Uredba o izmenama Uredbe o platama lica koja vrše funkciju i obavljaju poslove u Tužilaštvu za ratne zločine i posebnim organizacionim jedinicama državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina

Na osnovu člana 17. stav 3. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS“, br. 67/03, 135/04 i 61/05),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O PLATAMA LICA KOJA VRŠE FUNKCIJU I OBAVLjAJU POSLOVE U TUŽILAŠTVU ZA RATNE ZLOČINE I POSEBNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU PROTIV UČINILACA RATNIH ZLOČINA

Član 1.

U nazivu Uredbe o platama lica koja vrše funkciju i obavljaju poslove u tužilaštvu za ratne zločine i posebnim organizacionim jednicama državnih organa u postupku protiv učinalaca ratnih zločina („Službeni glasnik RS“, broj 97/03), reči: „protiv učinlaca ratnih zločina“ zamenjuju se rečima: „za ratne zločine“.

Član 2.

U članu 1. reči: „protiv učinilaca ratnih zločina“ zamenjuju se rečima: „za ratne zločine“.

Član 3.

U članu 2. stav 1. reč: „trostrukom“ zamenjuje se rečju: „dvostrukom“.

U stavu 2. reči: “ sudije u Veću,“ brišu se, reč: „trostrukom“, zamenjuje se rečju: „dvostrukom“, a reči: „na funkciji, odnosno“ brišu se.

Član 4.

Član 4. briše se.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-4843/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIK,Vojislav Koštunica, s.r.

4100305.048.doc/48

Ostavite komentar