Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti

1. Naziv propisa Evropske unije :

DIRECTIVE 2013/33/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast) |2. „CELEX” oznaka EU propisa

| | 3. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada 4. Datum izrade tabele: Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova 24.05.2016. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:- Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštitiDraft Law on Asylum and Temporary Protection- Zakon o zapošljavanju stranaca(„Sl. glasnik RS“, br. 128/2014)- Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)- Zakon o socijalnoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br 24/11)- Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/2001 i „Sl. glasnik RS“, br. 30/2010)- Pravilnik o kućnom redu u Centru za azil (Sl.glasnik RS“ broj 31/2008)- Pravilnik o uslovima smeštaja i obezbeđivanju osnovnih životnih uslova u Centru za azil („Sl. glasnik RS“, br. 31/2008)- Uputstvo o kućnom redu i pravilima boravka u Prihvatilištu za strance 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2013-235 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a1) b) b1) v) g) d) 1. PurposeThe purpose of this Directive is to lay down standards for the reception of applicants for international protection (‘applicants’) in Member States. 0.1.1. Predmet zakonaOvim zakonom propisuju se načela, uslovi i postupak za odobrenje i prestanak azila i privremene zaštite, kao i status, prava i obaveze tražilaca azila i lica kojima je odobren azil i privremena zaštita. PU 2. DefinitionsFor the purposes of this Directive: 0.1.2. Osnovni pojmoviOsnovni pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje: PU 2a a‘application for international protection’: means an application for international protection as defined in Article 2(h) of Directive 2011/95/EU; 0.14 Pravo na podnošenje zahtevaStranac koji se nalazi na teritoriji Republike Srbije ima pravo da podnese zahtev u Republici Srbiji, pod uslovima propisanim ovim zakonom.Ukoliko stranac iz stava 1. ovog člana, ne ispunjava uslove za odobrenje utočišta, po službenoj dužnosti će se razmotriti da li ispunjava uslove za odobrenje supsidijarne zaštite PU 2b) ‘applicant’: means a third-country national or a stateless person who has made an application for international protection in respect of which a final decision has not yet been taken; 0.1.2.5 Tražilac azila (u daljem tekstu: tražilac) je stranac koji je podneo zahtev za azil ( u daljem tekstu: zahtev) na teritoriji Republike Srbije o kojem nije doneta pravosnažna odluka. PU 2c)  ‘family members’: means, in so far as the family already existed in the country of origin, the following members of the applicant’s family who are present in the same Member State in relation to the application for international protection:-the spouse of the applicant or his or her unmarried partner in a stable relationship, where the law or practice of the Member State concerned treats unmarried couples in a way comparable to married couples under its law relating to third-country nationals;- the minor children of couples referred to in the first indent or of the applicant, on condition that they are unmarried and regardless of whether they were born in or out of wedlock or adopted as defined under national law;- the father, mother or another adult responsible for the applicant whether by law or by the practice of the Member State concerned, when that applicant is a minor and unmarried; 0.12.13 Članovima porodice smatraju se supružnici, ukoliko je brak zaključen pre dolaska u Republiku Srbiju, vanbračni partner u skladu sa propisima Republike Srbije, njihova maloletna deca rođena u braku ili van braka, maloletna usvojena deca ili maloletna pastorčad. Svojstvo člana porodice može se izuzetno priznati i drugim licima pri čemu će se posebno uzeti u obzir činjenica da su bila izdržavana od strane lica kome je odobren azil ili privremena zaštita,; pri čemu će se posebno uzeti u obzir uzrast i psihološka zavisnost lica koje je u pitanju, uključujući i zdravstvene, socijalne, kulturološke ili druge slične prilike.. PU 2d) ‘minor’: means a third-country national or stateless person below the age of 18 years; 0.12.14 Maloletnik je stranac koji nije navršio osamnaest godina života. PU 2e) ‘‘unaccompanied minor’: means a minor who arrives on the territory of the Member States unaccompanied by an adult responsible for him or her whether by law or by the practice of the Member State concerned, and for as long as he or she is not effectively taken into the care of such a person; it includes a minor who is left unaccompanied after he or she has entered the territory of the Member States; 0.12.152.16 Maloletnik bez pratnje je stranac koji nije navršio osamnaest godina života i koji prilikom ulaska u Republiku Srbiju nema pratnju roditelja ili staratelja niti odrasle osobe koja je odgovorna za njega ili je nakon ulaska u Republiku Srbiju ostao bez pratnje roditelja ili staratelja ili pratnje odrasle osobe koja je odgovorna za njega.Maloletnik odvojen od roditelja je stranac koji nije navršio osamnaest godina života i koji prilikom ulaska u Republiku Srbiju nema pratnju roditelja ili staratelja niti odrasle osobe koja je odgovorna za njega ili je nakon ulaska u Republiku Srbiju ostao bez pratnje roditelja ili staratelja ili pratnje odrasle osobe koja je odgovorna za njega, ali ne i nužno od drugih rođaka. PU 2f) ‘reception conditions’: means the full set of measures that Member States grant to applicants in accordance with this Directive; 0.153. Centar za azil i drugi objekti za smeštaj tražilacaDo donošenja pravnosnažne odluke o zahtevu za azil, tražiocima se obezbeđuju materijalni uslovi prihvata u Centru za azil ili drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona, koji su u sastavu Komesarijata za izbeglice i migracije kao posebne organizacije, u smislu Zakona o državnoj upravi i Zakona o državnim službenicima.Vlada svojim aktom osniva jedan ili više centara za azil.Vlada svojim aktom određuje jedan ili više objekata namenjenih za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona,.Radom Centra za azil ili drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona rukovodi državni službenik na položaju koji rukovodi Komesarijatom za izbeglice i migracije, koji svojim aktom uređuje i unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Centru za azil ili drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona. Sredstva za rad centra za azil i drugih objekata namenjenih za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona,obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije. PU 2g) ‘material reception conditions’: means the reception conditions that include housing, food and clothing provided in kind, or as financial allowances or in vouchers, or a combination of the three, and a daily expenses allowance; 0.152.152.554. Materijalni uslovi prihvata obuhvataju: smeštaj, hranu i odeću. Ukoliko tražilac poseduje sopstvena finansijska sredstva može o svom trošku boraviti van smeštajnih kapaciteta Komesarijata za izbeglice i migracije isključivo uz prethodno odobrenje Kancelarije za azil. Takvo odobrenje izdaje se na zahtev lica po podnošenju zahteva, a izuzetno, može se izdati i ranije, ukoliko to razlozi sigurnosti zahtevaju. Ukoliko nije smešten u kapacitetima Komesarijata, ustanovama socijalne zaštite kod drugog pružaoca usluge smeštaja ili u drugoj porodici tražilac ima pravo na socijalnu pomoć u skladu sa posebnim propisom koje donosi Ministar nadležan za socijalnu politiku. PU 2h) ‘detention’: means confinement of an applicant by a Member State within a particular place, where the applicant is deprived of his or her freedom of movement; 0.1.51.78.79.80.81. Boravak i sloboda kretanja u Republici SrbijiPo prijemu u Centar za azil ili drugi objekat namenjen za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona tražilac ima pravo da boravi u Republici Srbiji i za to vreme, može se slobodno kretati na njenoj teritoriji, osim ukoliko ne postoje razlozi za ograničenje kretanja iz člana 78. ovog zakona. Razlozi za ograničenje kretanjaKretanje tražioca može se ograničiti rešenjem Kancelarije za azil, kada je to neophodno radi:1.utvrđivanja identiteta ili državljanstva;2.utvrđivanja bitnih činjenica i okolnosti na kojima je zahtev zasnovan, a koje se ne mogu utvrditi bez ograničenja kretanja, posebno ako postoji rizik od bekstva; 3.obezbeđivanja prisustva tražioca u postupku azila, u slučaju kad se osnovano može pretpostaviti da je zahtev podnet u cilju izbegavanja deportacije;4.zaštite bezbednosti zemlje i javnog poretka u skladu sa zakonom.Kretanje tražioca može se ograničiti rešenjem Kancelarije za azil i u slučaju nepoštovanja obaveza iz člana 59. stav 1. tač. 3, 7. i 9.Rizik od bekstva procenjuje se na osnovu svih činjenica i okolnosti konkretnog slučaja, naročito uzimajući u obzir ranije pokušaje samovoljnog napuštanja Republike Srbije, odbijanja provere i utvrđivanja identiteta, prikrivanja ili davanja lažnih podataka o identitetu i/ili državljanstvu, kao i kršenja odredbi Kućnog reda.Mere ograničenja kretanjaOgraničenje kretanja se sprovodi:1) zabranom napuštanja Centra za azil, određene adrese, odnosno određenog područja;2) redovnim javljanjem u određeno vreme područnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici prema mestu boravka;3) određivanjem boravka u Prihvatilištu za strance pod pojačanim policijskim nadzorom; 4) određivanjem boravka u ustanovi socijalne zaštite za maloletnike sa pojačanim nadzorom.5) privremenim oduzimanjem putne isprave.Mera iz stava 1. tačka 3. ovog člana može se izreći ako se individualnom procenom utvrdi da se drugim merama ne može ostvariti svrha ograničenja kretanja.Ograničenje kretanja traje dok postoje razlozi iz člana 78. ovog zakona, a najduže tri meseca.Izuzetno, kad je ograničenje kretanja određeno zbog razloga iz člana 78. tačke 2, 3. i 4. ovog zakona, ograničenje kretanja se može produžiti za još tri meseca.Protiv odluke o ograničenju kretanja se može podneti žalba u roku od 8 dana od dana uručenja odluke.Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.O žalbi na odluku kojom je izrečena, odnosno produžena mera iz stava 1. tačka 3. ovog člana, odlučuje nadležni viši sud.Nepoštovanje ograničenja kretanja Tražiocu se može odrediti boravak u Prihvatilištu za strance ukoliko prekrši zabranu iz člana 79. stav 1. tačka 1. i 2. ovog zakona.Ograničenja kretanja lica kojima su potrebne posebne procesne i prihvatne garancije Licu iz člana 15. ovog zakona može se odrediti boravak u Prihvatilištu za strance samo ako se na osnovu individualne procene utvrdi da takav smeštaj odgovara njegovim ličnim okolnostima i potrebama, a posebno zdravstvenom stanju.Maloletniku bez pratnje može se odrediti boravak u ustanovi socijalne zaštite za maloletnike sa pojačanim nadzorom ukoliko se druge alternativne mere ne mogu delotvorno primeniti. PU Predlog ne propisuje posebu definiciju pojma «pritvor», već čitav set odredaba definiše pojam «ograničenja kretanja»tražilaca azila, a koji imaju značenje kao i definicija iz Direktive 2i) ‘accommodation centre’: means any place used for the collective housing of applicants; 0.152.7 Materijalni uslovi smeštaja mogu se obezbediti u :- centru za azil;- drugim objektima (hoteli, odmarališta, drugi pogodni objekti) koji su određeni za ove namene i – smeštajnim kapacitetima na granici ili u tranzitnim zonama ili u tu svrhu određenom smeštaju unutar teritorije Republike Srbije. PU 2j) ‘‘representative’: means a person or an organisation appointed by the competent bodies in order to assist and represent an unaccompanied minor in procedures provided for in this Directive with a view to ensuring the best interests of the child and exercising legal capacity for the minor where necessary. Where an organisation is appointed as a representative, it shall designate a person responsible for carrying out the duties of representative in respect of the unaccompanied minor, in accordance with this Directive; 0.441.2.8.0.1.17.1 KorisniciKorisnik prava ili usluga socijalne zaštite jeste pojedinac, odnosno porodica koja se suočava s preprekama u zadovoljavanju potreba, usled čega ne može da dostigne ili da održi kvalitet života ili koja nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a ne može da ih ostvari svojim radom, prihodom od imovine ili iz drugih izvora. Maloletno lice (u daljem tekstu: dete) i punoletno lice do navršenih 26 godina života (u daljem tekstu: mlada osoba, mladi, odnosno omladina) jeste korisnik u smislu stava 1. ovog člana, kada mu je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti, ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj, odnosno ako je izvesno da bez podrške sistema socijalne zaštite ne može da dostigne optimalni nivo razvoja, a naročito ako je strani državljanin odnosno lice bez državljanstva, bez pratnje;Maloletniku bez pratnje organ starateljstva će, odmah nakon utvrđivanja činjenice da se radi o maloletniku bez pratnje, pre podnošenja zahteva, odrediti privremenog staratelja, u skladu sa zakonom. PU 2k) ‘applicant with special reception needs’: means a vulnerable person, in accordance with Article 21, who is in need of special guarantees in order to benefit from the rights and comply with the obligations provided for in this Directive. 0.115 Načelo obezbeđenja posebnih procesnih i prihvatnih garancija U postupku azila vodiće se računa o specifičnoj situaciji lica kojima su potrebne posebne procesne i/ili prihvatne garancije, kao što su maloletnici, maloletnici bez pratnje, maloletnici odvojeni od roditelja ili staratelja lica potpuno ili delimično lišena poslovne sposobnosti, deca odvojena od roditelja ili staratelja osobe sa invaliditetom, stare osobe, trudnice, samohrani roditelji sa maloletnom decom i lica koja su bila izložena mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja. Posebnim procesnim i prihvatnim garancijama pruža se odgovarajuća pomoć tražiocu koji s obzirom na svoje lične okolnosti nije sposoban da ostvaruje prava i obaveze iz ovog zakona bez odgovarajuće pomoći. PU 3. Scope1.   This Directive shall apply to all third-country nationals and stateless persons who make an application for international protection on the territory, including at the border, in the territorial waters or in the transit zones of a Member State, as long as they are allowed to remain on the territory as applicants, as well as to family members, if they are covered by such application for international protection according to national law.2.   This Directive shall not apply in cases of requests for diplomatic or territorial asylum submitted to representations of Member States.3.   This Directive shall not apply when the provisions of Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof (7) are applied.4.   Member States may decide to apply this Directive in connection with procedures for deciding on applications for kinds of protection other than that emanating from Directive 2011/95/EU. 0.13. Primena zakona Odredbe ovog zakona primenjuju se na osnovna načela, uslove za odobrenje i razloge za prestanak prava na azil i privremenu zaštitu, osnovna prava i obaveze tražilaca i lica kojima je odobren azil i privremena zaštita, kao i postupak azila.Na pitanja postupka azila koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se propisi kojima je uređen opšti upravni postupak.Na pitanja obima, sadržine i vrste prava i obaveza tražilaca i lica kojima je odobren azil i privremena zaštita, a koja nisu uređena ovim zakonom, primenjuju se propisi kojima je uređen pravni položaj stranaca i propisi kojima je uređeno upravljanje migracijama. Odredbe ovog zakona tumače se u skladu sa Konvencijom o statusu izbeglica, Protokolom o statusu izbeglica i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava. Ovaj zakon se ne primenjuje na izbeglice koje su taj status stekle na osnovu Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 ― SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10). PU 4 More favourable provisionsMember States may introduce or retain more favourable provisions in the field of reception conditions for applicants and other close relatives of the applicant who are present in the same Member State when they are dependent on him or her, or for humanitarian reasons, insofar as these provisions are compatible with this Directive. 61 NP Navedena odredba nije propisana Predlogom zakona imajući u vidu da odredba propisuje mogućnost da nacionalnim zakonodavstvima članica budu propisani povoljniji uslovi za tražioce međunarodne zaštite, odnosno opšetg je i neobavezujućeg karaktera. 5 Information1.   Member States shall inform applicants, within a reasonable time not exceeding 15 days after they have lodged their application for international protection, of at least any established benefits and of the obligations with which they must comply relating to reception conditions.Member States shall ensure that applicants are provided with information on organisations or groups of persons that provide specific legal assistance and organisations that might be able to help or inform them concerning the available reception conditions, including health care.2.   Member States shall ensure that the information referred to in paragraph 1 is in writing and, in a language that the applicant understands or is reasonably supposed to understand. Where appropriate, this information may also be supplied orally. 0.1570.1.11 Informisanje i pravna pomoć Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao i tražilac ima pravo da bude informisan o svojim pravima i obavezama tokom celog postupka azila. Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao kao i tražilac može koristiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim organima od strane udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na pružanje pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobren azil kao i besplatnu pravnu pomoć UNHCR-a.Načelo besplatnog prevođenjaTražiocu koji ne razume službeni jezik postupka, obezbediće se besplatne usluge prevođenja na maternji jezik odnosno na jezik koji razume. Obaveza pružanja besplatne usluge prevođenja iz stava 1. ovog člana obuhvata i korišćenje znakovnog jezika i dostupnost materijala na Brajevom pismu. DU 6 Documentation1.   Member States shall ensure that, within three days of the lodging of an application for international protection, the applicant is provided with a document issued in his or her own name certifying his or her status as an applicant or testifying that he or she is allowed to stay on the territory of the Member State while his or her application is pending or being examined.If the holder is not free to move within all or a part of the territory of the Member State, the document shall also certify that fact. 0.1.35.389.35.12.90.1 Stranac koji je izrazio nameru da podnese zahtev za azil u skladu sa stavom 1. ovog člana će se odmah nakon izražavanja namere registrovati i uputiti u Centar za azil ili u drugi objekat koji je određen za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona u koji se mora javiti u roku od 72 sata od momenta izdavanja potvrde o registraciji. Potvrda o registraciji lica koje je izrazio nameru da traži azil izdaje se na propisanom obrascu koji ne može da služi kao identifikacioni dokument.Registrovanom licu iz stava 4. ovog člana i kome je izdata potvrda o registraciji lica koje je izrazilo nameru da traži azil i koji je upućen da se u roku od 72 sata javi u centar za azil ili drugi objekat namenjen za smeštaj, Komesarijat prilikom prijema u centar za azil ili drugi objekat namenjen za smeštaj, izdaje potvrdu o smeštaju.U roku od tri dana od dana podnošenja zahteva, Kancelarija za azil na propisanom obrascu, izdaje tražiocu ličnu kartu za tražioca azila koja služi kao identifikacioni dokument i kao dozvola boravka u Republici Srbiji, do okončanja postupka azila. PU 6.2 Member States may exclude application of this Article when the applicant is in detention and during the examination of an application for international protection made at the border or within the context of a procedure to decide on the right of the applicant to enter the territory of a Member State. In specific cases, during the examination of an application for international protection, Member States may provide applicants with other evidence equivalent to the document referred to in paragraph 1. NP Odredba nije obavezujuća 6.3 The document referred to in paragraph 1 need not certify the identity of the applicant. 0.189. Potvrda o registraciji lica koje je izrazio nameru da traži azil izdaje se na propisanom obrascu koji ne može da služi kao identifikacioni dokument. PU 6.4 Member States shall adopt the necessary measures to provide applicants with the document referred to in paragraph 1, which must be valid for as long as they are authorised to remain on the territory of the Member State concerned. 0.190 Lična karta za tražioca azilaU roku od tri dana od dana podnošenja zahteva, Kancelarija za azil na propisanom obrascu, izdaje tražiocu ličnu kartu za tražioca azila koja služi kao identifikacioni dokument i kao dozvola boravka u Republici Srbiji, do okončanja postupka azila.Lična karta iz stava 1. ovog člana izdaje se i članu porodice koji je sa tražiocem, a koji je podneo zahtev. Lična karta iz stava 1. ovog člana izdaje se licu starijem od 16 godina, a na zahtev roditelja odnosno staratelja i licu starijem od 10 godina PU 6.5 Member States may provide applicants with a travel document when serious humanitarian reasons arise that require their presence in another State. NP Odredba nije obavezujuća 6.6 Member States shall not impose unnecessary or disproportionate documentation or other administrative requirements on applicants before granting them the rights to which they are entitled under this Directive for the sole reason that they are applicants for international protection. 0.150.90.1 Prava tražilacaTražilac ima pravo na: boravak i slobodu kretanja u Republici Srbijimaterijalne uslove prihvatasocijalnu pomoćzdravstvenu zaštituosnovno i srednje obrazovanjeinformisanje i pravnu pomoćslobodu veroispovestipristup tržištu radaisprave u skladu sa članom 89. i 90. ovog zakonaU roku od tri dana od dana podnošenja zahteva, Kancelarija za azil na propisanom obrascu, izdaje tražiocu ličnu kartu za tražioca azila koja služi kao identifikacioni dokument i kao dozvola boravka u Republici Srbiji, do okončanja postupka azila. PU Za ostvarivanje svih prava tražilaca predviđenih Predlogom neophodno je samo posedovanje dokaza da je lice u statusu tražioca-ličnom kartom za tražioce azila 7. Residence and freedom of movement1.   Applicants may move freely within the territory of the host Member State or within an area assigned to them by that Member State. The assigned area shall not affect the unalienable sphere of private life and shall allow sufficient scope for guaranteeing access to all benefits under this Directive. 0.151 Boravak i sloboda kretanja u Republici Srbiji Po prijemu u Centar za azil ili drugi objekat namenjen za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona tražilac ima pravo da boravi u Republici Srbiji i za to vreme, može se slobodno kretati na njenoj teritoriji, osim ukoliko ne postoje razlozi za ograničenje kretanja iz člana 78. ovog zakona. PU 7.2 Member States may decide on the residence of the applicant for reasons of public interest, public order or, when necessary, for the swift processing and effective monitoring of his or her application for international protection. 0.1.52.578.79.1.1 Ukoliko tražilac poseduje sopstvena finansijska sredstva može o svom trošku boraviti van smeštajnih kapaciteta Komesarijata za izbeglice i migracije isključivo uz prethodno odobrenje Kancelarije za azil. Takvo odobrenje izdaje se na zahtev lica po podnošenju zahteva, a izuzetno, može se izdati i ranije, ukoliko to razlozi sigurnosti zahtevaju.Razlozi za ograničenje kretanjaKretanje tražioca može se ograničiti rešenjem Kancelarije za azil, kada je to neophodno radi:utvrđivanja identiteta ili državljanstva;utvrđivanja bitnih činjenica i okolnosti na kojima je zahtev zasnovan, a koje se ne mogu utvrditi bez ograničenja kretanja, posebno ako postoji rizik od bekstva; obezbeđivanja prisustva tražioca u postupku azila, u slučaju kad se osnovano može pretpostaviti da je zahtev podnet u cilju izbegavanja deportacije; zaštite bezbednosti zemlje i javnog poretka u skladu sa zakonom.Kretanje tražioca može se ograničiti rešenjem Kancelarije za azil i u slučaju nepoštovanja obaveza iz člana 59. stav 1. tač. 3, 7. i 9.Rizik od bekstva procenjuje se na osnovu svih činjenica i okolnosti konkretnog slučaja, naročito uzimajući u obzir ranije pokušaje samovoljnog napuštanja Republike Srbije, odbijanja provere i utvrđivanja identiteta, prikrivanja ili davanja lažnih podataka o identitetu i/ili državljanstvu, kao i kršenja odredbi Kućnog reda.Ograničenje kretanja se sprovodi zabranom napuštanja Centra za azil, određene adrese, odnosno određenog područja; PU 7.3 Member States may make provision of the material reception conditions subject to actual residence by the applicants in a specific place, to be determined by the Member States. Such a decision, which may be of a general nature, shall be taken individually and established by national law. NP Odredba nije obavezujuća 7.4 Member States shall provide for the possibility of granting applicants temporary permission to leave the place of residence mentioned in paragraphs 2 and 3 and/or the assigned area mentioned in paragraph 1. Decisions shall be taken individually, objectively and impartially and reasons shall be given if they are negative.The applicant shall not require permission to keep appointments with authorities and courts if his or her appearance is necessary. 0.6100.1.59.1.2 Odsustvovanje iz Centra duže od 24 časa korisnik prijavljuje ovlašćenom licu u Centru koje o tome obaveštava Kancelariju za azil.Tražilac je obavezan da o svakoj promeni ranije odobrene adrese, u roku od tri dana od promene adrese, pismenim putem obavesti Kancelariju za azil; PU Tražioci koji borave na privatnim adresama nisu u obavezi da prijave odsustvo sa adrese kraće od tri dana 7.5 Member States shall require applicants to inform the competent authorities of their current address and notify any change of address to such authorities as soon as possible. 0.159.1.2 Tražilac je obavezan da o svakoj promeni ranije odobrene adrese, u roku od tri dana od promene adrese, pismenim putem obavesti Kancelariju za azil; PU 8. Detention 1. Member States shall not hold a person in detention for the sole reason that he or she is an applicant in accordance with Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (1).2. When it proves necessary and on the basis of an individual assessment of each case, Member States may detain an applicant, if other less coercive alternative measures cannot be applied effectively. 0.15179.278.3 Po prijemu u Centar za azil ili drugi objekat namenjen za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona tražilac ima pravo da boravi u Republici Srbiji i za to vreme, može se slobodno kretati na njenoj teritoriji, osim ukoliko ne postoje razlozi za ograničenje kretanja iz člana 78. ovog zakona. Mera iz stava 1. tačka 3. ovog člana može se izreći ako se individualnom procenom utvrdi da se drugim merama ne može ostvariti svrha ograničenja kretanja.Rizik od bekstva procenjuje se na osnovu svih činjenica i okolnosti konkretnog slučaja, naročito uzimajući u obzir ranije pokušaje samovoljnog napuštanja Republike Srbije, odbijanja provere i utvrđivanja identiteta, prikrivanja ili davanja lažnih podataka o identitetu i/ili državljanstvu, kao i kršenja odredbi Kućnog reda. PU 8.38.4 An applicant may be detained only: (a) in order to determine or verify his or her identity or nationality; (b) in order to determine those elements on which the application for international protection is based which could not be obtained in the absence of detention, in particular when there is a risk of absconding of the applicant; (c) in order to decide, in the context of a procedure, on the applicant’s right to enter the territory; (d) when he or she is detained subject to a return procedure under Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (2), in order to prepare the return and/or carry out the removal process, and the Member State concerned can substantiate on the basis of objective criteria, including that he or she already had the opportunity to access the asylum procedure, that there are reasonable grounds to believe that he or she is making the application for international protection merely in order to delay or frustrate the enforcement of the return decision; (e) when protection of national security or public order so requires; (f) in accordance with Article 28 of Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person The grounds for detention shall be laid down in national law. Member States shall ensure that the rules concerning alternatives to detention, such as regular reporting to the authorities, the deposit of a financial guarantee, or an obligation to stay at an assigned place, are laid down in national law. 0.178. Kretanje tražioca može se ograničiti rešenjem Kancelarije za azil, kada je to neophodno radi:1.utvrđivanja identiteta ili državljanstva;2.utvrđivanja bitnih činjenica i okolnosti na kojima je zahtev zasnovan, a koje se ne mogu utvrditi bez ograničenja kretanja, posebno ako postoji rizik od bekstva; 3.obezbeđivanja prisustva tražioca u postupku azila, u slučaju kad se osnovano može pretpostaviti da je zahtev podnet u cilju izbegavanja deportacije;4.zaštite bezbednosti zemlje i javnog poretka u skladu sa zakonom.Kretanje tražioca može se ograničiti rešenjem Kancelarije za azil i u slučaju nepoštovanja obaveza iz člana 59. stav 1. tač. 3, 7. i 9.Rizik od bekstva procenjuje se na osnovu svih činjenica i okolnosti konkretnog slučaja, naročito uzimajući u obzir ranije pokušaje samovoljnog napuštanja Republike Srbije, odbijanja provere i utvrđivanja identiteta, prikrivanja ili davanja lažnih podataka o identitetu i/ili državljanstvu, kao i kršenja odredbi Kućnog reda. PU 9.1 Guarantees for detained applicants 1. An applicant shall be detained only for as short a period as possible and shall be kept in detention only for as long as the grounds set out in Article 8(3) are applicable. Administrative procedures relevant to the grounds for detention set out in Article 8(3) shall be executed with due diligence. Delays in administrative procedures that cannot be attributed to the applicant shall not justify a continuation of detention 0.179.379.4 Ograničenje kretanja traje dok postoje razlozi iz člana 78. ovog zakona, a najduže tri meseca.Izuzetno, kad je ograničenje kretanja određeno zbog razloga iz člana 78. tačke 2, 3. i 4. ovog zakona, ograničenje kretanja se može produžiti za još tri meseca. PU 9.2 2. Detention of applicants shall be ordered in writing by judicial or administrative authorities. The detention order shall state the reasons in fact and in law on which it is based. 0.178.1 Kretanje tražioca može se ograničiti rešenjem Kancelarije za azil PU 9.3 3. Where detention is ordered by administrative authorities, Member States shall provide for a speedy judicial review of the lawfulness of detention to be conducted ex officio and/or at the request of the applicant. When conducted ex officio, such review shall be decided on as speedily as possible from the beginning of detention. When conducted at the request of the applicant, it shall be decided on as speedily as possible after the launch of the relevant proceedings. To this end, Member States shall define in national law the period within which the judicial review ex officio and/or the judicial review at the request of the applicant shall be conducted. Where, as a result of the judicial review, detention is held to be unlawful, the applicant concerned shall be released immediately 0.179.479.579.6 Protiv odluke o ograničenju kretanja se može podneti žalba u roku od 8 dana od dana uručenja odluke.Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.O žalbi na odluku kojom je izrečena, odnosno produžena mera iz stava 1. tačka 3. ovog člana, odlučuje nadležni viši sud. PU 9.4 4. Detained applicants shall immediately be informed in writing, in a language which they understand or are reasonably supposed to understand, of the reasons for detention and the procedures laid down in national law for challenging the detention order, as well as of the possibility to request free legal assistance and representation. 0.178.10.5.71.196.1.196.2196.3 Kretanje tražioca može se ograničiti rešenjem Kancelarije za azil.Dostavljanje- Način dostavljanjaDostavljanje pismena (poziva, rešenja, zaključaka i drugih službenih spisa) vrši se, po pravilu, tako što se pismeno predaje licu kome je namenjeno.Svako rešenje mora se kao takvo označiti. Izuzetno, posebnim propisima može se predvideti da se rešenju može dati i drugi naziv.Rešenje se donosi pismeno. Izuzetno, u slučajevima predviđenim ovim zakonom, rešenje se može doneti i usmeno.Pismeno rešenje sadrži: uvod, dispozitiv (izreku), obrazloženje, uputstvo o pravnom sredstvu, naziv organa sa brojem i datumom rešenja, potpis službenog lica i pečat organa. U slučajevima predviđenim zakonom ili drugim propisom, rešenje ne mora sadržavati pojedine od tih delova. Ako se rešenje obrađuje mehanografski, umesto potpisa i pečata može da sadrži faksimil. PU 9.5 5. Detention shall be reviewed by a judicial authority at reasonable intervals of time, ex officio and/or at the request of the applicant concerned, in particular whenever it is of a prolonged duration, relevant circumstances arise or new information becomes available which may affect the lawfulness of detention. 0.179.6 O žalbi na odluku kojom je izrečena, odnosno produžena mera iz stava 1. tačka 3. ovog člana, odlučuje nadležni viši sud. PU 9.6 6. In cases of a judicial review of the detention order provided for in paragraph 3, Member States shall ensure that applicants have access to free legal assistance and representation. This shall include, at least, the preparation of the required procedural documents and participation in the hearing before the judicial authorities on behalf of the applicant.Free legal assistance and representation shall be provided by suitably qualified persons as admitted or permitted under national law whose interests do not conflict or could not potentially conflict with those of the applicant. 0.157. Informisanje i pravna pomoć Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao i tražilac ima pravo da bude informisan o svojim pravima i obavezama tokom celog postupka azila. Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao kao i tražilac može koristiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim organima od strane udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na pružanje pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobren azil kao i besplatnu pravnu pomoć UNHCR-a. PU 9.79.89.99.10 7. Member States may also provide that free legal assistance and representation are granted: (a) only to those who lack sufficient resources; and/or (b) only through the services provided by legal advisers or other counsellors specifically designated by national law to assist and represent applicants8. Member States may also: (a) impose monetary and/or time limits on the provision of free legal assistance and representation, provided that such limits do not arbitrarily restrict access to legal assistance and representation; (b) provide that, as regards fees and other costs, the treatment of applicants shall not be more favourable than the treatment generally accorded to their nationals in matters pertaining to legal assistance9. Member States may demand to be reimbursed wholly or partially for any costs granted if and when the applicant’s financial situation has improved considerably or if the decision to grant such costs was taken on the basis of false information supplied by the applicant.10. Procedures for access to legal assistance and representation shall be laid down in national law. 0.157. Informisanje i pravna pomoć Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao i tražilac ima pravo da bude informisan o svojim pravima i obavezama tokom celog postupka azila. Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao kao i tražilac može koristiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim organima od strane udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na pružanje pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobren azil kao i besplatnu pravnu pomoć UNHCR-a. PU 10.1 Conditions of detention 1. Detention of applicants shall take place, as a rule, in specialised detention facilities. Where a Member State cannot provide accommodation in a specialised detention facility and is obliged to resort to prison accommodation, the detained applicant shall be kept separately from ordinary prisoners and the detention conditions provided for in this Directive shall apply.As far as possible, detained applicants shall be kept separately from other third-country nationals who have not lodged an application for international protection. When applicants cannot be detained separately from other third-country nationals, the Member State concerned shall ensure that the detention conditions provided for in this Directive are applied. 0.179.179.3 Ograničenje kretanja se sprovodi:1. zabranom napuštanja Centra za azil, određene adrese, odnosno određenog područja;3. određivanjem boravka u Prihvatilištu za strance pod pojačanim policijskim nadzorom; PU 10.2 2. Detained applicants shall have access to open-air spaces. 0.8.18. Strancu se obezbeđuje boravak na svežem vazduhu u otvorenom i ograđenom delu Prihvatilišta, u trajanju od dva sata dnevno.. PU 10.3 3. Member States shall ensure that persons representing the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) have the possibility to communicate with and visit applicants in conditions that respect privacy. That possibility shall also apply to an organisation which is working on the territory of the Member State concerned on behalf of UNHCR pursuant to an agreement with that Member State. 0.112. Načelo slobodnog pristupa UNHCR-uTražilac ima pravo na kontakt sa ovlašćenim službenicima UNHCR-a u svim fazama postupka azila. PU 10.4 4. Member States shall ensure that family members, legal advisers or counsellors and persons representing relevant nongovernmental organisations recognised by the Member State concerned have the possibility to communicate with and visit applicants in conditions that respect privacy. Limits to access to the detention facility may be imposed only where, by virtue of national law, they are objectively necessary for the security, public order or administrative management of the detention facility, provided that access is not thereby severely restricted or rendered impossible. 0.611.0.8.21 Posete su dozvoljene svakog dana u periodu od 10,00 do 12,00 časova i od 14,00 do 16,30 časova i obavljaju se u prostoriji za posete.Nevladinim organizacijama, udruženjima i drugim zainteresovanim organizacijama i medijima dozvoljene su posete radnim danima u periodu od 10,00 do 12,00 časova i od 14,00 do 16,30 časova, uz prethodnu najavu i saglasnost Komesarijata za izbeglice.Razgovor sa licima iz stava 2. ovog člana korisnici prihvataju na dobrovoljnoj osnovi.Licima iz stava 2. ovog člana može se omogućiti obilazak Centra uz prethodnu najavu i saglasnost Komesarijata za izbeglice.Posebni programi nevladinih i drugih organizacija u Centru sprovode se uz prethodno odobrenje Komesarijata za izbeglice.Stranac ima pravo na posetu jednom nedeljno, radnim danom, u vremenu od 10.00-17.00 časova i u trajanju najduže jedan sat. Stranca može posetiti predstavnik diplomatsko-konzularnog predstavništva, Zaštitnik građana, branilac, punomoćnik, zakonski zastupnik, predstavnik vladinih i nevladinih humanitarnih organizacija i udruženja, članovi uže rodbine, kao i druga lica koja imaju opravdan interes. PU 10.5 5. Member States shall ensure that applicants in detention are systematically provided with information which explains the rules applied in the facility and sets out their rights and obligations in a language which they understand or are reasonably supposed to understand. Member States may derogate from this obligation in duly justified cases and for a reasonable period which shall be as short as possible, in the event that the applicant is detained at a border post or in a transit zone. This derogation shall not apply in cases referred to in Article 43 of Directive 2013/32/EU. 0.6.3.1 Prilikom prijema u Centar korisnik se na prikladan način upoznaje sa kućnim redom i zadužuje ključem, ležajem, posteljinom, ćebadima, peškirima i drugom opremom. PU 11.1 Detention of vulnerable persons and of applicants with special reception needs 1. The health, including mental health, of applicants in detention who are vulnerable persons shall be of primary concern to national authorities.Where vulnerable persons are detained, Member States shall ensure regular monitoring and adequate support taking into account their particular situation, including their health. 0.181.1 Ograničenja kretanja lica kojima su potrebne posebne procesne i prihvatne garancije Licu iz člana 15. ovog zakona može se odrediti boravak u Prihvatilištu za strance samo ako se na osnovu individualne procene utvrdi da takav smeštaj odgovara njegovim ličnim okolnostima i potrebama, a posebno zdravstvenom stanju. PU 11.2 2. Minors shall be detained only as a measure of last resort and after it having been established that other less coercive alternative measures cannot be applied effectively. Such detention shall be for the shortest period of time and all efforts shall be made to release the detained minors and place them in accommodation suitable for minors. The minor’s best interests, as prescribed in Article 23(2), shall be a primary consideration for Member States. Where minors are detained, they shall have the possibility to engage in leisure activities, including play and recreational activities appropriate to their age. 0.181.2 Maloletniku bez pratnje može se odrediti boravak u ustanovi socijalne zaštite za maloletnike sa pojačanim nadzorom ukoliko se druge alternativne mere ne mogu delotvorno primeniti. PU 11.3 3. Unaccompanied minors shall be detained only in exceptional circumstances. All efforts shall be made to release the detained unaccompanied minor as soon as possible. Unaccompanied minors shall never be detained in prison accommodation. As far as possible, unaccompanied minors shall be provided with accommodation in institutions provided with personnel and facilities which take into account the needs of persons of their age. Where unaccompanied minors are detained, Member States shall ensure that they are accommodated separately from adults. 0.181.2 Maloletniku bez pratnje može se odrediti boravak u ustanovi socijalne zaštite za maloletnike sa pojačanim nadzorom ukoliko se druge alternativne mere ne mogu delotvorno primeniti. PU 11.4 4. Detained families shall be provided with separate accommodation guaranteeing adequate privacy. 0.7.6.1 Smeštaj lica iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika vrši se uz poštovanje načela nediskriminacije, jedinstva porodice, rodne ravnopravnosti i brige o licima sa posebnim potrebama, u skladu sa Zakonom i mogućnostima Centra. PU 11.5 5. Where female applicants are detained, Member States shall ensure that they are accommodated separately from male applicants, unless the latter are family members and all individuals concerned consent thereto. Exceptions to the first subparagraph may also apply to the use of common spaces designed for recreational or social activities, including the provision of meals. 0.1.150.7.6.1 Načelo obezbeđenja posebnih procesnih i prihvatnih garancija U postupku azila vodiće se računa o specifičnoj situaciji lica kojima su potrebne posebne procesne i/ili prihvatne garancije, kao što su maloletnici, maloletnici bez pratnje, maloletnici odvojeni od roditelja ili staratelja lica potpuno ili delimično lišena poslovne sposobnosti, deca odvojena od roditelja ili staratelja osobe sa invaliditetom, stare osobe, trudnice, samohrani roditelji sa maloletnom decom i lica koja su bila izložena mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja. Posebnim procesnim i prihvatnim garancijama pruža se odgovarajuća pomoć tražiocu koji s obzirom na svoje lične okolnosti nije sposoban da ostvaruje prava i obaveze iz ovog zakona bez odgovarajuće pomoći.Smeštaj lica iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika vrši se uz poštovanje načela nediskriminacije, jedinstva porodice, rodne ravnopravnosti i brige o licima sa posebnim potrebama, u skladu sa Zakonom i mogućnostima Centra. PU 11.6 6. In duly justified cases and for a reasonable period that shall be as short as possible Member States may derogate from the third subparagraph of paragraph 2, paragraph 4 and the first subparagraph of paragraph 5, when the applicant is detained at a border post or in a transit zone, with the exception of the cases referred to in Article 43 of Directive 2013/32/EU. NP Odredba nije obavezujuća 12 Families Member States shall take appropriate measures to maintain as far as possible family unity as present within their territory, if applicants are provided with housing by the Member State concerned. Such measures shall be implemented with the applicant’s agreement. 0.19 Načelo jedinstva porodiceNadležni organi će preduzeti sve raspoložive mere radi održanja jedinstva porodice u toku postupka, kao i po odobrenju azila ili privremene zaštite.Lica kojima je odobren azil ili privremena zaštita imaju pravo na spajanje porodice, u skladu sa odredbama ovog zakona. PU Opšte načelo.Odnosi se na sve faze postupka 13 Article 13 Medical screening Member States may require medical screening for applicants on public health grounds. 0.155 Zdravstvena zaštitaPrilikom prijema u Centar za azil ili drugi objekat za smeštaj, svi tražioci se zdravstveno pregledaju na način utvrđen propisom koji donosi ministar nadležan za zdravlje. Tražilac u Republici Srbiji ima prava na zdravstvenu zaštitu, u skladu sa propisima kojima je uređena zdravstvena zaštita stranaca.Prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu tražilaca azila, zdravstvena zaštita će se prioritetno pružiti žrtvama mučenja, silovanja i drugih teških oblika psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja kao i tražiocima sa mentalnim smetnjama. PU 14. Schooling and education of minors 1. Member States shall grant to minor children of applicants and to applicants who are minors access to the education system under similar conditions as their own nationals for so long as an expulsion measure against them or their parents is not actually enforced. Such education may be provided in accommodation centres. The Member State concerned may stipulate that such access must be confined to the State education system. Member States shall not withdraw secondary education for the sole reason that the minor has reached the age of majority2. Access to the education system shall not be postponed for more than three months from the date on which the application for international protection was lodged by or on behalf of the minor. Preparatory classes, including language classes, shall be provided to minors where it is necessary to facilitate their access to and participation in the education system as set out in paragraph 1. Where access to the education system as set out in paragraph 1 is not possible due to the specific situation of the minor, the Member State concerned shall offer other education arrangements in accordance with its national law and practice. 0.156 ObrazovanjeTražilac ima pravo na besplatno osnovno i srednje obrazovanje, u skladu sa posebnim propisom. PU 15. Employment 1. Member States shall ensure that applicants have access to the labour market no later than 9 months from the date when the application for international protection was lodged if a first instance decision by the competent authority has not been taken and the delay cannot be attributed to the applicant. 2. Member States shall decide the conditions for granting access to the labour market for the applicant, in accordance with their national law, while ensuring that applicants have effective access to the labour market. For reasons of labour market policies, Member States may give priority to Union citizens and nationals of States parties to the Agreement on the European Economic Area, and to legally resident third-country nationals. 3. Access to the labour market shall not be withdrawn during appeals procedures, where an appeal against a negative decision in a regular procedure has suspensive effect, until such time as a negative decision on the appeal is notified. 0.1580.2.4.1. Pristup tržištu rada tražilacaTražilac ima pravo na pristup tržištu rada devet meseci nakon podnošenja zahteva, ako odluka o njegovom zahtevu nije doneta bez njegove krivice. Uslovi za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana su bliže uređeni zakonom koji reguliše zapošljavanje stranaca.Stranac koji se zapošljava u Republici u skladu sa ovim zakonom, ima jednaka prava i obaveze u pogledu rada, zapošljavanja i samozapošljavanja kao i državljani Republike, ako su ispunjeni uslovi u skladu sa zakonom. PU 16 Vocational training Member States may allow applicants access to vocational training irrespective of whether they have access to the labour market. Access to vocational training relating to an employment contract shall depend on the extent to which the applicant has access to the labour market in accordance with Article 15. 0.3.2.4.0.3.49. Odredbe ovog zakona primenjuju se na zaposlene strane državljane i lica bez državljanstva koji rade kod poslodavca na teritoriji Republike Srbije, ako zakonom nije drukčije određeno.Poslodavac je dužan da zaposlenom omogući obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kada to zahteva potreba procesa rada i uvođenje novog načina i organizacije rada.Zaposleni je dužan da se u toku rada obrazuje, stručno osposobljava i usavršava za rad.Troškovi obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja obezbeđuju se iz sredstava poslodavca i drugih izvora, u skladu sa zakonom i opštim aktom.U slučaju da zaposleni prekine obrazovanje, stručno osposobljavanje ili usavršavanje, dužan je da poslodavcu naknadi troškove, osim ako je to učinio iz opravdanih razloga. PU 17.1 General rules on material reception conditions and health care Member States shall ensure that material reception conditions are available to applicants when they make their application for international protection. 0.153.1 Do donošenja pravnosnažne odluke o zahtevu za azil, tražiocima se obezbeđuju materijalni uslovi prihvata u Centru za azil ili drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona, koji su u sastavu Komesarijata za izbeglice i migracije kao posebne organizacije, u smislu Zakona o državnoj upravi i Zakona o državnim službenicima. PU 17.2. Member States shall ensure that material reception conditions provide an adequate standard of living for applicants, which guarantees their subsistence and protects their physical and m Member States shall ensure that that standard of living is met in the specific situation of vulnerable persons, in accordance with Article 21, as well as in relation to the situation of persons who are in detention.ental health. 0.152.152.2 Materijalni uslovi prihvata obuhvataju: smeštaj, hranu i odeću. Prilikom smeštaja lica posebno će se voditi računa o polu, uzrastu, položaju lica kojima su potrebne posebne procesne i/ili prihvatne garancije, kao i jedinstvu porodice. PU 17.3 3. Member States may make the provision of all or some of the material reception conditions and health care subject to the condition that applicants do not have sufficient means to have a standard of living adequate for their health and to enable their subsistence. NP Odredba nije obavezujuća 17.4 4. Member States may require applicants to cover or contribute to the cost of the material reception conditions and of the health care provided for in this Directive, pursuant to the provision of paragraph 3, if the applicants have sufficient resources, for example if they have been working for a reasonable period of time. If it transpires that an applicant had sufficient means to cover material reception conditions and health care at the time when those basic needs were being covered, Member States may ask the applicant for a refund.. NP Odredba nije obavezujuća 17.5 5. Where Member States provide material reception conditions in the form of financial allowances or vouchers, the amount thereof shall be determined on the basis of the level(s) established by the Member State concerned either by law or by the practice to ensure adequate standards of living for nationals. Member States may grant less favourable treatment to applicants compared with nationals in this respect, in particular where material support is partially provided in kind or where those level(s), applied for nationals, aim to ensure a standard of living higher than that prescribed for applicants under this Directive. NP Odredba nije obavezujuća.Vezana je za prethodnu a s obzirom da odredba 17.4 nije propisana Predlogom, isto se odnosi i na 17.5 18.1 Modalities for material reception conditions Where housing is provided in kind, it should take one or a combination of the following forms: (a) premises used for the purpose of housing applicants during the examination of an application for international protection made at the border or in transit zones; (b) accommodation centres which guarantee an adequate standard of living; (c) private houses, flats, hotels or other premises adapted for housing applicants. 0.152.7 Materijalni uslovi smeštaja mogu se obezbediti u :- centru za azil;-drugim objektima (hoteli, odmarališta, drugi pogodni objekti) koji su određeni za ove namene i -smeštajnim kapacitetima na granici ili u tranzitnim zonama ili u tu svrhu određenom smeštaju unutar teritorije Republike Srbije. PU 18.2 Without prejudice to any specific conditions of detention as provided for in Articles 10 and 11, in relation to housing referred to in paragraph 1(a), (b) and (c) of this Article Member States shall ensure that: (a) applicants are guaranteed protection of their family life; (b) applicants have the possibility of communicating with relatives, legal advisers or counsellors, persons representing UNHCR and other relevant national, international and nongovernmental organisations and bodies; (c) family members, legal advisers or counsellors, persons representing UNHCR and relevant non-governmental organisations recognised by the Member State concerned are granted access in order to assist the applicants. Limits on such access may be imposed only on grounds relating to the security of the premises and of the applicants. 0.19.0.1.57 Načelo jedinstva porodiceNadležni organi će preduzeti sve raspoložive mere radi održanja jedinstva porodice u toku postupka, kao i po odobrenju azila ili privremene zaštite.Lica kojima je odobren azil ili privremena zaštita imaju pravo na spajanje porodice, u skladu sa odredbama ovog zakona.Informisanje i pravna pomoć Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao i tražilac ima pravo da bude informisan o svojim pravima i obavezama tokom celog postupka azila. Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao kao i tražilac može koristiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim organima od strane udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na pružanje pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobren azil kao i besplatnu pravnu pomoć UNHCR-a. PU 18.3 3. Member States shall take into consideration gender and age-specific concerns and the situation of vulnerable persons in relation to applicants within the premises and accommodation centres referred to in paragraph 1(a) and (b). 0.152.2 Prilikom smeštaja lica posebno će se voditi računa o polu, uzrastu, položaju lica kojima su potrebne posebne procesne i/ili prihvatne garancije, kao i jedinstvu porodice. PU 18.4 4. Member States shall take appropriate measures to prevent assault and gender-based violence, including sexual assault and harassment, within the premises and accommodation centres referred to in paragraph 1(a) and (b). 0.76.1 Smeštaj lica iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika vrši se uz poštovanje načela nediskriminacije, jedinstva porodice, rodne ravnopravnosti i brige o licima sa posebnim potrebama, u skladu sa Zakonom i mogućnostima Centra. PU 18.5 5. Member States shall ensure, as far as possible, that dependent adult applicants with special reception needs are accommodated together with close adult relatives who are already present in the same Member State and who are responsible for them whether by law or by the practice of the Member State concerned. 0.152.2 Prilikom smeštaja lica posebno će se voditi računa o polu, uzrastu, položaju lica kojima su potrebne posebne procesne i/ili prihvatne garancije, kao i jedinstvu porodice PU 18.6 Member States shall ensure that transfers of applicants from one housing facility to another take place only when necessary. Member States shall provide for the possibility for applicants to inform their legal advisers or counsellors of the transfer and of their new address. NU Odredba nije predviđena Predlogom zakona.Biće uskađeno sa odredbom Direktive pre usvajanja u Parlamentu 18.7 Persons working in accommodation centres shall be adequately trained and shall be bound by the confidentiality rules provided for in national law in relation to any information they obtain in the course of their work. 0.153.4 Radom Centra za azil ili drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona rukovodi državni službenik na položaju koji rukovodi Komesarijatom za izbeglice i migracije, koji svojim aktom uređuje i unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Centru za azil ili drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona. PU Predlog Zakona ne propisuje obavezu obučavanja službenika nadležnih organaMeđutim, službenici nadležnih organa učestvuju u obukama koje se odnose na oblast međunarodne zaštiteAkcionim planom za Poglavlje 24. predviđene stalne obuke zaposlenih 18.8 Member States may involve applicants in managing the material resources and non-material aspects of life in the centre through an advisory board or council representing residents. 0.69. Raspored aktivnosti korisnika i vreme predviđeno za obroke, utvrđuje ovlašćeno lice u Centru i objavljuje na oglasnoj tabli Centra.Korisnik je dužan da učestvuje u aktivnostima koje se odnose na čišćenje i uređenje zajedničkih prostorija, dvorišta, parking prostora i drugim aktivnostima neophodnim za funkcionisanje Centra, na osnovu rasporeda iz stava 1. ovog člana. PU 18.9 In duly justified cases, Member States may exceptionally set modalities for material reception conditions different from those provided for in this Article, for a reasonable period which shall be as short as possible, when: (a) an assessment of the specific needs of the applicant is required, in accordance with Article 22; (b) housing capacities normally available are temporarily exhausted. Such different conditions shall in any event cover basic needs. 0.1.53.a.4 Izuzetno, lica koja su u posebnom psihofizičkom stanju (starost, invalidnost i sl.) i kojima se u Centru za azil ili drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona ne mogu obezbediti potrebni uslovi za njihov smeštaj, Komesarijat, na osnovu rešenja centra za socijalni rad, obezbeđuje smeštaj u ustanovi socijalne zaštite, kod drugog pružaoca usluge smeštaja ili u drugoj porodici. PU 19 Health care Member States shall ensure that applicants receive the necessary health care which shall include, at least, emergency care and essential treatment of illnesses and of serious mental disorders.Member States shall provide necessary medical or other assistance to applicants who have special reception needs, including appropriate mental health care where needed. 0.155 Zdravstvena zaštitaPrilikom prijema u Centar za azil ili drugi objekat za smeštaj, svi tražioci se zdravstveno pregledaju na način utvrđen propisom koji donosi ministar nadležan za zdravlje. Tražilac u Republici Srbiji ima prava na zdravstvenu zaštitu, u skladu sa propisima kojima je uređena zdravstvena zaštita stranaca.Prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu tražilaca azila, zdravstvena zaštita će se prioritetno pružiti žrtvama mučenja, silovanja i drugih teških oblika psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja kao i tražiocima sa mentalnim smetnjama. PU 20 Reduction or withdrawal of material reception conditions 1. Member States may reduce or, in exceptional and duly justified cases, withdraw material reception conditions where an applicant: (a) abandons the place of residence determined by the competent authority without informing it or, if requested, without permission; or (b) does not comply with reporting duties or with requests to provide information or to appear for personal interviews concerning the asylum procedure during a reasonable period laid down in national law; or (c) has lodged a subsequent application as defined in Article 2(q) of Directive 2013/32/EU.In relation to cases (a) and (b), when the applicant is traced or voluntarily reports to the competent authority, a duly motivated decision, based on the reasons for the disappearance, shall be taken on the reinstallation of the grant of some or all of the material reception conditions withdrawn or reduced. 0.152.352.452.659. Materijalni uslovi prihvata mogu se umanjiti ili prestati ukoliko tražilac ima sopstvenih sredstva ili ukoliko počne da ostvaruje prihode po osnovu rada, a sredstva ili prihodi su dovoljni da pokrije materijalne uslove prihvata, kao i ukoliko zloupotrebom dodeljene pomoć iz stava 1. ovog člana ostvari korist.Odluku o umanjenju ili prestanku materijalnih uslova prihvata donosi Komesarijat za izbeglice i migracije.Propise o uslovima pod kojima se obezbeđuju materijalni uslovi prihvata, postupku za njihovo umanjenje ili prestanak i drugim pitanjima vezano za umanjenje ili prestanak materijalnih uslova prihvata i propise o pravilima kućnog reda u Centru za azil i drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca, donosi državni službenik na položaju koji rukovodi Komesarijatom za izbeglice i migracije.Tražilac je obavezan:1)da se pridržava mera ograničenja kretanja iz člana 79. ovog zakona, ako su određene;2)da o svakoj promeni ranije odobrene adrese, u roku od tri dana od promene adrese, pismenim putem obavesti Kancelariju za azil;3)da se pridržava kućnog reda, ako je smešten u Centru za azil ili drugom objektu za smeštaj tražilaca;4)da se odaziva na pozive i sarađuje sa Kancelarijom za azil i drugim nadležnim organima u svim fazama postupka azila;5)da ovlašćenom službeniku preda svoja identifikaciona dokumenta, putnu ispravu i druga dokumenta koja mogu biti od značaja za njegovu identifikaciju;6)da sarađuje sa ovlašćenim službenicima prilikom registracije; 7)da sarađuje sa ovlašćenim službenicima prilikom zdravstvenog pregleda; 8)da ostane na teritoriji Republike Srbije do okončanja postupka azila;9)da napusti Centar za azil ili drugi objekat za smeštaj tražilaca po pravosnažnosti odluke o zahtevu.O nepoštovanju obaveza iz stava 1. tač. 3, 7. i 9. ovog člana, ovlašćeni službenik Centra za azil ili drugog objekta za smeštaj tražilaca obaveštava Kancelariju za azil koja preduzima mere iz člana 79. ovog zakona. PU 20.2 2. Member States may also reduce material reception conditions when they can establish that the applicant, for no justifiable reason, has not lodged an application for international protection as soon as reasonably practicable after arrival in that Member State. 0.135.1435.15 Ukoliko se nakon registracije, stranac, bez opravdanog razloga, ne javi u Centar za azil ili drugi objekat određen za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona u roku od 72 sata, primeniće se propisi o pravnom položaju stranaca.Ukoliko stranac samovoljno, bez odobrenja i opravdanog razloga napusti Centar za azil ili drugi objekat određen za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona, pre isteka zakonom propisanog roka za podnošenje zahteva, primeniće se propisi o pravnom položaju stranaca. PU 20.3 Member States may reduce or withdraw material reception conditions where an applicant has concealed financial resources, and has therefore unduly benefited from material reception conditions. 0.152.3.52.4 Materijalni uslovi prihvata mogu se umanjiti ili prestati ukoliko zloupotrebom dodeljene pomoć iz stava 1. ovog člana ostvari korist.Odluku o umanjenju ili prestanku materijalnih uslova prihvata donosi Komesarijat za izbeglice i migracije. PU 20.4 Member States may determine sanctions applicable to serious breaches of the rules of the accommodation centres as well as to seriously violent behaviour. 0.1 ako se lice bez državljanstva može vratiti u zemlju svog uobičajenog boravišta, jer su prestale okolnosti u vezi sa kojima mu je dodeljena zaštita. PU 20.5 5. Decisions for reduction or withdrawal of material reception conditions or sanctions referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 of this Article shall be taken individually, objectively and impartially and reasons shall be given. Decisions shall be based on the particular situation of the person concerned, especially with regard to persons covered by Article 21, taking into account the principle of proportionality. Member States shall under all circumstances ensure access to health care in accordance with Article 19 and shall ensure a dignified standard of living for all applicants. 0.152.4 Odluku o umanjenju ili prestanku materijalnih uslova prihvata donosi Komesarijat za izbeglice i migracije. PU 20.6 6. Member States shall ensure that material reception conditions are not withdrawn or reduced before a decision is taken in accordance with paragraph 5. 0.153.1 Do donošenja pravnosnažne odluke o zahtevu za azil, tražiocima se obezbeđuju materijalni uslovi prihvata u Centru za azil ili drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona, koji su u sastavu Komesarijata za izbeglice i migracije kao posebne organizacije, u smislu Zakona o državnoj upravi i Zakona o državnim službenicima PU 21 PROVISIONS FOR VULNERABLE PERSONS General principle Member States shall take into account the specific situation of vulnerable persons such as minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children, victims of human trafficking, persons with serious illnesses, persons with mental disorders and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence, such as victims of female genital mutilation, in the national law implementing this Directive. 0.115 Načelo obezbeđenja posebnih procesnih i prihvatnih garancija U postupku azila vodiće se računa o specifičnoj situaciji lica kojima su potrebne posebne procesne i/ili prihvatne garancije, kao što su maloletnici, maloletnici bez pratnje, maloletnici odvojeni od roditelja ili staratelja lica potpuno ili delimično lišena poslovne sposobnosti, deca odvojena od roditelja ili staratelja osobe sa invaliditetom, stare osobe, trudnice, samohrani roditelji sa maloletnom decom i lica koja su bila izložena mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja. Posebnim procesnim i prihvatnim garancijama pruža se odgovarajuća pomoć tražiocu koji s obzirom na svoje lične okolnosti nije sposoban da ostvaruje prava i obaveze iz ovog zakona bez odgovarajuće pomoći. PU 22 Assessment of the special reception needs of vulnerable persons 1. In order to effectively implement Article 21, Member States shall assess whether the applicant is an applicant with special reception needs. Member States shall also indicate the nature of such needs. That assessment shall be initiated within a reasonable period of time after an application for international protection is made and may be integrated into existing national procedures. Member States shall ensure that those special reception needs are also addressed, in accordance with the provisions of this Directive, if they become apparent at a later stage in the asylum procedure. Member States shall ensure that the support provided to applicants with special reception needs in accordance with this Directive takes into account their special reception needs throughout the duration of the asylum procedure and shall provide for appropriate monitoring of their situation.2. The assessment referred to in paragraph 1 need not take the form of an administrative procedure. 3. Only vulnerable persons in accordance with Article 21 may be considered to have special reception needs and thus benefit from the specific support provided in accordance with this Directive. 4. The assessment provided for in paragraph 1 shall be without prejudice to the assessment of international protection needs pursuant to Directive 2011/95/EU 0.152.2 Prilikom smeštaja lica posebno će se voditi računa o polu, uzrastu, položaju lica kojima su potrebne posebne procesne i/ili prihvatne garancije, kao i jedinstvu porodice. PU 23.1 Minors 1. The best interests of the child shall be a primary consideration for Member States when implementing the provisions of this Directive that involve minors. Member States shall ensure a standard of living adequate for the minor’s physical, mental, spiritual, moral and social development. 0.110.1 Načelo zaštite najboljeg interesa maloletnika Prilikom sprovođenja odredbi ovog zakona postupaće se u skladu sa načelom najboljeg interesa maloletnika. PU 23.2 In assessing the best interests of the child, Member States shall in particular take due account of the following factors: (a) family reunification possibilities; (b) the minor’s well-being and social development, taking into particular consideration the minor’s background; (c) safety and security considerations, in particular where there is a risk of the minor being a victim of human trafficking;(d) the views of the minor in accordance with his or her age and maturity 3.Member States shall ensure that minors have access to leisure activities, including play and recreational activities appropriate to their age within the premises and accommodation centres referred to in Article 18(1)(a) and (b) and to open-air activities. 4.Member States shall ensure access to rehabilitation services for minors who have been victims of any form of abuse, neglect, exploitation, torture or cruel, inhuman and degrading treatment, or who have suffered from armed conflicts, and ensure that appropriate mental health care is developed and qualified counselling is provided when needed. 5.Member States shall ensure that minor children of applicants or applicants who are minors are lodged with their parents, their unmarried minor siblings or with the adult responsible for them whether by law or by the practice of the Member State concerned, provided it is in the best interests of the minors concerned. 0.110.2 Prilikom procene najboljeg interesa maloletnika uzeće se u obzir dobrobit, socijalni razvoj i poreklo maloletnika; mišljenje maloletnika u zavisnosti od njegovog uzrasta i zrelosti; načelo jedinstva porodice kao i zaštita i bezbednost maloletnika posebno ukoliko postoji sumnja da se radi o maloletniku – žrtvi trgovine ljudima ili žrtvi nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. PU 24.1 Unaccompanied minorsMember States shall as soon as possible take measures to ensure that a representative represents and assists the unaccompanied minor to enable him or her to benefit from the rights and comply with the obligations provided for in this Directive. The unaccompanied minor shall be informed immediately of the appointment of the representative. The representative shall perform his or her duties in accordance with the principle of the best interests of the child, as prescribed in Article 23(2), and shall have the necessary expertise to that end. In order to ensure the minor’s well-being and social development referred to in Article 23(2)(b), the person acting as representative shall be changed only when necessary. Organisations or individuals whose interests conflict or could potentially conflict with those of the unaccompanied minor shall not be eligible to become representatives. Regular assessments shall be made by the appropriate authorities, including as regards the availability of the necessary means for representing the unaccompanied minor. 0.117.117.253.a.153.a.2 Maloletniku bez pratnje organ starateljstva će, odmah nakon utvrđivanja činjenice da se radi o maloletniku bez pratnje, pre podnošenja zahteva, odrediti privremenog staratelja, u skladu sa zakonom.Maloletnik bez pratnje mora biti bez odlaganja obavešten o određivanju privremenog staratelja.U Centru za azil i drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona obezbeđuju se materijalni uslovi prihvata maloletnika bez pratnje do donošenja pravosnažne odluke o zahtevu.Izuzetno, maloletniku bez pratnje koji je podneo zahtev za azil, do donošenja pravosnažne odluke po zahtevu, ukoliko se u Centru za azil ili drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca azila iz člana 52. ovog zakona ne mogu obezbediti potrebni uslovi za njegov smeštaj, Komesarijat, na osnovu rešenja centra za socijalni rad, obezbeđuje smeštaj u ustanovi socijalne zaštite, kod drugog pružaoca usluge smeštaja ili u drugoj porodici. PU 24.2 Unaccompanied minors who make an application for international protection shall, from the moment they are admitted to the territory until the moment when they are obliged to leave the Member State in which the application for international protection was made or is being examined, be placed: (a) with adult relatives;(b) with a foster family; (c) in accommodation centres with special provisions for minors; (d) in other accommodation suitable for minors. Member States may place unaccompanied minors aged 16 or over in accommodation centres for adult applicants, if it is in their best interests, as prescribed in Article 23(2). As far as possible, siblings shall be kept together, taking into account the best interests of the minor concerned and, in particular, his or her age and degree of maturity. Changes of residence of unaccompanied minors shall be limited to a minimum. 0.153.a U Centru za azil i drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona obezbeđuju se materijalni uslovi prihvata maloletnika bez pratnje do donošenja pravosnažne odluke o zahtevu.Izuzetno, maloletniku bez pratnje koji je podneo zahtev za azil, do donošenja pravosnažne odluke po zahtevu, ukoliko se u Centru za azil ili drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca azila iz člana 52. ovog zakona ne mogu obezbediti potrebni uslovi za njegov smeštaj, Komesarijat, na osnovu rešenja centra za socijalni rad, obezbeđuje smeštaj u ustanovi socijalne zaštite, kod drugog pružaoca usluge smeštaja ili u drugoj porodici.Izuzetno, lica koja su u posebnom psihofizičkom stanju (starost, invalidnost i sl.) i kojima se u Centru za azil ili drugim objektima namenjenim za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona ne mogu obezbediti potrebni uslovi za njihov smeštaj, Komesarijat, na osnovu rešenja centra za socijalni rad, obezbeđuje smeštaj u ustanovi socijalne zaštite, kod drugog pružaoca usluge smeštaja ili u drugoj porodici. Centar za socijalni rad dužan je da pre donošenja rešenja iz stava 2. i 3. ovog člana sprovede postupak u skladu sa zakonom, kao i da pribavi sagalsnost za plaćanje troškova smeštaja od Komesarijata.Sredstva za smeštaj lica iz stava 2. i 3. ovog člana u ustanove socijalne zaštite, kod drugog pružaoca usluge smeštaja ili u drugoj porodici, obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije iz sredstava namenjenih za obezbeđenje smeštaja lica tražioca azila. PU 24.3 Member States shall start tracing the members of the unaccompanied minor’s family, where necessary with the assistance of international or other relevant organisations, as soon as possible after an application for international protection is made, whilst protecting his or her best interests. In cases where there may be a threat to the life or integrity of the minor or his or her close relatives, particularly if they have remained in the country of origin, care must be taken to ensure that the collection, processing and circulation of information concerning those persons is undertaken on a confidential basis, so as to avoid jeopardising their safety 0.174.5 Kada je neophodno, nadležni organi će započeti traganje za članovima porodice maloletnika bez pratnje štiteći najbolji interes maloletnika. U slučajevima kada život ili integritet maloletnika ili njegove bliske rodbine mogu biti ugroženi, posebno ako su ostali u zemlji porekla, mora se osigurati prikupljanje, obrada i razmena informacija u skladu sa načelom poverljivosti. PU Navedena odredba se odnosi na maloletnike kojima je odobrena zaštita, ali u praksi postoji saradnja između nadležnih organa i Crvenog krsta, UNHCR-a u pronalaženju članova porodice i njihovom eventualnom spajanju. 