Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

PRILOG 14.

KRATKOROČNA IZJAVA DOBAVLjAČA ZA ROBU SA POREKLOM

Ja, dole potpisani, izjavljujem da je roba navedena na ovom računu ………………………(1) proizvedena u Republici Srbiji i da zadovoljava pravila o poreklu robe koja važe u preferencijalnoj trgovini sa ………………………(2).

Obavezujem se, ukoliko se to traži, carinskim organima dati na uvid dokaze koji potvrđuju ovu izjavu.

………………………….. (3) ……….……………………(4) ……….……………………(5) ……….……………………(6)

___________________

(1) Broj i datum izdavanja računa. Ako je samo deo robe sa računa obuhvaćen izjavom, tu robu treba posebno označiti (npr. zvezdicom*), a na izjavi se treba pozvati na posebnu oznaku. Ukoliko se koristi neki drugi komercijalni dokument a ne račun, umesto reči „računu” staviti naziv tog dokumenta.

(2) Zemlja na koju se odnose pravila o preferencijalnom poreklu

(3) Datum i mesto

(4) Naziv privrednog društva

(5) Potpis

(6) Ime i prezime osobe koja je potpisala izjavu i funkcija u privrednom društvu

Ostavite komentar