Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E

FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2018. GODINU

1. Uvodne napomene

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014; u daljem tekstu: Zakon o PIO, kojim je propisano da Upravni odbor Fonda donosi finansijski plan, kao i u članu 6. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/2015 – dr. zakon, 103/15 i 99/2016) kojim je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije uz saglasnost Narodne skupštine.

Sadržaj Finansijskog plana za 2018. godinu rađen je prema Pravilniku o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 81/2004) i sastoji se iz opšteg i posebnog dela u kojem se iskazuju primanja po vrstama i izdaci po namenama u skladu sa ekonomskom klasifikacijom propisanom Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 49/2016), i izdaci po programskoj strukturi u skladu sa smernicama Ministarstva finansija za izradu finansijskog plana organizacija za obavezno socijalno osiguranje po programskoj strukturi.

U izradi Finansijskog plana Fonda za 2018. godinu, korišćeni su osnovni makroekonomski inputi Ministarstva finansija:

– projektovana inflacija, godišnji prosek 2,7%;

– realni rast BDP 3,5%;

– BDP po tekućim tržišnim cenama, 4.755 mlrd dinara

2. Osnovni podaci o Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), organizovan je kao pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđuju sredstva za ovo osiguranje.

U Fondu upravne, analitičke, finansijske, administrativne, tehničke i druge poslove iz delokruga Fonda obavljaju zaposleni u sledećim organizacionim jedinicama utvrđenim Pravilnikom o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 29/08 i 105/2015):

– Direkcija Fonda sa sedištem u Beogradu i Službom Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini;

– Direkcija Pokrajinskog fonda sa sedištem u Novom Sadu;

– Filijala za grad Beograd sa službama Filijale i ispostavama za opštine na teritoriji grada Beograda;

– 34 filijale sa službama filijala i ispostavama za teritoriju jedne ili više opština, odnosno gradova.

Prema podacima kadrovske evidencije, Fond je na dan 30.09.2017. godine na neodređeno vreme zapošljavao 3.038 radnika. Na određeno vreme zaposleno je 379 radnika: 96 radi zamene, 267 zbog povećanog obima posla i 16 pripravnika tržišta rada.

3. Plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2018. godinu

3.1. Prihodi i primanja po Obrascu 1.

– opšti deo

Prihod i primanja Fonda prema članu 169. Zakona o PIO čine sredstva:

– od doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

– za penzijsko i invalidsko osiguranje koje se u slučajevima i pod uslovima zakonom obezbeđuju u budzetu;

– od imovine kojom raspolaže Fond;

– od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda, u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili kupovinom obveznica čiji emitent je država;

– subvencija i donacija;

– ostvarena prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;

– dividende na akcije po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom;

– budzeta za obaveze Republike Srbije utvrđene zakonom;

– iz drugih izvora.

Ukupni prihodi i primanja Fonda u 2018. godini su planirani u iznosu od 615,58 milijardi dinara i viši su za 1,98% u odnosu na sredstva planirana za 2017. godinu.

700000Tekući prihodi su planirani u ukupnom iznosu od 615,51 milijardu dinara, po sledećim pozicijama:

720000Socijalni doprinosi kao izvorni prihodi, planirani su u iznosu od 421,16 milijardi dinara.

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14 – dr.zakon, 5/15, 112/15 i 5/2016), uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa.

U okviru planiranih prihoda od doprinosa sadržan je i iznos od 260,00 miliona dinara obezbeđen u budzetu RS, a koje transferiše Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sveštenika i verskih službenika (Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sveštenike i verske službenike, „Službeni glasnik RS”, broj 46/2012).

Planiranim prihodima od doprinosa pokriva se 68,42% planiranih rashoda i izdataka u 2018. godini.

730000Donacije, pomoći i transferi iznose 185,54 milijardi dinara sa učešćem od 30,14% u ukupnim prihodima i primanjima.

Transferi koji se izvršavaju preko Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona o PIO kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja. Ovi transferi planirani su u ukupnom iznosu od 162,34 milijarde dinara.

Transferima koji se izvršavaju sa razdela Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbeđuju se sredstva:

– za prava ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene Zakonom, a koja su ostvarena po ranijim propisima (saveznim i republičkim) u skladu sa članom 235. Zakona o PIO: SMUP, SMIP, borci NOR-a 1941. godine, administrativne penzije u saveznim organima, učesnici rata od 1990. godine, učesnici prvog svetskog rata, borci na odgovornim dužnostima, radnici RMUP-a, radnici u kazneno popravnim domovima, učesnici rata 1990. godine, izuzetne penzije, nosioci partizanske spomenice 1941. godine, „solidarni stažˮ poljoprivrednih osiguranika, kao i za osiguranike iz člana 58. i poseban staž žena osiguranika (član 206.),

– po Uredbi o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 115/13 i 42/2014),

– po Uredbi Vlade RS o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS“ broj 95/2017),

– po osnovu čl. 22. i 23. Zakona o rehabilitaciji („Službeni glasnik RS”, broj 92/2011) kojim se rehabilitovanom licu daje pravo na mesečnu novčanu naknadu (poseban dodatak) koju obračunava, usklađuje i isplaćuje Fond, a sredstva za isplatu se obezbeđuju u budzetu Republike i

– po osnovu člana 207. stav 2. Zakona o PIO, za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđenog primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene.

