Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA KREDITIRANjE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2009. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini ( „Službeni glasnik RS”, broj 18/09), u Programu mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini, u poglavlju III. Korišćenje sredstava, u tački 1. Kratkoročno kreditiranje, stav 2. podtačka 2) reči: „+ 1 (jedan) % na godišnjem nivou,” zamenjuje se rečima: „+ 3 (tri) % na godišnjem nivou”.

U stavu 9. reči: „Subvencija kamatne stope odobrene po Programu iznosi visina referentne kamate NBS minus 4%” zamenjuju se rečima: „Subvencija kamatne stope odobrene po Programu iznosi visina referentne kamate NBS minus 2%”.

Posle stava 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:

„Fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva koje je koristilo kratkoročni kredit po osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004, 2005, 2006, 2007. i 2008. godinu stiče pravo za podnošenje zahteva za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje za 2009. godinu samo u slučaju da je sve obaveze po prethodnim kreditima u potpunosti izmirio.”

Dosadašnji st. 10, 11, 12, 13, 14. i 15. postaju st. 11, 12, 13, 14, 15. i 16.

U tački 2. Dugoročno kreditiranje, u stavu 4. reči: „(za investicije u osnovna sredstva u primarnoj prehrambenoj proizvodnji osim kupovine zemljišta)” zamenjuju se rečima: „(za investicije u nova osnovna sredstva i objekte u primarnoj prehrambenoj proizvodnji osim kupovine zemljišta)”.

U stavu 9. podtačka 1) stav 1. menja se i glasi:

„1) rok otplate glavnice kredita je pet godina posle isteka grejs perioda, osim za izgradnju objekta, podizanje zasada vinove loze i zasada jezgrastih voćnih vrsta gde je rok otplate osam godina:

– korisnik kredita otplaćuje u prve tri godine deo kredita dobijen od banke, osim za izgradnju objekta i podizanje višegodišnjih zasada gde je rok otplate prvih pet godina,

– korisnik kredita sredstva dobijena od Ministarstva otplaćuje nakon isteka perioda otplate kredita iz prethodnog stava, a najkasnije pet godina, osim za izgradnju objekta i podizanje višegodišnjih zasada gde je rok otplate osam godina”.

Podtačka 2) stav 1. menja se i glasi:

„2) efektivna kamatna stopa za deo kredita koji finansira banka, banka određuje u skladu sa aktima poslovne politike, a maksimalno šestomesečni EURIBOR + 10% na godišnjem nivou ili 12,5% na godišnjem nivou, u zavisnosti od toga koja je stopa veća.”

U podtački 4) posle reči: „otplatnih anuiteta” dodaju se reči: „/rata”.

U podtački 6) posle reči:„vrši se u” reč: „jednakim” briše se, a posle reči: „godišnjim anuitetima” dodaju se reči: „/ratama”.

U stavu 15. podtačka 3) briše se.

Stav 16. briše se.

U stavu 17. reč: „tri” zamenjuje se rečju: „dva”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Document1/1

Ostavite komentar