94. sednica Vlade Republike Srbije, 29. septembar 2005. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Živka Spasić za pomoćnika ministra pravde – Sektor za pravosuđe i prekršaje.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5942/2005

U Beogradu, 29. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.094/2/2

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPORT

I

Postavlja se Zorica Arsenić za pomoćnika direktora Uprave za sport – Centar za razvoj sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5998/2005

U Beogradu, 29. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.094/5/5

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPORT

I

Postavlja se Dragan Atanasov za pomoćnika direktora Uprave za sport – Centar za pravne i finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5997/2005

U Beogradu, 29. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.094/6/6

Na osnovu člana 98. stav 1, člana 104. stav 6. i člana 108. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI STAREŠINE OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U VELIKOJ PLANI

I

Predragu Jakovljeviću prestaje dužnost starešine Opštinskog organa za prekršaje u Velikoj Plani sa 29. septembrom 2005. godine, zbog nesavesnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6007/2005

U Beogradu, 29. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.094/8/8

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o Akcijskom fondu («Službeni glasnik RS», br. 38/01 i 45/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Bogoljub Pejčić dužnosti predsednika Upravnog odbora Akcijskog fonda Republike Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6011/2005

U Beogradu, 29. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.094/11/11

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

Razrešava se Nikola Jovanović dužnosti predsednika Upravnog odbora Republičkog zavoda za sport, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6012/2005

U Beogradu, 29. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/12/12

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

PROSVETE I SPORTA

I

Postavlja se Bajro Gegić za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6055/2005

U Beogradu, 29. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.094/9/9

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se Edib Dedeić za državnog sekretara u Ministarstvu za kapitalne investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6054/2005

U Beogradu, 29. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.094/10/10

Ostavite komentar