Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

Na osnovu člana 13. tačka 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 38/15), člana 14. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“, broj 2/10, 43/11, 16/12 i 90/15), Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na 31. sednici održanoj dana 17.11.2016. godine, donosi

O D L U K U

O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2016. GODINU

Član 1.

U Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 105/15), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Opšti deo finansijskog plana čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2016. godinu, i to:

1. Prihodi i primanja

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija P R I H O D I I P R I M A Nj A Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 31.668.724 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 19.800.000 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 19.800.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 9.306.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 9.504.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 990.000 732* DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 1.094.724 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 10.500.000 7331211** Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja i za isplatu posebnih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju 4.800.000 7331212*** Transfer iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 550.000 733165 Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva finansija 4.150.000 733165**** Tekući transfer od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje -OPŠTINE 1.000.000 740000 DRUGI PRIHODI 150.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 10.014 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.130 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.130 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 138.856 745120 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike 76 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 138.780 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 11.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1.000 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 10.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 113.000 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 113.000 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 113.000 781350 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 113.000 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 6.000 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 6.000 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 500 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 811165 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 500 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 5.500 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 5.500 812165 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 5.500 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 20.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 20.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 20.000 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,izuzev akcija 19.000 921165 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,izuzev akcija, u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 19.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 900 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 900 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 100 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 100   UKUPNO PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 31.694.724

*Ova sredstva namenjena su za realizaciju međunarodnih projekata koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje

**Transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja namenjen je za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja i za isplatu posebne novčane naknade, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnim aktima Vlade

***Budzetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

****Planirana sredstva namenjena su za mere i programe aktivne politike zapošljavanja na teret lokalnih samouprava-opština

(u hilj. dinara)

– NERASPOREĐEN VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA IZ RANIJIH GODINA 2.000.000 – UKUPNA SREDSTVA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA FINANSIRANjE RASHODA I IZDATAKA 33.694.724

2. Rashodi i izdaci

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI – UKUPNO 31.629.124 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.924.723 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 1.458.212 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 257.541 413000 NAKNADE U NATURI 20.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 126.550 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 47.780 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 14.640 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – UKUPNO 1.389.304 421000 STALNI TROŠKOVI 799.200 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA – UKUPNO 31.890 423000 USLUGE PO UGOVORU – UKUPNO 253.211 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.300 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 193.060 426000 MATERIJAL 109.643 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 700 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 200 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 500 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 6.500 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 6.500 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 26.557.297 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 24.557.297 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 2.000.000 480000 OSTALI RASHODI 1.750.600 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 63.500 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 175.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 1.512.100 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU – UKUPNO 1.265.600 510000 OSNOVNA SREDSTVA – UKUPNO 1.265.600 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 655.500 512000 MAŠINE I OPREMA – UKUPNO 212.100 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 398.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GOTOVINE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 800.000   UKUPNO RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 33.694.724“

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Poseban deo finansijskog plana čine rashodi i izdaci utvrđeni u članu 2. ovog plana sa detaljnijim podacima za rashode i izdatke koji se finansiraju iz domaćih izvora i za specifične rashode Nacionalne službe za zapošljavanje iz grupe 471-PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA), kao i za rashode i izdatke koji se finansiraju iz sredstava donacija:

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I (IZ DOMAĆIH IZVORA) Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI – UKUPNO 30.667.540 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.876.181 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 1.417.554 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 250.157 413000 NAKNADE U NATURI 20.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 126.250 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 47.580 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 14.640 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.356.306 421000 STALNI TROŠKOVI 799.000 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 26.500 423000 USLUGE PO UGOVORU 228.905 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.300 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 193.060 426000 MATERIJAL 106.541 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 700 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 200 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 500 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 6.500 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 6.500 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 25.677.353 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 23.677.353 1 NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI 15.958.753   Naknada za slučaj nezaposlenosti (neto) 10.165.725   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 1.643.752   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 3.609.870   Transferi Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 539.406 2 PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM 3.060.000   Privremena naknada zaposlenih sa teritorije AP Kosova i Metohije (neto) 1.949.220   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinos za privremenu naknadu za KiM 315.180   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za privremenu naknadu za KiM 795.600 3 OLAKŠICE PREMA ČLANU 45, 45a I 45b ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE 205.000   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za Član 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 61.500   Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za Član 45., 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 133.250   Transferi NSZ za Član 45.,45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 10.250 4 Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaji za korisnike novčane naknade 36.800 5 Zdravstveni pregledi nezaposlenih i procene radne sposobnosti 50.800 6 Ostale isplate Nacionalne službe za zapošljavanje 16.000 7 *PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 2.800.000 8 **PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDžETSKOG FONDA 550.000 9 ***PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA 1.000.000 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 2.000.000 *POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU 2.000.000 480000 OSTALI RASHODI 1.750.500 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 63.500 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 175.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 1.512.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 1.132.460 510000 OSNOVNA SREDSTVA 1.132.460 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 655.500 512000 MAŠINE I OPREMA 78.960 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 398.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GOTOVINE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 800.000   RASHODI I IZDACI IZ DOMAĆIH IZVORA 32.600.000

* Sredstva za ove namene obezbeđuju se kroz transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

**Sredstva za ove namene obezbeđuju se iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom

***Sredstva za ove namene obezbeđuju se kroz transfer lokalnih samouprava – opštine

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I (IZ SREDSTAVA DONACIJA) Iznos 1 Projekat: Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama (IPA 2012) 785.654 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 40.658 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 7.384 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 300 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 200 421000 STALNI TROŠKOVI 200 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 2.283 423000 USLUGE PO UGOVORU 22.143 426000 MATERIJAL 3.032 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja)-PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 576.214 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 100 512000 MAŠINE I OPREMA 133.140 2 Projekat: Razvoj sistema koji značajno doprinosi efikasnom i delotvornom povezivanju ponude i potražnje kao i sveukupnom funkcionisanju tržišta rada, sa posebnim osvrtom na uključivanje OSI (IPA 2013) 301.258 423000 USLUGE PO UGOVORU 817 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja)-PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 300.441 3 Projekat: Progres Pares -benčmarking službi za zapošljavanje -doprinos primeni garancije za mlade 2.292 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 876 423000 USLUGE PO UGOVORU 1.346 426000 MATERIJAL 70 4 Projekat: Tranzicija iz sfere obrazovanja u svet rada za studente sa invaliditetom u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini“ (Trans2Work) 2.231 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 2.231 5 Projekat: MOR-Promocija zapošljavanja odraslih 1.006 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja)-PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 1.006 6 Projekat: UNDP- Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica 2.283 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja)-PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 2.283   RASHODI I IZDACI IZ SREDSTAVA DONACIJA 1.094.724

****Sredstva za ove namene obezbeđuju se iz međunarodnih donacija

(u hilj. dinara)

  RASHODI I IZDACI IZ DOMAĆIH IZVORA 32.600.000   RASHODI I IZDACI IZ SREDSTAVA DONACIJA 1.094.724   UKUPNO RASHODI I IZDACI – Klase 4, 5 i 6 33.694.724“

Član 3.

Ovu odluku, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj: 0011-40-2/2016

U Beogradu, 17.11.2016. godine

UPRAVNI ODBOR NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

P R E D S E D N I K

Darijo Mačkić

Ostavite komentar