Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok”

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE TRANSNACIONALNOG GASOVODA „JUŽNI TOK”

Član 2.

„Grafički prikazi iz člana 3. stav 3. ove uredbe, čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (dva kompleta), Ministarstvu rudarstva i energetike (dva kompleta), Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (jedan komplet), Ministarstvu zaštite životne sredine (jedan komplet), privrednom društvu   „Gastrans” d.o.o. (dva kompleta), skupštinama gradova: Zaječar (jedan pripadajući komplet), Smederevo (jedan pripadajući komplet), Pančevo (jedan pripadajući komplet), Beograd (jedan pripadajući komplet), Zrenjanin (jedan pripadajući komplet), Novi Sad (jedan pripadajući komplet), Sombor (jedan pripadajući komplet), Sremska Mitrovica (jedan pripadajući komplet), Šabac (jedan pripadajući komplet), Loznica (jedan pripadajući komplet) i skupštinama opština: Boljevac (jedan pripadajući komplet), Paraćin (jedan pripadajući komplet), Ćuprija (jedan pripadajući komplet), Despotovac (jedan pripadajući komplet), Svilajnac (jedan pripadajući komplet), Žabari (jedan pripadajući komplet), Velika Plana (jedan pripadajući komplet), Kovin (jedan pripadajući komplet), Opovo (jedan pripadajući komplet), Titel (jedan pripadajući komplet), Žabalj (jedan pripadajući komplet), Temerin (jedan pripadajući komplet), Srbobran (jedan pripadajući komplet), Vrbas (jedan pripadajući komplet), Kula (jedan pripadajući komplet), Stara Pazova (jedan pripadajući komplet), Inđija (jedan pripadajući komplet), Ruma (jedan pripadajući komplet), Bogatić (jedan pripadajući komplet), Bačka Palanka (jedan pripadajući komplet) i Bač (jedan pripadajući komplet).

Dokumentaciona osnova na kojoj se zasniva Prostorni plan čuva se u ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja.”.

„Na teritoriji opštine Kovin koridor magistralnog gasovoda granica Bugarske – granica Mađarske prelaskom reke Dunav obilazi naseljeno mesto Kovin, gde se ukršta sa DP IB reda br. 22, dalje nastavljajući u generalnom pravcu severozapada, prolazi između građevinskog područja naseljenog mesta Skorenovac i Pločica ukrštajući se sa lokalnim putem Pločica-Kovin odakle dalje ide kroz lokalitete „Livade” (KO Pločica) i „Vojlovska dolina” (KO Bavanište I), zatim prolazi na oko 1,2 km zapadno od građevinskog područja naseljenog mesta Bavanište gde prelazi preko lokalnog puta Omoljica – Bavanište. Na oko 3,3 km severozapadno od građevinskog područja naselja Bavanište koridor kratko menja pravac ka istoku u dužini od oko 750 m, gde se ukršta sa DP IB reda br. 22, nakon čega ponovo menja pravac i nastavlja u generalnom pravcu severozapada ka teritoriji grada Pančeva. Na km 196,7 deonice, paralelno sa osnovnom cevi gasovoda na udaljenosti od 18 m može se planirati luping. Luping (paralelna cev) prati osnovnu cev gasovoda kroz teritoriju grada Pančevo i opštine Opovo sve do teritorije grada Beograda (KO Besni Fok). Na početku i na kraju eventualnog lupinga planirane su duple blok stanice.”

U pododeljku „3.2. Linijski deo i objekti transnacionalnog gasovoda”, stav 1. tačka 3. menja se i glasi:

„3. Deonica 3. MG, prelaz preko Dunava – KS 2 (uključuje eventualni luping i MS 4 i OČM za Republiku Hrvatsku i Republiku Srpsku)”.

U stavu 2. alineja prva menja se i glasi:

„- gasovod predstavlja jednocevni sistem prečnika većeg od 1000 DN i radnog pritiska većeg od 50 bar;”.