Ovi transferi planirani su u ukupnom iznosu od 23,20 milijardi dinara: za prava po posebnim propisima 8,34 milijardi dinara i za razliku do najniže penzije 14,86 milijardi dinara.

Sredstva iz budzeta RS sa razdela Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sveštenika i verskih službenika, u iznosu od 260,00 miliona dinara sadržana su na prihodima od doprinosa. Sa ovim sredstvima ukupan transfer iz budzeta Republike iznosi 185,80 milijardi dinara.

740000Drugi prihodi planirani su u iznosu od 351,30 miliona dinara. Čine ih prihodi od kamata, prihodi od zakupa, po osnovu izvršenih usluga i drugo. U ukupnim prihodima i primanjima učestvuju sa 0,06%.

770000 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iznose 336,33 miliona dinara po osnovu odštetnih zahteva od inostranih nosioca osiguranja, refundacije bolovanja zaposlenih i drugo. Učestvuju sa 0,05% u ukupnim prihodima i primanjima.

780000 – Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou su planirani u iznosu od 8,12 milijardi dinara i učestvuju sa 1,32% u ukupnim prihodima i primanjima:

– sredstva u iznosu od 3,65 milijardi dinara se odnose na doprinos za PIO koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje za zaposlene za čijim radom je prestala potreba, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781321),

– sredstva u iznosu od 2,43 milijarde dinara na ime doprinosa za PIO zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koje uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (Ko781322),

– sredstva u iznosu od 33,50 miliona dinara koja uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje prema članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Ko781323),

– na poziciji doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje (Ko781324) planirana su sredstva u visini od 6,82 miliona dinara,

– sredstva u iznosu od 325,99 miliona dinara od Nacionalne službe za zapošljavanje koja obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781341),

– sredstva u iznosu od 1,67 milijardi dinara od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju ili dok su na porodiljskom odsustvu, odnosno za vreme odsustva sa rada ili rada sa skraćenim radnim vremenom zbog posebne nege deteta (Ko781342).

Predviđeni transferi usaglašeni su sa finansijskim planovima Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

800000Primanja od prodaje nefinansijske imovine su planirana u iznosu od 29,00 miliona dinara i odnose se na primanja od prodaje i otkupa nepokretnosti (Ko811000).

900000Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine iznose 40,00 miliona dinara i odnose se na primanja od otplate kredita ranije datih fizičkim licima i domaćinstvima (Ko921600).

3.2. Rashodi i izdaci po Obrascu 2.

– opšti i poseban deo po programskoj strukturi

Članom 171. Zakona o PIO propisano je da se sredstva Fonda koriste samo za namene određene zakonom, i to za:

isplatu penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

tekuće rashode, izdatke za nefinansijsku imovinu i otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine;

druge obaveze utvrđene zakonom.

Sredstva Fonda mogu se, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa.

Ukupni rashodi i izdaci Fonda za 2018. godinu iznose 615,58 milijardi dinara i viši su za 1,98% u odnosu na sredstva planirana za 2017. godinu.

Programi Fonda finansiraju se iz:

– doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje,

– sredstava iz budzeta Republike Srbije za povećane obaveze koje nastaju usled sticanja i ostvarivanja prava pod posebnim uslovima za određene kategorije osiguranika i za nadoknadu razlike do najnižeg iznosa penzije,

– dotacija iz budzeta Republike u visini nedostajućih sredstava za isplatu prava,

– drugih izvora.

Program: 0910 Podrška sprovođenju poslova iz nadležnosti Fonda

Opis: Program se sprovodi u cilju obezbeđivanja ostvarivanja prava penzijskog i invalidskog osiguranja.

Program obuhvata aktivnosti vezane za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, administrativnu podršku i upravljanje radom Fonda.

Prioriteti su unapređenje kvaliteta javnih usluga i ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u skladu sa zakonom i principima efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti.

Nove mere koje se realizuju kroz program, prema planu prioritetnih aktivnosti Vlade Republike Srbije za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji „Stop birokratiji“, odnose se na aktivnosti ukidanja obaveze dostavljanja Fondu M4 obrazaca za utvrđivanje staža, sa rokom do kraja 2018. godine.

Odgovorno lice: Dragana Kalinović, direktor Fonda

Cilj 1: Povećanje procenta rešenih zahteva o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u prvostepenom postupku u roku od 60 dana

Indikator 1.1

Naziv: Procenat rešenih zahteva u prvostepenom postupku po domaćim propisima u roku od 60 dana

Jed.mere

%

Bazna godina

2016

Bazna vred.

90,0

2018

90,5

2019

91,5

2020

92,5

Indikator 1.2

Naziv: Procenat rešenih zahteva u prvostepenom postupku po međunarodnim ugovorima u roku od 60 dana

Jed.mere

%

Bazna godina

2016

Bazna vred.

64,0

2018

64,5

2019

65,5

2020

66,5

Komentar: Podaci ne podrazumevaju periode za koje je potrebno izvršiti neophodno medicinsko veštačenje u cilju rešavanja zahteva.

Cilj 2: Ukidanje obaveze dostavljanja M4 obrazaca Fondu

Indikator 2.1

Naziv: % sprovedenih planiranih aktivnosti na stvaranju tehničkih i formalno-pravnih preduslova

Jed.mere

%

Bazna godina

2017

Bazna vred.

40

2018

100

2019

2020

Komentar: Procenat sprovedenih aktivnosti izražen kumulativno. Planirane aktivnosti: analiza podataka iz eksternih izvora, formiranje baze i pristup bazi podataka, uspostavljanje veza eksternih i podataka Fonda i neophodnih kontrola, unapređenje kvaliteta podataka u saradnji sa eksternim učesnicima, upis podataka u matičnu evidenciju.

Cilj 3: Povećanje broja korisnika elektronskih servisa

Indikator 3.1

Naziv: Broj korisnika elektronskih servisa za građane

Jed.mere

Broj

Bazna godina

2016

Bazna vred.

156.028

2018

161.000

2019

167.500

2020

175.000

Komentar: Obuhvaćeni servisi: E-zahtevi, Kretanje predmeta, Uvid u podatke matične evidencije osiguranika, Kada u penziju?, Kontakt formular za postavljanje pitanja, Kontakt centar.

Program Podrška sprovođenju poslova iz nadležnosti Fonda sastoji se iz programskih aktivnosti:

– 0001 Administracija i upravljanje

– 0002 Isplata razlike po vanrednom usklađivanju korisnicima vojnih penzija

Programska aktivnost: 0001 Administracija i upravljanje

Pravni osnov:

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i drugi posebni i opšti propisi koje Fond primenjuje u obavljanju svoje delatnosti, a čijom primenom nastaju određeni troškovi

Opis: Aktivnost je usmerena na unapređenje kvaliteta i približavanje usluga koje Fond pruža osiguranicima i korisnicima.

Obuhvata poslove ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, poslove medicinskog veštačenja radne sposobnosti, finansijske poslove, pravne i opšte poslove, poslove informatičke podrške, odnosa s javnošću, interne revizije i imovinske poslove, projekte i zastupanja.

Prioritetne aktivnosti usmerene su na povećanje ažurnosti u donošenju rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, brže prilagođavanje zahtevima okruženja i potrebama korisnika i tehnološko osavremenjavanje, uz racionalno korišćenje i upravljanje resursima Fonda i stalno usavršavanje i podizanje nivoa stručnosti zaposlenih.

Odgovorno lice: dr Aleksandar Milošević, zamenik direktora Fonda

Rashodi i izdaci vezani za programsku aktivnost:

410000Rashodi za zaposlene –planirana su sredstva u iznosu od 3,50 milijardi dinara, koja učestvuju sa 0,57% u ukupnim rashodima i izdacima.

Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 68/15 i 81/2016 – odluka US) uređeno je da će se aktom Vlade, za svaku kalendarsku godinu utvrditi maksimalan broj zaposlenih, a da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme, zbog privremeno povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaključenih neposredno ili preko omladinske ili studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovima ne može biti veći od 10% broja zaposlenih na neodređeno vreme kod organizacionog oblika. Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 61/2017), maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u Fondu nije promenjen u odnosu na prethodnu odluku (za 2015. godinu) i iznosi 3.069 zaposlenih.

Na visinu plata zaposlenih primenjuje se Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 116/2014), kojim je izvršeno umanjenje zarada tako što se osnovice umanjuju za 10% zaposlenima čija je osnovna neto plata viša od 25,00 hiljada dinara.

Plate zaposlenih planirane su u skladu sa smernicama Ministarstva finansija za postojeći, a ne sistematizovani broj zaposlenih i bez povećanja zarada u 2018. godini, u iznosu od 2,77 milijardi dinara (Ko411000) i doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 496,60 miliona dinara (Ko412000).

Ostala primanja zaposlenih planirana su prema Uredbi o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 18/13, 116/14 i 90/2015), kojom su uređeni uslovi pod kojim zaposleni ostvaruju pravo na naknadu plate, naknadu troškova koji nastaju u vezi sa njihovim radom, način ostvarivanja prava i visina naknada i drugih primanja, kao i prema kolektivnom ugovoru.

Naknade u naturi (Ko413000) na ime kupovine markica za prevoz zaposlenih i poklone za decu zaposlenih, planirane su u iznosu od 13,00 miliona dinara.