24.4 4. Those working with unaccompanied minors shall have had and shall continue to receive appropriate training concerning their needs, and shall be bound by the confidentiality rules provided for in national law, in relation to any information they obtain in the course of their work. 0.4143.1144.1 Stručno usavršavanje, u smislu ovog zakona, jeste neprekidno sticanje znanja i veština stručnih radnika i stručnih saradnika u socijalnoj zaštiti. Stručni radnici i stručni saradnici u socijalnoj zaštiti imaju pravo i dužnost da u toku profesionalnog rada stalno prate razvoj nauke i struke i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređivanja profesionalnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada. PU 25 Victims of torture and violence 1. Member States shall ensure that persons who have been subjected to torture, rape or other serious acts of violence receive the necessary treatment for the damage caused by such acts, in particular access to appropriate medical and psychological treatment or care. 2. Those working with victims of torture, rape or other serious acts of violence shall have had and shall continue to receive appropriate training concerning their needs, and shall be bound by the confidentiality rules provided for in national law, in relation to any information they obtain in the course of their work. 0.155.255.3 Tražilac u Republici Srbiji ima prava na zdravstvenu zaštitu, u skladu sa propisima kojima je uređena zdravstvena zaštita stranaca.Prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu tražilaca azila, zdravstvena zaštita će se prioritetno pružiti žrtvama mučenja, silovanja i drugih teških oblika psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja kao i tražiocima sa mentalnim smetnjama. PU Predlog Zakona ne propisuje obavezu obučavanja službenika nadležnih organaMeđutim, službenici nadležnih organaučestvuju u obukama koje se odnose na oblast međunarodne zaštiteAkcionim planom za Poglavlje 24. predviđene stalne obuke zaposlenih 26.1 AppealsMember States shall ensure that decisions relating to the granting, withdrawal or reduction of benefits under this Directive or decisions taken under Article 7 which affect applicants individually may be the subject of an appeal within the procedures laid down in national law. At least in the last instance the possibility of an appeal or a review, in fact and in law, before a judicial authority shall be granted. 0.5.213.1.0.1.21.1 Protiv rešenja donetog u prvom stepenu stranka ima pravo na žalbuKomisija za azilKomisija za azil odlučuje u drugom stepenu po žalbama na odluke Kancelarije za azil PU 26.2. In cases of an appeal or a review before a judicial authority referred to in paragraph 1, Member States shall ensure that free legal assistance and representation is made available on request in so far as such aid is necessary to ensure effective access to justice. This shall include, at least, the preparation of the required procedural documents and participation in the hearing before the judicial authorities on behalf of the applicant. Free legal assistance and representation shall be provided by suitably qualified persons, as admitted or permitted under national law, whose interests do not conflict or could not potentially conflict with those of the applicant. 0.157 Informisanje i pravna pomoć Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao i tražilac ima pravo da bude informisan o svojim pravima i obavezama tokom celog postupka azila. Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao kao i tražilac može koristiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim organima od strane udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na pružanje pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobren azil kao i besplatnu pravnu pomoć UNHCR-a. PU 26.3. Member States may also provide that free legal assistance and representation are granted:(a) only to those who lack sufficient resources; and/or (b) only through the services provided by legal advisers or other counsellors specifically designated by national law to assist and represent applicants. Member States may provide that free legal assistance and representation not be made available if the appeal or review is considered by a competent authority to have no tangible prospect of success. In such a case, Member States shall ensure that legal assistance and representation is not arbitrarily restricted and that the applicant’s effective access to justice is not hindered. NP Odredba nije obavezujućaPredlog predviđa besplatnu pravnu pomoć za sve kategorije tražilaca 26.4 Member States may also: (a) impose monetary and/or time limits on the provision of free legal assistance and representation, provided that such limits do not arbitrarily restrict access to legal assistance and representation; b) provide that, as regards fees and other costs, the treatment of applicants shall not be more favorable than the treatment generally accorded to their nationals in matters pertaining to legal assistance. NP Odredba nije obavezujućaPredlog predviđa besplatnu pravnu pomoć za sve kategorije tražilaca 26.526.6 5. Member States may demand to be reimbursed wholly or partially for any costs granted if and when the applicant’s financial situation has improved considerably or if the decision to grant such costs was taken on the basis of false information supplied by the applicant. 6. Procedures for access to legal assistance and representation shall be laid down in national law. NP Odredba nije obavezujućaPredlog predviđa besplatnu pravnu pomoć za sve kategorije tražilaca 27 ACTIONS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE RECEPTION SYSTEM Competent authorities Each Member State shall notify the Commission of the authorities responsible for fulfilling the obligations arising under this Directive. Member States shall inform the Commission of any changes in the identity of such authorities. 0.1.20.21.22.23. Kancelarija za azilPovodom zahteva za odobrenje azila i prestanka tog prava, u prvom stepenu postupak vodi i sve odluke donosi nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Kancelarija za azil).Komisija za azilKomisija za azil odlučuje u drugom stepenu po žalbama na odluke Kancelarije za azil, a čini je predsednik i osam članova koje imenuje Vlada na period od četiri godine. Sredstva za rad Komisije za azil obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije. Za predsednika i člana Komisije za azil može biti izabran državljanin Republike Srbije, diplomirani pravnik, koji ima najmanje pet godina radnog iskustva i poznaje propise iz oblasti ljudskih prava.Vlada svojim aktom utvrđuje visinu naknade za rad članova Komisije za azil.Komisija za azil je nezavisna u svom radu i odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.Administrativne poslove za Komisiju za azil obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelarija za azil.U roku od 30 dana od dana imenovanja njenih članova, Komisija za azil donosi Poslovnik o radu. Poslovnikom o radu bliže se uređuje način odlučivanja Komisije za azil, zakazivanje sednica i druga pitanja od značaja za rad Komisije za azil.Upravni sudProtiv konačnih rešenja Komisije za azil se može pokrenuti upravni spor. Komesarijat za izbeglice i migracije Komesarijat za izbeglice i migracije obezbeđuje materijalne uslove za prihvat tražilaca azila u skladu sa ovim Zakonom.Komesarijat za izbeglice i migracije obezbeđuje privremeni smeštaj licima kojima je odobren azil u skladu sa propisom kojim je regulisano upravljanje migracijama .Komesarijat za izbeglice i migracije sprovodi programe dobrovoljnog povratka stranca čiji je zahtev odlukom nadležnog organa odbijen ili odbačen, ili je postupak obustavljen, stranaca kojima je odobrena privremena zaštita, stranca kome je doneta odluka iz člana 76. st. 3. i 4 ili odluka iz člana 84. i 85. ovog zakona i stranca kome je prestao azil, kao i programe integracije lica kojima je odobren azil u skladu sa propisom kojim je regulisano upravljanje migracijama. PU 28 Guidance, monitoring and control system 1. Member States shall, with due respect to their constitutional structure, put in place relevant mechanisms in order to ensure that appropriate guidance, monitoring and control of the level of reception conditions are established. 2. Member States shall submit relevant information to the Commission in the form set out in Annex I, by 20 July 2016 at the latest. NP Propisane obaveze se odnose na države članice, kao i njihovu saradnju sa Evropskom Komisijom 29 Staff and resources 1. Member States shall take appropriate measures to ensure that authorities and other organisations implementing this Directive have received the necessary basic training with respect to the needs of both male and female applicants. 2. Member States shall allocate the necessary resources in connection with the national law implementing this Directive. NU Predlog Zakona ne propisuje obavezu obučavanja službenika nadležnih organaMeđutim, službenici nadležnih organaučestvuju u obukama koje se odnose na oblast međunarodne zaštiteAkcionim planom za Poglavlje 24. predviđene stalne obuke zaposlenih 30 FINAL PROVISIONS Reports By 20 July 2017 at the latest, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application of this Directive and shall propose any amendments that are necessary. Member States shall send the Commission all the information that is appropriate for drawing up the report by 20 July 2016. After presenting the first report, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application of this Directive at least every five years. NP Propisane obaveze se odnose na države članice, kao i njihovu saradnju sa Evropskom Komisijom 31 Transposition 1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Articles 1 to 12, 14 to 28 and 30 and Annex I by 20 July 2015 at the latest. They shall forthwith communicate to the Commission the text of those measures. When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. They shall also include a statement that references in existing laws, regulations and administrative provisions to the directive repealed by this Directive shall be construed as references to this Directive. Member States shall determine how such reference is to be made and how that statement is to be formulated. 2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. NP Propisane obaveze se odnose na države članice, kao i njihovu saradnju sa Evropskom Komisijom 32 Repeal Directive 2003/9/EC is repealed for the Members States bound by this Directive with effect from 21 July 2015, without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time-limit for transposition into national law of the Directive set out in Annex II, Part B. References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and shall be read in accordance with the correlation table in Annex III. NP Definiše rok za prenošenje direktive za države članice 33 Entry into force This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. Articles 13 and 29 shall apply from 21 July 2015. 0.1 NP Definiše rok za stupanje na snagu Direktive 34. Addressees This Directive is addressed to the Member States in accordance with the Treaties. NP Odnosi se na države članice

Ostavite komentar