Predlozi odluka

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA 2018. GODINU 1. Uvodne napomene Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka planiranih Finansijskim planom Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. i 2020. godinu Na osnovu dostavljenih makroekonomskih parametara i polazeći od projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2018. godinu, utvrđena je projekcija …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E Nacrta Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja i rashoda i izdataka Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja Članom 20. Uredbe utvrđeno je da prihod Fonda čine sredstva ostvarena: od doprinosa za …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

Projekcije Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. i 2020. godinu II. OPŠTI DEO Prihodi i primanja Iznos u hiljadama dinara Ekonomska klasifikacija P R I H O D I I P R I M A Nj A Projekcija 2019. Projekcija 2020. 1 2     700000 TEKUĆI PRIHODI 30.397.500 32.097.000 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:Dalje »