Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Bruto Ispravka vrednosti Neto(5 – 6) 1 2 3 4 5 6 7 1 AKTIVA 000000 NEFINANSIJSKA IMOVINA (1002 + 1020) 2.422.167.414 2.833.512.147 452.771.105 2.380.741.042 010000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018) 2.167.328.243 2.644.687.712 436.810.021 2.207.877.691 011000 NEKRETNINE I OPREMA(od 1004 do 1006) 2.085.689.269 2.558.367.977 432.288.300 2.126.079.677 011100 Zgrade i građevinski objekti 1.761.089.977 2.017.287.642 246.769.572 1.770.518.070 011200 Oprema 321.405.487 536.284.662 183.609.013 352.675.649 011300 Ostale nekretnine i oprema 3.193.805 4.795.673 1.909.715 2.885.958 012000 KULTIVISANA IMOVINA (1008) 8.123 26.419 20.275 6.144 012100 Kultivisana imovina 8.123 26.419 20.275 6.144 013000 DRAGOCENOSTI (1010) 254 273.617 273.617 013100 Dragocenosti 254 273.617 273.617 014000 PRIRODNA IMOVINA (od 1012 do 1014) 1.326.951 1.174.953 1.174.953 014100 Zemljište 1.326.951 1.174.953 1.174.953 014200 Podzemna blaga 014300 Šume i vode 015000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI (1016 + 1017) 78.499.938 79.327.663 1.921.845 77.405.818 015100 Nefinansijska imovina u pripremi 74.658.162 76.991.423 1.568.326 75.423.097 015200 Avansi za nefinansijsku imovinu 3.841.776 2.336.240 353.519 1.982.721 016000 NEMATERIJALNA IMOVINA (1019) 1.803.708 5.517.083 2.579.601 2.937.482 016100 Nematerijalna imovina 1.803.708 5.517.083 2.579.601 2.937.482 020000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA (1021 + 1025) 254.839.171 188.824.435 15.961.084 172.863.351 021000 ZALIHE (od 1022 do 1024) 251.048.917 180.943.067 14.544.661 166.398.406 021100 Robne rezerve 33.357.416 14.538.834 18.818.582 021200 Zalihe proizvodnje 251.048.917 147.585.651 5.827 147.579.824 021300 Roba za dalju prodaju 022000 ZALIHE SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG MATERIJALA(1026 + 1027) 3.790.254 7.881.368 1.416.423 6.464.945 022100 Zalihe sitnog inventara 15.955 529.115 487.582 41.533 022200 Zalihe potrošnog materijala 3.774.299 7.352.253 928.841 6.423.412 100000 FINANSIJSKA IMOVINA (1029 + 1049 + 1067) 1.532.987.858 1.581.472.450 1.581.472.450 110000 DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA (1030 + 1040) 607.535.064 630.060.016 630.060.016 111000 DUGOROČNA DOMAĆA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1031 do 1039) 602.976.632 625.471.455 625.471.455 111100 Dugoročne domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 63.427 46.634 46.634 111200 Krediti ostalim nivoima vlasti 397.114 397.114 111300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 16.290.000 16.290.000 16.290.000 111400 Krediti domaćim poslovnim bankama 46.891.097 61.283.556 61.283.556 111500 Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama 14.597.110 22.472.768 22.472.768 111600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 18.683.767 18.962.307 18.962.307 111700 Krediti domaćim nevladinim organizacijama 111800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 3.546.419 6.100.645 6.100.645 111900 Domaće akcije i ostali kapital 502.904.812 499.918.431 499.918.431 112000 DUGOROČNA STRANA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1041 do 1048) 4.558.432 4.588.561 4.588.561 112100 Dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 112200 Krediti stranim vladama 112300 Krediti međunarodnim organizacijama 112400 Krediti stranim poslovnim bankama 112500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 112600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 112700 Strane akcije i ostali kapital 4.558.432 4.588.561 4.588.561 112800 Strani finansijski derivati 120000 NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI, POTRAŽIVANjA I KRATKOROČNI PLASMANI (1050 + 1060 + 1062) 138.551.947 233.557.470 233.557.470 121000 NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI (od 1051 do 1059) 47.462.093 113.997.459 113.997.459 121100 Žiro i tekući računi 5.958.391 15.472.645 15.472.645 121200 Izdvojena novčana sredstva i akreditivi 121300 Blagajna 121400 Devizni račun 41.371.557 98.364.919 98.364.919 121500 Devizni akreditivi 121600 Devizna blagajna 121700 Ostala novčana sredstva 132.145 159.895 159.895 121800 Plemeniti metali 121900 Hartije od vrednosti 122000 KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA (1061) 35.966.119 82.531.722 82.531.722 122100 Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja 35.966.119 82.531.722 82.531.722 123000 KRATKOROČNI PLASMANI(od 1063 do 1066) 55.123.735 37.028.289 37.028.289 123100 Kratkoročni krediti 123200 Dati avansi, depoziti i kaucije 123300 Hartije od vrednosti namenjene prodaji 123900 Ostali kratkoročni plasmani 55.123.735 37.028.289 37.028.289 130000 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1068) 786.900.847 717.854.964 717.854.964 131000 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (od 1069 do 1071) 786.900.847 717.854.964 717.854.964 131100 Razgraničeni rashodi do jedne godine 131200 Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci 714.892.166 627.089.064 627.089.064 131300 Ostala aktivna vremenska razgraničenja 72.008.681 90.765.900 90.765.900 UKUPNA AKTIVA (1001 + 1028) 3.955.155.272 4.414.984.597 452.771.105 3.962.213.492 351000 VANBILANSNA AKTIVA 638.551.150 666.289.016 666.289.016

