Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2002 + 2104) 853.259.466 875.343.573 700000 TEKUĆI PRIHODI (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 844.625.023 873.469.768 710000 POREZI (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) 690.671.162 725.569.390 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2005 do 2007) 95.242.225 96.590.577 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 46.439.416 43.376.602 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 48.802.809 53.213.975 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (2009) 712100 Porez na fond zarada 713000 POREZ NA IMOVINU (od 2011 do 2016) 26.796 10.195 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 10.350 33 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 7.865 25 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 8.581 10.137 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE(od 2018 do 2022) 378.826.885 391.542.205 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 367.471.820 380.624.305 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 225.168 82.691 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 11.129.897 10.835.209 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029) 35.798.612 32.504.289 715100 Carine i druge uvozne dažbine 35.782.849 32.504.289 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 15.763 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (2031 + 2032) 157.938 154.441 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 30 249 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 157.908 154.192 717000 AKCIZE (od 2034 do 2039) 180.596.862 204.757.958 717100 Akcize na derivate nafte 90.202.040 107.173.213 717200 Akcize na duvanske prerađevine 76.423.847 83.752.310 717300 Akcize na alkoholna pića 10.873.941 10.961.266 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića -12 -60 717500 Akciza na kafu 3.097.046 2.871.229 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2041 do 2046) 21.844 9.725 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 21.893 9.634 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -49 91 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (2048 + 2053) 307.186 176 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 2049 do 2052) 10 176 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 10 176 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2054 do 2056) 307.176 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 748 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 305.066 722300 Imputirani socijalni doprinosi 1.362 730000 DONACIJE I TRANSFERI (2058 + 2061 + 2064) 18.352.776 32.694.074 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (2059 + 2060) 1.458.090 986.889 731100 Tekuće donacije od inostranih država 1.198.739 931.999 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 259.351 54.900 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (2062 + 2063) 3.756.409 2.364.200 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 3.505.608 2.116.437 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 250.801 247.763 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (2065 + 2066) 13.138.277 29.342.975 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 12.915.409 28.636.338 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 222.868 706.637 740000 DRUGI PRIHODI (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090) 116.958.548 115.205.393 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 2069 do 2074) 14.277.473 24.569.065 741100 Kamate 1.064.287 1.350.311 741200 Dividende 4.341.863 13.221.319 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 5.484 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 28.528 741500 Zakup neproizvedene imovine 8.837.311 9.997.435 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2076 do 2079) 64.428.020 70.749.060 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 10.518.403 12.140.696 742200 Takse i naknade 25.921.890 22.850.443 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 27.954.126 35.670.805 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 33.601 87.116 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2081 do 2086) 5.171.994 5.052.440 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 468.171 494.422 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe -106.044 192.755 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 3.831.761 3.390.195 743400 Prihodi od penala 378.312 310.301 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 364.837 424.652 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 234.957 240.115 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (2088 + 2089) 57.213 8.698 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 57.213 8.677 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 21 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2091) 33.023.848 14.826.130 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 33.023.848 14.826.130 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2093 + 2095) 1.836.803 694 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2094) 1.701.475 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 1.701.475 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2096) 135.328 694 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 135.328 694 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2098) 1.915.970 41 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2099 + 2100) 1.915.970 41 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 1.841.151 41 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 74.819 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (2102) 14.582.578 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (2103) 14.582.578 791100 Prihodi iz budzeta 14.582.578 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2105 + 2112 + 2119 + 2122)) 8.634.443 1.873.805 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (2106 + 2108 + 2110) 2.010.735 1.427.992 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (2107) 924.866 1.046.677 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 924.866 1.046.677 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (2109) 1.077.232 381.315 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 1.077.232 381.315 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (2111) 8.637 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 8.637 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (2113 + 2115 + 2117) 6.456.313 356.525 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (2114) 5.215.779 356.525 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 5.215.779 356.525 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (2116) 544.877 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 544.877 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2118) 695.657 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 695.657 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2120) 45 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2121) 45 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 45 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (2123 + 2125 + 2127) 167.350 89.288 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (2124) 167.350 89.288 841100 Primanja od prodaje