokalne samouprave imaju osnovane Savete za zdravlje Broj osnovanih Saveta za zdravlje Akt o osnivanju JLS Instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove, udruženja Budzet JLS 4.4.2.2.1.Izrada predloga planova javnog zdravlja za jedinice lokalnih samouprava 2018 – 2019. Do 2019. godine sve jedinice lokalne samouprave imaju usvojene predloge planove javnog zdravlja Broj usvojenih lokalnih planova javnog zdravlja Izveštaj o radu saveta za zdravlje JLS Instituti i zavodi za javno zdravlje, Savet za zdravlje, udruženja, zdravstvene ustanove. Budzet JLS 4.4.2.2.3.Praćenje sprovođenja planova javnog zdravlja jedinica lokalnih samouprava Od 2020. godišnje Od 2020. godine sve jedinice lokalne samouprave sprovode planove javnog zdravlja Broj implementiranih programa javnog zdravlja u skladu sa planom Izveštaj o radu saveta za zdravlje JLS Instituti i zavodi za javno zdravlje, Savet za zdravlje, udruženja , zdravstvene ustanove Budzet JLS

Specifični cilj: 4.4.3. Razvoj i osnaživanje mreže okruženja koja podržavaju zdravlje i zdrave izbore Očekivani rezultat Indikator Rokovi 4.4.3.1. Kontinuirano će se unapređivati program „Zdrav vrtić“ sa primenom u najmanje 45% predškolskih ustanova, do 2026. godine;4.4.3.2. Kontinuirano će se unapređivati program Zdrava škola sa primenom u najmanje 30 % osnovnih i 20% srednjih škola do 2026. godine;4.4.3.3. Kontinuirano će se unapređivati program Zdrav grad sa obuhvatom od najmanje 10 gradova do 2026. godine. – Broj uspostavljenih okruženja koja podržavaju zdravlje i zdrave izbore. 2019. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.4.3.1.1.Evaluacija programa „Zdrav vrtić“ 2019. godina Rezultati sprovođenja programa „Zdrav vrtić“ biće evaluirani Izveštaj o sprovođenju programa „Zdrav vrtić“ Dokumentacija- Izveštaj o sprovođenju programa „Zdrav vrtić“ Ministarstvo nadležno za poslove: zdravlja, JLS Ministarstva nadležna za poslove: prosvete, rada i socijalna pitanja, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, predškolske ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1802- PA0001 – 657.393 rsdPG 1802- PA0002 – 3.469.812 rsdBudzet JLS 4.4.3.1.2.Definisanje mera za unapređenje programa „Zdrav vrtić“ 2019. godina Mere za unapređenje programa Zdrav vrtić biće definisane Lista mera za unapređenje programa Zdrav vrtić Dokumentacija Ministarstvo nadležno za poslove: zdravlja, JLS Ministarstva nadležna za poslove; prosvete, rada i socijalna pitanja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, predškolske ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1802- PA0001 – 657.393 rsdPG 1802- PA0002 – 3.469.812 rsdBudzet JLS 4.4.3.1.3.Implementacija, praćenje i evaluacija programa „Zdrav vrtić“ 2020-2026. Program Zdrav vrtić biće implementiran u 45% predškolskih ustanova Broj predškolskih ustanova u kojima se sprovodi program „Zdrav vrtić“ Dokumentacija- Izveštaj o sprovođenju programa „Zdrav vrtić“ Ministarstva nadležna za poslove: zdravlja, prosevete Ministarstvo nadležno za poslove rada i socijalna pitanja,Institut za javno zdravlje Srbije, Instituti i zavodi za javno zdravlje, JLS, predškolske ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1802- PA0001 – 657.393 rsdPG 1802- PA0002 – 3.469.812 rsdMP -0 rsdBudzet JLS 4.4.3.2.1.Izrada i usvajanje programa Zdrava škola 2019-2020. Program Zdrava škola biće usvojen Program Zdrava škola Dokumentacija Ministarstva nadležna za poslove: zdravlja, prosevete Ministarstvo nadležno za poslove rada i socijalna pitanja,Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, JLS,Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, prosvetne ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1802- PA0001 – 657.393 rsdPG 1802- PA0002 – 3.469.812 rsdBudzet JLS 4.4.3.2.2.Implementacija, praćenje i evaluacija programa Zdrava škola 2020 – 2026. Program Zdrava škola biće implementiran u 30 % osnovnih i 20% srednjih škola Izveštaj o sprovođenju Programa Zdrava škola Dokumentacija – Izveštaj o sprovođenju Programa Zdrava škola Ministarstva nadležna za poslove: zdravlja, prosevete Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavod za javno zdravlje, JLS, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, prosvetne ustanove Budzet Republike Srbije MZ – 0 rsdMP -0 rsd Budzet JLS 4.4.3.3.1.Evaluacija programa Zdrav grad 2018. godina Rezultati sprovođenja programa Zdrav grad biće evaluirani Izveštaj o sprovođenju programa Zdrav grad Dokumentacija- Izveštaj o sprovođenju programa Zdrav grad JLS Instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet JLS 4.4.3.3.2.Definisanje mera za unapređenje programa programa Zdrav grad 2019. godina Mere za unapređenje programa Zdrav grad biće definisane Lista mera za unapređenje programa Zdrav grad Dokumentacija JLS Instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet JLS 4.4.3.3.3.Implementacija, praćenje i evaluacija programa Zdrav grad 2020-2026. Program Zdrav grad biće implementiran u najmanje 10 gradova Broj gradova u kojima se sprovodi program Zdrav grad Dokumentacija- Izveštaj o sprovođenju programa Zdrav grad JLS Instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet JLS

Opšti cilj 4.5: Podrška razvoju dostupne, efikasne i kvalitetne zdravstvene zaštite