Oznaka OP Brojkonta Opis Iznos Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PASIVA 200000 OBAVEZE (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208) 1.681.621.074 2.019.151.613 210000 DUGOROČNE OBAVEZE (1076 + 1086 + 1093) 1.643.243.230 1.945.955.986 211000 DOMAĆE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1077 do 1085) 662.875.773 771.458.633 211100 Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 407.181.134 551.666.894 211200 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti   211300 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija 296.736 3.354.834 211400 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka 38.733.243 27.107.104 211500 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora   3.213.230 211600 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji 216.664.660 186.116.571 211700 Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata   211800 Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica   211900 Dugoročne obaveze za finansijske lizinge   212000 STRANE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1087 do 1092) 980.367.457 1.174.497.353 212100 Dugoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 236.984.825 436.423.050 212200 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih vlada 259.130.358 285.424.460 212300 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija 346.887.731 360.320.089 212400 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih poslovnih banaka 120.363.657 75.190.760 212500 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih kreditora 17.000.886 17.138.994 212600 Dugoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata   213000 DUGOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1094) 213100 Dugoročne obaveze po osnovu garancija   220000 KRATKOROČNE OBAVEZE (1096 + 1105 + 1112) 27.069.532 14.589.455 221000 KRATKOROČNE DOMAĆE OBAVEZE (od 1097 do 1104) 27.069.532 14.589.455 221100 Kratkoročne domaće obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 27.069.532 14.589.455 221200 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti   221300 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija   221400 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka   221500 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora   221600 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u zemlji   221700 Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata   221800 Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica   222000 KRATKOROČNE STRANE OBAVEZE (od 1106 do 1111) 222100 Kratkoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija   222200 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih vlada 222300 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od multilateralnih institucija 222400 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih poslovnih banaka 222500 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih kreditora 222600 Kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata 223000 KRATKOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1113) 223100 Kratkoročne obaveze po osnovu garancija 230000 OBAVEZE PO OSNOVU RASHODA ZA ZAPOSLENE (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163) 231000 OBAVEZE ZA PLATE I DODATKE (od 1116 do 1120) 231100 Obaveze za neto plate i dodatke 231200 Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke 231300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke 231400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke 231500 Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke 232000 OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZAPOSLENIMA (od 1122 do 1126) 232100 Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima 232200 Obaveze po osnovu poreza za naknade zaposlenima 232300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima 232400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima 232500 Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima 233000 OBAVEZE ZA NAGRADE I OSTALE POSEBNE RASHODE (od 1128 do 1132) 233100 Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda 233200 Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode 233300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode 233400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode 233500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode 234000 OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNIH DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA (od 1134 do 1136) 234100 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca 234200 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca 234300 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca 235000 OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA U NATURI (od 1138 do 1142) 235100 Obaveze po osnovu neto naknada u naturi 235200 Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi   235300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi   235400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi   235500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi   236000 OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNE POMOĆI ZAPOSLENIMA (od 1144 do 1148) 236100 Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći zaposlenima   236200 Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima   236300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima   236400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima   236500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima   237000 SLUŽBENA PUTOVANjA I USLUGE PO UGOVORU (od 1150 do 1156) 237100 Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja   237200 Obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja   237300 Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru   237400 Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru   237500 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru   237600 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru   237700 