Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

PREDLOG ZAKONA

O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2013. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2013. godinu, njegovo izvršenje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata, kao i korišćenje sredstava iz dodatnih prihoda i primanja.

Član 2.

Prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije za 2013. godinu iznose ukupno 875.343.572.508 dinara, od toga: transferi, prihodi od prodaje dobara i usluga i donacije indirektnih budzetskih korisnika iznose ukupno 62.870.564.000 dinara, a rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije za 2013. godinu iznose 1.036.927.758.673 dinara, od toga: ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine indirektnih budzetskih korisnika iznose ukupno 62.870.564.000 dinara.

Izvršenje budzeta Republike Srbije za 2013. godinu sastoji se od:

u dinarima

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA PLAN Ostvarenje/izvršenje Ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine 873.409.415.819 875.343.572.508 od toga: ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijke imovine direktnih budzetskih korisnika 849.297.879.819 812.473.008.508 od toga: transferi, prihodi od prodaje dobara i usluga i donacije indirektnih budzetskih korisnika 24.111.536.000 62.870.564.000 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 1.040.014.339.000 1.036.927.758.673 od toga: ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine direktnih budzetskih korisnika 1.015.902.803.000 974.057.194.673 od toga: ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine indirektnih budzetskih korisnika 24.111.536.000 62.870.564.000 Budzetski suficit/deficit -166.604.923.181 -161.584.186.165 Izdaci za nabavku finansijske imovine(u cilju sprovođenja javnih politika) 11.738.223.000 12.203.102.304 Ukupan fiskalni suficit/deficit -178.343.146.181 -173.787.288.469 B. RAČUN FINANSIRANjA     Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 630.943.371.000 644.761.641.740 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga 435.939.253.000 423.566.949.911 Neto finansiranje 178.343.146.181 173.787.288.469 Promena stanja na računu     (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava     negativna – smanjenje gotovinskih sredstava) 16.660.971.819 47.407.403.360

Prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine ostvareni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

u dinarima

OPIS Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje/ izvršenje UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA   873.409.415.819 875.343.572.508 od toga: ukupni prihodi i primanja direktnih budzetskih korisnika   849.297.879.819 812.473.008.508 od toga: transferi, prihodi od prodaje dobara i usluga i donacije indirektnih budzetskih korisnika   24.111.536.000 62.870.564.000 1. Poreski prihodi 71 761.468.000.000 723.386.612.098 1.1. Porez na dohodak građana 7111 48.668.000.000 43.376.601.894 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 48.142.000.000 53.213.975.359 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 404.276.000.000 380.624.304.698 Porez na dodatu vrednost u zemlji   130.169.000.000 110.141.389.842 Porez na dodatu vrednost iz uvoza   271.507.000.000 267.844.853.214 Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina   2.600.000.000 2.638.061.642 1.4. Akcize 717 217.264.000.000 204.757.958.851 Akcize na derivate nafte   112.255.000.000 107.173.213.245 Akcize na duvanske prerađevine   89.807.000.000 83.752.310.082 Ostale akcize   15.202.000.000 13.832.435.524 1.5. Carine 715 34.574.000.000 32.504.288.667 1.6. Ostali poreski prihodi 7145 8.544.000.000 8.909.482.629 2. Neporeski prihodi   110.613.000.819 148.605.860.803 Redovni neporeski prihodi   64.500.000.000 71.299.380.862 – Prihodi od imovine 741 10.500.000.000 20.744.002.335 – Takse 742 17.000.000.000 16.681.980.827 – Novčane kazne 743 4.800.000.000 5.052.439.571 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 22.000.000.000 22.500.242.274 – Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8 7.000.000.000 1.873.804.596 – Ostali redovni neporeski prihodi 714, 744, 745 3.200.000.000 4.409.576.259 – Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti 733    37.335.000 Vanredni neporeski prihodi   22.001.464.819 16.434.002.941 – Dobit NBS 741 2.971.464.819 2.971.466.427 – Dobit javnih agencija 741 1.400.000.000 853.596.375 – Deo dobiti javnih preduzeća 745 8.000.000.000 7.473.678.065 – Ostali vanredni prihodi 745 9.630.000.000 5.135.262.074 Neporeski prihodi indirektnih korisnika   24.111.536.000 60.872.477.000 – Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti 733 6.323.938.000 29.305.640.000 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 17.787.598.000 31.566.837.000 3. Donacije 731, 732 1.328.415.000 3.351.099.607 od toga: donacije direktnih budzetskih korisnika   1.328.415.000 1.353.012.607 od toga: donacije indirektnih budzetskih korisnika     1.998.087.000

