Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

Prilog 5.

Obrazac zahteva za sertifikat OPS

(iz člana 23. ove uredbe)

Napomena: Popuniti u skladu sa uputstvom koje sledi

Podnosilac zahteva Popunjava carinski organ Pravni status podnosioca zahteva 3. Datum osnivanja Adresa osnivanja Sedište podnosioca zahteva (glavno mesto poslovanja) Kontakt osoba (ime i prezime, kontakt telefon, faks, mejl adresa) Adresa za prijem obaveštenja(poslovna adresa) 8. PIB 9. Zahtevana vrsta sertifikata:□ sertifikat OPS — carinska pojednostavljenja □ sertifikat OPS — sigurnost i bezbednost □ sertifikat OPS — carinska pojednostavljenja/sigurnost i bezbednost 10. Delatnost 11. Informacije o prelasku granice 12. Postojeća (odobrena) pojednostavljenja ili olakšice, sertifikati iz člana 30. stav 4. ove uredbe 13. Carinarnica gde se nalazi (čuva) carinska dokumentacija: 14. Carinarnica nadležna (odgovorna) za podnošenje celokupne carinske dokumentacije: 15. Carinarnica na čijem području se nalaze glavne knjigovodstvene evidencije: 16. Potpis: ………………………………………….. Datum: ………………………………………………….. Ime: ………………………………………………. Broj priloga: …………………………………………..

Način popunjavanja rubrika:

Podnosilac zahteva – uneti puno ime privrednog subjekta podnosioca zahteva.

Pravni status podnosioca zahteva – navesti pravni status naveden u osnivačkom aktu.

Datum osnivanja – navesti dan, mesec i godinu osnivanja.

Adresa osnivanja – navesti punu adresu mesta gde je privredni subjekt osnovan, uključujući i državu gde je osnovan.

Sedište podnosioca zahteva (glavno mesto poslovanja) – navesti mesto poslovanja gde se preduzimaju glavne aktivnosti.

Kontakt osoba – navesti puno ime, brojeve telefona i faksa i mejl adresu lica zaduženog od strane privrednog subjekta za održavanje kontakta sa carinskim organom koji obrađuje zahtev.

Adresa za prijem obaveštenja (poslovna adresa) – popuniti samo u slučaju kad se razlikuje od adrese osnivanja.

8.PIB: Uneti poreski identifikacioni broj.

9.Zahtevana vrsta sertifikata – prekrižiti kućicu ispred željenog sertifikata.

10.Delatnost – opisati aktivnost podnosioca zahteva.

11.Informacije o prelasku granice – navesti carinarnice preko kojih se obično vrši prelazak granice.

12.Postojeća (odobrena) pojednostavljenja ili olakšice, sertifikati iz člana 30. stav 4. ove uredbe – u slučaju već odobrenih pojednostavljenja, navesti vrstu pojednostavljenja, odgovarajući carinski postupak i broj odobrenja. Odgovarajući carinski postupak uneti u skladu sa Pravilnikom.

U slučaju već odobrenih olakšica, uneti broj sertifikata.

U slučaju da podnosilac zahteva poseduje neki od sertifikata iz člana 30. stav 4. ove uredbe, navesti vrstu i broj sertifikata.

13, 14. i 15. Carinarnice za dokumentaciju/glavnu knjigovodstvenu evidenciju – navesti pune adrese odgovarajućih carinarnica. Ako carinarnice imaju istu adresu, popuniti samo rubriku 13.

16. Ime, datum i potpis podnosioca zahteva:

Potpis: Potpisnik treba da označi u kom svojstvu istupa. Potpisnik bi uvek trebalo da bude ovlašćeno lice.

Ime: Naziv podnosioca zahteva i njegov pečat.

Broj priloga: Podnosilac zahteva treba da da sledeće informacije:

1) Pregled većinskih (glavnih) vlasnika/akcionara, uz navođenje njihovih imena i dela učešća u kapitalu. Pregled članova odbora (borda) direktora. Da li su vlasnici poznati carinskim organima od ranije zbog nepoštovanja propisa.

2) Podatke o licu (organu) koje je u privrednom subjektu odgovorno (zaduženo) za carinska pitanja.

3) Opis ekonomske delatnosti.

4) Precizirati mesto poslovanja izdvojenih delova podnosioca zahteva i kratko opisati aktivnosti svakog od njih. Precizirati da li u pravnom prometu podnosilac zahteva i svaki od njegovih izdvojenih delova istupa u svoje ime i za svoj račun, ili u svoje ime, a za račun drugog lica, ili istupa u ime i za račun drugog lica.

5) Precizirati da li je roba kupljena od i/ili dobijena od privrednih subjekata koji su povezani sa podnosiocem zahteva.

6) Opis unutrašnje organizacije podnosioca zahteva, a ako postoji, priložiti i dokumentaciju o funkcijama/nadležnostima svakog sektora i/ili službi.

7) Podatke o ukupnom broju zaposlenih i za svaki sektor/službu (odsek) posebno.

8)Imena rukovodilaca sektora/službi (direktora, načelnika, šefa računovodstva, šefa službe za poslove carinjenja, itd.). Mere koje su usvojene, a koje se primenjuju u slučaju kad je nadležni zaposleni odsutan, privremeno ili stalno.

9) Ime i položaj u okviru organizacije podnosioca zahteva lica koje je stručno za oblast carine. Ocena (procena) nivoa znanja ovih lica u pogledu korišćenja informacionih tehnologija u carinskim i trgovinskim postupcima i uopšte u trgovinske svrhe.

10) Pristanak ili neslaganje sa objavljivanjem odobrenog sertifikata OPS na listi ovlašćenih privrednih subjekata iz člana 40. stav 4. ove uredbe.

Ostavite komentar