Socijalna davanja zaposlenima (Ko414000) na ime naknada za vreme odsustvovanja sa posla (porodiljsko bolovanje, bolovanje preko 30 dana, invalidi rada), otpremnina, pomoći i stipendija deci preminulih radnika su planirana u iznosu od 73,00 miliona dinara.

Naknada troškova za zaposlene (Ko415000) koja obuhvata naknadu za dolazak na rad i odlazak sa rada i naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice zaposlenog, planirana je u iznosu od 109,00 miliona dinara.

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi (Ko416000), planirani su u iznosu od 34,00 miliona dinara na ime isplate jubilarnih nagrada za navršenih 10, 20, 30 i 35 godina staža u Fondu i naknada za učešće u posebnim komisijama.

420000Korišćenje usluga i roba – planirana su sredstva u iznosu od 2,30 milijardi dinara sa učešćem od 0,37% u ukupnim rashodima i izdacima.

Na ime stalnih troškova (Ko421000), koje čine troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih, komunalnih, usluga komunikacije, osiguranja, zakup i ostali troškovi, planiran je iznos od 1,49 milijardi dinara. Najveći rashod vezan je za gotovinsku isplatu penzija i naknada.

Troškovi putovanja koji obuhvataju troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu, planirani su u iznosu od 55,00 miliona dinara (Ko422000). Troškovi putovanja odnose se pre svega na troškove službenih putovanja lekara veštaka (redovni i kontrolni pregledi) i održavanja informacionog sistema jer Fond ima razgranatu službu filijala i ispostava.

Rashodi za usluge po ugovoru (Ko423000) obuhvataju administrativne, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge i ostale usluge. Planirani su u iznosu od 323,00 miliona dinara.

Specijalizovane usluge planirane su u iznosu od 38,00 miliona dinara, (Ko424000) i odnose se na usluge organizacija registrovanih za obavljanje delatnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, neophodnih za izradu stručne dokumentacije za reviziju i utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž), u skladu sa članom 55. Zakona o PIO i prema Pravilniku o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Službeni glasnik RS”, br. 105/03, …, 22/13), zdravstvene preglede za zaposlene, zdravstvenu zaštitu po konvenciji – veštačenja ino nosioca osiguranja i ostale specijalizovane usluge.

Tekuće popravke i održavanje imovine i opreme, planirane su u iznosu od 194,00 miliona dinara (Ko425000).

Rashodi na ime materijala koji obuhvataju administrativni, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj, medicinski i laboratorijski, za održavanje higijene i posebne namene, su planirani u iznosu od 197,00 miliona dinara (Ko426000).

440000 – Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja – planirana su sredstva u iznosu od 30,00 miliona dinara na ime negativnih kursnih razlika prilikom isplate penzija i naknada u inostranstvu, po osnovu kamata na dug po razlici pogrebnih troškova korisnika koji su potpisali ugovor o vansudskom poravnanju i drugo (Ko444000).

460000Donacije, dotacije i transferi – u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 32/2013), na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom planiran je iznos od 5,50 miliona dinara (Ko465000).

480000Ostali rashodi na poziciji poreza, obaveznih taksi, kazni, penala i kamate (Ko482000), planirani su u iznosu od 430,00 miliona dinara i odnose se na: poreze na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava prilikom prenosa vlasništva banjskih lečilišta na Fond po sudskim presudama i poreze na registraciju vozila, sudske takse i troškove prinudne naplate po okončanim sudskim sporovima. Sredstva na poziciji novčanih kazni i penala po rešenju sudova (Ko483000) planirana su u iznosu od 300,00 miliona dinara, a najveći deo odnosi se na kamate i parnične troškove naplaćene prinudnom naplatom po okončanim sudskim sporovima.

– 500000 Izdaci za nefinansijsku imovinu planirani su u iznosu od 940,00 miliona dinara i čine 0,15% od ukupnih rashoda i izdataka.

Planirana sredstva u iznosu od 295,00 miliona dinara (Ko511000) namenjena su za potrebe realizacije izvođenja radova na izgradnji, dogradnji, sanaciji, rekonstrukciji, adaptaciji i investicionom održavanju objekata Fonda, za potrebe vršenja usluge stručnog nadzora nad izvođenjem navedenih radova, kao i za potrebe izrade investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog praćenja realizacije pomenutih projekata (tehnička kontrola investiciono-tehničke dokumentacije, izrada plana preventivnih mera i praćenje radova od strane koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištima).

Ova sredstva su namenjena za unapređenje uslova rada i korišćenja objekata od strane zaposlenih i osiguranika, kao i u cilju postizanja bolje energetske efikasnosti i bezbednosti i zdravlja na radu u objektima Fonda.

Sredstva za nabavku opreme planirana su u iznosu od 285,00 miliona dinara (Ko512000). Najveći deo sredstava odnosi se na nabavku računarske opreme, komunikacione opreme, nabavku i proširenje servera i storidz uređaja, nabavku opreme za digitalizaciju i arhiviranje, nabavku štampača, uređaja za neprekidno napajanje, telefonskih centrala, kancelarijskog i nameštaja za potrebe arhiviranja dokumentacije, medicinske opreme i drugo.

Ovim sredstvima obuhvaćena je i nabavka opreme koja se ugrađuje u objekte Fonda u sklopu izvođenja radova na izgradnji, sanaciji, rekonstrukciji, adaptaciji i investicionom održavanju objekata (centralna klimatizacija, split sistemi i komunikaciona oprema).

Za opremu koja se nabavlja kroz radove kao što su protivpožarne centrale i ostala slična oprema (Ko513000) planirano je 10,00 miliona dinara.

Sredstva vezana za nabavku nematerijalne imovine namenjena su za projektovanje i implementaciju sistema za podršku ključnim poslovnim procesima (ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja) i sistemu za upravljanje dokumentima (podrška kancelarijskom poslovanju), a što je neophodno za dalji razvoj informacionog sistema Fonda. Takođe, namenjena su za nabavku licenci i softvera neophodnog za unapređenje sigurnosti i kontinuiteta rada  celog IT sistema Fonda. Planirana su u iznosu od 350,00 miliona dinara (Ko515000).

Programska aktivnost: 0002 Isplata razlike po vanrednom usklađivanju korisnicima vojnih penzija

Pravni osnov: Zaključak Vlade RS broj: 181-11689/2015 od 30. oktobra 2015. godine

Opis: Od 1. januara 2008. godine Zakonom o Vojsci Srbije promenjen je način usklađivanja vojnih penzija, tako da se ono vrši po dinamici i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje. Korisnicima penzija u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje penzije su vanredno usklađene od 1. januara 2008. godine za 11,06%, ali ovo pravo se korisnicima vojnih penzija nije priznavalo iz razloga što se vanredno usklađivanje penzija korisnicima RFPIO odnosilo na 2007. godinu – kada se na primanja korisnika vojnih penzija nije primenjivao ovaj način usklađivanja (mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 181-01-00092/2008-07 od 23.04.2008. godine). Korisnici vojnih penzija pokreću sudske postupke za ostvarivanje prava na vanredno usklađivanje penzija, a decembra 2013. godine, prethodno donete sudske presude Upravnog suda u kojima su odbijene tužbe povodom priznavanja prava na vanredno usklađivanje, Ustavni sud poništava, a te stavove, na dalje prihvataju i sudovi opšte nadležnosti u parničnim postupcima.

Zaključkom Vlade RS broj: 181-11689/2015 od 30. oktobra 2015. godine, korisnicima vojnih penzija se na penzije uvećane od 1. januara 2008. godine za procenat usklađivanja od 4,21% utvrđen Odlukom o usklađivanju vojnih penzija za 2007. godinu („Službeni vojni list“, broj 13/2008), primenjuje i procenat usklađivanja od 6,57%, čime se obezbeđuje da ukupno usklađivanje penzije na mesec decembar 2007. godine iznosi 11,06%. Isplata usklađenog iznosa penzije izvršena je počev od isplate penzije za novembar 2015. godine. Zaključcima Vlade RS je predviđeno da se isplata razlike između usklađenog i isplaćenog iznosa penzije, počev od penzije za mesec januar 2008. godine zaključno sa penzijom za mesec oktobar 2015. godine, valorizovana primenom indeksa cena na malo, odnosno indeksa potrošačkih cena od meseca u kome je trebalo da bude izvršena svaka pojedinačna isplata ovako usklađenog iznosa penzije, izvrši korisnicima vojnih penzija koji su zaključili ugovor o vansudskom poravnanju sa Fondom. Korisnici koji nisu potpisali vansudska poravnanja i prekinuli sudske postupke razliku namiruju prinudnom naplatom po okončanim sudskim postupcima ili u upravnom postupku.

Aktivnosti Fonda usmerene su na izmirivanje preostalih zahteva za isplatu razlike i pribavljanje i trijažu dokumentacije na osnovu koje su izvršene prinudne naplate radi evidentiranja u poslovnim knjigama Fonda.

Odgovorno lice: Ivan Mimić, direktor Sektora za finansijsko poslovanje

Rashodi i izdaci vezani za programsku aktivnost:

485000Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa planiran je iznos od 4,22 milijarde dinara na ime ukupnih rashoda (osnovni dug, kamate, sudski i izvršni troškovi) po osnovu isplate razlike između usklađenog iznosa penzije i isplaćenog iznosa penzije korisnika vojnih penzija za period januar 2008 – oktobar 2015. godine i drugi sudski i izvršni troškovi.

Program: 0911 Prava iz socijalnog osiguranja

Opis: Program obezbeđuje isplatu ostvarenih prava iz obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja i prava ostvarenih po posebnim propisima.

Obaveznim penzijskim i invalidskim osiguranjem obezbeđuju se prava (član 18. Zakona o PIO):

1) za slučaj starosti:

(1) pravo na starosnu penziju,

(2) pravo na prevremenu starosnu penziju;

2) za slučaj invalidnosti – pravo na invalidsku penziju;

3) za slučaj smrti:

(1) pravo na porodičnu penziju;

(2) pravo na naknadu pogrebnih troškova;

4) za slučaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću – pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje;

5) za slučaj potrebe za pomoći i negom drugog lica – pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica.

Program obuhvata i isplatu zatečenih prava po ranijim propisima (invalidske naknade po članu 224. Zakona o PIO), nabavku pomagala i naprava za slepa lica (član 245. Zakona o PIO), naknade po osnovu čl. 22. i 23. Zakona o rehabilitaciji, posebne penzije zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, sredstva namenjena društvenom standardu penzionera (član 171. stav 2. Zakona o PIO) i transfere za zdravstveno osiguranje.

Prioriteti su redovna isplata u zakonom utvrđenom obimu prava.

Odgovorno lice: Dragana Kalinović, direktor Fonda

Program Prava iz socijalnog osiguranja sastoji se iz programskih aktivnosti:

– 0001 Starosne penzije

– 0002 Invalidske penzije

– 0003 Porodične penzije

– 0004 Naknade za negu i pomoć i telesno oštećenje

– 0005 Invalidske naknade

– 0006 Pogrebni troškovi i ostala prava

– 0007 Društveni standard penzionera

– 0008 Transferi drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

Programska aktivnost: 0001 Starosne penzije

Pravni osnov:

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o budzetskom sistemu

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju zemljoradnika i sticanju prava na penziju zemljoradnika iz staračkih domaćinstava

Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju

Uredba o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Uredba o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

Zaključak Vlade RS broj: 11-2372/2016-4 od 25. marta 2016. godine i drugi propisi i akta

Opis: Programska aktivnost se ostvaruje u cilju isplate ostvarenih prava na starosnu, prevremenu starosnu i posebnu penziju.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju uređeno je ostvarivanje, visina, usklađivanje i korišćenje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju.

Kao zatečena prava po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju zemljoradnika i sticanju prava na penziju zemljoradnika iz staračkih domaćinstava, vrši se isplata penzija staračkim domaćinstvima na teritoriji AP Vojvodina koja su ostvarila pravo na penziju po osnovu prenosa vlasništva na poljoprivrednom zemljištu u društvenu svojinu.

Isplata posebnih penzija vrši se po Uredbi o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija i Uredbi o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija kojima je propisano ostvarivanje, visina, usklađivanje i korišćenje posebnih penzija. Sredstva za isplatu posebnih penzija obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije.

Programska aktivnost obuhvata i isplatu razlike između iznosa starosne penzije i iznosa ostvarene prevremene penzije po Zaključku Vlade RS broj: 11-2372/2016-4 od 25. marta 2016. godine. Isplata razlike vrši se licima koja su u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju utvrđena kao višak zaposlenih, a kojima je u momentu prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava na posebnu novčanu naknadu po tom programu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa tada važećim propisima nedostajalo do pet godina i koja su do ostvarivanja prava na penziju ostvarila pravo na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5).

Ovom programskom aktivnošću su obuhvaćena i plaćanja po osnovu odštetnih zahteva ispostavljenih od strane ino nosilaca osiguranja i isplata poljskih penzija korisnicima koji žive na teritoriji Republike Srbije po sporazumu sa Republikom Poljskom.

Penzije i granični iznosi u Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija uvećavaju se za 5% počev od isplate za decembar 2017. godine.

Korisnicima čija je visina penzija veća od 26.643,75 dinara, a manja od 42.630,00 dinara, penzija se isplaćuje u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzija odbija iznos koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,22 sa razlikom između ukupne visine penzije i 26.643,75 dinara. Korisnicima čija je visina penzije veća od 42.630,00 dinara, penzija se isplaćuje u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzija odbija zbir iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta 0,22 sa 15.986,25 dinara i iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,25 sa razlikom između ukupne visine penzije i 42.630,00 dinara.

Isplata se vrši preko tekućih računa u poslovnim bankama, dostavom na kućne adrese korisnika i na šalterima pošta.

Isplata dvanaest penzija izvršiće se prema planu isplate u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dinamike isplate penzija i novčanih naknada koju donosi Upravni odbor Fonda, i to:

– za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih za decembar 2017. godine i jedanaest meseci 2018. godine iz dva dela oko 10. i 25. u mesecu, a profesionalnih vojnih lica u celosti oko 6. u mesecu;

– za korisnike posebnih penzija zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za decembar 2017. godine i jedanaest meseci 2018. godine do 15. u mesecu za prethodni;

– kategorije osiguranika poljoprivrednika za decembar 2017. godine i jedanaest meseci 2018. godine oko 6. u mesecu;

– za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2018. godine (oko 2. u mesecu za prethodni mesec izuzev penzija za decembar 2018. godine koja se isplaćuje krajem decembra 2018. godine);

– za korisnike na teritoriji biših republika SFRJ za decembar 2017. godine i jedanaest meseci 2018. godine oko 25. u mesecu;

– za korisnike u inostranstvu kvartalno za prethodna tri meseca za period oktobar 2017 – septembar 2018. godine (izuzev poljskih penzija).

Odgovorno lice: Ivan Mimić, direktor Sektora za finansijsko poslovanje

Rashodi i izdaci vezani za programsku aktivnost:

471121-3 Osnovne penzije

Sredstva za isplatu starosnih penzija planirana su u iznosu od 352,50 milijardi dinara. U ukupno planiranom iznosu penzija (527,00 milijardi dinara), učestvuju sa 66,9%.

Programska aktivnost: 0002 Invalidske penzije

Pravni osnov:

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija

Zakon o budzetskom sistemu

Opis: Programska aktivnost se ostvaruje u cilju isplate ostvarenih prava na invalidsku penziju.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju uređeno je ostvarivanje, visina, usklađivanje i korišćenje prava na invalidsku penziju.

Penzije se isplaćuju po Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate.

Penzije i granični iznosi u Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija uvećavaju se za 5% počev od isplate za decembar 2017. godine.

Isplata dvanaest penzija izvršiće se prema planu isplate u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dinamike isplate penzija i novčanih naknada koju donosi Upravni odbor Fonda (na način dat u opisu programske aktivnosti 0001 Starosne penzije).

Odgovorno lice: Ivan Mimić, direktor Sektora za finansijsko poslovanje

Rashodi i izdaci vezani za programsku aktivnost:

471121-3 Osnovne penzije

Sredstva za isplatu invalidskih penzija planirana su u iznosu od 86,50 milijardi dinara. U ukupno planiranom iznosu penzija (527,0 milijardi dinara), učestvuju sa 16,4%.

Programska aktivnost: 0003 Porodične penzije

Pravni osnov:

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija

Zakon o budzetskom sistemu

Opis: Programska aktivnost se ostvaruje u cilju isplate ostvarenih prava na porodičnu penziju.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju uređeno je ostvarivanje, visina, usklađivanje i korišćenje prava na porodičnu penziju.

Penzije se isplaćuju po Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate.

Isplata dvanaest penzija izvršiće se prema planu isplate u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dinamike isplate penzija i novčanih naknada koju donosi Upravni odbor Fonda (na način dat u opisu programske aktivnosti 0001 Starosne penzije).

Odgovorno lice: Ivan Mimić, direktor Sektora za finansijsko poslovanje

Rashodi i izdaci vezani za programsku aktivnost:

471121-3 Osnovne penzije

Sredstva za isplatu porodičnih penzija planirana su u iznosu od 88,00 milijardi dinara. U ukupno planiranom iznosu penzija (527,0 milijardi dinara), učestvuju sa 16,7%.

Programska aktivnost: 0004 Naknade za negu i pomoć i telesno oštećenje

Pravni osnov:

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Opis: Programska aktivnost se ostvaruje u cilju isplate ostvarenih prava na novčane naknade za pomoć i negu drugog lica i novčane naknade za telesno oštećenje.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju uređeno je ostvarivanje, visina, usklađivanje i korišćenje prava na novčane naknade.

Novčane naknade uvećavaju se za 5% počev od isplate za decembar 2017. godine.

Isplata se vrši preko tekućih računa u poslovnim bankama, dostavom na kućne adrese korisnika i na šalterima pošta.

Isplata dvanaest naknada izvršiće se prema planu isplate u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dinamike isplate penzija i novčanih naknada koju donosi Upravni odbor Fonda (na način dat u opisu programske aktivnosti 0001 Starosne penzije).

Odgovorno lice: Ivan Mimić, direktor Sektora za finansijsko poslovanje

Rashodi i izdaci vezani za programsku aktivnost:

471124 Nega i pomoć penzionera planirana u iznosu od 15,52 milijarde dinara,

471125 Telesno oštećenje penzionera planirano u iznosu od 1,13 milijardi dinara

471135 Naknade za telesno oštećenje osiguranicima planirane u iznosu od 162,75 miliona dinara i

471137Nega i pomoć osiguranika planirana u iznosu od 595,98 miliona dinara.

Programska aktivnost: 0005 Invalidske naknade

Pravni osnov:

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Opis: Programska aktivnost se ostvaruje u cilju isplate ostvarenih prava po ranijim propisima: naknade zbog rada sa skraćenim radnim vremenom (II kategorija invalidnosti), naknada zbog manje zarade na drugom odgovarajućem poslu (III kategorija invalidnosti) i naknade po osnovu raspoređivanja na drugi odgovarajući posao.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju uređena je visina, usklađivanje i korišćenje prava na ove naknade.

Naknade se uvećavaju za 5% počev od isplate za decembar 2017. godine.

Isplata dvanaest naknada izvršiće se prema planu isplate u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dinamike isplate penzija i novčanih naknada koju donosi Upravni odbor Fonda.

Odgovorno lice: Ivan Mimić, direktor Sektora za finansijsko poslovanje

Rashodi i izdaci vezani za programsku aktivnost:

471131 Naknade za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije planirane su u iznosu od 73,50 miliona dinara,

471134 Privremena naknada zarade od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto planirana u iznosu od 1,05 milijardi dinara i

471136 Naknade za invalide III kategorije planirane su u iznosu od 210,00 miliona dinara.

Programska aktivnost: 0006 Pogrebni troškovi i ostala prava

Pravni osnov:

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o rehabilitaciji i drugi propisi i akti

Opis: Programska aktivnost se ostvaruje u cilju isplate naknade pogrebnih troškova i ostalih prava koja obuhvataju naknade za nabavku specijalnih pomagala, novčane naknade (poseban dodatak) rehabilitovanim licima i isplate na ime prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po sudskim presudama.

Naknade pogrebnih troškova isplaćuju se u visini od 1,5 prosečne penzije u Fondu u prethodnom kvartalu u odnosu na dan smrti korisnika. Isplaćuju se uz svaku isplatu penzija prema planu isplate datom u opisu programske aktivnosti 0001 Starosne penzije.

Planirana sredstva obuhvataju i sredstva na ime osnovnog duga razlike naknade pogrebnih troškova kategorije osiguranika poljoprivrednika u periodu od januara 2008. do septembra 2013. godine, kada je licima koja su snosila troškove sahrane preminulih korisnika penzije naknada utvrđivana u visini 1,5 prosečne penzije poljoprivrednih penzionera umesto 1,5 prosečne penzije isplaćene na nivou Fonda.

Naknade za nabavku specijalnih pomagala odnose se na pomagala za čitanje i pisanje – reproduktor, Brajevu pisaću mašinu i druga elektronska odnosno digitalna pomagala osiguraniku-slepom licu, korisniku penzije-slepom licu i slepom detetu osiguranika.

Novčane naknade po osnovu čl. 22 i 23. Zakona o rehabilitaciji koje se isplaćuju rehabilitovanom licu kojem je utvrđen poseban penzijski staž u trajanju od najmanje osam godina. Novčanu naknadu (poseban dodatak), obračunava, usklađuje i isplaćuje Fond, a sredstva se obezbeđuju u budzetu Republike Srbije. Naknada se isplaćuje u celosti do 15. u mesecu za prethodni.

Programskom aktivnošću obuhvaćeni su i rashodi po osnovu sudskih sporova u delu koji se odnosi na prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i drugo.

Odgovorno lice: Ivan Mimić, direktor Sektora za finansijsko poslovanje

Rashodi i izdaci vezani za programsku aktivnost:

471193 Pogrebni troškovi planirani su u iznosu od 3,21 milijardu dinara,

471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima planirana u iznosu od 113,00 miliona dinara.

Programska aktivnost: 0007 Društveni standard penzionera

Pravni osnov:

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i drugi propisi i akti

Opis: Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju sredstva Fonda mogu se, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa. Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 33/16 i 39/2016 – ispr.), uređena je namena, uslovi i način korišćenja i pravdanja sredstava društvenog standarda korisnika penzija. Najveći deo sredstava namenjen je za rehabilitaciju korisnika penzija u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, ali i za kulturne i sportsko rekreativne manifestacije čiji je cilj podsticanje integracije starih lica u društvo i solidarna pomoć korisnicima penzija u hrani, lekovima, medicinskom materijalu, ogrevu i sredstvima za higijenu.

Aktivnost obuhvata i rashode Fonda na ime učešća u finansiranju troškova smeštaja penzionera u domovima penzionera (zatečena prava po ranijim propisima).

Rashodi i izdaci vezani za programsku aktivnost:

471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare planirani su u iznosu od 1,50 miliona dinara,

471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije – planirana su sredstva u iznosu od 421,16 miliona dinara.

Programska aktivnost: 0008 Transferi drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

Pravni osnov:

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Opis: Fond transferiše sredstva za zdravstveno osiguranje penzionera. Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera utvrđena je članom 8. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a stopa doprinosa utvrđena je članom 44. u visini od 10,3%. Sredstva za zdravstveno osiguranje penzionera iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika transferišu se Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, a za penzije profesionalnih vojnih lica Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje transferišu se i za primaoce naknada invalida II i III kategorije i za naknade zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja po članu 94a. Zakona o PIO.

Rashodi i izdaci vezani za programsku aktivnost:

471911 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje za isplaćene penzije planirani u iznosu od 51,94 milijardi dinara,

471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije na ime doprinosa za isplaćene naknade planirani u iznosu od 25,00 miliona dinara,

471913 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknade zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja planirani u iznosu od 150,00 miliona dinara,

– 471961 Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje za isplaćene penzije profesionalnih vojnih lica planirani u iznosu od 2,26 milijardi dinara.

Ostavite komentar