Specifični cilj: 4.5.1. Unapređenje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene službe Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.1.1.Analiziran važeći Plan mreže zdravstvenih ustanova i usvojen novi prilagođen aktuelnim zdravstvenim potrebama stanovništva Republike Srbije – Analiza važećeg Plana mreže zdravstvenih ustanova; – Usvojen novi Plan mreže zdravstvenih ustanova. 2018. godine2019. godine Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.1.1.1.Analiziranje važećeg Plana mreže zdravstvenih ustanova 2019. godina Analizirani važeći Plan mreže zdravstvenih ustanova Publikovana analiza važećeg Plana mreže zdravstvenih ustanova Publikacija sa analizom važećeg Plana mreže zdravstvenih ustanova Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd 4.5.1.1.2.Priprema novog Plana mreže zdravstvenih ustanova 2018. godina Usvojen novi Plan mreže zdravstvenih ustanova Publikovan novi Plan mreže zdravstvenih ustanova Publikacija sa novim Planom mreže zdravstvenih ustanova Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 5.582 rsd

Specifični cilj: 4.5.1.Unapređenje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene službe Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.1.2.Analiziran važeći Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe i usvojen novi prilagođen optimumu zahteva zdravstvene službe – Analiza važećeg pravilnika;- Usvojen novi pravilnik. 2018. godine2019. godine Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.1.2.1.Analiziranje važećeg Pravilnika 2018. godina Analizirani važeći pravilnik Publikovana analiza važećeg pravilnika Publikacija sa analizom važećeg pravilnika Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 22.328 rsd 4.5.1.2.2.Izrada novog pravilnika 2019. godina Usvojen novi pravilnik Publikovan novi pravilnik Publikacija sa novim pravilnikom Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd

Specifični cilj: 4.5.1. Unapređenje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene službe Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.1.3. Usvojen nacionalni plan razvoja zdravstvenih kadrova u Republici Srbiji, zasnovan na potrebama, do 2026. godine – Broj lekara na 100.000 stanovnika;- Broj sestara na 100.000 stanovnika;- Broj ostalih zdravstvenih radnika na 100.000 stanovnika;- Struktura zdravstvenih kadrova na različitim nivoima zdravstvene zaštite- Udeo administrativnog kadra u %. 2026. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.1.3.1.Formiranje radne grupe za analizu zdravstvenih kadrova 2018. godina Formirana grupa Broj sastanaka grupe Zapisnici sa sastanaka Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd 4.5.1.3.2.Izrada analize potreba u zdravstvenim kadrovima do 2030. godine 2018-2019. Urađena analiza Publikovana analiza Analiza dostupna na internet stranici odgovarajućih institucija Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd 4.5.1.3.3.Izrada Nacionalnog plana razvoja zdravstvenih kadrova 2020-2021. Izrađen Nacionalni plan Publikovan Nacionalni plan Plan dostupan na internet stranici odgovarajućih institucija Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 22.328 rsd

Specifični cilj: 4.5.1. Unapređenje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene službe Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.1.4.Definisan osnovni paket zdravstvenih usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite – Definisan osnovni paket zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite;- smanjeno upućivanje u zdravstvene ustanove van matične filijale za 20%;- smanjenje plaćanja “iz dzepa“ za zdravstvenu zaštitu za 30%. Od 2018. do 2019.2019. godina i dalje2026. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.1.4.1. Definisanje osnovnog paketa zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite 2018. godina Definisan osnovni paket zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Publikovan osnovni paket zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Publikacija sa osnovnim paketom zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja RFZO, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove, medicinski fakulteti Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsdRFZO- o rsd 4.5.1.4.2. Definisanje osnovnog paketa zdravstvenih usluga na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite 2018. godina Definisan osnovni paket zdravstvenih usluga na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite Publikovan osnovni paket zdravstvenih usluga na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite Publikacija sa osnovnim paketom zdravstvenih usluga na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja RFZO, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd RFZO- o rsd 4.5.1.4.3. Definisanje osnovnog paketa zdravstvenih usluga na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite 2019. godina Definisan osnovni paket zdravstvenih usluga na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite Publikovan osnovni paket zdravstvenih usluga na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite Publikacija sa osnovnim paketom zdravstvenih usluga na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja RFZO, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsdRFZO- o rsd

Specifični cilj: 4.5.1. Unapređenje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene službe Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.1.5. Obezbediće se finansiranje osnovnog paketa zdravstvenih usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite iz sredstava Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja – Finansiranje osnovnog paketa zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite;- smanjeno upućivanje u zdravstvene ustanove van matične filijale;- smanjenje plaćanja “iz dzepa“ za zdravstvenu zaštitu . Od 2019 do 2021. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.1.5.1. Priprema zakonske regulative 2019. godina Utvrđivanje predloga ѕakona Publikovana zakonska regulativa Publikacija sa zakonskom regulativom Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti Budzet Republike SrbijePG 1801 PA 0001- 11.164 rsd

Specifični cilj: 4.5.1. Unapređenje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene službe Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.1.6.Ustanoviće se održiva podela rada među zdravstvenim ustanovama – Povećanje stope korišćenja zdravstvene službe;- Smanjeno upućivanje u zdravstvene ustanove van matične filijale. 2018. godine2021. godine Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.1.6.1.Konsenzus konferencije 2018 -2020. Postignut dogovor oko podele rada među zdravstvenim ustanovama Dogovorena podela rada među zdravstvenim ustanovama Publikacija sa podelom rada među zdravstvenim ustanovama Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove, RFZO Budzet Republike Srbije MZ – 0 rsdRFZO 4.5.1.6.2.Priprema zakonske regulative 2020 -2021. Utvrđivanje predloga zakona Publikovana zakonska regulativa Publikacija sa zakonskom regulativom Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove, RFZO Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 5.582 rsdRFZO

Specifični cilj: 4.5.1. Unapređenje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene službe Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.1.7.Kontinuirano unapređivanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene službe za osetljive populacione grupe – Povećanje stope korišćenja zdravstvene službe za osetljive populacione grupe;- Smanjenje upućivanja u zdravstvene ustanove van matične filijale;- Smanjenje plaćanja “iz dzepa“;- Jednaka dostupnost i pristupačnost zdravstvene službe za osetljive populacione grupe i ostalu populaciju. 2026. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.1.7.1.Kontinuirano unapređivanje fizičke pristupačnosti zdravstvene službe za osetljive populacione grupe (građevinska i arhitektonska rešenja, uvođenje mobilnih ambulanti) 2018 -2026. Eliminacija fizičke nepristupačnosti zdravstvene službe za osetljive populacione grupe Jednaka fizička pristupačnost zdravstvene službe za osetljive populacione grupe i ostalu populaciju Evidencija o urađenim rešenjima Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja RFZO, JLS, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZ- 0 rsdRFZO JLS zdravstvene ustanove 4.5.1.7.2. Kontinuirano unapređivanje ekonomske pristupačnosti zdravstvene službe za osetljive populacione grupe 2018 -2026. Eliminacija ekonomske nepristupačnosti zdravstvene službe za osetljive populacione grupe Jednaka ekonomska pristupačnost zdravstvene službe za osetljive populacione grupe i ostalu populaciju Evidencija o rešenjima (ekonomska davanja, odluke ustanova) Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Zdravstvene ustanove, JLS, RFZO Budzet Republike Srbije, MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsdzdravstvene ustanoveRFZOJLS 4.5.1.7.3.Kontinuirano unapređenje dostupnosti i pristupačnosti informacijama, veštinama za zdrav život i mogućnosti zdravog izbora za osetljive populacione grupe 2018-2026. Zdravi izbori osetljivih populacionih grupa Zdravo ponašanje osetljivih populacionih grupa Evidencija o zdravstveno-vaspitnom radu, mas mediji Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Zdravstvene ustanove, masovni mediji Budzet Republike Srbije MZ- 0 rsdRFZO zdravstvene ustanoveJLS

Specifični cilj: 4.5.1. Unapređenje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene službe Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.1.8.Obezbeđena jednaka dostupnost i pristupačnost zdravstvene službe za celokupno stanovništvo – Jednake stope korišćenja zdravstvene službe za celokupno stanovništvo. 2026. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.1.8.1.Sve prethodne aktivnosti 2018-2026. Dostizanje jednake dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene službe za celokupno stanovništvo Jednaka dostupnost i pristupačnost zdravstvene službe za celokupno stanovništvo Svi prethodni izvori verifikacije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, Medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove Svi prethodni izvori finansiranja

Specifični cilj: 4.5.2. Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.2.1.Usvojiće se standard kvaliteta svih nivoa zdravstvene zaštite – Usvojeni standardi kvaliteta za sve delatnosti na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite 2019. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.2.1.1.Konsenzus konferencije o standardima kvaliteta za sve delatnosti na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite 2018. godina Definisanje standarda kvaliteta za sve delatnosti na svim nivoima zdravstvene zaštite Definisani standardi kvaliteta za sve delatnosti na svim nivoima zdravstvene zaštite Publikacija sa standardima kvaliteta svih delatnosti na svim nivoima zdravstvene zaštite Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZ- 0 rsd 4.5.2.1.2.Priprema zakonske regulative 2018. godina Utvrđivanje predloga zakona Publikovana zakonska regulativa Publikacija sa zakonskom regulativom Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd

Specifični cilj: 4.5.2. Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.2.2.Usvojiće se nova Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata – Usvojena nova Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata. 2020. godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.2.2.1.Analiziranje važeće Strategije za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata 2019. godina Analizirana važeća Strategija Publikovana analiza važeće Strategije Publikacija sa analizom važeće Strategije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd 4.5.2.2.2.Priprema nove strategije 2020. godina Usvojena nova strategija Publikovana nova strategija Publikacija sa novom strategijom Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove, RFZO Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd

Specifični cilj: 4.5.2. Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.2.3.Sprovodiće se, pratiti i evaluirati Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata 2020-2030. – Poboljšanje indikatora za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata. 2021. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.2.3.1.Funkcionisanje Komisije za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata u svakoj zdravstvenoj ustanovi 2018. godina Poboljšanje indikatora za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata Vrednosti indikatora Izveštaji o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije,instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanovek, RFZO Zdravstvena ustanova, Budzet Republike Srbije, RFZO 4.5.2.3.2. Kontinuirano smanjivanje razlike u kvalitetu zdravstvenih usluga 2018-2026. Ujednačenost kvaliteta zdravstvenih usluga Vrednosti indikatora Izveštaji Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije,instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanovek, RFZO Zdravstvena ustanova, Budzet Republike Srbije, RFZO 4.5.2.3.3.Unapređivanje menadzmenta listama čekanja 2018-2026. Manji broj procedura/intervencija za koje se vode liste čekanja, manji broj pacijenata koji čekaju i kraće čekanje na procedure/intervencije Brojprocedura/intervencija za koje se vode liste čekanja, Broj pacijenata na listi čekanja, vreme čekanja na procedure/intervencije Izveštaji o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove, RFZO Zdravstvena ustanovaBudzet Republike Srbije MZ- 0 rsdRFZO 4.5.2.3.4.Prioritetan i kontinuirani razvoj kadrova 2018-2026. Poboljšanje nivoa edukacije Nivo edukacije Sertifikati o edukacijama Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove Zdravstvena ustanovaBudzet Republike Srbije MZ-0 rsd 4.5.2.3.5.Priprema zakonske regulative 2018-2026. Utvrđivanje predloga zakona Publikovana zakonska regulativa Publikacija sa zakonskom regulativom Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 5.582 rsd

Specifični cilj: 4.5.2. Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.2.4.Akreditovaće se sve zdravstvene ustanove – Sertifikat o akreditaciji zdravstvene ustanove Do 2026. godine Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.2.4.1.Priprema zakonske regulative 2018-2026. Utvrđivanje predloga zakona Publikovana zakonske regulative Publikacija sa zakonskom regulativom Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd 4.5.2.4.2.Sprovođenje postupaka akreditacije zdravstvene ustanove 2018 -2026. Akreditacija zdravstvene ustanove na sedam godina Akreditovana zdravstvena ustanova na sedam godina Sertifikat o akreditaciji zdravstvene ustanove na sedam godina Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Zdravstvena ustanova

Specifični cilj: 4.5.2. Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.2.5.Kontinuirano unapređivanje procedure za poštovanje prava pacijenata – Smanjeni broj pritužbi pacijenata na nepoštovanje njihovih prava;-Veći broj prava pacijenata. 2018-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.2.5.1.Priprema zakonske regulative 2018-2026. Utvrđivanje predloga zakona Publikovana zakonska regulative Publikacija sa zakonskom regulativom Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd 4.5.2.5.2.Sprovođenje procedure za poštovanje prava pacijenata 2018-2026. Potpuno sprovođenje procedure za poštovanje prava pacijenata Postojanje procedure za poštovanje prava pacijenata Prigovori pacijenata na nepoštovanje prava, postojanje procedure unutrašnje provere kvaliteta rada Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja JLS, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZ-0 rsd 4.5.2.5.3.Praćenje procedure za poštovanje prava pacijenata 2018-20026. Potpuno sprovođenje procedure za poštovanje prava pacijenata Postojanje procedure za poštovanje prava pacijenata Prigovori pacijenata na nepoštovanje prava, postojanje procedure unutrašnje provere kvaliteta rada Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja JLS, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZ-0 rsd 4.5.2.5.4.Evaluacija procedure za poštovanje prava pacijenata 2018-2026. Potpuno sprovođenje procedure za poštovanje prava pacijenata Postojanje procedure za poštovanje prava pacijenata Prigovori pacijenata na nepoštovanje prava, postojanje procedure unutrašnje provere kvaliteta rada Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja JLS, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd

Specifični cilj: 4.5.2. Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.2.6.Primena podsticajnih mehanizama finansiranja zdravstvene službe zasnovanih na kriterijumima kvaliteta i efikasnosti – Način finansiranja na osnovu kvaliteta i efikasnosti rada 2021. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.2.6.1.Priiprema zakonske regulative 2021-2022. Utvrđivanje predloga zakona Publikovana zakonske regulative Publikacija sa zakonskom regulativom Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd 4.5.2.6.2.Primena finansiranja zdravstvene službe zasnovanih na kvalitetetu i efikasnosti rada 2022-2023. Visina opredeljenih finansijskih sredstava u zavisnosti od kvaliteta i efikasnosti ustanove Pokazatelji kvaliteta i efikasnosti rada, visina opredeljenih sredstava Ugovori RFZO sa zdravstvenim ustanovama RFZO Zdravstvene ustanove RFZO

Specifični cilj: 4.5.3. Unapređenje efikasnosti zdravstvene zaštite Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.3.1.Unaprediće se procena zdravstvenih tehnologija, uključivanje i ekonomske analize, čime će se unaprediti postupak odlučivanja o lekovima, medicinskoj opremi, sredstvima i procedurama – Proces odlučivanja za lekove, medicinsku opremu, sredstva i procedure 2019 -2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.3.1.1.Priprema zakonske regulative 2019. godina Utvrđivanje predloga zakona Publikovana zakonske regulative Publikacija sa zakonskom regulativom Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove, medicinski fakulteti Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd 4.5.3.1.2.U procesu odlučivanja za lekove, medicinska sredstva i procedure u svim zdravstvenim ustanovama se koristi procena zdravstvenih tehnologija uz ekonomsku analizu 2019-2026. Isključivo korišćenje procene zdravstvenih tehnologija u odlučivanju za lekove, medicinsku opremu, sredstva i procedure Način odlučivanja o lekovima, medicinskoj opremi, sredstvima i proceduri Odluka o lekovima, medicinskoj opremi, sredstvima i proceduri Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, farmaceutski fakulteti, ALIMS, RFZO, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZ-0 rsdZdravstvena ustanova 4.5.3.1.3.Evaluacija procesa odlučivanja za lekove, medicinsku, sredstva i procedure 2019-2026. Isključivo korišćenje procene zdravstvenih tehnologija u odlučivanju za lekove, medicinsku opremu, sredstva i procedure Način odlučivanja o lekovima, medicinskoj opremi, sredstvima i proceduri Odluka o lekovima, medicinskoj opremi, sredstvima i proceduri Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, farmaceutski fakulteti, ALIMS, RFZO, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZ-0 rsdZdravstvena ustanova

Specifični cilj: 4.5.3. Unapređenje efikasnosti zdravstvene zaštite Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.3.2.Formiraće se Nacionalna politika lekova, od 2018. do 2021. godine – Usvojena nacionalna politika lekova 2018 -2021. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.3.2.1.Priprema zakonske regulative 2018-2019. Utvrđivanje predloga zakona Publikovana zakonske regulative Publikacija sa zakonskom regulativom Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, farmaceutski fakulteti, ALIMS, RFZO, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije MZPG 1801 PA 0001- 16.746 rsd 4.5.3.2.2.Formiranje nacionalne politike lekova 2019.-2021. Sistem formiranja cena lekova, medicinske opreme i sredstava usaglašen je sa Evropskom unijom Sistem formiranja cena lekova, medicinske opreme i sredstava Procedura formiranja cena lekova, medicinske opreme i sredstava Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja RFZO, ALIMS, proizvođači lekova, medicinske opreme i sredstava Budzet Republike Srbije MZ- PG 1801 PA 0007- 133.968 rsd Proizvođači lekova medicinske opreme i sredstava RFZO

Specifični cilj: 4.5.3. Unapređenje efikasnosti zdravstvene zaštite Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.5.3.3.Kontinuirano će se razvijati novi (u proseku tri vodiča godišnje) i revidirati postojeći vodiči dobre kliničke prakse (u proseku dva vodiča godišnje) – Tri nova vodiča godišnje; – Dva revidirana vodiča godišnje. 2019. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.5.3.3.1.Razvijanje novih vodiča dobre kliničke prakse 2019-2026. Tri nova vodiča godišnje Broj novih vodiča godišnje Publikacija vodiča Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove, RFZO Budzet Republike Srbije MZPG 1802 PA 0001- 398.730 rsd 4.5.3.3.2. Revizija postojećih vodiča dobre kliničke prakse 2018-2026. Dva vodiča godišnje Broj revidiranih vodiča godišnje Publikacija vodiča Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove, RFZO Budzet Republike Srbije MZ budzetirano u okviru aktivnosti 4.5.3.3.1. 4.5.3.3.3. Priprema zakonske regulative 2018. godina Utvrđivanje predloga zakona Publikovana zakonske regulative Publikacija sa zakonskom regulativom Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, medicinski fakulteti Budzet Republike Srbije MZ budzetirano u okviru aktivnosti 4.5.3.3.1. 4.5.3.3.4. Primena vodiča dobre kliničke prakse 2018-2026. Klinička primena vodiča Pokazatelj primene vodiča Medicinska dokumentacija i evidencija Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove, udruženja Budzet Republike Srbije MZ budzetirano u okviru aktivnosti 4.5.3.3.1. 4.5.3.3.5. Evaluacija primene vodiča dobre kliničke prakse 2018.-2026. Potpuna primena vodiča dobre kliničke prakse Pokazatelj primene vodiča Medicinska dokumentacija i evidencija Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Zdravstvene ustanove, medicinski fakulteti, udruženja Budzet Republike Srbije MZ budzetirano u okviru aktivnosti 4.5.3.3.1.

Opšti cilj 4.6: Razvoj sistema javnog zdravlja zasnovanog na dokazima iz istraživanja

Specifični cilj: 4.6.1. Razvoj i osnaživanje kadrova u sistemu javnog zdravlja Republike Srbije unapređivanjem kompetencija prema Evropskom akcionom planu za jačanje javnozdravstvenih kapaciteta i usluga Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.6.1.1.Obavljena analiza javnozdravstvenih kadrova, definisan i usvojen Plan potreba za javnozdravstvenim kadrovima u ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije. – Struktura javnozdravstvenih kadrova;- Obezbeđenost na 100.000 stanovnika (ibroj stanovnika na jednog;javnozdravstvenog radnika premaklasifikaciji SZO). 2019-2021. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.6.1.2.Usvojene izmene Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, tako da među zaposlenima budu navedena sva odgovarajuća zanimanja za obavljanje poslova javnog zdravlja – Implementiran pravilnik;- Implementirane izmene u odgovarajućim propisima koji obezbeđuju implementaciju. 2019-2020. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.6.1.3.Usvojeni petogodišnji planovi usavršavanja kadrova putem akreditovanih obrazovnih programa iz javnog zdravlja i akreditovanih kurseva kontinuirane edukacije u svim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije – Udeo ustanova iz Plana mreže koje imaju usvojene planove;- Novi i unapređeni postojeći programi iz javnog zdravlja (master, doktorske studije);-Udeo javnozdravstvenih programa kontinuirane edukacije u svim akreditovanim programima od strane Zdravstvenog saveta Srbije. 2020-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.6.1.4.Usavršeni kadrovi iz zavoda i instituta javnog zdravlja, domova zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova na osnovu petogodišnjeg plana, i kadrova institucija izvan sistema zdravstvene zaštite putem akreditovanih obrazovnih programa iz javnog zdravlja i akreditovanih kurseva kontinuirane edukacije. – Godišnji broj polaznika koji su se upisali i koji su stekli diplomu obrazovnog programa iz oblasti javnog zdravlja, prema programima i institucijama u kojima rade;- Godišnji broj polaznika iz nevladinog sektora koji su završili programe kontinuirane edukacije iz specifičnih oblasti javnog zdravlja;-Struktura programa kontinuirane edukacije iz oblasti javnog zdravlja;- Formirane nove nastavne baze. 2019. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.6.1.5.Uspostavljena formalna saradnja obrazovnih institucija sa institucijama državne uprave, institutima i zavodima za javno zdravlje, ostalim institucijama i udruženjima građana na razvoju novih kompetencija zasnovanih na izazovima javnog zdravlja i potrebama zaposlenih u javnom zdravlju. – Formiran Nacionalni savet za javno zdravlje;- Potpisani ugovori o saradnji;- Implementirane zajedničke aktivnosti. 2018. godine i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.6.2.1.Sve delatnosti instituta i zavoda za javno zdravlje biće akreditovane – Sve delatnosti instituta i zavoda za javno zdravlje su akreditovane 2018 – 2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.6.2.1.1.Priprema zakonske regulative 2018-2026. Utvrđen predlog zakona Publikovana zakonske regulative Publikacija sa zakonskom regulativom Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije-MZ – 0 rsd 4.6.2.1.2.Sprovođenje postupaka akreditacije instituta i zavoda za javno zdravlje 2018-2026. Akreditacija svih delatnosti instituta i zavoda za javno zdravlje Akreditovane sve delatnosti instituta i zavoda za javno zdravlje Sertifikat o akreditaciji instituta i zavoda za javno zdravlje Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Zdravstvena ustanova

Specifični cilj: 4.6.2. Razvoj prostora, opreme i informacionog sistema instituta i zavoda za javno zdravlje Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.6.2.2.Biće potpuno razvijen informacioni sistem javnog zdravlja u institutima i zavodima za javno zdravlje – Upotrebljiv i održiv informacioni sistem javnog zdravlja u institutima i zavodima za javno zdravlje. 2018-2021. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.6.2.2.1.Priprema zakonske regulative 2018-2019. Utvrđen predlog zakona Publikovana zakonske regulative Publikacija sa zakonskom regulativom Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije-MZ-0 rsd 4.6.2.2.2.Razvijanje informacionog sistema javnog zdravlja u institutima i zavodima za javno zdravlje 2018-2026. Potpuno razvijen informacioni sistem javnog zdravlja u institutima i zavodima za javno zdravlje Stepen razvoja informacionog sistema javnog zdravlja u institutima i zavodima za javno zdravlje Softverski program informacionog sistema javnog zdravlja u institutima i zavodima za javno zdravlje Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, RFZO, medicinski fakulteti Budzet Republike Srbije –MZ- 0 rsdZdravstvena ustanovaRFZO 4.6.2.2.3.Korišćenje informacionog sistema javnog zdravlja instituta i zavoda za javno zdravlje 2018-2026. Upotrebljiv i održiv informacioni sistem javnog zdravlja u institutima i zavodima za javno zdravlje Upotrebljivost i održivost informacionog sistema javnog zdravlja instituta i zavoda za javno zdravlje Publikacije, projekti, druge aktivnosti sa informacionim sistemom javnog zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, RFZO, medicinski fakulteti, JLS, privatna praksa, udruženja Budzet Republike Srbije –MZ-0 rsdInstituti i zavodi za javno zdravljeRFZO

