Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

Obrazac 4

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 N O V Č A N I P R I L I V I (4002 + 4104 + 4129) 1.408.861.747 1.520.105.215 700000 TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) 844.625.023 873.469.768 710000 POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023+ 4030+4033 + 4040) 690.671.162 725.569.390 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 4005 do 4007) 95.242.225 96.590.577 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 46.439.416 43.376.602 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 48.802.809 53.213.975 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (4009) 712100 Porez na fond zarada 713000 POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016) 26.796 10.195 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 10.350 33 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 7.865 25 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 8.581 10.137 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4022) 378.826.885 391.542.205 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 367.471.820 380.624.305 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 225.168 82.691 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 11.129.897 10.835.209 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 4024 do 4029) 35.798.612 32.504.289 715100 Carine i druge uvozne dažbine 35.782.849 32.504.289 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 15.763 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (4031 + 4032) 157.938 154.441 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 30 249 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 157.908 154.192 717000 AKCIZE (od 4034 do 4039) 180.596.862 204.757.958 717100 Akcize na derivate nafte 90.202.040 107.173.213 717200 Akcize na duvanske prerađevine 76.423.847 83.752.310 717300 Akcize na alkoholna pića 10.873.941 10.961.266 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića -12 -60 717500 Akcize na kafu 3.097.046 2.871.229 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4041 do 4046) 21.844 9.725 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 21.893 9.634 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -49 91 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (4048 + 4053) 307.186 176 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 4049 do 4052) 10 176 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 10 176 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4054 do 4056) 307.176 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 748 722200 Socijalni doprinosi na teret poslodavaca 305.066 722300 Imputirani socijalni doprinosi 1.362 730000 DONACIJE I TRANSFERI (4058 + 4061 + 4064) 18.352.776 32.694.074 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (od 4059 + 4060) 1.458.090 986.899 731100 Tekuće donacije od inostranih država 1.198.739 931.999 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 259.351 54.900 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (4062 + 4063) 3.756.409 2.364.200 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 3.505.608 2.116.437 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 250.801 247.763 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4065 + 4066) 13.138.277 29.342.975 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 12.915.409 28.636.338 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 222.868 706.637 740000 DRUGI PRIHODI (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090) 116.958.548 115.205.393 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 4069 do 4074) 14.277.473 24.569.065 741100 Kamate 1.064.287 1.350.311 741200 Dividende 4.341.863 13.221.319 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 5.484 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 28.528 741500 Zakup neproizvedene imovine 8.837.311 9.997.435 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4076 do 4079) 64.428.020 70.749.060 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 10.518.403 12.140.696 742200 Takse i naknade 25.921.890 22.850.443 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 27.954.126 35.670.805 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 33.601 87.116 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4081 do 4086) 5.171.994 5.052.440 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 468.171 494.422 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe -106.044 192.755 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 3.831.761 3.390.195 743400 Prihodi od penala 378.312 310.301 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 364.837 424.652 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 234.957 240.115 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4088 + 4089) 57.213 8.698 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 57.213 8.677 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 21 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4091) 33.023.848 14.826.130 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 33.023.848 14.826.130 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4093 + 4095) 1.836.803 694 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4094) 1.701.475 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 1.701.475 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4096) 135.328 694 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 135.328 694 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4098) 1.915.970 41 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4099 + 4100) 1.915.970 41 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 1.841.151 41 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 74.819 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (4102) 14.582.578 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (4103) 14.582.578 791100 Prihodi iz budzeta 14.582.578 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4105 + 4112 + 4119 + 4122) 8.634.443 1.873.805 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4106 + 4108 + 4110) 2.010.735 1.427.992 