Rashodi i izdaci budzeta koji se finansiraju iz ukupnih sredstava izvršeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

u dinarima

OPIS Ekonomska klasifi-kacija PLAN Izvršenje UKUPNI RASHODI I IZDACI   1.051.752.562.000 1.049.130.860.977 od toga: ukupni rashodi i izdaci direktnih budzetskih korisnika   1.027.641.026.000 986.260.296.977 od toga: ukupni rashodi i izdaci indirektnih budzetskih korisnika   24.111.536.000 62.870.564.000 1. Tekući rashodi 4 1.006.420.719.000 1.011.791.829.873 od toga: tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika   983.102.232.000 952.805.031.873 od toga: tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika   23.318.487.000 58.986.798.000 1.1. Rashodi za zaposlene 41 263.624.656.000 273.219.102.970 od toga: rashodi za zaposlene direktnih budzetskih korisnika   255.637.290.000 250.076.624.970 od toga: rashodi za zaposlene indirektnih budzetskih korisnika   7.987.366.000 23.142.478.000 Plate zaposlenih 411 201.259.154.000 206.063.737.000 od toga: plate zaposlenih direktnih budzetskih korisnika   195.614.043.000 191.159.605.000 od toga: plate zaposlenih indirektnih budzetskih korisnika   5.645.111.000 14.904.132.000 Doprinosi na teret poslodavca 412 40.111.723.000 40.884.246.528 od toga: doprinosi na teret poslodavca direktnih budzetskih korisnika   39.079.582.000 38.199.048.528 od toga: doprinosi na teret poslodavca indirektnih budzetskih korisnika   1.032.141.000 2.685.198.000 Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 22.253.779.000 26.271.119.442 od toga: ostali rashodi za zaposlene direktnih budzetskih korisnika   20.943.665.000 20.717.971.442 od toga: ostali rashodi za zaposlene indirektnih budzetskih korisnika   1.310.114.000 5.553.148.000 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 87.396.779.000 98.570.651.419 od toga: rashodi za korišćenje usluga i roba direktnih budzetskih korisnika   73.622.412.000 65.959.522.419 od toga: rashodi za korišćenje usluga i roba indirektnih budzetskih korisnika   13.774.367.000 32.611.129.000 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 91.749.306.000 89.311.054.369 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata direktnih budzetskih korisnika   91.747.127.000 89.271.095.369 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata indirektnih budzetskih korisnika   2.179.000 39.959.000 Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 46.302.890.000 46.054.572.423 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite direktnih budzetskih korisnika   46.302.018.000 46.048.471.423 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite indirektnih budzetskih korisnika   872.000 6.101.000 Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 37.634.205.000 35.987.298.662 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite direktnih budzetskih korisnika   37.634.205.000 35.987.233.662 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite indirektnih budzetskih korisnika     65.000 Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 443 6.950.000.000 6.430.813.134 OPIS Ekonomska klasifi-kacija PLAN Izvršenje od toga: otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija direktnih budzetskih korisnika   6.950.000.000 6.430.804.134 od toga: otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija indirektnih budzetskih korisnika     9.000 Prateći troškovi zaduživanja 444 862.211.000 838.370.150 od toga: prateći troškovi zaduživanja direktnih budzetskih korisnika   860.904.000 804.586.150 od toga: prateći troškovi zaduživanja indirektnih budzetskih korisnika   1.307.000 33.784.000 1.4. Subvencije 45 83.884.662.000 74.284.482.158 od toga: subvencije direktnih budzetskih korisnika   83.884.662.000 74.283.241.158 od toga: subvencije indirektnih budzetskih korisnika     1.241.000 Subvencije u privredi   15.075.936.000 12.916.859.668 Subvencije u poljoprivredi   37.729.993.000 30.453.313.277 Subvencije za železnicu   13.065.000.000 14.291.800.000 Subvencije za puteve   6.200.000.000 5.721.149.000 Subvencije u oblasti turizma   1.862.025.000 1.275.564.519 Subvencije za kulturu   357.550.000 357.549.999 Ostale subvencije   9.594.158.000 9.268.245.695 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 1.135.300.000 994.757.099 od toga: dotacije međunarodnim organizacijama direktnih budzetskih korisnika   1.135.300.000 983.849.099 od toga: dotacije međunarodnim organizacijama indirektnih budzetskih korisnika     10.908.000 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 74.271.361.000 73.153.006.635 od toga: transferi ostalim nivoima vlasti direktnih budzetskih korisnika   74.095.753.000 73.025.545.635 od toga: transferi ostalim nivoima vlasti indirektnih budzetskih korisnika   175.608.000 127.461.000 Transferi opštinama i gradovima   35.298.710.000 35.558.748.000 Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV   29.153.022.000 29.177.672.736 Ostali transferi   9.819.629.000 8.416.585.899 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 282.363.850.000 275.582.088.941 Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   264.585.900.000 262.292.920.143 Nacionalna služba za zapošljavanje   10.130.000.000 10.411.573.443 Republički fond za zdravstveno osiguranje   615.048.000 684.446.995 Ostali transferi   7.032.902.000 2.193.148.360 1.8. Ostale dotacije i transferi 465 1.457.059.000 1.556.671.183 od toga: ostale dotacije i transferi direktnih budzetskih korisnika   1.456.529.000 1.342.829.183 od toga: ostale dotacije i transferi indirektnih budzetskih korisnika   530.000 213.842.000 1.9. Socijalna zaštita iz budzeta 472 108.064.105.000 110.833.552.534 od toga: socijalna zaštita iz budzeta direktnih budzetskih korisnika   106.807.987.000 108.387.268.534 od toga: socijalna zaštita iz budzeta direktnih budzetskih korisnika   1.256.118.000 2.446.284.000 Dečja zaštita   43.606.600.000 43.606.453.882 Boračko – invalidska zaštita   15.180.650.000 15.110.271.648 Socijalna zaštita   31.747.132.000 32.394.253.752 Tranzicioni fond   5.250.000.000 4.848.466.448 Učenički standard   2.270.635.000 2.148.622.666 OPIS Ekonomska klasifi-kacija PLAN Izvršenje Studentski standard   3.583.842.000 3.899.257.673 Fond za mlade talente   729.924.000 722.695.532 Sportske stipendije   919.086.000 918.597.214 Izbegla i raseljena lica   1.344.570.000 1.297.821.714 Ostala socijalna zaštita iz budzeta   3.431.666.000 5.887.112.005 1.10. Ostali tekući rashodi 48 i 49 12.473.641.000 14.286.462.565 od toga: ostali tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika   12.351.322.000 13.892.966.565 od toga: ostali tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika   122.319.000 393.496.000 Sredstva rezervi 499 611.889.000 Ostali tekući rashodi 48 11.861.752.000 14.286.462.565 od toga: ostali tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika   11.739.433.000 13.892.966.565 od toga: ostali tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika   122.319.000 393.496.000 2. Kapitalni izdaci 5 33.593.620.000 25.135.928.800 od toga: kapitalni izdaci direktnih budzetskih korisnika   32.814.696.000 21.252.162.800 od toga: kapitalni izdaci indirektnih budzetskih korisnika   778.924.000 3.883.766.000 Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 28.951.165.000 23.120.531.014 od toga: izdaci za nefinansijsku imovinu direktnih budzetskih korisnika   28.172.241.000 19.248.243.014 od toga: izdaci za nefinansijsku imovinu indirektnih budzetskih korisnika   778.924.000 3.872.288.000 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 4.642.455.000 2.015.397.786 od toga: nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana direktnih budzetskih korisnika   4.642.455.000 2.003.919.786 od toga: nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana indirektnih budzetskih korisnika     11.478.000 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 62 11.738.223.000 12.203.102.304 od toga: izdaci za nabavku finansijske imovine direktnih budzetskih korisnika   11.724.098.000 12.203.102.304 od toga: izdaci za nabavku finansijske imovine indirektnih budzetskih korisnika   14.125.000  