Specifični cilj: 4.6.2. Razvoj prostora, opreme i informacionog sistema instituta i zavoda za javno zdravlje Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.6.2.3.Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” će kontinuirano razvijati komunikacioni centar – Razvijenost komunikacionog centra u Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”. 2018 -2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.6.2.3.1.Razvijanje komunikacionog centra u Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” 2018-2026. Razvijen, upotrebljiv i održiv komunikacioni centar u Institutu za javno zdravlje Srbije Stepen razvijenosti, upotrebljivosti i održivosti i komunikacionog centra u Institutu za javno zdravlje Srbije Dokumentacija o aktivnostima i rezultatima komunikacionog centra u Institutu za javno zdravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije RFZO, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove, JLS Budzet Republike Srbije –MZ-0 rsdInstitut za javno zdravlje Srbije

Specifični cilj: 4.6.3. Uspostavljanje održivog finansiranja zavoda i instituta za javno zdravlje i fiskalnih podsticaja za javno zdravstvene aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Rokovi 4.6.3.1.Biće obezbeđeno održivo finansiranje zavoda i instituta za javno zdravlje;4.6.3.2.Unapređeno finansiranje programa od opšteg interesa;4.6.3.3.Implementiran finansijski plan za usluge koje se ugovaraju sa RFZO;4.6.3.4.Implementirano unapređenje propisa kojima se reguliše finansiranje tekućih troškova zavoda i instituta za javno zdravlje;4.6.3.5.Implementirano unapređenje finansiranje IZJZ Srbije iz budzeta;4.6.3.6.Biće obezbeđeni fiskalni podsticaji za aktivnosti javnog zdravlja;4.6.3.7.Implementirani zakonski propisi o finansiranju programa javnog zdravlja na lokalnom nivou; – Usvojeni zakonski propisi u vezi finansiranja zavoda i instituta za javno zdravlje;- Unapređeno alociranje sredstava iz budzeta Republike Srbije, jedinica lokalnih samouprava, RFZO za rad zavoda i instituta za javno zdravlje. 2018. godine2018-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.6.3.1.1.Formiranje radne grupe za unapređenje načina finansiranja zavoda i instituta za javno zdravlje 2018. godina Formirana radna grupa Odluka o formiranju radne grupe Izveštaji o radu radne grupe Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja RFZO, JLS, Instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet Republike Srbije-MZ -0 rsd 4.6.3.1.2.Prikupljanje podataka i izrada analize o finansiranju 2018. godina Dostupni rezultati o finansiranju Analiza finansiranja zavoda i instituta za javno zdravlje Izveštaji o radu radne grupe Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja RFZO, JLS, Instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet Republike Srbije-MZ -0 rsd 4.6.3.1.3.Izrada i usvajanje preporuka o finansiranju 2018. godina Usvojene preporuke o finansiranju Lista preporuka Izveštaji o radu radne grupe Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja RFZO, JLS, Instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet Republike Srbije-MZ -0 rsd 4.6.3.2.1.Izrada budzetskog plana za poslove i zadatke od opšteg interesa 2018. godina Alokacija sredstava u budzetu Usvojen budzetski plan Odluka o usvajanju budzetskog plana Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdavlje i RFZO Budzet Republike Srbije-PG 1801 PA 0007 133.968 rsd 4.6.3.2.2.Implementacija budzetskih planova kroz finansiranje programa od opšteg interesa 2018-2026. Povećanje udela budzetskih sredstava u finansiranju Godišnji planovi implementacije programa od opšteg interesa Izveštaji o realizaciji planova Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet Republike Srbije-MZ, budzetirano u okviru aktivnosti 4.6.3.2.1. 4.6.3.3.1.Izrada finansijskog plana za usluge koje se ugovaraju sa RFZO 2018-2026. Alokacija sredstava u finansijskom planu RFZO Usvojen finansijski plan Odluka o usvajanju finansijskog plana RFZO Instituti i zavodi za javno zdravlje Sredstva RFZO 4.6.3.3.2.Implementacija finansijskog plana za usluge koje se ugovaraju sa RFZO 2018-2026. Povećanje udela sredstava RFZO u finansiranju Godišnji planovi implementacije poslova prema ugovoru sa RFZO Izveštaji o realizaciji planova Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, RFZO Sredstva RFZO 4.6.3.4.1.Priprema propisa kojima se reguliše finansiranje tekućih troškova 2018. godina Zakonski osnov za unapređenje finansiranja tekućih troškova Usvojeni propisi “Službeni glasnik Republike Srbije“ Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdavlje i RFZO Budzet Republike Srbije-MZ, budzetirano u okviru aktivnosti 4.6.3.2.1. 4.6.3.4.2.Implementacija propisa kojima se reguliše finansiranje tekućih troškova 2018-2026. Unapređenje finansiranja tekućih troškova Godišnji planovi rada Izveštaji o realizaciji planova Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, RFZO Sredstva RFZO 4.6.3.5.1.Implementacija budzetskih planova za finansiranje IZJZ Srbije 2018-2026. Potpuno finansiranje IZJZ Srbije iz budzetskih sredstava Godišnji planovi rada Izveštaji o realizaciji planova Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, RFZO Budzet Republike Srbije-MZbudzetirano u okviru aktivnosti 4.6.3.2.1. 4.6.3.6.1. Izrada preporuka za fiskalne podsticaje za aktivnosti javnog zdravlja 2018. godina Usvojene preporuke Lista preporuka Izveštaji o radu radne grupe Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet Republike Srbije-MZbudzetirano u okviru aktivnosti 4.6.3.2.1. 4.6.3.6.2. Implementacija preporuka za fiskalne podsticaje za aktivnosti javnog zdravlja 2018-2026. Obezbeđenje dodatnih sredstava za finansiranje Godišnji planovi rada Izveštaji o realizaciji planova Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje, Budzet Republike Srbije-MZu okviru aktivnosti 4.6.3.2.1. 4.6.3.7.1.Priprema propisa o finansiranju programa javnog zdravlja na lokalnom nivou 2018. godina Unapređenje odgovornosti lokalnih samouprava za programe javnog zdravlja Usvojeni propisi “Službeni glasnik Republike Srbije” Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti za javno zdravlje, JLS i zdravstvene ustanove na lokalnom nivou Budzet Republike Srbije-MZbudzetirano u okviru aktivnosti 4.6.3.2.1. 4.6.3.7.2.Implementacija zakonskih propisa o finansiranju programa javnog zdravlja na lokalnom nivou 2018-2026. Unapređenje finansiranja programa javnog zdravlja na lokalnom nivou Lokalni programi javnog zdravlja Izveštaji lokalnih samouprava i saveta za zdravlje JLS Instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet JLS

Specifični cilj: 4.6.4. Osnaživanje mreže zavoda i instituta za javno zdravlje Očekivani rezultat Indikator Rokovi 4.6.4.1.Biće unapređena koordinacija u radu zavoda i instituta za javno zdravlje – Zajedničke aktivnosti zavoda i instituta za javno zdravlje. 2018-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.6.4.1.1.Izrada i usvajanje operativnog plana koordinacije 2018. godina Kreiran unapređeni model koordinacije Operativni plan koordinacije Izveštaji o radu radne grupe Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet Republike Srbije-MZ-0 rsd 4.6.4.1.2.Implementacija operativnog plana koordinacije 2018 – 2026. Unapređenje efikasnosti u radu Zajedničke aktivnosti Izveštaji o radu zavoda i instituta za javno zdravlje Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet Republike Srbije-MZ-0 rsd 4.6.4.1.3.Praćenje i evaluacija sprovođenja operativnog plana koordinacije 2018 – 2026. Predlog mera za kontinuirano unapređenje Analiza sprovođenja operativnog plana koordinacije Izveštaj Instituta javno zdravlje Srbije Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet Republike Srbije-MZ-0 rsd

Specifični cilj: 4.6.5. Razvoj javnozdravstvenih istraživanja i inovacija Očekivani rezultat Indikatori Rokovi 4.6.5.1Definisanje i usvajanje Nacionalnog programa za istraživanja i razvoj u javnom zdravlju, uz saradnju akademskih institucija, zavoda i instituta za javno zdravlje, drugih institucija izvan sistema zdravstvene zaštite i udruženja – Dokument o osnivanju Radne grupe zadefinisanje Nacionalnog programa zaistraživanja i razvoj u javnom zdravlju(NPIRJZ);- Dokument Nacionalnog programa zaistraživanja i razvoj u javnom zdravlju(NPIRJZ). 2018.godina2020.godina Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.6.5.2.Unapređenje saradnje u istraživačkom radu iz prioritetnih oblasti javnog zdravlja između instituta za javno zdravlje, akademskih institucija u okviru i izvan zdravstvenog sektora, sprovodiće se kontinuirano – Broj ugovora o saradnji između Instituta za javno zdravlje (IZJZ) i akademskihinstitucija;- Broj i vrsta realizovanih naučno-istraživačkih i interventnih projekata u oblasti javnog zdravlja. 2018-2019.2020-2026. Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja 4.7.1.1.Nacionalni savet za javno zdravlje je funkcionalan kao mehanizam integrisanog upravljanja u sprovođenju zdravlja u svim politikama4.7.1.2.Predlaže se usvajanje i primena propisa u svim sektorima od značaja za javno zdravlje – Broj usvojenih politika i zakona u oblastima delovanja javnog zdravlja. Od 2018. godine Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.7.1.1.1.Definisanje i usvajanje poslovnika o radu nacionalnog Saveta za javno zdravlje 2018. godina Nacionalni Savet za javno zdravlje potpuno funkcionalan Pravilnik o radu nacionalnog Saveta za javno zdravlje Dokumentacija- Pravilnik o radu nacionalnog Saveta za javno zdravlje Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine, rada i socijalna pitanja, poljoprivrede, prosvete, građevinarstva, JLS, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Budzet Republike Srbije-MZ-0 rsd 4.7.1.1.2.Izrada i sprovođenje godišnjih planova rada nacionalnog Saveta za javno zdravlje 2018-2026. Godišnji planovi rada nacionalnog Saveta za javno zdravlje biće sprovedeni Godišnji planovi rada nacionalnog Saveta za javno zdravlje Izveštaji o radu nacionalnog Saveta za javno zdravlje Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine, rada i socijalna pitanja, poljoprivrede, prosvete, građevinarstva, JLS, Nacionalni Savet za javno zdravlje Budzet Republike Srbije-MZ-0 rsd 4.7.1.2.1.Priprema propisa u oblastima delovanja javnog zdravlja 2018- 2026. Proprisi u oblastima delovanja javnog zdravlja biće usvojeni Lista usvojenih Izveštaji o radu Vlade Republike Srbije, izveštaji o radu ministarstava Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine, rada i socijalna pitanja, poljoprivrede, prosvete, građevinarstva, JLS, Nacionalni Savet za javno zdravlje Budzet Republike Srbije-MZ-0 rsd 4.7.1.2.2.Praćenje primene zakona u oblastima delovanja javnog zdravlja 2018-2026. Zakoni u oblastima delovanja javnog zdravlja biće primenjeni Izveštaji o sprovođenju zakona Dokumentacija- izveštaji o radu ministarstava, izveštaji o radu inspekcijskih službi Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine, rada i socijalna pitanja, poljoprivrede, prosvete, građevinarstva JLS, instituti i zavodi za javno zdravlje Budzet Republike Srbije-MZ-0 rsd

Specifični cilj: 4.7.2. Razvoj i unapređenje sistema za informisano odlučivanje zasnovano na dokazima Očekivani rezultat Indikator Rokovi 4.7.2.1.Unapređen sistem za informisano odlučivanje zasnovano na dokazima4.7.2.2.Uspostavljen sistem za prikupljanje podataka, analizu i iveštavanje o zdravlju i odrednicama zdravlja na svim nivoima prema preporuama SZO i EU 4.7.2.3.Uspostavljen sistem za praćenje primene politika, strategija i programa javnog zdravlja na svim nivoima, putem aktivnosti mreža instituta i zavoda za javno zdravlje i koordinacije Instituta za javno zdravlje Srbije – Broj donetih politika u oblasti javnog zdravlja na osnovu dokaza. Od 2018. godine Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.7.2.1.1.Usvojeni protokoli o saradnji između donosioca odluka, istraživačkih, obrazovnih i javnozdravstvenih ustanova 2018-2019. Uspostavljena saradnja između donosioca odluka, istraživačkih, obrazovnih i javnozdravstvenih ustanova Broj usvojenih protokola Dokumentacija- protokoli o saradnji Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije,instituti i zavodi za javno zdravlje, istraživačke ustanove, medicinski fakulteti i JLS Budzet Republike Srbije-MZ-0 rsdBudzet APVBudzet JLS 4.7.2.2.1.Izveštavanje o zdravstvenom stanju stanovništva na svim nivoima 2018-2026. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva dostupna na svim nivoima Izveštaj o analizi zdravstvenog stanja stanovništva Dokumentacija- publikovan Izveštaj o analizi zdravstvenog stanja Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije,instituti i zavodi za javno zdravlje, Istraživačke ustanove, medicinski fakulteti Budzet Republike SrbijePG 1802- PA0001 – 987.437 rsdPG 1802- PA0002 – 6.568.215 rsdBudzet APVBudzet JLS 4.7.2.2.2.Strateško planiranje donosioca odluka na svim nivoima zasnovano na rezultatima izveštaja o zdravstvenom stanju stanovništva 2018-2026. Uspostavljeno strateško planiranje zasnovano na dokazima u oblastima delovanja javnog zdravlja Izrađeni i usvojeni politike, strategije i programi u oblastima delovanja javnog zdravlja Izveštaji o radu donosioca odluka na svim nivoima Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove informisanja, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove, JLS Budzet Republike Srbije -MZ0 rsdBudzet APVBudzet JLS 4.7.2.3.1.Praćenje primene politika, strategija i programa javnog zdravlja na svim nivoima 2019-2026. Biće praćeni rezultati sprovođenja politika, strategija i programa javnog zdravlja Izveštaji o sprovođenja politika, strategija i programa Dokumentacija- Izveštaji o sprovođenja politika, strategija i programa Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Institut za javno zdravlje Srbije,instituti i zavodi za javno zdravlje, Istraživačke ustanove, medicinski fakulteti Budzet Republike Srbije –MZ 0 rsdBudzet APVBudzet JLS

Specifični cilj: 4.7.3. Unapređenje komunikacije o zdravlju i odrednicama zdravlja Očekivani rezultat Indikator Rokovi 4.7.3.1.Uspostavljen sistem za primenu strateškog pristupa komunikacije o zdravlju i odrednicama zdravlja na svim nivoima, putem aktivnosti mreže zavoda i instituta za javno zdravlje4.7.3.2.Razvijeni mehanizmi zastupanja za zdravlje na svim nivoima – Unapređena zdravstvena pismenost za 30% do 2026. godine;- Izveštaji intersektorskih tela;- Izveštaji organizacija udruženja. 2026. godina2020. godina i dalje2020. godina i dalje Aktivnosti Rokpočetak i kraj aktivnosti Očekivani rezultat Indikator Izvori verifikacije Nosioci i učesnici Izvori finansiranja Odgovorna institucija Institucije koje učestvuju 4.7.3.1.1.Priprema komunikacione strategije o zdravlju 2018-2019. Usvojena Komunikaciona strategija o zdravlju Komunikaciona strategija o zdravlju Dokumentacija – publikovana Komunikaciona strategija o zdravlju Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove informisanja, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001- 5.582 rsd 4.7.3.1.2.Praćenje sprovođenja komunikacione strategije o zdravlju 2018-2026. Komunikaciona strategija o zdravlju biće sprovedena Izveštaj o sprovođenju komunikacione strategije Dokumentacija – Izveštaj o sprovođenju komunikacione strategije Ministarstva nadležna za poslove: zdravlja Ministarstvo nadležno za poslove informisanja, Institut za javno zdravlje Srbije, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije-MZPG 1801 PA 0001- 11.164 rsd 4.7.3.2.1.Osnivanje intersektorskih tela u oblastima delovanja javnog zdravlja na svim nivoima 2018-2019. Intersektorska tela u oblastima delovanja javnog zdravlja osnovana na svim nivoima Broj osnovanih intersektorskih tela u oblasti javnog zdravlja Dokumentacija – izveštaji donosioca odluka Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine, rada i socijalnih pitanja, poljoprivrede, prosvete, lokalne samouprave, instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove Budzet Republike Srbije-MZ – 0 rsdBudzet APVBudzet JLS 4.7.3.2.2.Uspostavljanje mehanizama za učešće građana i udruženja u procesu planiranja i odlučivanja o zdravlju 2018-2019. Mehanizmi za učešće građana i udruženja u procesu planiranja i odlučivanja o zdravlju biće uspostavljeni Broj građana i udruženja u koji učestvuju u procesu planiranja i odlučivanja o zdravlju Dokumentacija – izveštaji donosioca odluka Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine, rada i socijalna pitanja, poljoprivrede, prosvete, lokalne samouprave, instituti i zavodi za javno zdravlje zdravstvene ustanove, udruženja Budzet Republike Srbije-MZ-0 rsdBudzet APVBudzet JLS 4.7.3.2.3.Izrada i sprovođenje godišnjih planova rada intersektorskih tela u oblasti javnog zdravlja na svim nivoima 2018 – 2026. Godišnji planovi rada intersektorskih tela biće sprovedeni Izveštaji o sprovođenju godišnjih planova rada Dokumentacija – Izveštaji o sprovođenju godišnjih planova rada Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine, rada i socijalnih pitanja, poljoprivrede, prosvete, JLS, instituti i zavodi za javno zdravlje, udruženja Budzet Republike Srbije-MZ-0 rsdBudzet APVBudzet JLS 4.7.3.2.4.Održavanje redovnih konferencija o zdravlju na svim nivoima 2018 – 2026. Konferencije o zdravlju biće redovno održavane Broj održanih konferencija Dokumentacija – Izveštaji o sprovođenju godišnjih konferencija Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Ministarstva nadležna za poslove: zaštite životne sredine, rada i socijalna pitanja, poljoprivrede, prosvete, JLS, instituti i zavodi za javno zdravlje, udruženja Budzet Republike Srbije-MZ-0 rsdBudzet APVBudzet JLS