U stavu 3. alineja treća menja se i glasi:

„- merno regulaciona stanica (u daljem tekstu: MRS), gde se redukuje pritisak i meri protok gasa na mestima povezivanja osnovne trase gasovoda pritiska većeg od 50 bar sa postojećim nacionalnim gasnim sistemom visokog radnog pritiska (45-50 bar);”.

U stavu 4. tač. (1) i (2) menjaju se i glase:

„(1) BS se predviđaju duž trase gasovoda na svakih 30 km i imaju podzemne slavine sa elektro-hidrauličkim pogonom na radnom pritisku do 100 bar. Na ovim mestima, gde su delovi obilaznog gasovoda i armatura sa instrumentima postavljeni nadzemno, prostor je ograđen radi sprečavanja nekontrolisanog pristupa;

(2) Primopredajne MS su gasni objekti na graničnim prelazima, i to: ulazna stanica na granici sa Bugarskom (Vrška Čuka, grad Zaječar) kod orjentacione stacionaže km 0+250 sa modulom za priključenje kapaciteta 40,5 mlrd. m3 godišnje na radnom pritisku većem od 50 bar; u kompleksu MS se, pored mernih linija, nalaze filterski uređaji i uređaji za izdvajanje kondenzata, objekat kontrole bloka, energetski blok sa TS i dr; objekti se ograđuju i povezuju sistemom veza i optičkim kablom sa poslovnim filijalama;”.

Naziv pododeljka „3.6. Priključak gasovoda „Južnog toka” na nacionalnu mrežu” menja se i glasi:

„3.6. Priključak gasovoda „magistralni gasovod granica Bugarske – granica Mađarske” na nacionalnu mrežu. ”

Stav 1. menja se i glasi:

„Za potrebe povezivanja magistralnog gasovoda granica Bugarske – granica Mađarske sa transportnim sistemom JP „Srbijagas”, (odnosno na nacionalnu mrežu), potrebno je izgraditi gasovode od merne i regulacione stanice MS2 kod Paraćina (KO Bošnjane) do GRČ „Paraćin” i merne i regulacione stanice MS4 kod Žablja (KO Žabalj) do GRČ „Gospođinci”. Merne i regulacione stanice su gasni objekti u kojima se obavlja merenje, prečišćavanje, zagrevanje i redukcija pritiska u gasovodu sa pritiska većeg od 50 bar na 45-50 bar i meri protok gasa u deonici ili kod korisnika. U Prostornom planu su grafički naznačeni pravci priključaka na nacionalnu mrežu i njihova razrada biće predmet posebnog plana.”

U delu (7), u odeljku „5. Pravila uređenja i pravila građenja”, u pododeljku „5.2. Pravila uređenja i građenja sistema transnacionalnog gasovoda”, u tački „5.2.2. Pravila uređenja”, u podtački „5.2.2.2. Pravila za ustanovljavanje prava službenosti i izdvajanje površina javne namene”, stav 2. menja se i glasi:

„Planirane površine javne namene, predstavljaju površine u obuhvatu regulacije planiranih pristupnih puteva i građevinske parcele za sledeće objekte gasovoda: merne stanice, kompresorske stanice, blok stanice i otpremno/prijemne stanice eventualnog lupinga (OČM/PČM). Površine javne namene određene su grafički (Referalna karta broj 2.) i koordinatama karakterističnih temenih tačaka granice građevinske parcele i popisom obuhvaćenih katastarskih parcela, datih u Tabeli 5.2a i Tabeli 5.2b i tački 5.1.3. ovog odeljka.”

U tački „5.2.3. Pravila građenja”, u podtački „5.2.3.1. Pravila građenja objekata gasovoda” st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Linijskom delu sistema magistralnog gasovoda na teritoriji Republike Srbije pripada deonica osnovne trase gasovoda dužine oko km 422,3 km, sa nominalnim prečnikom cevi gasovoda većeg od 1000 mm i radnim pritiskom većim od 50 bar.

Osnovni objekti i objekti u funkciji linijskog dela sistema gasovoda su: a) kompresorska stanica (KS) – objekat/postrojenje gde se podiže radni pritisak i omogućava transport prirodnog gasa na daljinu, b) merna stanica (MS) – objekat/postrojenje gde se meri protok prirodnog gasa na istom radnom pritisku na primopredajnim mestima, na graničnim prelazima i na odvajanjima gasovoda od osnovnog gasovoda, v) merno regulaciona stanica (MRS) – objekat/postrojenje gde se redukuje pritisak i meri protok gasa na mestima povezivanja osnovnog gasovoda (pritiska većeg od 50 bar) sa postojećim nacionalnim gasnim sistemom visokog radnog pritiska 45-50 bar, g) blok stanice (BS) – objekat gde se sekcioniše gasovod radi zatvaranja protoka gasa u slučaju havarije, d) uređaji katodne zaštite (UKZ) linijskog dela gasovoda, u cilju optimizacije opreme, postavljaju se zajedno sa blok stanicama i vrše funkciju regulisanja i kontrole parametara katodne zaštite i obezbeđenja zone zaštite tokom celog projektovanog perioda eksploatacije, đ) početno/krajnji priključci eventualnog lupinga (PČL/KPL) – objekat sa ventilski kontrolisanom račvom, e) prijemne i otpremne čistačke stanice – postavljaju se radi vršenja dijagnostike unutrašnjosti cevi, ž) optički kabl celom dužinom gasnog koridora za kontrolu i upravljanje transporta gasa i z) energetski kabl 10-20 kV celom dužinom gasnog koridora za napajanje postrojenja na linijskom delu sistema gasovoda.”

U podtački „5.2.3.2. Pravila izgradnje linijskog dela gasovoda,” u tački 1), stav 1. alineja prva i druga menjaju se i glase:

„- Za izgradnju osnovne deonice gasovoda predviđena je primena čelične cevi unutrašnjeg prečnika većeg od 1000 mm, klase čvrstoće H70 sa privremenom otpornošću na kidanje 5650 bar i granicom tečenja 4820 bar.

– Čelične cevi su sa unutrašnjim glatkim slojem. Spoljni deo cevi je sa fabričkom spoljašnjom troslojnom antikorozivnom polietilenskom zaštitom debljine najmanje 2,5 mm za gasovode unutrašnjeg prečnika 300-500 mm i 3,0 mm za gasovod unutrašnjeg prečnika većeg od 1000 mm. ”

Stav 6. menja se i glasi:

„Sastavni deo magistralnog gasovoda su blok stanice, koje se postavljaju na međusobnom rastojanju od maksimalno 30,0 km. U slučaju postavljanja lupinga, na delu trase sa lupingom (na početku i na kraju lupinga) postavljaju se duple blok stanice.”

U tački „2) Pravila za postavljanje gasovoda”, stav 2. menja se i glasi:

„ U slučaju postavljanja lupinga, na delu trase sa lupingom, gasovodne cevi se postavljaju na rastojanju od 18-20 m u brdskom i do 36 m u ravničarskom delu trase.

Izvođenje radova je planski ograničeno na pojas uže zaštite (100 m obostrano od ose koridora gasovoda).”

Stav 4. menja se i glasi:

„Za potrebe izvođenja radova na iskopu rova, montaže i polaganja gasovoda potrebno je obezbediti radni koridor širine oko 45 m, osim u delu trase sa lupingom cevovoda, u slučaju postavljanja lupinga cevovoda, gde je širina radnog koridora do 60 m. Konačna širina i položaj radnog koridora utvrđuje se projektom gradilišta, a u skladu sa izabranom tehnologijom izvođenja radova i posebno lokacionim uslovima. Projektom gradilišta treba posebno obraditi lokacije za privremeno deponovanje opreme, građevinskog materijala, servis mašina i boravak radnika. Izvođenje radova predvideti sukcesivno po deonicama, kako bi se minimizovalo ometanje lokalnih aktivnosti.”

U podtački „5.2.3.3. Pravila izgradnje građevinskih objekata na linijskom delu gasovoda”, tačka „b) Merne i merno regulacione stanice”, st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Merne stanice (MS) su planirane na graničnim prelazima, i to: ulazna stanica na granici sa Bugarskom (Vrška Čuka, grad Zaječar) sa modulom za priključenje kapaciteta 40,3 mlrd. m3 godišnje na radnom pritisku većim od 50 bar i izlazna stanica sa Mađarskom (Bački Breg, grad Sombor) kapaciteta 32,7 mlrd. m3 godišnje na radnom pritisku većim od 50 bar. U kompleksu stanice, pored mernih linija, postavljaju se filterski uređaji i uređaji za izdvajanje kondenzata, objekat kontrole bloka, energetski blok sa TS i dr. Objekti su ograđeni i povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrom.

Merno-regulacione stanice (MRS) su gasni objekti u kojima se obavlja merenje, prečišćavanje, dogrevanje gasa i redukcija pritiska u gasovodu (pritiska većeg od 50 bar na 45-50 bar) i meri protok gasa u deonici ili kod korisnika. Postavljaju se na mestima povezivanja gasovoda sa postojećim nacionalnim gasnim sistemom, i to na dva mesta: MRS ,,Paraćin”, kod Paraćina i MRS ,,Bačko Dobro Polje”, kod Vrbasa. Projektovani kapacitet protoka gasa na MRS ,,Paraćin” je 1,7 mlrd. m3 godišnje, a na MRS ,,Bačko Dobro Polje” je 2,9 mlrd. m3 godišnje.”

U tački „v) Blok stanice”, stav 1. menja se i glasi:

„Blok stanica je objekat gde se sekcioniše gasovod radi zatvaranja protoka gasa u slučaju redovnog održavanja ili havarije. Predviđaju se duž trase gasovoda na svakih 30 km, a u slučaju izgradnje lupinga, na početku i na kraju lupinga predviđaju se duple blok stanice. Blok stanice imaju podzemne slavine sa elektro-hidrauličkim pogonom na radnom pritisku 100 bar. Objekti BS su povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima. Blok stanica mora biti zaštićena od pristupa neovlašćenih lica ogradom visine minimalno 2m. Objekti i instalacije u blok stanicama, pored tehničko tehnoloških zahteva, moraju da ispune i planski određena Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda. Za snabdevanje električnom energijom blok stanica predviđena je izgradnja spoljne srednjenaponske mreže dalekovodima (kablovima) napona 10 kV (u centralnoj Srbiji) ili 20 kV (na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine) i trafostanica TS 10-20/0,4 kV.”

U delu (10), u odeljku „6. Planska rešenja za odvojke gasovoda”, u pododeljku „6.1.2. Linijski deo i objekti transnacionalnog gasovoda”, stav 1. menja se i glasi:

„Deonica gasovoda ka Republici Srpskoj koja se obrađuje uključuje odvojak gasovoda od tačke priključenja na osnovni gasovod prečnika većeg od DN 1000 sa otpremnim čistačkim mestom do km 107+809 (prelaz preko reke Drine). Prečnik odvojka gasovoda je DN300, sa radnim pritiskom većim od 50 bar.”

U stavu 3. tačka 1. menja se i glasi:

„1. BS se predviđaju duž trase gasovoda na svakih 30,0 km i imaju podzemne slavine sa elektro-hidrauličkim pogonom na radnom pritisku do 100 bar. Na ovim mestima, gde su delovi obilaznog gasovoda i armatura sa instrumentima postavljeni nadzemno, prostor je ograđen radi sprečavanja nekontrolisanog pristupa;”

U odeljku „6.2. Planska rešenja za odvojak gasovoda ka Republici Hrvatskoj”, u pododeljku „6.2.2. Linijski deo i objekti transnacionalnog gasovoda”, st. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Deonica gasovoda ka Republici Hrvatskoj uključuje magistralni gasovod km 0,1 (0,1 km iza tačke priključenja na osnovni gasovod većeg od DN 1000 sa blok stanicom 1 i otpremnim čistačkim mestom) – km 50,424 (reka Dunav). Prečnik gasovoda je DN 400 mm, a radni pritisak veći od 50 bar.

Na ovoj deonici nalazi se blok stanica 1 i 2, linijski ventil DN400 (Rr9) do 100 bar.”

U delu (11), u odeljku „7. Implementacija”, u pododeljku „7.1. Institucionalni okvir i učesnici u implementaciji”, u stavu 1. tač. 1), 2) i 3) menjaju se i glase:

1) „Gastrans” d.o.o. kroz investiranje daljih aktivnosti na projektovanju, izgradnji i korišćenju sistema magistralnog gasovoda, odnosno kao nosilac aktivnosti posebne namene magistralnog gasovoda kroz Republiku Srbiju i njegovih odvojaka za Republiku Srpsku i Republiku Hrvatsku;

2)Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja i urbanizma kroz kontrolu daljih aktivnosti na izradi planske i tehničke dokumentacije, upravnog postupka izdavanja potrebnih dozvola i odobrenja, inspekcijski nadzor, kao i ocenjivanje potrebe i opravdanosti izmene i dopune pojedinih rešenja ovog prostornog plana;

3) Ministarstvo nadležno za poslove energetike i JP „Srbijagas”, kroz dalju razradu politika koje se odnose na distribuciju i potrošnju gasa, kao i kroz koordinaciju sa „Gastrans” d.o.o, kao nosioci investicija za realizaciju magistralnog gasovoda kroz Republiku Srbiju i njegovih odvojaka za Republiku Srpsku i Republiku Hrvatsku sa pristupnom infrastrukturom i ministarstvo nadležno za poslove energetike i JP „Srbijagas”, kao nosioci investicija za realizaciju priključka nacionalne mreže na magistralni gasovod;”.

U pododeljku „7.2.3. Sprovođenje Izmena i dopuna Prostornog plana u sektorskim, planovima i programima”, u stavu 1. alineja osma menja se i glasi:

„- JP „Putevi Srbije”, u saradnji sa „Gastrans” d.o.o. i nadležnim lokalnim samoupravama, usklađivanjem srednjoročnih i godišnjih programa izgradnje, rehabilitacije i održavanja državnih puteva; ”

U stavu 1. alineja jedanaesta menja se i glasi:

„-preduzeća nadležna za distributivnu elektroenergetsku mrežu u saradnji sa „Gastrans” d.o.o. usklađivanjem programa razvoja mreže i obezbeđenjem kapaciteta za planirane objekte gasovoda.”

U pododeljku „7.3. Prioritetna planska rešenja i mere i instrumenti implementacije”, stav 1. menja se i glasi:

„Izgradnja magistralnog gasovoda granica Bugarske – granica Mađarske predstavlja prioritet u razvoju energetskog sektora Republike Srbije i „Gastrans” d.o.o. kao nosioca aktivnosti i investicija. U vremenskom horizontu Prostornog plana predviđena je fazna realizacija i puštanje u rad celokupnog planiranog sistema gasovoda.”.

U čl. 1. i 2. Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 98/13) i u nazivu Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” reči: „transnacionalni gasovod Južni tok” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „magistralni gasovod granica Bugarske – granica Mađarske” u odgovarajućem padežu.

U Prostornom planu područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” reči: „transnacionalni gasovod” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „magistralni gasovod” u odgovarajućem padežu.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6166/2018U Beogradu, 28. juna 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.