Primanja i izdaci utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

u dinarima

B. RAČUN FINANSIRANjA Ekonomska klasifi-kacija Plan Izvršenje Neto finansiranje   178.343.146.181 173.787.288.469 Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 9 630.943.371.000 644.761.641.740 Primanja od zaduživanja 91 628.595.031.000 640.478.040.025 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti 9111 330.000.000.000 401.593.645.034 (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti – diskontovana vrednost) B. RAČUN FINANSIRANjA Ekonomska klasifi-kacija Plan Izvršenje Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti 9121 221.250.000.000 205.040.504.780 (Evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – priliv po prodajnoj ceni) Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja 9112-91199122-9129 77.345.031.000 33.843.890.211 (primljeni krediti od domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada) Primanja od prodaje finansijske imovine 92 2.348.340.000 4.283.601.715 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga 6 435.939.253.000 423.566.949.911 Izdaci za otplatu kredita 61 433.443.000.000 410.470.176.856 Otplata glavnice domaćim kreditorima 611 340.176.000.000 322.361.468.112 Otplata glavnice stranim kreditorima 612 68.517.000.000 65.291.995.114 Otplata glavnice po garancijama 613 24.750.000.000 22.816.713.630 Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 2.496.253.000 13.096.773.055 od toga: preuzimanje Razvojne banke Vojvodine radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije 621 1.392.910.000 1.392.910.000 izmirenje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru 621 525.400.000 525.400.000 nabavka strane finansijske imovine 622 89.603.000 ostala nabavka finansijske imovine 621 488.340.000 11.178.463.055 Promena stanja na računu   16.660.971.819 47.407.403.360 (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

Član 3.

Sredstva za finansiranje budzetskog deficita (161.584.186.165 dinara), nabavku finansijske imovine u cilju sprovođenja javnih politika (12.203.102.304 dinara) i izdatke za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim kreditorima (423.566.949.911 dinara) za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije ostvarena u ukupnom iznosu od 597.354.238.380 dinara i obezbeđena su iz kredita domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti), iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) i primanja od prodaje finansijske imovine u ukupnom iznosu od 644.761.641.740 dinara. Promena stanja na računu ostvarena je u iznosu od 47.407.403.360 dinara.

II. POSEBAN DEO

Član 4.

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.472.697.810.888 dinara, finansirani su iz svih izvora finansiranja i iskazani su po korisnicima i programima u koloni 13.

Ukupni rashodi i izdaci na osnovu konsolidovanih izveštaja direktnih budzetskih korisnika za indirektne korisnike iz dodatnih prihoda i primanja izvršeni su u ukupnom iznosu od 62.870.564.000 dinara i iskazani su po korisnicima i programima u koloni 12.

Ostavite komentar