Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o visini nagrade i naknade troškova miritelja i arbitra za mirno rešavanje radnih sporova

Na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS“, broj 125/04),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA MIRITELjA I ARBITARA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

Član 1.

U Uredbi o visini nagrade i naknade troškova miritelja i arbitara za mirno rešavanje radnih sporova („Službeni glasnik RS“, broj 11/05), u članu 3, posle stava 1, dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„U slučaju kada je doneta odluka o združivanju predloga za pokretanje postupka mirnog rešavanja individualnog radnog spora i vođenju jedinstvenog postupka, nagrada arbitra iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana uvećava se za 30% za drugu i svaku sledeću stranku.“

Dosadašnji stav 2, koji postaje stav 3, menja se i glasi:

„Nagrada za jedan mesec, po svim osnovima iz st. 1. i 2. ovog člana, ne može da iznosi više od 30.000 dinara za arbitra, a za miritelja – ne može da iznosi više od 50.000 dinara.“

Član 2.

U članu 5. stav 1. tačka 1), posle reči: „javnog saobraćaja“ dodaju se zapeta i reči: „odnosno u visini 10% od propisane cene pogonskog goriva, po pređenom kilometru, za putovanje sopstvenim vozilom“.

U tački 4), na kraju teksta, tačka i zapeta zamenjuje se tačkom.

Tačka 5) briše se.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj:

U Beogradu, ___ septembra 2005. godine

Vlada Republike Srbije

POTPREDSEDNIK,

Ostavite komentar