Uredba o izmenama Uredbe o korišćenju sredstava za subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE PROIZVOĐAČIMA POLjOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

ZA 2009. GODINU

Član 1.

U Uredbi o korišćenju sredstava za subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 16/09), u članu 2. reči:

„ 1515 90 59 00 —– čvrsto, ostalo; tečno 10”

zamenjuju se rečima:

„ 1515 90 59 00 —– čvrsto, ostalo; tečno

Ex-jestiva nerafinisana ulja (hladno ceđena ulja) 10”

U članu 2. reči:

„ 2309 90 91 00 —- rezanci od šećerne repe sa dodatkom melase Ex: 01 – potpune krmne smeše za ishranu stoke 5”

zamenjuju se rečima:

„ 2309 90 91 00 —- rezanci od šećerne repe sa dodatkom melase 5”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 26. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4427009.0013.37.doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sastoje se u činjenici da se uloga poljoprivrednog sektora ogleda u obezbeđenju prehrambene sigurnosti, obezbeđivanju ekonomskog napredka, ali isto tako poljoprivreda je i nosilac ruralnog razvoja.

Napred navedene izmene predlažu iz razloga preciziranja visine sredstava podsticaja po grupama proizvoda.

III. SADRŽINA UREDBE

U Uredbi o korišćenju sredstava za subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 16/09), u članu 2. reči:

„ 1515 90 59 00 —– čvrsto, ostalo; tečno 10”

zamenjuju se rečima:

„ 1515 90 59 00 —– čvrsto, ostalo; tečno

Ex-jestiva nerafinisana ulja (hladno ceđena ulja) 10”

U članu 2. reči:

„ 2309 90 91 00 —- rezanci od šećerne repe sa dodatkom melase Ex: 01 – potpune krmne smeše za ishranu stoke 5”

zamenjuju se rečima:

„ 2309 90 91 00 —- rezanci od šećerne repe sa dodatkom melase 5”.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, u članu 5. razdeo 14, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđena su sredstva u iznosu od 17.314.000.000 dinara. Raspored i korišćenje zakonom opredeljenih sredstava od 17.314.000.000 dinara izvršen je po posebnom aktu koji je donela Vlada, tako što je za tržišne mere predviđen ukupni iznos od 13.350.000.000 dinara, od čega je opredeljeno za mere podsticanja izvoza iznos od 600.000.000 dinara.

V. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Kako su sredstva za subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda utvrđuju za svaku godinu u budžetu Republike Srbije, a njihovo korišćenje se obavlja kontinuirano, svakodnevno, to bi trebalo da Uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Ostavite komentar