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru   238000 OBAVEZE PO OSNOVU POSLANIČKIH DODATAKA (od 1158 do 1162) 238100 Obaveze za neto isplaćeni poslanički dodatak   238200 Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni poslanički dodatak   238300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko osiguranje za poslanički dodatak   238400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za poslanički dodatak   238500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za poslanički dodatak   239000 OBAVEZE PO OSNOVU SUDIJSKIH DODATAKA (od 1164 do 1168) 239100 Obaveze za neto isplaćeni sudijski dodatak   239200 Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski dodatak   239300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sudijski dodatak   239400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski dodatak   239500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudijski dodatak   240000 OBAVEZE PO OSNOVU OSTALIH RASHODA, IZUZEV RASHODA ZA ZAPOSLENE(1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188) 808.687 808.687 241000 OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATE KAMATA I PRATEĆIH TROŠKOVA ZADUŽIVANjA(od 1171 do 1174) 241100 Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata   241200 Obaveze po osnovu otplate stranih kamata   241300 Obaveze po osnovu otplate kamata po garancijama   241400 Obaveze po osnovu pratećih troškova zaduživanja   242000 OBAVEZE PO OSNOVU SUBVENCIJA(od 1176 do 1179) 242100 Obaveze po osnovu subvencija nefinansijskim preduzećima   242200 Obaveze po osnovu subvencija privatnim finansijskim preduzećima   242300 Obaveze po osnovu subvencija javnim finansijskim ustanovama   242400 Obaveze po osnovu subvencija privatnim preduzećima   243000 OBAVEZE PO OSNOVU DONACIJA, DOTACIJA I TRANSFERA (od 1181 do 1184) 808.687 808.687 243100 Obaveze po osnovu donacija stranim vladama   243200 Obaveze po osnovu donacija i dotacija međunarodnim organizacijama   243300 Obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti 808.687 808.687 243400 Obaveze po osnovu dotacija organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja   244000 OBAVEZE ZA SOCIJALNO OSIGURANjE ( 1186 + 1187) 244100 Obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija obaveznog socijalnog osiguranja   244200 Obaveze po osnovu socijalne pomoći iz budzeta   245000 OBAVEZE ZA OSTALE RASHODE (od 1189 do 1193) 245100 Obaveze po osnovu donacija nevladinim organizacijama   245200 Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne   245300 Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova   245400 Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda   245500 Obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od strane državnih organa   250000 OBAVEZE IZ POSLOVANjA (1195+ 1199 + 1202 + 1204) 1.245.461 1.245.967 251000 PRIMLjENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE (od 1196 do 1198) 251100 Primljeni avansi   251200 Primljeni depoziti   251300 Primljene kaucije   252000 OBAVEZE PREMA DOBAVLjAČIMA (1200 + 1201) 252100 Dobavljači u zemlji   252200 Dobavljači u inostranstvu   253000 OBAVEZE ZA IZDATE ČEKOVE I OBVEZNICE (1203) 253100 Obaveze za izdate čekove i obveznice   254000 OSTALE OBAVEZE ( od 1205 do 1207) 1.245.461 1.245.967 254100 Obaveze iz odnosa budzeta i budzetskih korisnika 733.876 734.382 254200 Ostale obaveze budzeta 510.366 510.366 254900 Ostale obaveze iz poslovanja 1.219 1.219 290000 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1209) 9.254.164 56.551.518 291000 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (od 1210 do 1213) 9.254.164 56.551.518 291100 Razgraničeni prihodi i primanja 6.051.365 52.987.231 291200 Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci   291300 Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja   291900 Ostala pasivna vremenska razgraničenja 3.202.799 3.564.287 300000 KAPITAL, UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 – 1230) 2.273.534.198 1.943.061.879 310000 KAPITAL(1216) 3.037.172.301 3.000.349.093 311000 KAPITAL (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224) 3.037.172.301 3.000.349.093 311100 Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima 2.167.328.243 2.207.877.691 311200 Nefinansijska imovina u zalihama 254.839.171 172.863.351 311300 Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita   311400 Finansijska imovina 532.458.276 529.643.397 311500 Izvori novčanih sredstava 34.560.075 16.385.407 311600 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine u toku jedne godine   311700 Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 4.066.245 19.755.026 311900 Ostali sopstveni izvori 43.920.291 53.824.221 321121 Višak prihoda i primanja – suficit 2.437.958 1.361.921 321122 Manjak prihoda i primanja – deficit 272.171.644 312.240.687 321311 Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina 724.742 1.811.664 321312 Deficit iz ranijih godina 494.629.159 748.220.112 PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU   POZITIVNE PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU (1231 + 1233 – 1232 – 1234) NEGATIVNE PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU (1232 + 1234 – 1231 – 1233) 330000 DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI – POTRAŽNI SALDO   330000 DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI – DUGOVNI SALDO   340000 DRUGE PROMENE U OBIMU – POTRAŽNI SALDO   340000 DRUGE PROMENE U OBIMU – DUGOVNI SALDO   UKUPNA PASIVA (1074 + 1214) 3.955.155.272 3.962.213.492 352000 VANBILANSNA PASIVA 638.551.150 666.289.016

Datum 18. jun 2014. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar