Predlog odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 5/09,107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014)

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 1. novembra 2017. godine, doneo je

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

ZA 2017. GODINU

1. U Finansijskom planu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/2016), u OPŠTEM DELU, tač. 1. i 2. menjaju se i glase:

„1. Ukupni tekući prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za 2017. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANJA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 603.423.678 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 397.597.133 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 190.701.470 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 171.625.663 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 31.300.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 3.970.000 730000 DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI 196.633.749 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 196.633.749 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 196.633.749   Transferi Ministarstva finansija 173.633.749   Transferi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 23.000.000 740000 DRUGI PRIHODI 374.005 741000 PRIHODI OD IMOVINE 33.000 741100 Kamate 32.000 741160 Kamate na sredstva organizacija za obavezno socijalno osiguranje 32.000 741200 Dividende 1.000 741260 Dividende organizacija za obavezno socijalno osiguranje 1.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 11.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 11.000 744000 DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA 5 744160 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 5 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 330.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 330.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 400.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 400.000 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 400.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 8.418.791 781300 Transferi između organizacija za obavezno socijalno osiguranje 8.418.791 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 3.936.134 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 2.416.038 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 45.240 781324 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) 6.200 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 355.015 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delanost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 1.660.164 800000 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 29.000 810000 PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 29.000 811000 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 29.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 29.000 900000 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 147.322 920000 PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 147.322 921000 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 147.322 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 34.000 921560 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 34.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 40.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 40.000 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 73.322 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 73.322   UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA-klasa 7, 8 i 9 603.600.000

2. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda za 2017. godinu, utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 595.705.000 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.457.900 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.745.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 491.400 413000 Naknade u naturi 13.500 414000 Socijalna davanja zaposlenima 60.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 107.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 41.000 420000 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA 2.308.126 421000 Stalni troškovi 1.503.626 422000 Troškovi putovanja 68.000 423000 Usluge po ugovoru 318.500 424000 Specijalizovane usluge 37.000 425000 Tekuće popravke i održavanje 189.000 426000 Materijal 192.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 30.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 30.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 3.000 465000 Ostale dotacije i transferi 3.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA 584.032.934 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE) 584.032.934 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 531.754.474 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 395.460 471900 Transferi drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje 51.883.000 480000 OSTALI RASHODI 5.873.040 482000 Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate 537.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 614.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 4.722.040 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 895.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 895.000 511000 Zgrade i građevinski objekti 336.000 512000 Mašine i oprema 287.800 513000 Ostale nekretnine i oprema 8.400 515000 Nematerijalna imovina 262.800 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 7.000.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 7.000.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 7.000.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5 603.600.000

2. U Finansijskom planu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, POSEBAN DEO menja se i glasi:

„3. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda prikazani u okviru OPŠTEG DELA po vrstama koje su karakteristične za Fond:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 595.705.000 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.457.900 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.745.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 491.400 413000 Naknade u naturi 13.500 414000 Socijalna davanja zaposlenima 60.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 107.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 41.000 420000 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA 2.308.126 421000 Stalni troškovi 1.503.626 422000 Troškovi putovanja 68.000 423000 Usluge po ugovoru 318.500 424000 Specijalizovane usluge 37.000 425000 Tekuće popravke i održavanje 189.000 426000 Materijal 192.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 30.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 30.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 3.000 465000 Ostale dotacije i transferi 3.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA 584.032.934 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE) 584.032.934 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 531.754.474 471121-3 Osnovne penzije 501.984.774 471124 Nega i pomoć penzionera 14.670.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.076.000 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 70.000 471134 Privremena naknada zarade od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto 1.002.000 471135 Naknade za telesno oštećenje 155.000 471136 Naknade za invalide III kategorije 200.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 562.700 471193 Pogrebni troškovi 3.055.000 471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 8.979.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 395.460 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 1.500 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 393.960 471900 Transferi drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje 51.883.000 471911 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 49.545.000 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 25.000 471913 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknade zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 150.000 471961 Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje 2.163.000 480000 OSTALI RASHODI 5.873.040 482000 Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate 537.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 614.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 4.722.040 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 895.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 895.000 511000 Zgrade i građevinski objekti 336.000 512000 Mašine i oprema 287.800 513000 Ostale nekretnine i oprema 8.400 515000 Nematerijalna imovina 262.800 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 7.000.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 7.000.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 7.000.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 603.600.000

3. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije.

4. Ovu odluku, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

08/2 Broj: 022.2 – 11/42

U Beogradu, 1. novembar 2017. godine

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Predsednik,

Branislav Mitrović

Ostavite komentar