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (4107) 924.866 1.046.677 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 924.866 1.046.677 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4109) 1.077.232 381.315 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 1.077.232 381.315 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4111) 8.637 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 8.637 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (4113 + 4115 + 4117) 6.456.313 356.525 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4114) 5.215.779 356.525 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 5.215.779 356.525 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (4116) 544.877 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 544.877 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4118) 695.657 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 695.657 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4120) 45 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4121) 45 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 45 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4123 + 4125 + 4127) 167.350 89.288 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (4124) 167.350 89.288 841100 Primanja od prodaje zemljišta 167.350 89.288 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4128) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4130 + 4149) 555.602.281 644.761.642 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (4131+4141) 533.780.963 640.478.040 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 4132 do 4140) 368.234.211 401.676.867 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 367.495.972 401.593.645 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 738.239 83.222 911500 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 4142 do 4148) 165.546.752 238.801.173 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 155.135.217 205.040.505 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 287.328 26.859.335 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 10.124.207 6.901.333 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4150 + 4160) 21.821.318 4.283.602 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4151 do 4159) 21.821.318 4.283.602 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 131.364 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 430.181 458.312 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 80.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 859.772 1.710.169 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 20.297 19.974 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 20.431.068 1.963.783 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4161 do 4168) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute NOVČANI ODLIVI (4170 + 4338 + 4384) 1.389.000.656 1.472.697.811 400000 TEKUĆI RASHODI (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306+ 4321) 992.166.321 1.011.791.830 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189+4191) 262.620.014 273.219.104 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (4173) 196.277.244 206.063.737 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 196.277.244 206.063.737 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (4175 do 4177) 38.828.823 40.884.247 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 25.444.550 26.771.765 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 11.926.107 12.574.869 412300 Doprinos za nezaposlenost 1.458.166 1.537.613 413000 NAKNADE U NATURI (4179) 1.663.442 1.584.116 413100 Naknade u naturi 1.663.442 1.584.116 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA(od 4181 do 4184) 10.384.225 10.677.857 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 2.415.922 2.017.983 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 91.189 67.409 414300 Otpremnine i pomoći 1.353.086 1.203.829 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 6.524.028 7.388.636 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (4186) 10.966.870 10.340.562 415100 Naknade troškova za zaposlene 10.966.870 10.340.562 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (4188) 4.363.973 3.530.301 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 4.363.973 3.530.301 417000 POSLANIČKI DODATAK (4190) 135.437 138.284 417100 Poslanički dodatak 135.437 138.284 418000 SUDIJSKI DODATAK (4192) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225+ 4228) 102.756.424 98.570.651 421000 STALNI TROŠKOVI (od 4195 do 4201) 24.523.517 25.094.498 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.153.744 1.198.792 421200 Energetske usluge 13.349.230 13.816.491 421300 Komunalne usluge 3.550.280 3.534.713 421400 Usluge komunikacija 3.665.634 3.419.084 421500 Troškovi osiguranja 1.034.108 1.004.455 421600 Zakup imovine i opreme 1.678.971 1.998.534 421900 Ostali troškovi 91.550 122.429 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 4203 do 4207) 7.464.427 6.324.218 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 3.417.230 2.427.974 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 1.503.620 1.423.527 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.347.600 1.191.424 422400 Troškovi putovanja učenika 999.514 1.089.244 422900 Ostali troškovi transporta 196.463 192.049 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 4209 do 4216) 20.311.419 19.217.581 423100 Administrativne usluge 824.200 983.986 423200 Kompjuterske usluge 865.016 871.423 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 1.020.377 965.745 423400 Usluge informisanja 1.124.623 836.469 423500 Stručne usluge 8.136.697 7.615.590 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 282.267 297.103 423700 Reprezentacija 700.222 675.867 423900 Ostale opšte usluge 7.358.017 6.971.398 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 4218 do 4224) 27.132.767 24.642.988 424100 Poljoprivredne usluge 51.317 52.511 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 3.260.777 2.901.035 424300 Medicinske usluge 229.701 258.720 424400 Usluge održavanja autoputeva 685 804 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 