Uredba o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenju lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbama člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu” („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 42/09) i Zakonom o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu B” („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 108/09).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Narodna skupština je donela Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu” („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 42/09) i Zakono potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu B” („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 108/09).

Zakonom o budžetu Republike Srbije za svaku budžetsku godinu, na razdelu Ministarstva privrede, opredeljuje se deo sredstava zajma po osnovu oba navedena ugovora a za potrebe realizacije infrastrukturnih projekata od lokalnog i regionalnog značaja.

Krajnji rok za alociranje sredstava zajma po osnovu navedenih ugovora je decembar 2017. godine, a rok povlačenja i trošenja alociranih sredstava zajma ističe 2019. godine.

Imajući u vidu navedene rokove alociranja, odnosno povlačenja i trošenja sredstava zajma, potrebno je da Vlada donese ovu uredbu na osnovu koje bi se obezbedilo blagovremeno i optimalno preduzimanje svih neophodnih aktivnosti kako bi se celokupna preostala, odnosno neiskorišćena sredstva zajma po osnovu navedenih ugovora u potpunosti iskoristila do isteka ugovorenih rokova, za potrebe realizacije infrastrukturnih projekata od lokalnog i regionalnog značaja.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH I POJEDINAČNIH REŠENJA

U Uvodnim odredbama (član 1.) ove urebe navodi se predmet njenog uređivanja i bliže pojašnjenje pojmova infrastrukturnih projekata i postupka sprovođenja podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno.

U glavi II ove uredbe (član 2.) utvrđuje se cilj i namena sredstava zajma za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture.

U glavi III ove uredbe utvrđuju se elementi postupka izbora projekata, i to: javni poziv, učešće u sufinansiranju projekta, ko može biti podnosilac prijave projekta, postupak prijave projekta i obrazovanje i zadatak Komisije za ocenjivanje i odabir projekata.

U glavi IV ove uredbe definišu se uslovi za dodelu sredstava zajma.

U glavi V ove uredbe definišu se kriterijumi za oceljivanje i odabir projekata.

U glavi VI ove uredbe definiše se postupak raspodele i korišćenja sredstava, i to: postupak alociranja, povlačenja i trošenja sredstava zajma i postupak donošenja Odluke o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno.

U glavi VII ove uredbe navodi se postupak realizacije odabranih projekata koji obuhvata sprovođenje postupka javne nabavke, zaključenje ugovora i praćenje realizacije odabranih projekata.

Članom 14. predviđeno je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA REALIZACIJU UREDBE

Postupak sprovođenja podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno vrši se preostalim sredstvima zajma po osnovu finansijskih ugovora „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu” i „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu B”. Sredstva za 2017. godinu predviđena su na Razdelu 20 – Ministarstvo privrede, Program 1505 – Regionalni razvoj, Funkcija 411 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, Projekat 4001 – Podrška razvoju lokalne i regionalne infrastrukture, aproprijacija ekonomske klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti, dok će iznos sredstava za 2018. i 2019. godinu biti utvrđen budžetom Republike Srbije za predmetnu budžetsku godinu, na razdelu Ministarstva privrede.

V. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Razlozi za stupanje na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, proizlaze iz činjenice da je neophodno da se preostala sredstva zajma optimalno iskoriste do isteka ugovorenih rokova, što podrazumeva hitno sprovođenje niza aktivnosti predviđenih ovom uredbom u cilju izbora infrastrukturnih projekata, odnosno njihove realizacije i stavljanja u funkciju.

Ostavite komentar