zemljišta 167.350 89.288 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (2126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (2128) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2130 + 2298) 1.034.499.027 1.036.927.759 400000 TEKUĆI RASHODI (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281) 992.166.321 1.011.791.830 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 +2149 + 2151) 262.620.014 273.219.104 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (2133) 196.277.244 206.063.737 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 196.277.244 206.063.737 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2135 do 2137) 38.828.823 40.884.247 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 25.444.550 26.771.765 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 11.926.107 12.574.869 412300 Doprinos za nezaposlenost 1.458.166 1.537.613 413000 NAKNADE U NATURI (2139) 1.663.442 1.584.116 413100 Naknade u naturi 1.663.442 1.584.116 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (od 2141 do 2144) 10.384.225 10.677.857 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 2.415.922 2.017.983 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 91.189 67.409 414300 Otpremnine i pomoći 1.353.086 1.203.829 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 6.524.028 7.388.636 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (2146) 10.966.870 10.340.562 415100 Naknade troškova za zaposlene 10.966.870 10.340.562 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (2148) 4.363.973 3.530.301 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 4.363.973 3.530.301 417000 POSLANIČKI DODATAK (2150) 135.437 138.284 417100 Poslanički dodatak 135.437 138.284 418000 SUDIJSKI DODATAK (2152) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) 102.756.424 98.570.651 421000 STALNI TROŠKOVI (od 2155 do 2161) 24.523.517 25.094.498 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.153.744 1.198.792 421200 Energetske usluge 13.349.230 13.816.491 421300 Komunalne usluge 3.550.280 3.534.713 421400 Usluge komunikacija 3.665.634 3.419.084 421500 Troškovi osiguranja 1.034.108 1.004.455 421600 Zakup imovine i opreme 1.678.971 1.998.534 421900 Ostali troškovi 91.550 122.429 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 2163 do 2167) 7.464.427 6.324.218 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 3.417.230 2.427.974 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 1.503.620 1.423.527 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.347.600 1.191.424 422400 Troškovi putovanja učenika 999.514 1.089.244 422900 Ostali troškovi transporta 196.463 192.049 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 2169 do 2176) 20.311.419 19.217.581 423100 Administrativne usluge 824.200 983.986 423200 Kompjuterske usluge 865.016 871.423 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 1.020.377 965.745 423400 Usluge informisanja 1.124.623 836.469 423500 Stručne usluge 8.136.697 7.615.590 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 282.267 297.103 423700 Reprezentacija 700.222 675.867 423900 Ostale opšte usluge 7.358.017 6.971.398 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE(od 2178 do 2184) 27.132.767 24.642.988 424100 Poljoprivredne usluge 51.317 52.511 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 3.260.777 2.901.035 424300 Medicinske usluge 229.701 258.720 424400 Usluge održavanja autoputeva 685 804 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 28.318 32.439 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 12.423.269 13.216.956 424900 Ostale specijalizovane usluge 11.138.700 8.180.523 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (2186 + 2187) 7.597.352 6.756.864 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 3.351.239 3.019.658 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 4.246.113 3.737.206 426000 MATERIJAL (od 2189 do 2197) 15.726.942 16.534.502 426100 Administrativni materijal 3.393.518 2.637.837 426200 Materijali za poljoprivredu 94.982 90.542 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 498.459 478.129 426400 Materijali za saobraćaj 4.082.278 4.905.943 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 460.171 334.292 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 1.453.855 1.262.078 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 465.296 1.297.247 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 3.537.189 4.253.353 426900 Materijali za posebne namene 1.741.194 1.275.081 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211) 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME(od 2200 do 2202) 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 431200 Amortizacija opreme 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (2204) 432100 Amortizacija kultivisane imovine 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (2206) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 2208 do 2210) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (2212) 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (2214 + 2224 + 2231 + 2233) 63.205.262 89.311.053 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 2215 do 2223) 32.007.396 46.054.572 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 29.622.780 43.977.221 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 14 1.415 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 50 524 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 2.384.089 2.073.266 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 345 956 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 129 441800 Otplata kamata na domaće menice 14 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 118 1.047 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 2225 do 2230) 26.666.456 35.987.298 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 6.247.477 18.989.289 442200 Otplata kamata stranim vladama 7.248.273 7.051.888 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 5.519.433 4.077.447 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 6.978.871 5.244.769 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 672.402 623.905 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (2232) 3.829.534 6.430.813 443100 Otplata kamata po garancijama 3.829.534 6.430.813 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 2234 do 2236) 701.876 838.370 444100 Negativne kursne razlike 23.337 25.730 444200 Kazne za kašnjenje 3.341 7.373 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 675.198 805.267 450000 SUBVENCIJE (2238 + 2241 + 2244 + 2247) 86.596.827 74.284.483 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2239 + 2240) 65.328.248 61.925.046 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 55.289.124 54.500.174 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 10.039.124 7.424.872 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2242 + 2243) 942.736 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 942.736 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2245 + 2246) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (2248 + 2249) 20.325.843 12.359.437 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 7.573.390 6.098.665 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 12.752.453 6.260.772 460000 DONACIJE,DOTACIJE I TRANSFERI (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263) 366.392.237 351.286.523 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (2252 + 2253) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2255 + 2256) 912.441 994.757 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 912.408 994.757 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 33 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (2258 + 2259) 73.488.221 73.153.006 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 68.615.274 72.426.784 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 4.872.947 726.222 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (2261 + 2262) 288.863.346 275.582.089 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 286.726.026 274.448.946 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 2.137.320 1.133.143 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (2264 + 2265) 3.128.229 1.556.671 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 1.548.407 1.550.537 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 1.579.822 6.134 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (2267 + 2271) 94.646.394 110.833.552 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 2268 do 2270) 6.302 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 1.218 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 5.084 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 2272 do 2280) 94.646.394 110.827.250 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 23.197.443 24.414.330 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 22.771.081 24.516.209 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 29.994.253 34.749.289 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 186.854 176.062 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 5.641 7.202 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 178.302 172.301 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 8.529.436 9.229.362 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.814.991 2.979.956 472900 Ostale naknade iz budzeta 6.968.393 14.582.539 480000 OSTALI RASHODI (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) 15.949.163 14.286.464 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2283 + 2284) 7.623.685 6.277.001 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 788.183 859.711 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 6.835.502 5.417.290 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 2286 do 2288) 335.344 306.703 482100 Ostali porezi 242.193 199.585 482200 Obavezne takse 78.073 92.660 482300 Novčane kazne 15.078 14.458 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (2290) 6.264.301 5.880.375 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 6.264.301 5.880.375 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2292 + 2293) 475.484 87.417 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 475.085 84.783 484200 Naknada štete od divljači 399 2.634 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (2295) 1.232.534 1.723.777 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 1.232.534 1.723.777 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2297) 17.815 11.191 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 17.815 11.191 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) 42.332.706 25.135.929 510000 OSNOVNA SREDSTVA (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) 27.565.462 17.576.121 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 2301 do 2304) 16.965.533 9.980.832 511100 Kupovina zgrada i objekata 1.720.262 241.215 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.957.422 3.703.854 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 8.584.090 5.295.904 511400 Projektno planiranje 703.759 739.859 512000 MAŠINE I OPREMA (od 2306 do 2314) 9.798.273 6.350.011 512100 Oprema za saobraćaj 1.397.821 397.867 512200 Administrativna oprema 3.213.242 2.965.417 512300 Oprema za poljoprivredu 60.862 35.303 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 57.525 51.186 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 314.756 586.684 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 1.608.687 823.698 512700 Oprema za vojsku 2.722.819 956.005 512800 Oprema za javnu bezbednost 278.660 222.500 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 143.901 311.351 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (2316) 112.328 26.080 513100 Ostale nekretnine i oprema 112.328 26.080 514000 KULTIVISANA IMOVINA (2318) 873 6.355 514100 Kultivisana imovina 873 6.355 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (2320) 688.455 1.212.843 515100 Nematerijalna imovina 688.455 1.212.843 520000 ZALIHE (2322 + 2324 + 2328) 7.267.675 2.020.690 521000 ROBNE REZERVE (2323) 7.004.582 1.115.657 521100 Robne rezerve 7.004.582 1.115.657 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 2325 do 2327) 173.386 376.240 522100 Zalihe materijala 77.024 240.505 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 656 522300 Zalihe gotovih proizvoda 96.362 135.079 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2329) 89.707 528.793 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 89.707 528.793 530000 DRAGOCENOSTI (2331) 539 531000 DRAGOCENOSTI (2332) 539 531100 Dragocenosti 539 540000 PRIRODNA IMOVINA (2334 + 2336 + 2338) 2.402.196 3.523.181 541000 ZEMLjIŠTE (2335) 2.402.196 3.522.974 541100 Zemljište 2.402.196 3.522.974 542000 RUDNA BOGATSTVA (2337) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (2339 + 2340) 207 543100 Šume 207 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2342) 5.097.373 2.015.398 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2343) 5.097.373 2.015.398 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 5.097.373 2.015.398 UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA Višak prihoda i primanja – budzetski suficit (2001 – 2129) (OP 5434) 2345 Manjak prihoda i primanja – budzetski deficit (2129 – 2001) (OP 5435) 181.239.561 161.584.186 2346 KORIGOVANjE VIŠKA, ODNOSNO MANjKA PRIHODA I PRIMANjA (2347+2348+2349+2350+2351) 35.532.644 3.761.084 2347 Deo neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine Deo novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen za nabavku nefinansijske imovine Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 34.323.472 1.441.265 Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita Iznos privatizacionih primanja, primanja od otplate kredita korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 1.209.172 2.319.819 POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANjA (2353+2354) 124.026.769 153.055.664 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima 97.897.135 145.389.335 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine 26.129.634 7.666.329 321121 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(2344 +2346 – 2352) ili (2346 – 2345 – 2352) 321122 MANjAK PRIHODA I PRIMANjA – DEFICIT(2345 – 2346+2352) 269.733.686 310.878.766 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(ZA PRENOS U NAREDNU GODINU)(2358 + 2359 = 2355) Deo viška prihoda i primanja namenski opredeljen za narednu godinu Neraspoređeni deo viška prihoda i primanja za prenos u narednu godinu

Datum , 18. jun 2014. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar