Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

PRILOG 11.

Uverenje o poreklu za tekstil i tekstilne proizvode koji se u zemlje Evropske unije izvoze po nepreferencijalnom režimu

Uputstvo za štampanje

1. Svaki obrazac uverenja o poreklu je dimenzija 210 x 297 mm. Obrazac mora biti na belom papiru, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m². Na pozadini će biti otisnut „guilloche” uzorak, što omogućava da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo. Ako uverenje o poreklu sadrži dodatne kopije samo prvi primerak, koji je i original, imaće otisnut „guilloche” uzorak. Ovaj primerak biće jasno obeležen kao „original”, a ostali primerci kao „kopije”. Za svrhe dokazivanja porekla nadležnim organima u zemljama Evropske unije može se koristiti samo original uverenja o poreklu.

2. Uverenje o poreklu može da sadrži i dodatne kopije, u skladu sa Sporazumom o trgovini tekstilnim proizvodima između Republike Srbije i Evropske zajednice. Uverenje o poreklu popunjava se na engleskom ili francuskom jeziku. Ako je uverenje popunjeno rukom, uneti podaci moraju da budu napisani hemijskom olovkom i štampanim slovima.

3. Svako uverenje o poreklu treba da ima standardizovani serijski broj, odštampan ili ne, po kojem će moći da bude identifikovan.

Serijski broj sastoji se od sledećih elemenata: – oznaka od dva slova kojom se identifikuje zemlja izvoza. Oznaka za Republiku Srbiju je XS; – oznaka od dva slova kojom se identifikuje država članica Evropske unije u koju se upućuje roba radi uvoznog carinjenja, kako sledi:

AT Austrija BL Beneluks BG Bugarska CY Kipar CZ Češka Republika DE Nemačka DK Danska EE Estonija EL Grčka ES Španija FI Finska FR Francuska GB Ujedinjeno Kraljevstvo HU Mađarska IE Irska IT Italija LT Litvanija LV Latvija MT Malta PL Poljska PT Portugal RO Rumunija SE Švedska SI Slovenija SK Slovačka

– jednocifreni broj iz kojeg se vidi godina kvote, a koja odgovara poslednjoj cifri za svaku godinu, npr. 4 za 2004, 5 za 2005, 6 za 2006 i 7 za 2007;

– dvocifreni broj 01 do 99 iz kojeg se vidi carinska ispostava koja je overila uverenje o poreklu, kako sledi:

Carinarnica Beograd: CI Luka Beograd 01 CI Pančevo 02 CI Pošta Beograd 03 CI Ranžirna železnička stanica Makiš – Beograd 04 CI Železnička stanica Beograd 05 CI za poslove carinskog nadzora – Beograd 06 CI Aerodrom Beograd 07 CI Terminal Beograd 08 CI Skladišta 09 CI Luka i rečno pristanište Pančevo 10 Carinarnica Kladovo: CI Đerdap 11 CI Prahovo 12 CI Veliko Gradište 13 CI Bor 14 CI Bor 15 CI Zaječar 16 Carinarnica Dimitrovgrad: CI Gradina 17 CI Železnička stanica Dimitrovgrad 18 CI za poslove Slobodne zone Pirot 19 CI Pirot 20 Carinarnica Kraljevo: CI Raška 21 CI Kruševac 22 CI Kraljevo 23 CI Čačak 24 CI Novi Pazar 25 Carinarnica Niš: CI Leskovac 26 CI Železnička stanica Niš 27 CI Pošta Niš 28 CI Knjaževac 29 CI Vranje 30 CI Aerodrom Niš 31 CI Preševo 32 Carinarnica Kragujevac: CI Kragujevac 33 CI Jagodina 34 CI Smederevska Palanka 35 CI Železnička stanica Kragujevac 36 CI Paraćin 37 CI Lapovo 38 CI Aranđelovac 39 CI Smederevo 40 CI Požarevac 41 CI Mladenovac 42 CI Za metalsku industriju-Železara 43 CI Slobodna zona Kragujevac 44 Carinarnica Novi Sad: CI Luka i skladišta Novi Sad 45 CI Bačka Palanka 46 CI Vrbas 47 CI Pošta Novi Sad 48 CI Ranžirna železnička stanica Novi Sad 49 CI Železnička stanica Šid 50 CI Terminal Šid 51 CI za poslove carinskog nadzora Novi Sad 52 CI Bečej 53 Carinarnica Sombor: CI Apatin 54 CI Sombor 55 Carinarnica Vršac: CI Železnička stanica Vršac 56 CI Hemofarm Vršac 57 Carinarnica Zrenjanin: CI Kikinda 58 CI Zrenjanin 59 CI Slobodna zona Zrenjanin 60 Carinarnica Subotica; CI Javna skladišta Subotica 61 CI Železnička stanica Subotica 62 CI Senta 63 CI Za poslove slobodne zone Subotica 64 Carinarnica Užice; CI Užice 65 CI Požega 66 CI Prijepolje 67 Carinarnica Šabac: CI Šabac 68 CI Sremska Mitrovica 69 CI Trbušnica 70 CI Valjevo 71

– petocifreni broj od 00001-99999 koji se dodeljuje članici Evropske unije u koju se upućuje roba radi uvoznog carinjenja.

Način popunjavanja

4. Rubrike obrasca uverenja o poreklu popunjavaju se na sledeći način:

1) u rubriku 1 Exporter – Exportateur (Izvoznik) upisuje se naziv izvoznika, puna adresa i država (name, full address, country – nom, adresse complète, paus);

2) u rubriku 2 No (Br.) upisuje se standardizovani serijski broj, sastavljen na način opisan u tački 3. ovog uputstva;

3) u rubriku 3 Quota year – Année contingentaire (Godina na koju se odnosi kvota) upisuje se godina na koju se odnosi količinsko ograničenje za datu kategoriju;

4) u rubriku 4 Category number – Numéro de catégorie (Kategorija br.) upisuje se broj kategorije kojoj pripada proizvod od tekstila, shodno Aneksu I Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o trgovini tekstilnim proizvodima.

U ovoj rubrici može da se navede samo jedna kategorija proizvoda od tekstila;

5) u rubriku 5 Consignee -Destinataire (Primalac) upisuje se naziv primaoca, puna adresa i država (name, full address, country – nom, adresse complète, paus);

6) u rubriku 6 Country of origin – Paus d’orrigine (Zemlja porekla) upisuje se „Srbija“;

7) u rubriku 7Country of destination – Paus de destination (Zemlja u koju se upućuje roba) upisuje se naziv države članice Evropske unije u koju se upućuje roba radi uvoznog carinjenja;

8) u rubriku 8 Place and date of shipment – Meand of transport –Lieu et date d’embarquement – Mouen de transport (Mesto i datum otpreme – Informacije u vezi sa prevozom) upisuje se mesto i datum otpremanja, način transporta robe, podaci o prevoznim sredstvima i put kojim će roba biti transportovana u državu uvoza;

9) u rubriku 9 Supplementary details – Données supplémentaires (Dodatne informacije) upisuju se podaci o izvoznoj carinskoj deklaraciji po kojoj je izvršeno izvozno carinjenje proizvoda obuhvaćenih uverenjem o poreklu.

Ako se uverenje o poreklu izdaje naknadno u ovu rubriku upisuje se: „Issued retrospecitvely” ili „Delivré à posteriori” (Naknadno izdato).

Ako se izdaje duplikat uverenja o poreklu, upisuje se: „Duplicate” ili „Duplicata” (Duplikat). U ovom slučaju u rubriku 2 upisuje se standardizovani serijski broj originalnog uverenje o poreklu, a u rubriku 13 datum izdavanja originalnog uverenja o poreklu. Duplikat uverenja može izdati samo carinska ispostava koja je izdala i original uverenja o poreklu robe.

Ovu rubriku popunjava nadležna carinska ispostava;

10) u rubriku 10 Marks and numbers – Number and kind of packages – DESCRIPTION OF GOODS – Marques et numéros – Nombre et nature des colis – DESIGNATION DES MARCHANDISES (Oznake i brojevi – Broj i vrsta koleta – NAZIV ROBE) upisuje se:

(1) za „Oznake i brojevi – Broj i vrsta koleta” – broj koleta i njihova vrsta, oznake i identifikacioni brojevi na koletima (paketima);

Ako je paket upućen (adresiran) na primaoca, upisuje se adresa primaoca, broj paketa označen u fakturi i opis paketa (kutija, bala, paleta, bačvi i dr.). Ako paketi nisu obeleženi, upisuje se: „bez oznaka i brojeva”;

(2) za „NAZIV ROBE” – opis proizvoda na način da nadležni carinski organ može da identifikuje proizvod, njegovo svrstavanje prema Kombinovanoj nomenklaturi Evropske unije i kategoriju proizvoda iz rubrike 4, kao i da utvrdi njegovo poreklo.

Ako se za više vrsta robe traži izdavanje uverenja o poreklu, proizvodi će biti navedeni po odgovarajućim rednim brojevima. Svi proizvodi moraju da pripadaju kategoriji proizvoda iz rubrike 4;

11) u rubriku 11 Quantity – Quantité (Količina) upisuje se neto masa (kg), a kada se radi o kategoriji za koju je predviđena drugačija jedinica mere, navodi se i količina u jedinici mere predviđene za tu kategoriju;

12) u rubriku 12 FOB value – Valeur fob (FOB vrednost) upisuje se vrednost robe na paritetu FOB, u valuti iz ugovora o kupoprodaji;

13) u rubriku 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L’AUTORITE COMPETENTE (POTVRDA NADLEŽNOG ORGANA) upisuju se mesto i datum izdavanja uverenja o poreklu i pečat carinske ispostave, kao i potpis i faksimil ovlašćenog carinskog službenika (Signature, Stamp – cachet).

U slučaju izdavanja duplikata uverenja, upisuje se datum izdavanja originalnog uverenja o poreklu robe.

Ovu rubriku popunjava nadležna carinska ispostava;

14) u rubriku 14 upisuju se šifra i naziv carinske ispostave, puna adresa i zemlja (Srbija);

15) rubrike 15 i 16, koje se nalaze na poleđini uverenja o poreklu, ne popunjavaju se i služe za naknadnu proveru porekla robe.

5. Neiskorišćeno mesto u rubrikama 10, 11 i 12 mora biti precrtano da bi se sprečilo unošenje dopunskih podatak.

6. Obrazac uverenja o poreklu popunjava se na engleskom ili francuskom jeziku. Nadležna carinska ispostava može da traži prevod.

1. Exporter (name, full address, country)     Exportateur (nom, adresse complète, pays)   ORIGINAL   3. Quota year     Année contingentaire 2. No4. Category number    Numéro de catégorie CERTIFICATE OF ORIGIN(Textile products)___________________________CERTIFICAT D’ORIGINE(Produits textiles)  5. Consignee (name, full address, country)    Destinataire (nom, adresse complète, pays)    6. Country of origin     Pays d’origine   7. Country of destination     Pays de destination 8. Place and date of shipment – Means of transport    Lieu et date d’embarquement – Moyen de transport    9. Supplementary details    Données supplémentaires    10. Marks and numbers – Number and kind of packages – DESCRIPTION OF GOODS       Marques et numéros – Nombre et nature des colis – DESIGNATION DES MARCHANDISES       11. Quantity(1)      Quantité 12. FOB      value(2)      Valeur fob 13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L’AUTORITE COMPETENTE      I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6 in accordance      with the provisions in force in the European Community.     Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6,      conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.  14. Competent authority (name, full address, country)      Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)    At – A ……………………………., on – le …………………………………                (Signature)                             (Stamp – cachet)

15. Request for verification, to:Demande de contrõle, à envoyer à: 16. RESULT OF VERIFICATION                      RÈSULTAT DU CONTRÕLE   Verification carried out shows that this certificate (1)Le contrõle effectuè a permis de constater que le present certificat(1) χ was issued by the Customs Office indicated and that the information contained therein is accurate. a bien ètè dèlivrè par le bureau de douane indiquè et que les mentions qu’il contient sont exactes.   Verification of the authenticy and accuracy of this certificate is requested.Le contrõle de l’authenticitè et de la règularitè du prèsent certificat est sollicitè.Place – À……………………Date – le ……………………                                                                Stamp                                                                Cachet…………………………………….          (Signature) χ does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).ne rèpond pas aux conditions d’authenticitè et de règularitè requises (voir les remarques ciannexèes).Place-À…………….., date-le…………………………….                                                                        Stamp                                                                        Cachet………………………………………           (Signature)________________(1) Insert X in the appropriate box.     Marquer d’un X la mention applicable.

 (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other net weight- Udiquer le poids nnet en kilogrammes ainsi que la quantitè dans l’unitè prevue pour la catègorie si cette unite n’est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications èventuelles qui y sont apportèes doivent ètre effectuèes en biffant les indications erronèes et en ajoutant, le cas èchèant, les indications voulues. Toute modification ainsi opèrèe doit ètre approuvèe par celui qui a ètabli le certificat et visèe par les autoritès douanières du pays ou territoire de dèlivrance. 2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible. Les articles indiquès sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit ètre prècèdè d’un numèro d’ordre. Immèdiatement au-dessous du dernier article doit ètre tracèe une ligne horizontale. Les espaces non utilisès doivent ètre bàtonnes de facon à rendre impossible toute adjonction ultèrieure. 3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified. Les marchandises sont dèsignèes selon les usages commerciaux avec les prècisions suffisantes pour en permettre l’identification.

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)   ZAHTEV  2. Br. 3. Godina na koju se odnosi kvota  4. Kategorija br. UVERENjE O POREKLU(Proizvodi od tekstila)___________________________              5. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja) 6. Zemlja porekla  7. Zemlja u koju se upućuje roba 8. Mesto i datum otpreme – Informacije u vezi s prevozom          9. Dodatne informacije 10. Oznake i brojevi – Broj i vrsta koleta – NAZIV PROIZVODA     11. Količina(1) 12. FOB      vrednost(2)

(1) Navesti neto masu (kg), a kada se radi o kategoriji za koju je predviđena drugačija jedinica mere, navesti i količinu u jedinici mere predviđene za tu kategoriju

(2) U valuti iz kupoprodajnog ugovora DEKLARACIJA IZVOZNIKA

Ja, dole potpisani, izvoznik robe navedene u listi na zahtevu,

IZJAVLjUJEM da roba ispunjava uslove potrebne za dobijanje priloženog uverenja;

NAVODIM okolnosti na osnovu kojih roba ispunjava te uslove:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

PODNOSIM sledeća dokazna dokumenta:(1)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

OBAVEZUJEM SE da, na zahtev nadležnih organa, podnesem svaki dodatni dokazni dokument koji ti organi smatraju potrebnim radi izdavanja priloženog uverenja, kao i da prihvatim svaki eventualni pregled od strane pomenutih organa mog knjigovodstva i uslova u kojima je gore navedena roba proizvedena. MOLIM izdavanje priloženog uverenja za robu. U ______________________, Na dan _____________________ _______________________________________ (Potpis)

________________ (1) Na primer: dokumenti o uvozu, uverenje o cirkulaciji robe, fakture, deklaracije proizvođača, itd. u vezi sa korišćenim proizvodima ili sa proizvodima koji su ponovo izvezeni u istom stanju.

Ostavite komentar