Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

PRILOG 3.

1. Podnosilac zahteva (naziv i sedište)telefon:faks:PIB: Za službenu upotrebu (mesto pečata) 2. Korisnik (naziv i sedište) poverljivotelefon:faks:PIB: Važna napomenaPotpisom ovog zahteva podnositlac prihvata odgovornost za istinitost i potpunost podataka navedenih na ovom obrascu i svim njegovim prilozima. Podnositlac prihvata da se ovi podaci kao i fotografije, skice, prospekti i drugo mogu čuvati u arhivi Uprave carina, kao i da se informacije, uključujući fotografije, skice, prospekte i drugo, priložene uz zahtev ili dostupne Upravi carina, a koji u 2. i 9. polju nisu označeni kao poverljivi, mogu učiniti javno dostupnim putem interneta. 3. Zastupnik (naziv i sedište)telefon:faks:PIB: 4. Obnavljanje OOPU koliko zahtevate obnavljanje OOP, obavezno popunite sledeće podatke:broj OOP: važi od: godina ░ ░ ░ ░ mesec ░ ░ dan ░ ░ 5. Carinska tarifaTarifna oznaka ………………………………………………………. 6. Vrsta poslaOdnosi li se zahtev na stvarno nameravani uvoz ili izvoz?DA ░ NE ░ 7. Pravni osnov na osnovu kojeg se traži OOP Preferencijalno  Nepreferencijalno Ako se OOP traži u svrhu određivanja preferencijalnog porekla, GSP  Ostalo Navedite koji se režim primenjuje: 8. Opis robe poverljivoNavedite, detaljne podatke o robi i njenom sastavu:Navedite materijale koje ste koristili u proizvodnji:Korišćeni materijali : Zemlja porekla: Tarifni broj: Vrednost: 9. Trgovački naziv, i dodatni podaci* poverljivo 10. Zemlja porekla:Zemlja porekla: _____________________________ Zemlja izvoza (ako je različito) _______________________________ Zemlja uvoza _______________________________ 11. Pravilo o poreklu 12. Cena franko fabrika (ex-works price) poverljivo 13. Uzorci i sl.Navedite šta je priloženo uz zahtev (ako ima priloga):Opis  Brošure  Fotografije  Uzorci  Ostalo Da li želite da vam uzorci budu vraćeni da  ne Posebni troškovi koji nastanu kao rezultat analiza, izveštaja eksperata ili vraćanja uzoraka mogu biti naplaćeni podnosiocu zahteva 14. Ostali zahtevi za OOP ili OOSNavedite da li ste podnosili zahteve, ili su vam izdati OOP ili OOS za istu ili sličnu robu u Republici Srbijida  ne  Ako jeste, navedite detalje: Datum izdavanja i broj OOP: Datum izdavanja i broj OOS: 15. Datum i potpis: Administrativne takse: Za službenu upotrebu

Ostavite komentar