Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11, 68/12 ( US i 72/12, 7/14 ( US i 44/14 ), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 101-13058/2017

U Beogradu, 29. decembra 2017. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADEIvica Dačić