28.318 32.439 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 12.423.269 13.216.956 424900 Ostale specijalizovane usluge 11.138.700 8.180.523 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) (4226 + 4227) 7.597.352 6.756.864 425100 Tekuće popravke i odražavanje zgrada i objekata 3.351.239 3.019.658 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 4.246.113 3.737.206 426000 MATERIJAL (od 4229 do 4237) 15.726.942 16.534.502 426100 Administrativni materijal 3.393.518 2.637.837 426200 Materijali za poljoprivredu 94.982 90.542 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 498.459 478.129 426400 Materijali za saobraćaj 4.082.278 4.905.943 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 460.171 334.292 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 1.453.855 1.262.078 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 465.296 1.297.247 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 3.537.189 4.253.353 426900 Materijali za posebne namene 1.741.194 1.275.081 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (4239 + 4243 + 4245+4247+4251) 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 4240 do 4242) 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 431200 Amortizacija opreme 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (4244) 432100 Amortizacija kultivisane imovine 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4246) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 4248 do 4250) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (4252) 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (4254 + 4264 + 4271 + 4273) 63.205.262 89.311.053 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 4255 do 4263) 32.007.396 46.054.572 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 29.622.780 43.977.221 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 14 1.415 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 50 524 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 2.384.089 2.073.266 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 345 956 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 129 441800 Otplata kamata na domaće menice 14 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 118 1.047 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 4265 do 4270) 26.666.456 35.987.298 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 6.247.477 18.989.289 442200 Otplata kamata stranim vladama 7.248.273 7.051.888 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 5.519.433 4.077.447 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 6.978.871 5.244.769 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 672.402 623.905 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (4272) 3.829.534 6.430.813 443100 Otplata kamata po garancijama 3.829.534 6.430.813 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 4274 do 4276) 701.876 838.370 444100 Negativne kursne razlike 23.337 25.730 444200 Kazne za kašnjenje 3.341 7.373 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 675.198 805.267 450000 SUBVENCIJE (4278+ 4281 + 4284 + 4287) 86.596.827 74.284.483 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4279 + 4280) 65.328.248 61.925.046 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 55.289.124 54.500.174 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 10.039.124 7.424.872 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4282 + 4283) 942.736 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 942.736 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4285 + 4286) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (4288 + 4289) 20.325.843 12.359.437 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 7.573.390 6.098.665 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 12.752.453 6.260.772 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4291 + 4294 + 4297 + 4300+4303) 366.392.237 351.286.523 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (4292 + 4293) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4295 + 4296) 912.441 994.757 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 912.408 994.757 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 33 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (4298 + 4299) 73.488.221 73.153.006 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 68.615.274 72.426.784 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 4.872.947 726.222 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (4301 + 4302) 288.863.346 275.582.089 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 286.726.026 274.448.946 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 2.137.320 1.133.143 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4304+4305) 3.128.229 1.556.671 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 1.548.407 1.550.537 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 1.579.822 6.134 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (4307 + 4311) 94.646.394 110.833.552 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 4308 do 4310) 6.302 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 1.218 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 5.084 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 4312 do 4320) 94.646.394 110.827.250 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 23.197.443 24.414.330 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 22.771.081 24.516.209 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 29.994.253 34.749.289 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 186.854 176.062 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 5.641 7.202 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 178.302 172.301 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 8.529.436 9.229.362 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.814.991 2.979.956 472900 Ostale naknade iz budzeta 6.968.393 14.582.539 480000 OSTALI RASHODI (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334+4336) 15.949.163 14.286.464 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4323 + 4324) 7.623.685 6.277.001 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 788.183 859.711 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 6.835.502 5.417.290 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 4326 do 4328) 335.344 306.703 482100 Ostali porezi 242.193 199.585 482200 Obavezne takse 78.073 92.660 482300 Novčane kazne 15.078 14.458 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (4330) 6.264.301 5.880.375 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 6.264.301 5.880.375 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4332 + 4333) 475.484 87.417 484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 475.085 84.783 484200 Naknada štete od divljači 399 2.634 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (4335) 1.232.534 1.723.777 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 1.232.534 1.723.777 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4337) 17.815 11.191 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 17.815 11.191 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (4339 + 4361 + 4370 + 4373+4381) 42.332.706 25.135.929 510000 OSNOVNA SREDSTVA (4340 + 4345 + 4355+4357+4359) 27.565.462 17.576.121 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 4341 do 4344) 16.965.533 9.980.832 511100 Kupovina zgrada i objekata 1.720.262 241.215 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.957.422 3.703.854 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 8.584.090 5.295.904 511400 Projektno planiranje 703.759 739.859 512000 MAŠINE I OPREMA (od 4346 do 4354) 9.798.273 6.350.011 512100 Oprema za saobraćaj 1.397.821 397.867 512200 Administrativna oprema 3.213.242 2.965.417 512300 Oprema za poljoprivredu 60.862 35.303 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 57.525 51.186 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 314.756 586.684 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 1.608.687 823.698 512700 Oprema za vojsku 2.722.819 956.005 512800 Oprema za javnu bezbednost 278.660 222.500 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 143.901 311.351 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (4356) 112.328 26.080 513100 Ostale nekretnine i oprema 112.328 26.080 514000 KULTIVISANA IMOVINA (4358) 873 6.355 514100 Kultivisana imovina 873 6.355 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (4360) 688.455 1.212.843 515100 Nematerijalna imovina 688.455 1.212.843 520000 ZALIHE (4362 + 4364 + 4368) 7.267.675 2.020.690 521000 ROBNE REZERVE (4363) 7.004.582 1.115.657 521100 Robne rezerve 7.004.582 1.115.657 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 4365 do 4367) 173.386 376.240 522100 Zalihe materijala 77.024 240.505 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 656 522300 Zalihe gotovih proizvoda 96.362 135.079 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4369) 89.707 528.793 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 89.707 528.793 530000 DRAGOCENOSTI (4371) 539 531000 DRAGOCENOSTI (4372) 539 531100 Dragocenosti 539 540000 PRIRODNA IMOVINA (4374 + 4376 + 4378) 2.402.196 3.523.181 541000 ZEMLjIŠTE (4375) 2.402.196 3.522.974 541100 Zemljište 2.402.196 3.522.974 542000 RUDNA BOGATSTVA (4377) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (4379 + 4380) 207 543100 Šume 207 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4382) 5.097.373 2.015.398 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4383) 5.097.373 2.015.398 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 5.097.373 2.015.398 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (4385 + 4408) 354.501.629 435.770.052 610000 OTPLATA GLAVNICE (4386 + 4396 + 4404+4406) 308.541.023 410.470.176 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 4387 do 4395) 260.837.974 322.361.468 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 245.013.302 307.811.953 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 287.397 37.304 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 15.517.965 11.550.136 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 19.310 2.962.075 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 4397 do 4403) 29.729.707 65.291.995 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 13.929.480 14.277.068 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 8.490.599 11.511.622 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 7.309.628 39.461.901 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 41.404 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4405) 17.973.342 22.816.713 613100 Otplata glavnice po garancijama 17.973.342 22.816.713 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (4407) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (4409 + 4419+4428) 45.960.606 25.299.876 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4410 do 4418) 45.836.906 25.299.876 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 525.400 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 10.274.200 7.218.547 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 3.368.446 2.232.751 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 1.058.913 2.569.805 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 31.135.347 12.753.373 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4420 do 4427) 123.700 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 123.700 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4429) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK NOVČANIH PRILIVA(4001 – 4169) 19.861.091 47.407.404 MANjAK NOVČANIH PRILIVA(4169 – 4001) SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE 43.821.910 47.462.093 KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLjENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4434) 1.419.791.788 1.478.665.611 Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000 10.930.041 21.430.960 KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4169 – 4436 + 4437) 1.416.151.605 1.412.130.245 Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 400000, 500000 i 600000 27.150.949 2.302.998 SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4432 + 4433 – 4435) 47.462.093 113.997.459

Datum 18. jun 2014. godina Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar