Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

PRILOG 1.

1. Podnosilac zahteva (naziv i sedište)telefon:faks:PIB: Za službenu upotrebu (mesto pečata) 2. Korisnik (naziv i adresa) poverljivotelefon:faks:PIB: Važna napomenaPotpisom ovog zahteva podnositlac prihvata odgovornost za istinitost i potpunost podataka navedenih na ovom obrascu i svim njegovim prilozima. Podnositlac prihvata da se ovi podaci kao i fotografije, skice, prospekti i drugo mogu čuvati u arhivi Uprave carina, kao i da se informacije, uključujući fotografije, skice, prospekte i drugo, priložene uz zahtev ili dostupne Upravi carina, a koji u 2. i 9. polju nisu označeni kao poverljivi, mogu učiniti javno dostupnim putem interneta. 3. Zastupnik (naziv i adresa)telefon:faks:PIB: 4. Obnavljanje OOSU koliko zahtevate obnavljanje OOS, obavezno popunite sledeće podatke:broj OOS: važi od: godina ░ ░ ░ ░ mesec ░ ░ dan ░ ░ tarifna oznaka: ………………………………………. 5. Carinska tarifaOznačite u koju tarifu roba treba biti svrstana:░ Harmonizovani sistem (HS)░ Carinska tarifa░ Drugo (navedite) ………………………………………………………. 6. Vrsta poslaOdnosi li se zahtev na stvarno nameravani uvoz ili izvoz?DA ░ NE ░ 7. Predlog za svrstavanje robeNavedite kako bi, prema Vašem mišljenju, trebalo svrstati robu.tarifna oznaka: ………………………………………. 8. Opis robe poverljivoNavedite, u zavisnosti od slučaja, detaljne podatke o sastavu robe i metodama analize koje se koriste za određivanje sastava robe, načinu proizvodnje, upotrebljenim sastavnim delovima, nameni i upotrebi robe, uobičajenom trgovačkom nazivu kao i načinu pakovanja robe, naročito u slučaju setova za maloprodaju (ukoliko je potrebno više prostora za opis, upotrebite dodati list). 9. Trgovački naziv, oznaka, proizvođač, zemlja porekla i dodatni podaci* poverljivoNavedite koje informacije, dostavljene u skladu sa navodima u polju 10. ovog zahteva ili dostupne Upravi carina, treba tretirati kao poverljive 10. Uzorci i slično:Označite je li nešto od sledećeg priloženo uz zahtev: Opis: ░ Prospekti: ░ Fotografije: ░ Uzorci: ░ Ostalo: ░Da li ž elite li povraćaj uzorka? DA ░ NE ░Posebni troškovi nastali zbog sprovođenja potrebnih analiza i drugih ispitivanja ili veštačenja, odnosno zbog povraćaja robe, obračunaće se podnosiocu zahteva. 11. Drugi zahtevi za OOS, odnosno izdata OOS Navedite da li ste zatražili izdavanje ili raspolažete OOS za istu ili sličnu robu. DA ░ NE ░ Ako da, navedite pojedinosti i priložite njihove kopije: datum zahteva: godina ░ ░ ░ ░ mesec ░ ░ dan ░ ░broj mišljenja: datum početka važenja: godina ░ ░ ░ ░ mesec ░ ░ dan ░ ░tarifna oznaka: datum zahteva: godina ░ ░ ░ ░ mesec ░ ░ dan ░ ░broj mišljenja: datum početka važenja: godina ░ ░ ░ ░ mesec ░ ░ dan ░ ░tarifna oznaka: 12. OOS izdata drugim korisnicima*Navedite da li je, prema Vašem saznanju, OOS za istu ili sličnu robu već bilo izdato u Republici Srbijij drugim korisnicima. DA ░ NE ░ Ako da, navedite pojedinosti: broj mišljenja: datum početka važenja: godina ░ ░ ░ ░ mesec ░ ░ dan ░ ░tarifna oznaka: broj mišljenja: datum početka važenja: godina ░ ░ ░ ░ mjesec ░ ░ dan ░ ░tarifna oznaka: 13. Datum i potpis: Administrativne takse:vaš broj: datum: godina ░ ░ ░ ░ mesec ░ ░ dan ░ ░potpis i pečat: Za službenu upotrebu

Ostavite komentar