Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

PRILOG 4.

OBAVEZUJUĆE OBAVEŠTENjE O POREKLU ROBE (OOP) Strana 1.

OOP

1. REPUBLIKA SRBIJAMINISTARSTVO FINANSIJA – UPRAVA CARINA(Član 19. Carinskog zakona i član 15. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom)  2. Broj OOP : 3. Datum početka važenja  4. Korisnik (naziv i sedište) poverljivo 5. Datum i broj zahteva  6. Svrstavanje robe po Carinskoj tarifi (Ovo svrstavanje je isključivo informativnog karatktera, i nije obavezujuće za Upravu carina, osim u slučaju OOS pomenutih u polju 17) Važna NapomenaU skladu sa odredbama člana 19. stav 3. Carinskog zakona, ovaj OOP važi tri godine od dana izdavanja, osim u slučajevima navedenim u st. 8. tačka 2. ovog člana.Podaci iz ovog OOP čuvaće se u arhivi Uprave carina.Korisnik ima pravo žalbe Ministarstvu finansija, putem Uprave carina, u roku od 15 dana od dana dostavljanja OOP.Korisnik OOP mora biti spreman da dokazže da predmetna roba i okolnosti na osnovu kojih se odrežuje poreklo robe u potpunosti odgovaraju robi i okolnostima navedenim u obavezujućem obaveštenju. 7. Opis robe poverljivo i, (ako se zahteva) njen sastav i metode koje su korišćene prilikom određivanja sastava robe; trgovački naziv robe  8. Država porekla i pravni osnov za utvrđivanje porekla (preferencijalnoo/nepreferencijalno; sporazum, konvencija; uredba; drugo) 9. Pravilo za utvrđivanje porekla koje je primenjeno (potpuno dobijeni proizvodi, poslednja bitna prerada ili obrada, dovoljna obrada ili prerada, kumulacija porekla, ostalo)    Mesto:  Datum: Potpis Pečat 

OBAVEZUJUĆE OBAVEŠTENjE O POREKLU ROBE

Strana 2. 

  OOP

10. Cena franko fabrika poverljivo (ako se zahteva) 11. Broj OOP :     poverljivo12. Osnovni upotrebljeni materijali Država porekla Tarifna oznaka Vrednost (ako se zahteva)                            Mesto:   Datum: Potpis Pečat  

 

 

OBAVEZUJUĆE OBAVEŠTENjE O POREKLU ROBE

Strana 3. 

OOP

    13. Broj OOP     14. Opis obrade potrebne za sticanje porekla (ako se zahteva) poverljivo    15. Jezik   16. Broj važećeg OOP ili zahteva za dobijanje OOP 17. Broj važećeg OOS ili zahteva za dobijanje OOS   18.Ključne reči (poverljivo)     19. Ovo OOP donosi se na osnovu sledećih podataka, koje je podneo podnosilac zahteva:  ( opis ( prospekti ( fotografije ( uzorci ( ostalo   Mesto:   Datum: Potpis Pečat  

Ostavite komentar